Zapojenie súčtovej výkonovej regulácie najmenej dvoch axiálnych regulačných hydrogenerátorov

Číslo patentu: 248584

Dátum: 12.02.1987

Autori: Slížik Pavol, Kilík Ondrej, Dúcky Jozef

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka aúčtovej výkonovej regulácie viacerých ýregulečných hydroatatických prevodníkov opatrených čikaou doekou, eko aj priano riadenýai eervovalcani a poháňaných jedným apoločnýa spatovacía aotoroI.Apoopoeiat aa aúčtovà výkonova regulácia hydroatatickýchprevodnikov realizuje aechaniokohydraulickýai regulačnýaí prvkani napr. dvoaa aervoventilai, dvoaa ovlàdaciai valcaai e riadiacia hydraulickýa vstupoa a spdtnovlzobnýai hydraulickýai tlakovýai vetupai napojenýai na výatup regulačných prevodnikov, reoulatoroa otáčok a dalčía riadiacia hydraulickýa prvkon. V prípade elektrohydraulickej regulacie aa používajú dva elektrohydraulicke aervoventily s ovladacini e aniaaciai prvkaai a elektronikou. nevýhodou aechanicko hydraulických regulačných aysteaov je prilíčnà zlołitoať a výrobná náročnosť. Naviac z dôvodu vetkeho anožatva funkčných súčiastok a hydraulických spojov sú tieto ayateay poaerne neapotahlive Elektrohydraulicke regulačnejayateny využívajúce znúae elektrohydraulicke aervoventily sú zase príliš nákladné, naročne na údržbu a obsluhu, filtráciu a pod. Ich najvlččou nevýhodou však je,že neuaožñujů jednoduchýa apčsobon koabinovať elektricke a hydraulické ovladanie, čo sa často vyžaduje napr. u nakladačovs hydraulickýa ovládania pracovných orgánov stroja.uvedene nevýhody podstatne znižuje zapojenie aúčtovej výkonovej regulácie niniaalne dvoch axialnych regulačných hydrogeneratorov so čikaou doskou, opatrených príaao riadenyai aervovalcaai a vrotnýaí pružinaai a nechanicky apojených so apaĽovacíe aotorou, na ktorý je napojený tiež poaocný hydrogenerator podla vynilezu, ktoreho podatata apočiva v ton, že výkon každého regulačného hydrooenerátora je eaaostatne naetavovený240 504 proporoionálne ovládanýs tlakovýa ventilov, ktoráho tlakový výstup je cez dvojitý epltný ventil napojený do jedneho 2 dvoch servovalcov s vratnýai prułinaai, ktorá ovládajú uhol naklonania áikeej dosky hydrogenerátorov a súčasne druhý sarvovalec toho istůho hydrooenarátora je cez druhý dvojitý spitný ventil napojený na výstup trojcastnáho regulátora, ktorý eá epitnovlzohný vstup napojený na odaerný hydroaenerátor tvoriaci spolu a paralelne pripojanou clonou na jeho výstupe enieačotáčok s tlakovýei hodnotaai, ktora sa v raoulátore porovnáva jú s tlakoa pružiny, ktorý ako iadaná hodnota je vývodený biaetalickýa členoe spojenýa a akcalarátoroa. V alternativnoa prevedeni je poułitý trojceetný regulátor s elektrický riediacie vstupoe a prepojenýs hydraulickýo spltnovlzobnýa vstupoe na výstup raculátora, pričoe łiadaná hodnota, poloha akcelerátora a hodnota otáčok je snieaná elektricky. V ďalšou alternativnoa prevedeni sa alektricky sniaa poloha palivovej tyče spatovacieho eotora, ktorou je protransforeovanb odchýlka otáčok, respektive záťaže spatovacieho eotora.výhodou sůćtovaj výkonovej regulácie podla vynálesu je jednoduchosť zapojenia vytvorenáho z ealbho počtu prvkov a spojov, čo zvyšuje jeho celkovú spoľahlivosť. V pripade elektrohydraulickaj varianty zapojenia sa vyułiva regulátor s ovládania pomocou proporcionálnych aaonetov, ktorú v porovnani s dvojstupňovýei elektrohydrauliokýei servoventilsi sú eenej nákladná. Baláou výhodou je, že aj v pripade elektrohydraulickej regulácie umožňuje takto vytvorenó zapojenie použiť plnohydraulická ovládania hydrogenarátorov, cie sa dosiahne to, ie riadiaca obvody súčasných strojov ao združanýai hydraulickýei ovládačai pojazdu a nadstavby sú adeptabilnajáie a ulołňujů jednoduchýe doplnenia riadiaceho obvodu realizovať elektrohydraulickú reguláciu s výłáiai technickýai paranetraai. súčtová výkonová regulácia podla výnálazu aá pozitivne kvalitativne vlastnosti, daná tiaž vnůtornýai zápornýai vlzhaai regulačnáho obvodu, čiže,autoreouláciou, ktorá je odvodená od klopných aoaentov łikaaj dosky hydrogenerátorov.- 3 24 a 534 la pripojených výkresoch sú nazornene prikladý prevedenie zapojenia sučtovej výkonovej regulácie ainiaàlne dvoch axialných reoulačnýoh hýdropeneretorov podľa výnalezu, kde je na obr. 1 elektrohydraulický regulačný obvod, v ktorou je zapojený trojoestný regulttor s proporcionłlnya elektriokýa ovltdanie a so sniaačoa polohy palivovej tyče spalovacieho iotora, na obr. Z variantno zapojenie, v ktorou je spojený sniaač otbčok spalovaoieho eotora a na obr. 3 aechanicko-hydraulický regulačný obvod, v ktoron je spojený trojcestný reoulator s hýdraulickou spltnou vlahou od otáčok a aeohsnický nastavovanou iedanou hodnotou.zapojenie súčtovoj výkonovej regulácie axialných regulačnýoh hydrogeneratorov so łikaou doskou pozostava z prveho hyd rogoneratora 1, ktorý je opatrený prvý a druhýa servovalcoa §,«3 a aechanický prepojený so spatovacia aotoroa 31, ako aj s druhý hýdrogonerůtoroa 3, ktorý jo aeohanioký prepojený a poaocnýa hýdrogenaratoroa gg a opatronýe tretia a štvrtý servovalcoa 5, g. Prvý aervovalec 3 je napojený na výstup prvého dvojiteho spltneho ventile g, ktorého prvývstup je napojený na tlakový výstup prveho tlakovoho ventile 11 diatkovůho ovládania, ktorý je prepojený s druhýa tlakovýa ventiloa lg dialkoveho ovledania, na ktorého tlakový výstup je napojený prvý vstup druheho dvojitého spltneho ventile lg, ktoreho výstup je napojený na druhý servovalec 3. Treti servovelec 2 je napojený na výstup tretieho dvojitého spltneho ventila 33, ktoreho prvý vstup je napojený na tlakový výstup tretieho tlakoveho ventile gg dialkovćho ovládania, ktorý je prepojený so štvrtý tlakovýa ventiloa šl diaľkového ovladanie, na ktorćho tlakový výetup je napojoný prvý vstup štvrtého dvojitůho spltneho ventila gg, ktorého výstup jo napojený na štvrtý servovaleo 3. vstupy prvého, druheho, tretieho a štvrtého tlakovćho ventila 11, lg, 33, äl diatkovóho ovladanie sú napojenb na výtlak poaocnóho hýdropenerůtora šg, na ktorý je ce prve vedenie gg napojený tiež napajaoi vstup trojceatneho posúvačovbho regulátora lg opatrenůho spltnovlzobnýa vstupoa 33. odpadový výstuptrojoestneho posúvačoveho reouletora 13 je coz odpadove vedee24 a 504 nie 3 napojený na nádrž 23 a jeho regulačný výatup lg je napojený na druhů vstupy prveho, druheho, tretieho a čtvrtčho dvojitého epltnbho ventila 5, lg, 33, gg.s regulačný výetupea 13 jo spojený tiež apltnovlzobný vatup 53, Poeuvač trojoeetnčho poeůvačovtho rebulůtora lg je z (avej strany opretý o pohyblivú časť eilovčho proporeionàlneho eagnetu 3 apojenóho prvý elektrický vedenie g e riadiacou elektronikou äg, ktori je druhýa elektrický vedenie ii napojena na prvý anieač šg polohy akceleràtora gg a tretiu elektrickýa vedenie gg na druhý aniaaš gg polohy palivovej tyče epatovaciebe aotora 31. V alternativnon prevedeni znazornenod na obr. 2 je riadiaca elektronika šg prepojeni druhýa elektrický vedenie ii a prvýn enieačon az polohy ekoelerbtora gg a štvrtým elektrický vedenie gg na treti anieač 31 otáčok spalovaoieho aotora 31. Vdalioa alternativnon prevedeni znbzornenoa na obr. 3 je poau-i vač trojoestneho poeúvačoveho reoulútora li 3 ľavej strany opretý o regulačnů pružinu gg, ktorá je ce kineaatický člen gg mechanicky epojena e akeelerátoroe gg epatovaoieho eotora 31. Spltnovlzobný vstup gg, v ktoroa je zabudovaná druha clona 2 je napojený jednak na výtlačnć vedenie gš odeerneho hydroueneràtora 31 aechanicky prepojenčho eo epatovaoie eotoron a jednak drubýe vedenie /52/ cez druhú olonu /S 4/ na nádrž 136/.Počas bežnej prevbdzky eo iikaa doeke prveho alebo druhůbo hydrooeneratora 1, 3 vychyluje účinkom tlaku v prvoe a druhod eervovaloi š, 3 alebo v treťou a čtvrtoe aervovaloi §,g,ktorý generuje prvý a druhý tlakový ventil 11, lg diatkoveho ovládania alebo treti a čtvrtý tlakový ventil gg, gl dialkovčho ovladanie. Pri preťełeni etroja aa na zaklade paraeetrov epatovacieho eotora il enieanýeh prvý a druhým enieačoe 32,Q alebo prvýe a tretie eniaačoe 33, 31 vytvorí v riadiacej elektronike gg riadiaci elektrický signal. Tento riadiaci eignbl ee pretraneforauje v trojeeatnol poeůvačovol repulĺtore lg ne tlak ktorý ea oo regulačný výetup lg privádza do prvúho, druhého, tretieho a čtvrtbho dvojitčbo epltnčho ventile 3,lg, gg, 33 a odtiat k pieotoa prvého, druhbho, tretieho a itvrtčho aervovalca g, i, s, 6, ktore ea vracajú do rovnováinej polohy. Týe aa celá aúetava odtahčuje a otáčky epatovacie

MPK / Značky

MPK: F04B 1/26

Značky: hydrogenerátorov, axiálnych, súčtovej, najmenej, regulačných, výkonovej, dvoch, zapojenie, regulácie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-248584-zapojenie-suctovej-vykonovej-regulacie-najmenej-dvoch-axialnych-regulacnych-hydrogeneratorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie súčtovej výkonovej regulácie najmenej dvoch axiálnych regulačných hydrogenerátorov</a>

Podobne patenty