Ojednocovácí zařízení pro ojednocování vláken na bezvřetenovém dopřádacím stroji

Číslo patentu: 245945

Dátum: 01.07.1988

Autori: Lipskij Vladimir Konstantinovie, Trojickij Igor Novopolock

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Předmětem vynálezu je ojednocovací zařízení bezvřetenového dopřádacího stroje obsahující vyčesávací váleček otočně uložený spolu s přiřezeným podávacím válečkem v dutíně tělese ojednocovacího ústrojí, která přechází do výstupního kanálu ústícího do spřádacího ústrojí např. do podtlakového spřádacího rotoru.V ojednocovacím tělese přivádí hnaný podávací váleček pramen staplových vláken k rychle rotujícímu vyčesávącímu válečkq opatřenému na svém obvodu ojehlenýn či pilkovým potshem, kterým jsou z předkládaného vlákenného premene jednotlivé vlákna vyčesávána a v ojednocenén stavu unášena v prostoru mezi vyčesávacím válečkem e protější stěnou ojednocovacího těless do výstupního kanálu z něhož jsou nasávána do podtlakového spřádacího ústrojí. Dutins ojednocovacího tělesa je shora utěsněns víkem, čímž se mezi vnitřní stěnou víka a dnem dutiny vytváří uzavřený prostor pro rotační těleso vyčesávecího válečku.Nedoststkem ojednocování vláken pri použití vyčesávaeího válečku je zanášení jeho čel zvláště krátkýmí vlákny a prachom,což v případě dlouhodobého nepretržitého procesu vede nakonec k postupnéňu zahlcování prostoru mezi čelom rotsčního těless vyčesávacího válečku a protilehlou stěnou tvořenou víkem či dnem du tiny ojednocovacího tělesa.Pro odstranění tohoto nedostatku byla nevržena řada úprav čela vyčesávacího válečku čí protilehlé stěny, spočívající např. v tom, že se obvod čel opatřil výstupky či zářezy čí též v tom,že se rotační těleso vyčesávacího válečku opatřilo alespoň dvě-p. ma průběžnými otvory (M 9143 ozs,c 5 Ao 4 s 1754. Podle ,jinvého řešení UXÝA 3 422) měla mít čela rozvolňovecíbo válečku mimo jeho spojení s hřídelem tvar alespoň zčásti vystupujících čí zapadajících ploch opatřených na obvodu krátkými úseky radíálních či zakřivených drážek pro vytvoření vířícího pole v oblasti obvodu vyčesávacího válečku podporovaného přisávacím otvorem. Rotační plochy na čelech vyčeeěvacího válečku měly přitom vytvářet zvýšený průtokový odpor ve středové oblasti mezi vnitřními etěnami ojednocevacího těleea e čely vyčesávacího válečku. Vnitřní stěny dna čivíke ojednocovacího tělesa měly mít vůči těmto rotačním plochám alespoň přibližně identický vypouklý či vydutý tvar.Všechny tyto úpravy rotečního těleea vyčesávacího válečku měly epolečnou nevýhodu v tom, že v nejlepším případě zpüeobovaly ve svém okolí vířící vzduchové pole, které však nemohlo odstranit základní příčinu nalétávání vláken či prachuďäsüuůwůúksh áäíá vyčesávacího válečku, k němuž dochází v důsledku působení atecionárního homogenního víru vytvářeného ventilačním účinkem I rotujícího čela, při kterém častice vzduchového média konejí v mezní vrstvě na ploše rotujícího čela v podstatě centrifugální pohyb, zatímoo další ěáetice téhož média vyplňují podtlakovou zónu, vznikající u vnitřní stěny ojednocovacího těleea tím způsobem, že ee vrací v mezní vretvě podél této vnitřní stěny do podtlakové zóny, čímž způeobují naeávání poletujícího prachu e tzv. plovoucích vláken (tj. vláken nezachycenýoh zuby či jehlami potahu vyčeeávacího válečku). Ve etředové oblasti čele pak dochází kolem oey rotace vyčeeávacího válečku k postupné akumulaci neeávaných vláken a prachu, která při dlouhodobém provozu bez periodického čištění způeobují postupné zabrzčování vyčeeávecího válečku ae všemi nepříznivými důsledky. Tento jev měla narušit drážka na čele vyčesávacího válečku ve tvaru jedno či víceohodé Arohimedovy epirály CCSAMlSS 392) rozvíjející se k obvodu čele proti smyslu otáčení vyčeeávecího válečku, která však relativně silný homogenní vír nemůže příliš ovlivnit, což bylo dokázáno tím, že při opatření vyčesávacího válečku drážkou v podobě Archimedovy epirály opečného eměru nedošlo k valnému rozdílněmu účinku těchto drážek na snížení ekumulace naeávaných vláken do středové oblasti čela vyčesávacího válečku.Rovněž se neoevědčila poměrně komplikovaná úprava rotačního těleea vyčeeávacího válečku e výstupkem na čele ve tvaru trojúhelníku s průběžným kanálem uvnitř rotačního itěleee, jenž měl přivádět vzduch do prostoru pod vyčeeávacím válečkem.(CSÚÍ 6 O 757). Při poměrně vysokém počtu provozně nutných otáčok vyčesávacíhoválełčku vzníkal však v těchto prüběžnýcľx, šikmo uložených kanálech tak silný viřivý účinek podporovaný trojúhelnikovýmí výstupky, že narušoval celý proces ojednocováni a snímání vláken.Vynálezsi klade za cíl odstranit uvedené nedostatky při rozvolňování vlákenného materiálu v ojednocovacim zařízení e zamezit úletu vláken nasávaných ventilačnim účínkem rotujiciho čela do středové oblasti,a tak zajistit nerušené rozvolňováni a odváděni.ojednocených vláken i při dlouhodobém nepřetržitém provozu spřádacich jednotek bezvřetenového dopřádacího stroje.Tento úkol je řešen ojednocovacím zařízením, jehož podstata spočívá v tom, že čelo vyčesávaciho válečku je opatřeno alespoň jednou průběžnou drážkou pro vytváření radiálního prouděni vzduchu přiváděného zvenčí do stredové oblasti čela přivzdušňovacim kanálemgupraveným v ojednocovacím tělese.Napojením průběžné drážky na vnější ovzduší se üčinek staeionárního homogenniho víru vytvářeného odstředívouščínnosti rotujici plochy čela vyčesávaciho válečku příznivé ovlivňuje dilem tím, že sáni timto virem vyvolávané je neutralizováno přívodem vzduchu přes přivzdušňovací kanál do středové oblasti, dilem též tím, že odstředivý účinek rotující plochy čela vyčesávacího válečku na vzduchové částice se zvyšuje průběžným uspořádánímdrážky napřič čela. Pro docileni tohoto vyššího odstředivého účinku je podlevynálezu výhodné, jestlíže čelo vyčesávacího válečku je opatřeno průběžnými, středem osy rotace probíhajicímí drážkami, přičemž přivzdušňovací kanál je upraven v ojednocovacím tělese v místě či v blizkosti místa jejich překřiženiePři tento uspořádání průběžných drážek na čelo vyčesávaciho válečku,např. ve tvaru křiževzníká na povrchu čela do statečně silné radiálni vzduchové prouděni v průběžných drážkúch čela,jehož účinkem se plovoucí vlákna a,prach v prostoru mezipotahem vyčesávacího válečku a protílehlou stěnou od vyčesávacihoválečku oddalujío Podle vynálezu je výhodné, jestliže čelo vyčesávacího Váleč ku je v místě překřiženi průběžných drážek opatřeno kruhovým vybránim,na které je alespoň částečně nasměrováno vyústěni při vzdušňovaciho kanálu. Timto uspořádáním se umožňuje případně dosáhnout průběžností drážek i na spodnim čele vyčesávacího Válečku, jehož rotační těleeo je uchyceno na hřídeli s ložiekem, uloženým ve dnu dutiny ojednocovacího tělesa.Podle vynálezu lze ventilační účinek průběžných drážek ovlivnit tím, že průběžné drážky jsou zakřivené, případně též tím, že průběžné drážky jsou lomenéoPodle vynálezu je též výhodné, jestliže alespoň na jednom konci prüběžné drážky je upraven zářez na obvodu čela vyčesávacího válečku. Zářezem na obvodu čela vyčesávacího válečku na konci průběžné drážky se umožňuje zlepšený průnik radiálního vzduchového prpudění v~drážce i do prostoru mezi obvodem čela a protilehlou stěnou dutiny ojednocovacího tělesn.Příznivý účinek radiálního vzduchového proudění v průběžných drážkách se příznivé projevuje nejen odpuzováním plovoucích vláken a prachu od vyčesávacího válečku, ale má kladný vliv i na samotné snímání vláken z vyčeeávacího válečku v oblasti jejich odvodu do výstupního kanálu, kde přídavné vzduchové proudění z přívodního kanálu působí na urychlení toku enímaných a výstupním kanálem odváděných vláken do podtlakového epřádacího ústrojí.Účinok radiálního vzduchevého proudění v průběžných dráž~ kách lze ovlivnit jak velikosti přívodního kanálu.tak í hloubkou, případně i délkou nebo směrem či tvarem a šíří průběžných drážek na čele vyčesávacího válečku.Příkladné provedení ojednocovacího zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiložených výkresoch, kde představuje obr. l ojednocovací zařízení se spřádacím rotorem v příčném směru,obr. 2 zařízení podle vynálezu v podélném směru, obr. 3 pohled na čelo vyčesávacího válečku s průběžnými drážkamí a se středovým vybráním, obr. 4 pohled na čelo vyčesávaoího válečku s lomenými průběžnými drážkami a obr. 5 pohledna čelo vyčesávaoího válečku se zakřivenými průběžnýmí drážkami.Spřádací ústrojí bezvřetenového dopřádaoího stroje, např. spřádací rotor Q vybavený prostředky pro vytváření potřebnéhoVpodtlaku, je přiřazeno k ojednocovacímu zařízení sloužícímu krozvolčování vlákenného pramene 1 podávacím válečkem g otočněuloženým v dutině 5 ojednocovacího tělesa 3 ° Vlákenný pramen je k podávacímu válečku přitlačován přítlačným stolečkem g 3 Stěny

MPK / Značky

MPK: D01H 7/895

Značky: stroji, vláken, bezvřetenovém, zařízení, dopřádacím, ojednocovací, ojednocování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-245945-ojednocovaci-zarizeni-pro-ojednocovani-vlaken-na-bezvretenovem-dopradacim-stroji.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ojednocovácí zařízení pro ojednocování vláken na bezvřetenovém dopřádacím stroji</a>

Podobne patenty