Zařízení k ovládání sacího a výtlačného cyklu objemových čerpadel

Číslo patentu: 244464

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kohút Anton, Diviacka Nová Ves, Bobula Stanislav

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vyndle se týka zařízení k ovládání sacího a výtlačnćho cyklu objemových čerpadel,zejmóna plunłrových a membrenových.K čerpaní nebo dsvkování presných objemů tekutín slouží, jak známe, objemová čerpadla. Charakteristickým znakom těchto čerpadel je psriodické střídúní cyklu sání s výtlekem. Při cyklu eaní pohybom plunžru nebo membrány z jedné úvratě je čerpané tekutina nasevána přes sací ventil do objemoveho prostoru čerpadla a při výtleku zpětným pohyhem plunžru nebo meubrány z druhé úvratě je přes výtlakový ventil tohoto objemového prostoru čerpané tekutina vytlečována. Při obvyklé uspořádání toří uzavírací ventily objemového prostoru čerpadla v podstatě plochá sedla, na ně dosedají různě tvarovaná kuželky, proste koule nebo ploché klapky, nedzvedávaná přímo od pohybu plunžru, nebo membrány vznikajícím hydrodynamicląřm tlakem čerpané tekutiny.Toto uspořádání má několik nsvýhod. Z tyzikálního hlediska je to skutečnost střidajícího se podtlaku s přetlakem v objemovem prostoru čerpadla, která vymezuje podle reologíckých vlastností tekutiny, ktere lze čerpet.Z konstrukčního hlediska pak je to korozní, případně i abrezní namáhání sedel i kuželek ventilů, umístőných v proudu čerpané tekutíny. Některé tyto nevýhody odetranují různé řešení šoupútkových rozvodů.Odvození pohybu těchto šoupatek, který musí být. synchronizován s pohybem píetu, plunžru nebo membráxxy, je však spojené s různé komplikovanafm kinematickym mechanizmom Tyto okolnosti premenlivým zdvihem pístu, plunžru nebo membrány, komplikují známá řešení kine- » meticląých mechanizmu natolik, že aplikace ěoupátkových rozvodů je u plunzrových a membrám nových typů objemových čerpadel zcela neobvykle.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zařízení k ovládání sacího a výtlačného cyklu objemových čerpadel. Jeho podstata spočíva podle vynálezu v tom, že sestava z pracovního válce ee zarážkami, kluzně uloženého, napr. na nehybné podložce s dorazem vymezujicím uvrati tohoto pracovního válce.Pracovní válec má osově uspořádán objemový prostor s nejmáně jednostranné vyvedeným přepouätěcím otvorom a s kluzně vsazeným plunžrem. současně je na pracovní valec přitlačovdno, např. pružinou, přes vložené těsnění nejmeně jedno rozvodové těleso, nehybne kolmo na smer přítlaku a opatřene nejméně jedním otvorem, s nimiž střídavě jednotlivé lícuje v krajní úvrati pracovního valce přepouětěcí otvor.Plunžr je spojen s pohybovým ústrojím, která současně přes třecí apojku ovláda pracovní valec. V jiném provedení je do pracovního válce shora v podélné rovine vyústění přepouštěcího otvoru, zaústěn pomocný výtlakový kanálek, zakonćený výtokovým otvorem a do těsnění rozvodového telesa, opstřenáho pouze sacím otvorom je proveden výtlačný kenálek,jehož ploärąý rozměr překrývá plochu roviny vyúetění přepoustěcího otvoru a výtlakoveho kanälku.V dalším provedení je pracovní válec pevne uchycen na podložce a plunàr je na svém volnám konci opatřen v rozsahu krajních ĺvratí ćerpacíno cyklu osazenym vybrdním, oo něhoĽřmen je současně připojen přes tŕecí spojku na kluzně uložené rozvodové těleso se sacím a s výtokovým otvorem, jehož pohyb je vymezen zaražkami a které je přitlačovano přes kluznou podložku.V ještě dalším pm/edení je na vstup do ohjemového prostoru pracovního válce připevněn dutý plunžr, suvně zavedený do pomocného pracovního válce s uzavřeným objemovým prostoremTento pomocný pracovní valec je ovlňdán pohybovým ústrojím a současně spoàen přestřecí spodku s pracovním válcem. Rovněž v provedení podle vynálezu je pracovní valecv podálně ose složen ze dvou díla do Membránové hlavice, v jejímž objemovám prostoru je přes celou plochu uspcřádána membrána, okrajovš uchycená a osově přidržovúná pohybovýmústrojím, vedenłm vrtáním Jednoho z díla, rovněž takto přidržovarxym přes třecí spojku.Zmíněny druhý díl má dva protilehlé přepouětěcí otvory.Zařízení podle vynálezu přináší do čerpaní obàemovými čsrpadly řadu nových výhod. Je to především skutečnost, že při vhodnćm výěkovém uspořádání hrdla sacího s výtlakového potrubí probíhá celý děj čerpaní prakticky izoberích.Objemovými čerpadly lze tedy rwní čerpat nejen různé plyny a kapaliny, ale i velmi viskozní, až kačovité, ale i značně zpěněnó lttky. Zařízení má v důsledku nuceněho otevírění i uzavírání obdemovćho prostoru vysokou objemovou pŕesnost a s ohledem na řeěení těsnicí plochy rozvodověho tělesa a skutečnost. že k přsstavování přepouětěcího otvoru dochází pŕí nulová rychlosti ěerpaněho media, má i sníženou citlivost na přítomnost mechanických nečistot. vNepoálední výhodou je i to, že ftmkci čerpadla nepodmišuje kladné tlakové diference mezi výtl akom e súním. že při čerpaní media nedochásí k obtékání žádných těles a že řeěení lze s výhodou alternatívne provést z nejrdsnějěích materiálů, které odolávadí různým požadavkům, hlavně z hlediska koroze.Na pripojených výkresech Je na obr. 1 schematick-y znázorněno zařízení k ovládání sscího a vytlačného cyklu objemových čerpadel podle vynělezu a to v podćlnlm osovćm řezu.Na dalěích obr. 2 až 6 jsou pak příklady dalěích provedení, přičemž pro stejné součástí jsou pouäívány stejně vztahově číslice.Zařízení na obr. 1 sestúvd z pracovního válce L. ss dvěma urážkami z, za, klusně uloženého, s výhodou vodorovné, na podloice j, s dorazem 4. V pracovní válcí j, le vyvrtdn objemový prostor i opatřeąv kolmo vyvedsnym přepouětěcím otvoru 5., Do objemovćho prostoru 2 je přes těsnění 1 posuvné uveden plunär Q. Pracovní valec j,je prostřednictvím těsnění 2, např. teflonového, v kluznám dotyku s rosvodovým tělesel m, opstřsným sacím otvor-em ,u a výtokovým otvorom R, shodněho průměru jako má přepouětěcí otvor i prochazejícími v podobě otvorů ua, 13 g te těsněním 3,. .Rozvodové těleso ,Lg je k pracovnínu válci L pŕitlačovúno spírúlovou prułínou u upevněnou na rám u, přidrěující též rozvodově těleso m. Plunäru g je udělovdn vratny přímočarý pohyb od pohybového ústrojí u, která současně ovlsdá přes nstavitelnou trsoí spojku á pracovní valec |.Zařízení na obr. I pracuje takto po uvedení polvbovćho ústrojí v činnost se v prv( fdzi pohybuje plunžr § současně s pracovním válcem l, přičemž dochází postupně k přesunu přepouětěcího otvoru i zesacího otvoru LL v nehybnâm rosvodovćm tělese m, na výtokový otvor g tohoto tělesa m. ~V tom okamžiku dosedne zaráàka z pracovního válce ,L na doraz i podlollqĺ 1. Potřebně tření mezi plunžrem § a pracovním válcem propřenos síly k vykonaní popsanóho pohybu možňuje tŕecí spojka jj.V druhé pohybové fdzi je pracovníválec | svou zarñlkou z stilo opton o doraz g a dalěí pohyb vykonává pouze plunžr g, který podle nastavsního zdvihu pohybovčho ústrojíV .12 provádí výtlak kapaliny z objemového prostoru 2.Po doseäení výtlačná úvrstě plunäru § dochásí ve třetí pohybové fáei nejprve ke zpětnámu přesouvání pracovního válce L e tím současně 1 jeho přepoultěcího otvoru 5 z výtokováho otvoru L 2, na sací otvor LL nehwbného rosvodováho telesa m.sleduje čtvz-tá fáze, kdy pracovní rálec l, ktorý svou druhou zaráäkou a je nyní Jil opřen o doraz g. etojí s pohybuje se pouze plunžr § a nesává do objemového prostoru i sacím a přepouätäcím otvorom u, § kapalinu.Jiné provedení zarízení podle vynálezu je znázornäno na obr. 2, kde pracovní válce,L je opatřen dvěma s výhodou protilehlými ptepouätěcími otvory g, in, a pracovní válec L je v kluznám dotyku se dvěma roavodovými tälesy L 9 mg, rovněž protilehlými, z nich jedno rozvodová teleso, napr. LQ, je opatreno vytokovým otvorom L 3 a druhí rozvodově těleeo Lig sací otvorom LL.Oeová vzdálenost obou otvoru LL, Ľ od eebe se rovná velikosti vodorovnáho posuvu pracovního válce L vymezenáho zarázkani g. h. Jedno rozvodové teleso L 9, je k pracovnímu válci přitlačováno pružínou u, ucłwcenou na rámu L 1 a klouše po těsnění 2, a druhé rozvodová těleso 1,93 je upevněno v podložce i a po johoitäsnění 53 klouže pracovní válec L.Pracovní válec L i plunžr Q jsou ovládány pohybovým úatrojím u a vlolenou třecí epojkou jj. Pracovní činnost tohoto uspořádání je ehodná a činností uspořádání na obr. 1. Na obr. 3 je opět jiný príklad provedení zařízení podle vynálezu s objemovým proatoreu i e ee zeráłkami 3 g kluznä ulołenými na podlolce 3 s dorazem A.K pracovnímuválcí ,L je přes vložená těsnění 2 přitlačováno ventilovó těleso m prułlnou jj ucľqcenou na rám u. Rozvodové teleso ,L 2 je opatreno sacím otvorom ,LL a výtokovým otvorem 13, která komunikují v jił amínäných úvratích s přepouštěcím otvorom § v pracovním válci L, vyúeĺujícím ve vodorovnám sněru do dutého plunäru h, který je přes vloiená těsnění 1 kluane veazen do usavraného objemového prostoru k pomocnáho pracovního válce n. , 4Iasi tento pomocný pracovní valec Lg, ovládaný pohubovým ústrojím 12 a pracovní válec L je vloženo nastavitelná tł-ecí spojka m.Zařízení ns obr.pracuje takto půeobením pohybováho ústrojí ,L 2 se v prvá tázi pohybuje pomocný válec ,Lg eoučasnl e pracovním válcem L, přičemž dochází postupně k presunu prepouitlcího otvoru § ze sacího otvrou ,LL v nełwhnłm rozvodovdm tllese g na výtokovýV tom okemlilns dosedne srnka 3 pracovního válce ,L ne doraz 4 podlolky 3. Působením polvbováho ústrojí L 5, dojde k prekonání tŕscí sily v nastavitelná trecí epojce ,L 5 a dalií pohyb vykonává ji jen pomocný velec Lg, který se pohybuje po dutám plunlru h, čím dochásí k vytlečování kapaliny I ohjemováho prostoru ü přes přepouotłcí otvor i do výtokováho otvoru ,LZ tělees m.Po doeelení výtlelneho dvíha se obrscí m pohybu hnscího ústrojí u, a e ni spojenehopomocnlho válce u. Púsobeníl tŕecí síly ve spojce ,L 5 ee soućssnł presouvá prscovní válsc ,L l jeho płepoultlcí otvor á směrem k secímu otvoru ,LL pevneho rozvodováho telesa m.Po dosednutí urálky z ne dores j, dojde k propojení otvorů á a ,LL a dsllí połwh vykonlvá pouae polocw válec h, ktorý ee pohybuje po dutám plunłru a. a naeává kepalinuPríklad dsllího Iołnłho uspořádání zarízení podle vynáleeu je na obr. 4, kde je pracovní válec ,L pevne ucląycen na podloice 3 a opatřen jako pri uspořádání ne obr. 1 objemo 5 244464vým prostorem i, s nahoru vyvedeným přepoultěcím otvorom 5. Do objemováho prostoru 2 je sa vložená těsnění 1 klusně save/den plunłr Q, ktorý má na svém volnen konci upraveno osazeně vybrání 11. Tímto vybrúním ,LZ ja plunšr g voden ve třmenu jj, ovlddenéu polvbovýnNa pracovní válcí L je svým těsuěním 1 klusně uloieno rosvodovł teleso jQ se sscím otvorom j| a s výtokovým otvorem 13, která je pŕitlačovano k pracovnímu vúlci. j pruzinou j přes kluznou podlolku až.Rozvodové teleso m je spojene se třmenem j prostřednictvím tŕscí spojlq L 6, e misvůj pohyb vymesen dorazy 4. h. Při vretném příločarea pohybu tŕmenu jj dochází nejprve k prestsvění rozvodoróho telesa jQ a tím sempoluprdce se zereikemí 3, z k saúetění jeho secího otvoru jj, nebo výtlečného otvoru j na přepoultěcí otvor ý, pracovního válcePríklad dalüího provedení zařízení podle vyndlezu je znásorněn na obr. 5. kde precovní válec j, je obdobné jako u provedení dle obr. l klusně uloäen na podložce J s dorasamV pracovní válci je objonový prostor 5 s něho jsou kolmo vylístäm pŕepoultěcí otvor á s poloonjł výtlakový kanllek L 2, procházející ve výtokový otvor jj. Do objemovóho prostoru i je přes těsnění 1 suvnzä zaveden plunłr i. napojený ne pohybové ústrojí ji, která vykonává vratný pŕínočarý pohyb.Pohybová ústrojí jj, je pomocí nastevítelnő tŕeoí spojky j§ ,současně s pracovním válce L. shore je pracovní vilec j prostřednictvím wuiiąy j uolwcene na ranu ,L 1 pŕitlačováno rozvodovł teleso jQ, opsttene pouse secím otvorom u.ls rosvodove teleso m je upevněno e k pracovnímu válcí j, přítlačováno těsnění 2,opetřeuć sacím otvorom jj a výtleçrzýn kenilkem an, vkterýito poslední svým ploiwm rozměren vpřekrývá vo výtlečné úvretí vydstäní pŕepouätěcího otvoru á e výtlekového kanelku jj na pracovním velci L. Nzařízení na obr. 5 pracuje takto Pdeobením połwboveho ústrojí jj, se płímočerýn p 9 łwbem pď-esunou současně plunłr Q a třací spojkou j§ spojený pracovní vdlec j, el serlłke z pracovního válce dosedne na »doras j, a pŕepoultěcí otvor Q je pomocí výtlečnáho kanálku za plně propojen pres výtlakový kenilek ,u as výtokovým otvorom jj. VV tom okamłnku prenáša eíla hnacího ústrojí jj, třecí sílu spojky jj, e plunłr Q koni výtlačni zdvih, přičemž kapelina je vytlečoväne s objemovćho prostoru i přes pŕepouětěeí otvor 5 a kanálky a. x 2 do výtokováho otvoru 13. APo ukončení výtlečnáho sdvihu se połwbové ústrojí j pohybuje opačąým směrem a táhne sa sebou plunžr Q a pŕee tŕecí spojka jj současně L pracovní vňlec j, jeho prepoultěoí otvor g se přeeouvd k sscimu otvoru jj pevného rosvodového telesa m e výtlekový kandlekPo dosednutí serdlky z na doraz j, nachází se otvor f presne pod seoím otvor-en jj,přišel prímočarý pohyb koná jil jen plunłr a, který nasává kapalínu do objelověho prosto ru i.Konečne ne obr. 6 je príklad provedení zařízení podle výnálesu sa použití lelbráný3 L místo plunlru. V objemovćm prostoru 2 pracovního válce j, čerpadla je nosí dva díly a Äa aj tvořícími tzv. menbránovou hlavíci, na svém obvodu sevŕens membrána n.

MPK / Značky

MPK: F04B 7/04

Značky: čerpadel, ovládání, sacího, objemových, cyklu, zařízení, výtlačného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-244464-zarizeni-k-ovladani-saciho-a-vytlacneho-cyklu-objemovych-cerpadel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k ovládání sacího a výtlačného cyklu objemových čerpadel</a>

Podobne patenty