Rám pro sušení catgutu a jiných vláken nebo podélných tvarů

Číslo patentu: 243602

Dátum: 15.05.1987

Autor: Roháeek Jan

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká rámu pro sušení catgutu a jiných vláken, která umožňuje individuálně napínat, preparovat, sušit a v tomto stavu snadno přepravovat.V současné době se pro sušení catgutu, hudebních a technických strun používají téměř výhradně stojany, což jsou v podstatě dva vertikální sloupy, upevněné na horizontálně položených stabilizačních trámcích. vzájemné od sebe oddálené rozpěrami. Každý vertikální sloup je vybaven dvěma řadami otvorů, kterými jsou protaženy kolíky, na které se navlékají poutka s navázanými vlákny. Navěšují se bud na vnější a vnitřní kolík, nebo vnější a vnější kolík nebo na vnitřní a vnitřní kolik, což je dáno individuální délkou navázaných vláken. Poutka je nutno zavěšovat na kolíky v pravidelných odstupech, aby se předešlo vzájemnému slepení sousedících vláken. stojany zabírají mnoho místa v sušárnách a jsou těžké.Při navěšování a snímání vláken musí být vždy dvě pracovnice. Při navěšování a snímání ve vyšší části stojanů musí vystupovat na pomocné schůdky, což bývá příčinou úrazu. Při posunu stojanů s ještě nezaschlými vlákny dochází v důsledku otřesú k vzájemnému slepení se sousedícími vlákny, což způsobuje výrobní ztráty. Po sejmnutí usušených vláken jsou tato na kolících přenášena k předkalibračním nebo brousicím strojům, přičemž docházívá k nalomení nebo deformování vláken.Pokud jsou vlákna broušená systémem centerless a nebyla přenesena v naprosto rovném stavu při jejich rotaci zapříčiñuje jejich případný chyb ztrátu vláken nebo zbytečné obrušování. Méně jsou používány velké a těžké trámové rámy, v jejichž dvou kratších protilehlých stranách jsou rovněž vyvrtány dvě řady otvorů s protaženými kolíky, na které se vlákna navěšují obdobné jako u stojanu.Tento systém má přibližně stejné nevýhody jako stojany. Nověji v menším měřítku se zavěšují poutka na tyče, se kterými se vsounou do kovových držáků, upevněných na pevné konstrukci. Tento způsob je velice náročný na přesnost délky navázaných vláken i poutek a je třeba vyvinout značnou sílu k vsunutí druhé tyče do držáků. Při přenášení vláken má tento způsob stejné závady jako u klasických stojanů a rámů. Navěšování vláken za poutka ovlivñuje negativně délku catgutu i jeho jakost. Poutka totiž v důsledku praní podléhají délko vým změnám.Hlavní nevýhody dosavadních zařízení jsou nutnost velmi pečlivého odhadování vzájemných odstupů jednotlivých vláken, časté vzájemné slepování sesušených vláken, značné prostorové nároky stojanu, obtíže s jejich přesunováním, potřeba dvou pracovnic pro navěšování i snímání všech vláken, nebezpečí úrazu při práci na pomocných schůdkách, nalomení nebo deformování vláken při jejich přenášení, vyšší ztráty v důsledku kolísání délek vláken, jejich přebrušcvání nebo znehodnocování, jakož i horší jakost vláken.Výše uvedené nedostatky odstraňuje rám pro sušení catgutu a jiných vláken nebo podelných tvarů podle vynálezu, jehož podstatou je rám na dvou protilehlých stranách, opatřený nejméně párem vnějších a vnitřních navěšovacích lišt, tyto navěšovací lišty jsou na postranici rámu ve vzájemné vzdálenosti nejméně 20 mm, přičemž vzdálenost postranic je podle délky navěšovaných vláken,každá vnější navěšovací lišta i vnitřní navěšovací lišta je opatřena svislými zářezy nebo vodorovnými zářezy nebo oboustrannými zářezy pro zachycení vláken za uzlíky nebo upevněné koncovky a vzájemný odstup vláken je nejméně 5 mm.vnější navěšovací lišty jsou nejméněo 5 mm vyšší než vnitřní navěšovací lišty nebo jsou stejně vysoké a svislé zářezy nebo vodorovné zářezy ve vnitřních navěšovacích lištách jsou nejméně o 5 mm hlouběji než ve vnějších navěšovacích lištách. vnější navěšovací lišty i vnitřní navěšovací lišty jsou v pravidelných vzdálenostech cpatřeny svislými zářezy nebo vodorovnými zářezy s kruhovými prüvleky nebo oboustrannými zářezy pro vlákna.Hlavní výhody rámu podle vynálezu spočívají v uspořádání vzájomných odstupů navěšovacich líšt na postranicích rámu tak, aby vlákna mohla být zavěšována podle jejich individuálníchdélek a pružností a v pravidelnosti zářezů líšt, což usnadňuje odstupy vláken a zamezuje slepování se sousedícími vlákny. Výškovým rozdílem mezi vnějšími a vnítřními lištami nebo hloubkovými rozdíly zářezů těchto líšt dociluje se možnost navěšovat vlákna nad sebou, aniž by se vzájemně dotykala.Tvarem a uspořádáním zářezů v lištách umožňuje se zachyoovat vlákna za uzlíky nebo připojené koncovky, a vyloučit tak dosavadní délkové rozdíly při navěšování vláken za poutka. oboustrannými zářezy v liště umožňuje se dvoustranne navěšování vláken na liště nebo kontinuální navěšování dlouhých vláken.Přednosti rámu ve srovnání s dosavadními zařízeními se jeví ve zvýšení kapacity sušených vláken o 100 až 200 , ve snížení pracnosti, zvýšení bezpečnosti práce, v snadné skladovstelnosti s transportovatelnosti rámu. Dále v umožnění dokonalejší technologie spočívající v preparaci i vypínání přímo na rámech a v snímání usušených vláken až u předkalibračnich nebo brousicích strojů. Snižují se ztráty v důsledku nalomení nebo deformování vláken,délkovych s kalibračních rozdílú vláken. Zlepšuje se homogenita sušených vláken a tím i jejich jakost.Na připbjených výkresech jsou objasněny úpravy sušicích rámů, způsoby navěšování vláken,zavěšování a spojování râmú, jakož i koncovky sušených vláken podle vynálezu. Na obr. 1 je znázorněn podélný řez rámom Ä, opatřeným na protilehlých postranicích vnějšími navěšovacími lištami l a vnitřními navěšovacími lištami g, znázorněnými v jejích příčném řezu, vnější navěšovncí lišty l jsou vyšší než vnitřní navěšovací lišty g a vlákna A lišící se dálkově jsou nad sebou zachycena v navěšovacích lištách za uzlíky §.Jelikož délkové rozměry rámu g i vláken A nelze v daném formátu znázornit, je naznačeno prerušení vláken i postrsnice rámu. Na obr. 2 je znázorněno částečně plošné uspořádání rámu 3 podle situace popsané na obr. 1, vnější navěšovací lišty l se kryjí s vnějšími okraji postranic a vnitřní navěšovaoí lišty 3 s vnitřními okraji postranic, nejdelší vlákna 3 jsou zachycena za uzlíky § ve vnějších navěšovacích lištách l, nejkratší vlákna obdobné ve vnitřních navěšovaoích lištách g a vlákna střední délky v jedné vnější navěšovací liště l a jedné vnitřní navěšovací liště 3.Jelikož délkové i šířkové rozměry rámu i vláken nelze V daném formátu znázornit, je naznačeno jejich přerušení. Na obr. 3 je znázorněno boční uspořádání vsuvných výstupků Q á násuvných objímek 1 při spojení dvou rámu g, které jsou znázorněny s přerušením. Na obr. 4 je znázorněno uspořádání svislých zářezů § ve vnitřní navěšovací liště 3 v pravidelných odstupech i hloubkách, s přerušením lišty na obou stranách.Na obr. 5 je znázorněno uspořádání vodorovnýoh zářezů 2 pro vlákna A s kruhových průvleků lg ve vnitřní navěšovací liště g, s přerušením lišty na obou stranách. Na obr. 6 je znázorněno uspořádání oboustranných zářezů ll v navěšovacích lištách pro oboustranný návin lg vláken A. Na obr. 7 je znázorněno navázání vlákna 3 upevněním koncovky lg sestávající z prstence lg.Podle délkových skupin vláken 3 se zhotoví rámy 3 podle vynálezu tak, aby vzdálenost postranic odpovídala vláknům minimální délky vláken 3. Rám 1 v protilehlých stranách je na postranicích vybaven vnějšími navěšovaoími lištami l a vnitřnímí navěšovacími lištami g, do jejichž zářezů se zachycují vlákna A za uzlíky á podle obr. 1 a 2. vlákna 3 se napínají podle individuálních dělek a pružností tak, aby bylá dokonale napnuta, ale ne přepnuta,čehož se dociluje vybavením rámu 3 více lištami, tak např. podle obr. 2 jsou nejkratší vlákna 3 vypnuta mezi vnitřními navěšovacími lištamí 3, středně dlouhá pak mezi vnější navěšovací lištou l a vnitřní navěšovací lištou g, a nejdelší pak mezi vnějšími navěšovacími liš tami 1.Aby se delší vlákna 5 nedotýkala navěšovacích lišt. do kterých nejsou uchycena, jsouvnitřní navěšovací lišty g nižší než vnější navěšovací lišty l podle obr. 1, nebo jsou jejich zářezy podstatně hlouběji než u vnějších navěšovacích líšt. Aby se mohla vlákna A spolehlivě zachytit za uzlíky § nebo koncovky li, vybavují se navěšovací lišty l, 3 pravidelnými svislými zářezy 3 podle obr. 4 nebo vodorovnými zářezy g 5 kruhovými prúvlekovými otvory lg podle obr. 5, případně oboustrannými zářezyl 3 v navěšovacích lištách pro oboustran ný návin lg podle obr. 6.Přesnâ, pravidelné vzdálenosti zářezů podle obr. 4 a 6 zajištuji sousedící vlákna před vzájemným dotykem a případným následným slepením se. U vodorovných zářezů 3 podle obr. 5 docilují se pravidelné odstupy nasunutím velkých uzlů nebo koncovek na doraz, kruhové průvleky lg slouží k provléknutí uzlů nebo koncovsk na vláknech navěšovací lištou.U dlouhých vláken nebo vláken, která se po navěšení pronášejí, zajiščují se mezi lištami proti vzájemnému přiblížení se pomocí hřebenů, hřebü nebo výstupků. nsjčastěji umístěných na výztuhách rámu Q. vybavením rámů Q vsuvnými výstupky § a násuvnými objímkami 1 podle obr. 3 umožňuje se spojovat rámy V bloky obdobné plástúm V úlu, dále slouží pro transport, zavěšování a stavění v lázních, sušárnách, případně v navíjecich strojich.Aby se docílilo dokonalé upevnění koncavek 13 vláken 1 v zářezech navěšovacích líšt. zvětšuje se uzlík § navázáním nebo uchycením do koncovek li tvaru prstence lg, korálku,knoflíku, trubičky, tyčinky nebo očka podle obr. 7. Pomoci vložené posuvné, dálkově nastavitelné postranice, vybavené lištami pro zavěšování vláken, lze využít rámu s pevnými postra~ nicemi, určených pro delší délkově skupiny vlsken, pro vlákna kratších delkových skupin.Výše uvedené výkresy vynález pouze objasňují, ale neomezují.Vynález lze použít pro sušení všech vláknitých výrobků 2 živočišného pojiva, používaných v lékařství, a to v hromadné výrobě i v individuální laboratorní přípravě. Dále pak při výrobě všech hudebních a technických strun. Lze použít též k diskontinuálni povrchové úpravě nevstřebatelných vláken a pásek jak pro zdravotnické, tak i technické účely.1. Rám pro sušení catgutu a jiných vláken nebo podélných tvarů, vyznačující se tím, že rám (3) je alespoň na dvou protilehlých stranách opatřen párem vnějšich navěšovacích líšt(l) a vnitžních navěšovacích lišt (2), které jsou uspořádány na postranici rámu (3) ve vzájemné vzdálenosti alespoň 20 mm, přičemž vzdálenost postranic rámu (3) je podle délky navěšcvaných vláken (4) a každá vnější navěšovací lišta (1) a vnitřní navěšovací lišta (2) je opatřena svislými zářezy (8) nebo vodorovnými zářezy (9) nebo oboustrannými zářezy (11) pro zachycení vláken (4) za uzlíky (5) nebo upevněné koncovky (14) a vzájomný odstup vláken2. Rám podle bodu 1, vyznačený tím, že vnější navěšovací lišty (1) jsou alespoň o 5 mm vyšší než vnitřní navěšovací lišty (2) nebo jsou stejně vysoké a svislé zářezy (8) nebo vodorovné zářezy (9) ve vnitřnich navěšovacích lištách (2) jsou alespoň o 5 mm hlouběji než ve vnějších navěšovacích lištách (1).3. Rám podle bodu 2, vyznačený tím, že vnější navěšovací lišty (1) a Vnitřní navěšovacílišty (2) jsou v pravidelných vzdálenostech opatřeny svislými zářezy (B) nebo vodorovnými zářezy (9) s kruhovým průvlekem (10) nebo oboustrannými zářezy (ll) pro vlákna (4).

MPK / Značky

MPK: A61L 1/00

Značky: sušení, vláken, podélných, tvaru, catgutu, jiných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-243602-ram-pro-suseni-catgutu-a-jinych-vlaken-nebo-podelnych-tvaru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rám pro sušení catgutu a jiných vláken nebo podélných tvarů</a>

Podobne patenty