Směs lineárního a rozvětveného polyetylenu

Číslo patentu: 241865

Dátum: 22.08.1985

Autori: Iuran Oddej, Kolník Anton, Ferianec Ivan, Rapeík Pavol

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká stabilizovaných eaěsí linearního a rozvětveného polyetylónu. Tyto aaěsi se používají zejnána na výrobu podlahových krytín.Na sportovní podlahové krytiny, vyrabčná v poslední době jako dokonalú náhrady přirozených povrchů tenisových kurtů, hřiät 1 společenských ploch obytných domů a rekreačních zařízení jsou kladeny stale vyšší požadavky. Krytiny musí být vyraběny z takových materiálů, které z hlediska mechanických vlastností se nejvíce přibližují ideálnín požadavků na odraz níče, pohyblivost hráča po hrací ploěe, přičemž nueí být brány v úvahu dilatační poměry hrací plochy při zmenách venkovní teploty. V neposlední řadě jsou to však 1 otázky životnosti těchto podlahových krytin. Snontované plochy jsou totiž relativně drahá a jejich případné porušení nese sebou i velké riziko úrazů. Proto je třeba zdegrsdoveně části hracích ploch bud celé nebo jejich části včas měnit, aby se snížilo riziko praskání dílů v době jejich aplikace.V současné době se vyrábějí podlahové krytiny tenisových kurtů ze směsi rozvětveného polyetylćnu o indexu toku 6 až 8 a lineárního polyetylénu o indexu toku 5 až 6 g/10 min. Oba polynery jsou při tom stabilizovány běžnýa fenolickýa antioxidantem o velmi nízké koncentraci.Sněs tvorená asi z 80 haotnostních rozvětveného a 20 5 hnotnostních lineárního polyetylćnu je nejprve zhoaogenizována a ve vatřikovacím stroji jsou vyráběny jednotlive díly podlahové krytiny, která se až na místě nontují v hrací plochu. Pokud jsou tyto hrací plochy montovány uvnitř zastreäených prostor, plocha není exponována alunečnínu záření a běžnýa klinetickýn podaínkáa, je životnost těchto ploch značnč vysoká. Pokud je ovšem taková hrací plocha vystavena příaělu účinku slunečního záření, dochází za těchto podaínek k rychle fotooxidačnídegredeci povrchu krytiny. Fotooxidace je navíc katalyzována nečietotani, které za deště difundují z povrchu do polyetylénových dílů, čínž jsou degradační procesy v polynerním materiálu navíc konplikovány o kovy katalyzovanou fotooxidační degre daci. Zhoršování dobrých užitných vlastností polyolefinů v zá vislosti na čase je ověen charakteristickou vlastností těchto polylerů.Je znúno napřík 1 ad,že výrobky z lineárního, rozvětveněho polyetylćnu a jejich sněsí vystavený účinkům zvýšených teplot,kyslíku a slunečního záření podlěhají rychle oxidaci, která je provazene zhorěovánín nechenických vlastností do té níry, že výrobky křehnou, praskají a ztrácí tak své původní dobré mechanické vlastnosti. .Aby k těmto nežádoucín jevůn nedocházelo, Dyužívá se řada letod pro jejich ochranu. Princíp stínění je založen na honogenizaci uvedených polylerních materiálů e látkami, které jsou schopny absorbovat celou ultrafialovou, viditelnou e blíza kou infračervenou oblast spektre. Pro tento účel se běžně používejí například seze e kysličníky některých kovů s přechodnou valencí. Polynery, které obsahují ve vyšší koncentraci tyto látky, chovají se jako trvale uložené ve tmě, což má příznivý vliv ne jejich fotooxidační stabilitu.Pro ochranu polyolefinů proti účinkún zvýšených teplotsa kyslíku se používejí různé fenolickě antioxidanty, aminy, fosfity, estery kyseliny thiodipropionové. Snyslem použití těchto látek je chránit polynery proti nežádoucí termooxidační degradací při přípravě granulátu a jeho zpracování na finální výrobek e při aplikaci finálních výrobků při zvýšených teplotách. Ochrana polyolefinů proti účinkůn slunečního záření se provádí dvěma základníni skupinami látek. Jsou to absorbéry ultrafialového záření jako například deriváty benzofenonu,benzotriazolu e estery kyseliny salicylové, které absorbují krátkovlnou oblast ultrafialověho záření a převádějí ji na záření o větších vlnových dělkách, jejichž energie je nižší než energie nejslaběích vazeb vyakytujících se v dané polynernín systému. lezi nejúčinnější látky, které jsou v poslední době používány pro inhibici fotooxidační degradace polyolefinů patřískupina HALSů,to je látek odvozaných od piperidinu a piperezinu.Ukázalo se však, že stabilizační aněsi účinné bud v 11 neárnim polyetylénu nebo v rozvětveném polyetylénu nezuručují dostatečnou stabilizaci směsi obou typů polyetylánu použitou na podlahové krytiny. Príčinou jsou rozdilné požadavky obou typů polyetylénu na vlastnosti stabilizátorů, specifické požadavky použití na podlahové krytiny a zejména způsob prípravy směsi a zamichání stabilizačnich přisad.Předmětem vynálezu jsou směsi lineárního a rozvětveného polyetylénu s přísadami pigmentů, fenolickych, fosfitových a piperidinových stabilizátorů a případně dalších zpracovatelských přísad, které obsahují 15 až 49 hnotnostních lineárního polyetylénu o indexu toku 5 až 7 3/10 min. při 190 °c, 50 až 85 as hmotnostních rozvětvenáho polyetylénu a indexen toku 6 až 8 g/ 1 o min. při 190 °c, 0,03 až 0,2 hnotnostních fenolickeí-ho antioxidantu obecného vzorce I.kde R je hexadecyl až oktadecyl anebo symetricky substituovaný pentaeritrityl, 0,05 až 0,3 hnotnostních trifenylfosfitů, jejichž fenolické skupiny mohou být substituovány alkylem s 6 až 12 uhlíkovýni atomy nebo atyrylem a 0,05 až 0,3 hmotnostnich derivátů tetranetylpiperidinulpřičemž stabilizátory jsou do směsi vmichány ve formě koncentrátu v lineárnín polyetylénu.Ve směsi lineární polyetylén - rozvětvený polyetylén nizkonolekulárni složka lineárního polyetylénu ve značná níře ovlivňuje konečnou stabilitu finálního produktu. Tato nízkomolekulární část je z hlediska stability produktu nejcitlivější aložkou. V této části polynerního systému se hronndi degradačniprodukty vzniklé v primárnin studiu teruooxidačni degradace,to je v době přípravy granulátu a jeho zpracování na finální výrobek. Tyto nízkonolokulární polynery nelze z polymerníhosystému odstranit, a proto se musí použít takové netody, které umožní dokonalou stabílizaci těchto nízkomolekulárnich částí a tím í celého polymerního systému.Při podrobném průzkumu rozpustnosti různých stabilizujících složek v nízkomolekulární frakci lineárního polyetylénu se ukázalo, že optimálních výsledků se dosahuje při použití ternárního stabilizačního systému, složeného z fosfitové, fenolické a piperidinové složky, která je do směsi přidána ve formě koncentrátu V líneárním polyetylenu.Jde o ternární systém složený z piperidinové složky charakterizované strukturní formulíkde X je kyslík nebo dusík a R 1 je skupina s molekulovou hmotnosti alespoň 120, R 2 je vodík nebo R 1fenolické složky charakterizované strukturní formulíkde X je terc.butyl a R je hexedecyl nebo oktadecyl nebo syme trícky substituovaný pentaeritrityl a fosfitové složky charakterizované strukturní formulí typuVýrobu směsi lineárního a rozvěteveného polyetylénu pro podlahové krytíny je možné organizovat podle tohoto vynálezu násle dujícím způsobem.

MPK / Značky

MPK: C08L 23/06

Značky: rozvětveného, směs, polyetylénu, lineárního

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-241865-smes-linearniho-a-rozvetveneho-polyetylenu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Směs lineárního a rozvětveného polyetylenu</a>

Podobne patenty