Číslo patentu: 237082

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hájek Karel, Vašíček Zdeněk, Ditrych Zdeněk

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Předmětem vynálezu jsou alkydové pryskyřice, které obsahují esterově vázané polymerní hydroxylové sloučeniny. Pryskyřice jsou vhodné pro přípravu nátěrových hmot, poskytujících nátěrové filmy se zvýšenou houževnatostí a trvanlivostí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že z celkového množství esterově vázaných alkoholů pryskyřice obsahují 1 až 100 % hmot. polymerních hydroxylových sloučenin o průměrné mol. hmotnosti 500 až 5 000, jimiž jsou kopolymery a/nebo adukty hydroxyesterů specifikovaných nenasycených karboxylových kyselin a specifikovaných nenasycených uhlovodíků nebo jejich nenasycených polymerů.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká alkydových pryskyřic, které obsahují esterově vázané polymerní hydroxylové sloučeniny.Alkydové pryskyřice se nejčastěji připravují reakcí polyalkoholů s přirodními oleji nebo jejich monokarboxylovými acyklickými kyselinami a s aromatickými polykarboxylovými kyselinami čijejioh anhydridy. Alkydové pryskyřice mají výborné filmotvorné vlastnosti, dobře se pigmentují a nátěry jsou schopny vytvrzování zasychánim na vzduchu nebo vypalováním. Dalšího zdokonalení vlastností se nejčastěji dosahuje chemickou modifikací buď reaktivními monomerními sloučeninami, např. maleinizací, styrenaci, akrylaoí, cyklopentadienizací, silikonizací a uretanizaci, nebo reaktivnimi makromolekulárnimi látkami. Z nich přicházejí často v úvahu polymerni karboxylové kyseliny a polymerní polyalkoholy, kterými se nahradí část výchozich vícemocných alkoholů a polykarboxylových kyselin. Tak byla popsána syntéza alkydových pryskyřic modifikovaných kopolymery allylalkoholu se styrenem (patent NSR č. 1 520 291, patent USA č 3 287 295, britský patent č. 1 020 165 a 1 020 166), polyesterdioly (pàtent USA č. 4 222 911), polykaprolaktony (japonský patent č. p 56 062854) a epoxidovými pryskyřicemi (japonský patent Č.54 025 941, patent NSR č. 1 520 747). Jistou nevýhodou těchto polymernich polyalkoholů je relativně vysoký polymerační stupeň, velký obsah hydroxylových skupin a případně i dalších reaktivních funkčních skupin. Vysokomolekulárni polyalkoholy se jen obtížně rozpouštějí v reakční směsi alkydovýchpryskyřic, které často již během syntézy že 1 atinují.vUvedené nedostatky odstraňuje uváděny vynález, jehož předmětem jsou alkydové pryskyřice na bázi produktů~ reakce alkoholu s karboxylovými kyselinami a případně rostlinnými oleji a způsob jejich přípravy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že tyto pryskyřice se připravují ze 40 až 65 hmot. dílů rostlinných olejů a/nebo z nich připravených acyklických karboxylovych kyselín s počtem uhlíko vých atomů 14 až 36, ze 20 až 45 hmot. dílů alkoholů obsa- 0hujících 1 až 6 hydroxylovych skupin, přičemž nejméně 1 z tohoto množství tvoří polymerní alkoholy o průměrné mol. hmotnosti soo až 54 ooo ze skupiny kopolymerů a/nebo aduk- tů hydroxyalkylesterů aQ/Ä -nenasycených karboxylových kyselín s počtem uhlíkových atomů 3 až 6, obsahujících V hy-J droxyaikylových skupinách 2 až 4 atomy uhlíku, a uhlovodíkü se 4 až 12 uhlíkovými atomy a 1 až 2 dvojnými vazbamia z 1 až 30 hmot. dílů monokarboxylovych až tetrakarboxylových kyselín s počtem uhlíkových atomů 7 až 12. Postup přípravy uvedených alkydových pryskyřic může být buč jednostupňový nebo dvojstupňový. V případě, že se vychází ze í samotných acyklických karboxylových kyselín připravenýchz rostlinných olejů, postupuje se způsobem jednostupňo nvým, který spočíva v tom, že se směs 40 až 65 hmot. dílůacykľických karboxylových kyselín o počtu uhlíkových atomů 14 až 36 připravených z rostlinných olejů, 20 až 45 hmot. dílů výše specifíkovaných alkoholů obsahujících 1 až 6 hyäroxylovych skupin a 1 až 30 hmot. dílů monokarboxylovychaž tetrakarboxylových kyselín s počtem uhlíkových atomů7 až 12 podrobí reakci při teplotě 180 až 250 °C za případné přítomnosti přeesterifikačních katalyzátorů, organických nereaktivních rozpouštědel nebo inertních plynů, až číslo kyselosti produktu klesne pod 10 mg KOH.g 1. V případě, že se vychází z rostlínnych olejů nebo z jejich směsí s acyklickými karbox-ylovými kyselinami z těchto olejů připravenými, uplatňuje se postup dvoustupňový, který spočívá v tom, že se nejprve provede při teplotě 220 až 250 °C během 120 až 180.m 1 nut alkoholýza samotných rostlinnýcholejů za přídavku stechiometrického až veškerého množství výše specifikovaných alkoholu obsahujících I až 6 hydroxylovýoh skupin, potom se ke vzniklému meziproduktu přidají monokarboxylové až tetrakarboxylové kyseliny s počtem atomů uhlíku 7 až 12, případný zbytek elkoholů a popřípadě použité acyklické karboxylové kyseliny s počtem uhlíkových atomů 14 až 36 připravené z rostlinných olejů a směs se při teplotě 180 až 250 °C za případné přítomnosti přeesterifikačních katalyzátorů organických nereaktivnich rozpouštědel nebo inertních plynů podrobí reakci, ažčíslo kyselosti produktu klesne pod 10 mg KOH.g,.Aikydové pryskyřice podle tohoto vynálezu mají ve srovnání se známymi produkty modifikovanými polymerními polyalkoholy některé přednosti. Především lze vlastnosti těchto alkydových pryskyřic v širokém rozsahu obměňovat, a to jak volbou různého složení i množství hydrox 31 ových.kopo 1 ymerů čí aduktů, tak i změnou.výrobní technologie. Produkty se vyznačují nízkou viskozítou a dobrou rozpustností v běžných yorganických rozpouštědlech. Používané polymerní hydroxylové sloučeníny mají malý obsah hydroxylových skupin, při syntéze alkydových pryskyřic se V reakční směsi dobře rozpouštějí a rychle reagují. Nátěrové hmoty na jejich bázi poskytují kvalitní nâtěrové filmy se zvýšenou houževnatostí a trvan~ livostí.Uváděné alkydové pryskyřice jsou reekčními produkty karboxylových kyselín a alkoholů nebo derivátů těchto výchozích látekKyselinovou komponentu tvoří acyklické, alicyklické a aromatické karboxylové kyseliny . nebo jejich substituční e funkční deriváty. Acyklické kyseliny jsou zastoupeny především monokarboxylovými kyselinami přírodních olejů vy 237 082sychavých (lněného, dřevnáho, světlicového, řepkového, oiticikového, perillového, ricinenového, rybího),npolovysychavých (sojovéhotallového, slunečnicového, bavlníkového) i nevysychavých (kokosového, ricinového, olivového, podzemnicového). Tyto kyseliny tvoří směsi kyselin nasycených (kapranové, kaprylové, kaprinové, laurové, myristové, pąlmitové,stearové, arašídové, behenové a lignocerové) a nenasycených(olejové, linolové, linolenové, 4-a /Í-eleostearově. erukové, ricinolejové a 9,11-ricinenové) obsahujícíchvmutž 24 uhlíkových atomů. Kromě toho je možno použít syntetické monokrboxylové kyseliny nasycené (neokyseliny, Kochovy kyseli~ ny, 2-ethylhexanovou, pelargonovou), nenasycené (akrylovou,methakrylovou, krotonovou) a další kyseliny obsahující 7 ľaž 20 uhlíkovýoh atomů. Acyklické dikarboxylové kyseliny zahr- A nují kyseliny se až 12 uhlíkovými atomy, a to kyseliny na~ sycené (adipovou, azelainovou, sebakovou, dodekandiovou, propantrikarboxylovou, butantetrakarboxylovou) a. K,/3 Anenasyceně (maleinovou, fumarovou, citrakonovou, pyrocinchonovou,mesakonovou iakonovou). K alicyklickým kyselinám patří dimerní acyklické kyseliny tvořící v podstatě dikarboxylové ky seliny s 36 uhlíkovými atomyžľaromatiokýoh kyselin se uplatňují kyseliny obsahující 7 až 12 uhlíkových atomů, a to bud kyseliny polykarboxylové (orthoftalová, isoftalová, tereftalová, tetrachlorftalová, tetrabromftalová, tetrahydroftalová,4 ~ch 1 or-tetrahydroftalová, 3,6-endomethylentetrahydroftalová,hexachlorendomethylentetrahydroftalová, hexahydroftalová, A trimellitová, pyromellitová) nebo i monokarboxylové (benzoová, p-terc.butylbenzoová, m- a p-hydroxybenzoová). Uvedené karboxylové kyseliny nebo jejich přísluěné substituční a funkční deriváty (anhydridy, estery, parciální estery) se při syntéze alkydovýoh pryskyřic používají jednotlivě nebo ve vzáàemných směsích.Alkoholická složka alkydových pryskyříc podle vynálezu je zastoupena polymerními hydroxylovými sloučeninami o průměrné molekulové hmotnosti 500 až 5 000 nebo jejich směsmi s monomerními alkoholy. Z polymerníoh hydroxylových sloučenin

MPK / Značky

MPK: C08G 63/52, C09D 3/64

Značky: alkydové, pryskyřice

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-237082-alkydove-pryskyrice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Alkydové pryskyřice</a>

Podobne patenty