Zapojení pro snímání a zpracování signálů v automatickém měřiči krevního tlaku

Číslo patentu: 231099

Dátum: 01.03.1986

Autori: Novotná Vladimíra, Hanuš Vlastimil

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zapojení pro snímaní a zpracování signálů v automatickém měřiči krevního tlaku nekrvavou cestou, řeší uspořádání neumetrické a elektronické části pro získáváni a zpracování pulsací z manžety, na jejichž základě se vyhodnocuje systolicky a diastolický tlak. Jeho podstata spočívá v tom, že zařízení pro nafukování a vypouštění manžety je spojeno přes první automatický odpor s prvním snímačem tlaku a distální částí manžety a přes druhý pneumatický odpor je spojeno s druhým snímačem tlaku a s proximální částí manžety, přičemž výstup prvního snímače tlaku je připojen na vstup první pásmové propusti, jejíž výstup je připojen k prvnímu vstupu kompenzačního obvodu druhého snímače tlaku je připojen na vstup druhé pásmové propusti, jejíž výstup je připojen ke druhému vstupu kompenzačního obvodu když první a druhý výstup kompenzačního obvodu sou prvním a druhým výstupem automatického měřiče krevního tlaku.

Text

Pozerať všetko

231 099 Vynález se týká zapojení pro snímání a zpracování signálů v automatickém měřiči krevního tlaku nekrvavou cestou, ře ~ ší ušpořádání pneumetrické i elektronické části pro získávání a zpracování pulzací z manžety, na jejichž základě se vyhodno ouje systolický a diastolický tlak.Dosud známé automatické měřiče krevníhotlaku rozšiřují nafukovatelnou okluzivní manžetu a mikrofon. Jako signálu pro vyhodnocování systolického a diastolického tlaku využívají Korotkovových zvuků, které vznikají při průchodu krve zaškrcenou arterií. Nedoatatkem tohoto uspořádání je značná citlivost na rušivé zvuky z okolí.Jiná skupina přístrojů využívá rovněž okluzivní manžetya syetolický i diastolický tlak vyhodnocuje z tvaru tlukových pulzací v manžetě, které se snímají diferenciálním manometrems vyrovnávací dutinou. Nevýhodou tohoto uspořádání je, že v důsledku pulzací okraju manžety není měření v řadě případů spolehlivé.Další skupina přístrojů využívá okluzní manžetu, která se skládá ze dvou nebo více dílčích manžet a systolický 1 diastolický tlak vyhodnocuje ze aignálů získaných termistorovými nebo holometrickými snímači pulzací toku vzduchu mezi jednotlivými manžetami. Nevýhodou tohoto způsobu je, že dochází k chybám měření způsobeným vzájemným ovlivňováním jednotlivých částí manžety a výrovnávacím prouděním při různém objemu jednotlivých částí manžety.Tyto nevýhody odstraňuje zapojení pro snínání a zpracování signálu v automatickém měřiči krevního tlaku vyznačeném231 nas tím, že zařízení pro nafukování a výpouštění manžety je spojeno přes první pneumatický odpor s prvním snímačom tlaku a s distální částí manžety přes druhý pneumatický odpor je spojeno s druhým snímačem tlaku a s proximální částí manžety,přičemž výstup prvního snímače tlaku je připojen na vstup první pásmové propusti, jejíž výstup je připojen k prvnímu vstupu kompenzačního obvodu a výstup druhého snímače tlaku je připojen na vstup druhá pásmové propusti, jejíž výstup je připojen ke druhému vstupu kompenzačního obvodu.Dále se vyznačuje tím, že kompenzační obvod je tvořen prvním rozdílovým zesilovačem a druhým rozdílovým zesilovačem a prvním děličem napětí, přičemž první vstup kompenzače.ního obvodu je spojen s prvním vstupem prvního rozdílovéhozesilovače a s druhým vstupem druhého rozdílového zesilovače a druhý vstup kompenzačního obvodu je spojen s druhým vstupem prvního rozdílového zesilovače a se vstupem prvního děličejnapětí, přičemž výstup prvního děliče napětí je připojen na první vstup druhého rozdílového zesilovače, jehož výstup je ~~druhým výstupem kompenzačního obvodu a jeho prvním výstupem. je výstup prvního rozdílového zesilovače.Dále se vyznačuje tím, že kompenzační obvod je tvořen třetím rozdílovým zesilovačem, sčítacím zesilovačem, druhými děličem napětí, přičemž druhým vstupem k 0 mpenzačníh 0 obvoduje první vstup třetího rozdílového zesilovače a první vstup kompenzačního obvodu je spojen s druhým-vstupem třetího rozm dílového zesilovače, přičemž druhý vstup sčítacího zesilovače je spojen s výstupem druhého napětověhoŕděliče, jehožvstup je spojen s výstupem třetího rozdílového desti 1 ovače,který je současně prvním výstupom kompenzačního obvodu, je hož druhým výstupem je výstup sčítaoího zesilovače.Použitím dvou samostatných snímačů tlaku apásmových propustí pro výběr pulzací místo snímačů prütoku se odstra- . ní vliv proudění vzduchu mezi jednotlivými částmi manžety a kompenzační obvod kompenzuje elektronickou cestou vzájemné.ovnvňováni jednotlivých částí manžety. Jako kritéria sys.tolického tlaku se využívá výskytu pulzací na prvním výstupu kompenzačního obvodu při pozvolném snižování tlaku v manžetě ca okluze a kritériam diastolíckého tlaku je pokles smplitudy pulzací na druhém výstupu kompenzačního obvodu.Na obr. 1 je znázorněno tlakové schéma automatického měřiče krevního tlaku, který využívá .zapojení pro snímaní- a zpracování signálů podle vynálezu.Na obr. 2 je príklad zapojení kompenzačního obvodupod Ň. Na obr. 3 je jiný příklad zapojení .kompenzvačního obvodu podle vynálezu. AAutomatický měřič krevního tlaku obsahuje zařízení pro nafukování a výpouštění menžety 11, které je ovládáno z řídící avyhodnocovací jednotky ga je připojeno přes první pneumatický odpor 3 se v-stupem prvního snímače tlaku 5 a s distální částí manžetý 2 a přes druhý pneumatický odpor i se vstupem druhého snímače tlaku § a s proximální částí manžetý 1. Vstup prvního snímače tlaku 5 je připojen na vstup první pásmové prepustí l, jejíž výstup je připojen na první vstup kompenzačního obvodu 9 a výstup druhého, snímače tlaku 6 je připojen na vstup druhé pásmové propusti g, jejíž výstup je př~ipojen ke druhému vstupu kompenzačního obvodu 9,jehož první a druhý výstup je připojen k prvnímu a druhému vstupu řídící a vyhodnocovací jednotky lg.Kompenzační obvod 9 se skládá z prvního Arozdílového zesilovače 12, druhého rozdílového zesilovače lg a prvního děliče napětí 14,. První vstup kompenzačního obvodu 9 je spojen s prvním vstupem prvního rozdílového zesilovače 33 e. s druhým vstupem druhého rozdílového zesilovače 2 a druhý vstup kompenzačního obvodu 9 je spojen s druhým vstupem prvníhorozdílového zesilovače lg a se vstupem děliče napětí u, Při- ičemž vjřstup tohoto děliče napětí 14 je připojen na první vstup rozdílového zesilovače 13. Výstup prvního rozdílového zesilo 231 na vače g je prvním výstupem kompenzačního obvodu i a výstup druhéhoxrozdílového zesilovače l je druhým výstupem kompenzačního obvodu 9. ~ - ý ~Jiný kompenzační obvod podle vynálezu se skládá z třetího rozdílového zesilovače 15, sčítacího zesilovače 16 a dru-v hého děliče napětí 17. Druhým vstupem kompenzačního obvodu 2 je první vstup třetího rozdílového zesilovačea první vstup kompenzačníhoobvodu 9 je spojen s druhým vstupem třetího roz- dílového zesilovače 15 a s prvním vstupem sčítacíhoą zesilovače já, přičemž druhý vstup sčítacího zesilovače 16 je spojen svýstupem druhého napětového děliče u, jehož vstup je spoje-ne s výstupem třetího rozdílového zesilovače 15, který je prvním výstupem kompenzačního obvodu 9, přičemž jeho dmhým výstupemje výstup sčítacího zesilovačeLő.Zařízení podle výnálezu pracuje takto Jsou-li nafouknuty obě části manžety 1 a g snímá první snímač tlaku i tlak z distální části imanžety g a druhý snímač tlaku § snímá tlak zvąproximální části manžety l. Na výstupu každého snímače tlaku je elektrické napětí, jehož velikost odpovídá tlaku příslušné části manžety. Toto napětí má složku pomalu se měnící a složku pulzační, odpovídající srdečním tepům. Pásmové propusti 1 aâ, ktere mají střední frekvenci cca 20 Hz a pokles na obě strany 20 dB/dek oddělují z výstupních napětí snímačů tlakuí a ítutopułzující složku.Na výstupu první pásmove propusti 7 je pulzující napětí odpovídající pulzacím v distální části -ĺanžety .2 a na výstupu druhe pásmové propusti § je pulzující napětí odpovídající pulzacím v proximální části manžety l. Protože se obě části manžety navzáj em ovlivňují a ani pneumatické odpory 3 a 4 nedokáží oba snímače tlakuí aizcela oddělit, objavuje-še na výstupu první pásmove propusti 7 též pulzující napětí odpovídající pulzacím v proximální čá-s-ti manžety l a na výstupu dru-. hé pásmove propusti 8 se objavuje též pulzující napětí odpovídajíoí pulzacím v distální části manžety 2. Kompenzační obvod

MPK / Značky

MPK: A61B 5/02

Značky: zapojení, signálu, měřicí, tlaku, automatickém, krevního, snímání, zpracování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-231099-zapojeni-pro-snimani-a-zpracovani-signalu-v-automatickem-merici-krevniho-tlaku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro snímání a zpracování signálů v automatickém měřiči krevního tlaku</a>

Podobne patenty