Zařízení k pohánění pásku ve stroji pro opásávání balených předmětů

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení tvoří součást stroje pro opásávání balených předmětů a slouží k pohánění pásku při jeho dopředném a zpětném pohybu a při jeho dotahování během opásání. Dvě dvojice kladek jsou střídavě uváděny do záběru s páskem, přičemž jsou poháněny dvěma motory, z nichž jeden zprostředkuje pohon kladek s většími otáčkami s menším krouticím momentem než druhý. Vynález řeší problém zjednodušení konstrukce a zlepšeného ovládání mechanizmů zařízení tak, že motor s většími otáčkami s menším krouticím momentem zprostředkuje pohon první dvojice kladek při dopředném a zpětném posunu pásku a druhý motor působí na druhou dvojici kladek při dotahování pásku.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení k pohánění pásku ve stroji pro opásávání balených předmětů.Jsou známé stroje, kde se pásek z umělé hmoty zavede ze zásobníku pásku dopředným pohybem do prstencového kanálu. obklopujicího prostor pro balený předmět. načež se na volném konci upevní a zpětným pohybem se ovíne kolem baleného předmětu. V konečné fázi se pásek dotáhne menší rychlostí a větší silou. oddělí se od zásoby pásku a jeho konce se vzájemné spojí svařoním. Je známé zařízení (če. patent-čąl 74 206), kdepro dopředný poš hon pásku je upravena první dvojice kladek,sestávající z první hnací kladky a první přítlačné kladky a pro zpětný pohon. spojený e dotažením pásku, druhá dvojice kladek, seetávající druhé hnaci kladky a druhé přítlačné kladky. Přitlačné kladky jsou uloženy stacíonárně. kdežto každá z hnacích kladek je uložena na jednom ze dvou kyvných rámů, vzájomné spojených vodítkom. příčomž první hnací kladka je spojene se stacíonárně uloženým prvním hnacím hřídelem, tvořícím současně otočné uložení prvního kyvného rámu a druhá hnací kladka je spojona se stacíonárně uloženým druhým hnacím hřídelem, tvořícím současně otočné uložení druhého kyvného rámu. Hnací kladky jsou poháněny dvěma motory. které jsou střídavě V chodu. přičemž pohon od prvního motoru s většímí otáčkamí a menším kroutícím momentem je určen pro dopředný a zpětný posun pásku a pohon od druhého motoru s menší mi otáčkami e větším krouticím momentem je určen pro dotažení pásku po jeho ovínutí kolem balenéhe předmětu.Uvedené zařízení má tu nevýhodu. že pohon od prvního motoru musí být střídavě příváděn na první nebo na druhý hnací hřídel kupříkledu tak, že první motor je v pevném spojení pomocíspojky s prvním hnacím hřídelem a přee zeeouvací spojku s vymezováním kroutícího momentu s druhým hnacím hřídclcn, přičemž druhý motor je spojen s druhým hnacím hřídelem přes jednosmernou spojku. Další nevýhodou je í ta okolnost, že zastavení pásku při jeho dopředném pohybu je závislé na uvedení prvního motoru do klidu, kupříkladu ústrojím, které měří délku předsunutého dílčího kusu pásku, takže neni vyloučen nepříznívý vlív setrvačného působené motoru.Uvedená nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu. jehož podstata spočívá v tom. že první motor, určený pro dopředný a zpětný posun pásku. je vytvořen jako reverzní a je trvale spojen s prvním hnacím hřídelem, spojeným s první hnací khdkou.a druhý motor. určený pro dotahováni pásku. je trvale spojens druhým hnacím hřídelcm. spojeným s druhou hnací kladkou. První přitlačná kladka je s výhodou upevněna na otočné uloženém unášecím hřídelí. který je spojen s rotorem indíkátoru otáček.Na rozdíl od známých řešení je pohoh 2 prvního motoru převáděn bezprostředně na první hnací hřídel a pohon z druhého motoru na druhý hnací hřídel, takže odpadají složíté spojovací mechanizmy. Řešení podle vynálezu dále umožňuje využít při zavádění pásku do prstencového kanálu měření dráhy posunu pásku v závislosti na čase. po jehož uplynutí je pásek okamžitě zastaven druhou dvojici kladek. Tím je vyloučen například vlív brzdy elektromotoru na vykonanou dráhu. Řešení též umožňuje výhodné využít spojení nosného hřídele první přítlačnê kladky s índíkátorem otáček a tím okamžitě registrovat opásání baleného předmětu páskem, kterć se projeví zastavením otáčení první přítlačné kladky při zastavení posunu pásku.Na příložených výkresech je znázorněn příklad zařízenípodle vynálezu, kde představuje obr.1 pohled na zařízení v řcw zu I-I, naznačeném na obr.2. obr.2 pohled v řezu II-II, nazna čeném na obr.l. obr.3 pohled v řezu III-III naznačeném na obr.l. obr.4 schema celkového uspořádání zařízení při dopředném posunu pásku, obr.5 kladky s páskem po ukončení dopředného posunu pásku. obr.6 kladky s páskem při zpčtném posunu pásku a obr.7 klad ky s páskem při dotahování pásku po ukončení zpětného posunu.33 Je ľřelmé Z Obľol až 3. jsou pro pohánění pásku 1 změlé hm°VYI küpřĺkladu P 01 YPľ 0 V 1 GnU. upravený podél vedeníiz pásku l dvě dvojice klodck. z nichž první sostàvć 2 prvníhnací kladky g a z první přítlačné kladky 3 a druhú 2 druhéhnací kladky 5 a z druhé přítlačné kladky Q. Pzitlačnć kladky3,§ jsou uloženy stacionárně mezi první montážní doskou 23 adruhou montážní doskou gg. a to tak, že první přitlačná lad ka 3 je upevněna na prvním unášccím hřidelí gg a druhá přitloč-.ná kladka Q je uložena otočné na druhém unášecím hřídoli gg. přičemž prvni unúšecí hříde gg je uložen v montážnich doskách g§,gg otočně a druhý unášoci hřídel gâ povnč. Konec prvního unášcciho hřídcle gg, vyčnívající na vnější straně první montážní dosky gg, je pružnou spojkou gg spojcn s rotorcm indikátoru gá otáčok. První hnací kladka g je upravena mezi první a druhou nosnou doskou lł.g na prvním hnacím hřídeli ll. uloženém v nosných doskách łł,lg otočné a unášcjícím prvni hnané ozubenó kolo lg. Obč nosné desky łł,łš, spojené vzájemné můstkom àäs tvoří první kyvný rám Q. uložený otočné na prvním hnacim hřídalí Q. uloženém otočné v montážních doskách g§.gg. Ha hnocim hřídeli g mezi první nosnou dcskou ll a první montážní deskou gä je upraveno prvni hnaci ozubené kolo lg, které je v záběru s prvním hnaným ozubeným kolem lg. Na konci prvního hnacího hřídolc 2, vyčnívajicím na vnější straně druhé montážní dosky 33, je upevnůna řemenice gg. Obdobnč je druhá hnací kladka É upraveno mezi třetí a čtvrtou nosnou doskou ł§,ł§na otočně uloženén druhém hnanćm hřídcli gg, unášejícím druhé hnané ozubenć kolo gł. Obč nosné dosky lg,łg, spojené vzájemnč můstkem li. tvoří druhý kyvný rám Z, uložený otočnč na druhém hnacím hřídcli lg. uloženém otočné v montážních deskách g§,gg a unáčcjicím jednak druhú hnaci ozubené kolo ga, upravené mezi prvni montážní doskou gä a třetí nosnou doskou lg jednak řetězovó kolo gg, upravené na konci druhého hnacího hřídole lg,vyčnivajicim na vnější straně první montážní desky §§L První kyvný rám Q je opatřen pákou ää, jejíž konec je spojen s jednim koncem tàhla äg. jehož druhý konec je spojen s elektromagnctcm äł. Na druhém kyvném rámu 1 je uchycen jeden konec tažné pružiny âg, jejíž druhý konec je spojen so závöscm gg, upevněným na mústku äg, spojujicím obě montážní desky gä,g 3. oba kyvnć rámy g,2 jsou vzájemné spojeny voditkom Q. ktoré je nanich uložono otočné a skládá se ze dvou částí §g.§g so závito- 5 229401 vým spojením gg, pojištěnym matíci gł. Toto uspořádání umožňuje uvádöt střídavě do pracovního postavení prvni dvojici kladek 2. nebo druhou dvojici kladek g.§. kdy první hnací kladka g jetlačena působením tažné pružiny šg proti první přítlačné kladco § nebo druhá hnací kladka 1 je tlačena silou vzbuzovanou clektromagnctem šł, přcmáhající sílu tažné pružiny âg, proti druhé přítlačné kladce Q. Přesné nastavení vzájemné polohy kyvných rámů §,Z lze uskutečnit pootočením jedné nebo druhé části §§,§g vodítka Q v závitovém spojení 59.Celkové uspořádání zařízení je zřejmě z obr.4. kde jsou znázorněny obě dvojice kladek, mezi něž zasahuje pásek l 2 neznázornčnćho zásobníku. První hnací kladka g je prostřednictvím řemenice äg a řemenc §§ spojona 3 prvním motorom äz. vytvořeným jako reverzni brzdovy eloktromotor. Druhá hnaci kladka 5 jeĺprostřednictvim řetězovćho kola gg a řetězu 5 spojene s druhýmmotorom 55, vytvořeným s výhodou jako elektromotor s nastavitelným krouticím momentom. První motor äz má s výhodou větší otáčky. Jak je dále zřejmo z obr.4, je pro pások L upravena v neznazorněnén prstcncovćm kanálu dráha gš. obklopující prostor pro balený předmět gg. Na vstupu gg dráhy gä jsou upraveny neznázorněné mechanizmy, sloužící k přestřižení pásku, uchycení jeho konců a jejich vzájemnómu svaření. Zařízení dále obsahuje neznázornčnć ovládací prvky. řídící jeho chod podle předem stanoveného progra mUoJednotlivé fáze posunu pásku l při opásávání balanćho předmětu gi jsou zřejmě z obr.4 až 7. ua obr.4 je první dvojicekladek g.§ v pracovní poloze, přičemž první hnaci kladka g, otá čející se ve směru šípky gg působenim prvního motoru šz, poháni pások l dopřodným posunom ve směru šípky gz po dráze 53 poměrněvysokou rychlostí. Další fáze je znázorněna na obr.3, kdy pouplynutí předem stanoveného času so působením clektronagnetuĺslŕvzájemné oddálí kladky g,§ první dvojice a kladky g.§ druhé dvojice se uvodou do pracovního postavení, takže sovřou pások l a okamžitě zastaví jeho setrvačný pohyb. Eároveň je vypnut první motor 51. V následující fázi. znázorněné na obr.6, je první dvojice kladek g,§ uvedena opět do pracovního postavení a pások ł po upnuti jeho volného konce je působenim prvního motoru žz uve deného do způtného chodu a otáčejícího první hnaoi kladkou g ve

MPK / Značky

MPK: B65B 27/00

Značky: stroji, zařízení, předmětů, pásků, opásávání, balených, pohánění

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-229461-zarizeni-k-pohaneni-pasku-ve-stroji-pro-opasavani-balenych-predmetu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k pohánění pásku ve stroji pro opásávání balených předmětů</a>

Podobne patenty