Nízkopenivý prostriedok alebo komponent s dispergačným a sekvestračným účinkom

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález náleží do oboru úpravy vôd, najmä cirkulačných chladiacich vôd v chemickom, potravinárskom, farmaceutickom, hutnom, celulózopapierenskom priemysle a energetike. Rieši zamedzovanie tvorby inkrustov pomocou nízkopenivého prostriedku s dispergačným a sekvestračným účinkom, ktorý podľa vynálezu je tvorený polymérom etylénoxidu s propylénoxidom na iniciátore s aktívnym vodíkom fosfátovaným na obsah fosforu 1,5 až 12 % hmot., pričom molekulová hmotnosť polypropylénglykolového reťazca je 200 až 2 000 a množstvo etylénoxidu v polyméru je 10 až 60 % hmot.

Text

Pozerať všetko

V 228 818 vynález sa týka nizkopenivého prostriedku e dieper.gačným a sekveetračným účinkom pre vodné teplonoené pro stredie. najmä pre cirkulačné chladiace okruhy.V súčasnej dobe Je už samozrejme. že pri nedostatku úžitkovej vody musi sa s ňou racionálne ěetriť a robiťtaké opatrenia. aby voda bola viackrát využité najmä prechladiace účely. Rieši sa to najmä tým. že chladiace voda v cirkulačnon gyetéme cirkuluje od chladiacich aparátov, v ktorých naberá teplo na chladiace veže, kde prúdom vzducnu a čiastočným odparenim aa ochladi a ochladená ide späť do tepelných výmennikov. Úžitková chladiace voda obsahuje rôzne rozpustené látky, najmä soli vápnika a horčíka. ďalej rôzne riasy. kaly. narozpuetné látky -Aanorganického a organického pôvodu. Tieto látky vytvárajút inkrusty najmä na chladiacich trubkách tepelných výmenniq kov a tým spôsobujú okrem zníženia účinnosti chladenia následnú silnú korőziu.Na zamedzenie korőzia chladiacich systémov pridávaJú sa do chladiacich vôd inhibitory rôzneho druhu. Na ą zabránenie rastu mikroorganizmov sú pridávané rozne typy biocidov. Na zamedzenie tvorby úead a inkruetov v chle diacich oystémoch pridávajú ee do cirkulačnej vody pron etriedky e dispergačnými a aekvestračnými účinkami.Sekvastračné činidlá tvorbou nestechiometrických komplexov zabraňujú vzniku nerozpustných soli a tvorbu ich vrstiev na povrchu materiálov. Diepergačné činidlámajú zase za úlohu udržovať už vytvorené pevné častice. ktoré môžu pochádzať z hrdze, prachu, ilov, piesku, biomasy a hlavne uhličitanu vápenatého vo vode V podobe disperzie, aby nenastávalo ich usadzovanie a prilnievanie na steny rúrok aparátov. Zloženie dispergátorov a sekvestračných činidiel je rozmanité. Medzi typické dispergátory patria aniőnové polyméry karboxylových zlúčením v podobe ich alkalických soli. Polyméry môžu mať mel. hmotnosť Okolo 50 000 a tak môžu mať zabudované vo svojej molekule styôky funkčných ~CO 0 H ekupin Neiőnové tenzidy sa vo veľkom používajú ako diepergátory. Patria sem napr. oxyetylovapé aoyklické aminy C 6 až C 24. ktoré sa doporun čujú na diepergovanie S 192 /kysličnika kremičitébo/ vononylfenol /VBritpat 1 141 924/. Medzi sekvestračné prostriedky patria napriklad zlúčeniny na báze kyseliny etyléndiamintetraoctovej a organofosfonovej kysâioy.V poslednom obdobi sa kombinujú tieto prostriedky vhodnými inhibitormi korőzie, poťažne biocidnými pripravkami. Použivajú sa rôzne kombinácie a vo viacerých prípadoch i primeeí polymerných látok. najmä na báze kyseüny akrylcvej. Napriklad dávkovanie do vody množstvo 5 ppm zmesi kyseliny akrylovej a 2-hydroxyetylmetakrylátmonofosfán tu sodného zniži zanášanie vo výmennikoch a chladiacich vežiach o 75 /Sap. pat 79, 29, 315/. Fosfátované kyselina polyakrylová má podobné vlastnosti /Braz. patä7 806 282/. Kanadský patent 1 081 694 uvádza pripravok na báze fosfátovaného esteru glycerinu alebo fosfátovem ného oxyetylovaného glycerinu. Z tenzidov sú uvádzané kopolymůry etylénoxidu a propylénoxidu typu Tetronic/kopolymér etylénoxidu a propylénoxidu na etyléndiamin/. Prestriedok pripravený foefatáciou oxypropylovaných Iaminov alebo fosfatáciou oxypropylovaných hydroxyuh 1 o~ vodikov uvádza USA pat. 3 965 003. NSR pat. 2 453 10 udáva zlepšený prostriedok použivaný v chladiacich vec dách pripravený fosfatáciou aminoalkoholu s polyhydroxynuno 228 3105 zlúčeninamiy Ako najpouživanejšíe aminoalkoholy sú ete-0 nolýaminy. Typické polyhydroxyzlúčenina je glycerin s 1,5 až 2,5 mőlmi etylénoxidu, oxyetylovaný menit. oxyety. lovaný sorbit.-oxyetylovaný trimetylolpropän e 1,5 až 2.5 mőlmi etylénoxidu. K fosforesterevej zmesi ee pridáva vo vode rozpustnà zinočnatá soľ napr. chlorid zinočnatý alsu bo siran zinočnetý v koncentráciách od 5 do 30 hmot vo vzťahu k fosforesteru. Čsl. autorské osvedčenie č.214 615 uvádza diepergačný prostriedok znižujúci tvorbu úead e.inkrustov zo zmesi kopolyméru etylénokidu e propylénoxidom a elkylpolyglykóléterfosfátu.Nedoetatkom uvádžaných látok je to, že viaceré pripravky sú penivé. napr. oxyetylované ecyklické aminy C 6 až C 24, oxyetylovaný nonylfenol, fosfátovaný eeter oxyuetylovaného glycerinu a podobne. Pripravujú sa z ťažko dostupných surovín alebo na dosiahnutie diepergačno~-sekveetračného efektu musi eakombinovať niekoľko zlúčenin.y Nedostatky známeho stavu techniky v tejto oblasti do značnej miery odstraňuje nizkopenivý prostriedok alebo komponent s diepergačným a sekvestračným účinkom podľa vynálezu. ktorý je tvorený polymérom etylénoxidu s propylénoxidom na iniciátore s aktívnym vodikom fosfátovaným na obsah foeforu 1,5 až 12 hmot pričom molekdová hmotnosť polypropylénglykolového reťazca je 200 až 2 000 a množstvo atylénoxidu v polymére je 10 až so hmot.Iniciátor reakcie sú zlúčeniny s aktívnym vodikom v molekule ako sú alkoholy. glykoly, glycerin, kyseliny, rastlinné oleje.Fosfatácia sa môže uskutočňovať bežnými fosfatačnými činidlami ako sú P 205, POCI 3 alebo kyselina poly» fosforačnà. Pri fosfatácii vzniká zmes esterov, pričom pri použití P 205 prevláda monoester a diester. získaný ester sa môže použiť v kyslej forme alebo môže byť ne c 5 ą 228 816utralizovaný hydroxidmi alkalických kovov, poťažne aminoalkoholmi.Výhodou nizkopenivého prostriedku alebo komponentu s dispergačným a sekvestračným účinkom podľa výnálezu je to, že na dosiahnutie dispergačno-sekvestračného účinku nemusisa kombinovať viacero látok, ale účinnosť sa dá dosiahnuť jednou zlúčeninou. Na jeho výrobu nie sú potrebné ťažkodostupné suroviny. 0 ×yety 1 ácia.lo×ypropylá~ cia a fosfatécia sú bežnými technologickými postupmi pon uživané pri výroba tenzidov. Ziekaný produkt je dobre rozpustný vo vode, takže netreba používať iné rozpušťada lá. Výhodou je i to, že prostriedok alebo komponent podľa vynąlezu nepeni alebo má len nízku penivosť. Proetrieu dok možno kombinovať e inhibitormi korőzie a biocidnými1 átkami. Ďalšie výhody sú zrejmé z príkladov prevedenia.450 g polyméru etylénoxidu s propylénoxidom pripra veného za použitia iniciátora polymerizácie l,2 ~propy~ lénglykolu a obsahujúceho dĺžku polypropylénglykolovéu ho reťazca mol. hmotnosť 300 a množstvo naviazaného etylénoxidu 50 hmot. je fosfátované pri teplote 60až 80 °C s P 205. Celkové množstvo pridaného P 205 je130 g. Vzniknutý produkt obsahuje 9,8 hmot. fosforu. Produkt je ekúšaný na diepergačnoosekvestračnú účinnosť podľa dhleł nami popieanej metődy a pri koncentráciiPotrebné chemikálie, roztoky alpomôckyz ~ o,oo 7 M roztok KCl /0.5219 g . 1/ ~ uhličitan vápenatý zrážaný čsl. 2 - Lachemao 3 ľ° a 0,1 M roztok Chelatonu III /37,224 g. l 1/H 20 do 1 ooorcu 3 indikátor Eriochromová čerň T s Na-C 1 V pomere 1 z 10

MPK / Značky

MPK: C11D 1/722

Značky: účinkom, komponent, nízkopenivý, sekvestračným, dispergačným, prostriedok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-228816-nizkopenivy-prostriedok-alebo-komponent-s-dispergacnym-a-sekvestracnym-ucinkom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nízkopenivý prostriedok alebo komponent s dispergačným a sekvestračným účinkom</a>

Podobne patenty