Způsob výroby projímadla na bázi semen jitrocele a senesových lusek

Číslo patentu: 227324

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gőrler Klaus, Madaus Rolf

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob výroby projímadla na bázi semen jitrocele a senesových lusek, vyznačující se tím, že se semena jitrocele a senesové lusky rozemleté odděleně na zrnitost 99 % jemnějších než 500 ?m 85 % jemnějších než 400 ?m 50 % jemnějších než 200 ?m směšují v poměru asi 4 až 5:1, smísí za sucha, směs se zadělá rychle a rovnoměrně s co možná nejmenším množstvím vody, zadělaná směs se granuluje a usuší až na zbytkový obsah vlhkosti maximálně 3,5 % hmotnostních a usušený granulát se nakonec dražuje.

Text

Pozerať všetko

V projímadle podle vynálezu nejsou tedy obě složky láčiva navzájom mechanicky izolovány, nýbrž častice rozeniletých senesových lusek jsou obklopeny ochrannou vrstvou slizových látek z rozemletých amen jitrocele. Tímto obalom se sennosidy chrání co možná nejvíce před nežádoucími zmenami a jejich uvolnění se značně opozčuje, takže sa dosáhne děle trvajícího retardujícího účinku.Tento ochranný účinek se může ještě dodatočne stebilizovat a zesílit, když se ke směsi obou rozemletých složek, semen jitrocela druhu Plantaginis ovatae a senesovým luskám druhu Sannae angustifoliae opět přidají malé podíly elupek semen jitrocele jako náhrada za ty které byly ztraceny během mletí semen jitrocele.Tyto slupky semen jitrocele jsou schopny ve srovnání s rozemlstými semeny jitrocele jako meliva, s ohledem na vyšší koncentreci v nich obsažeąých slizových látek, daleko více botnat tak poskytla měření čísla botnání podle DAB, strana 24, u 30 vzorka průměrnou hodnotu 57 ml na gram mletých elupek aemen jin-ocele, zetímco u mletých saman jitrocelobyla nalezeno hodnota 15 ml na gram.V souhlaae s touto větší botnavostí rozemletýçh elupek amen jitrocela zvýši se při jejich přídavku i tendence tvorby požadovaného obalu disperzních častíc saneaovýoh lueek,což se prejavuje jako zejména výhodná pro lékařské použití.Hmotnostní poměr rozdílu samen jitrocale k podílu senesových lusek se u projímadla podle vynálezu pohybuje asi okolo 4 až 51, přičemž se volí zejména hmotnostní poměr semen jitrocele, elupek semen jitrocele a senesových lusek jakožto podílů meliva v rozmezí asi 522,2 l 2,4.Předmětem vynálezu je tedy způsob výroby projímadla na bázi semen jitrocele a senasových lusek, vyznačující sa tím, že se semeno jitrocele a seneaové lusky rozemletá odděleně ne zrnitostsměěuji v poměru asi 4 až 51, smísí ze sucha, směs sa zadělá rychle a rovnomerné a co možná najmenším množstvím vody, zadělaná směs se granuluja a ueulí až na zbytkový obeh vlhkosti maximálně 3,5 ž hmotnostních a usušený granulát se nakonec dražuje.Rozemletá semeno jitrocele a senesových lusek se s výhodou zpracovávají ve hmotnostním poměru 41 až 51 a to za doplňujícího přídavku asi 3 až 4 96 hmot. rozemletých slupek aemen jitrocele se 30 až 40 99 vody, přičemž dojde pouze k omezenému botnání.V tomto nabotnalém stavu jsou slizové látky rozemletých elupek amen (Ruska) jitrocele druhu Plentago ovata na základě postačující imobilizace vody schopny se v nabotnalých vretvách rozdělit, přičemž je ale možné hmotu dále vhodné zpracovâvat. Větší množství vody vedounaproti tomu k problémům při dalším zpracování, zatímco lyosféry se při přídavku nodostatečných množství vody prejaví jen nedostatečně, takže se nedosáhne rozdelení v požadované míře.Před rozemletím se aemena jitrocele a senesově lusky uauěí s výhodou při 80 °C na obsah vlhkosti 3,5 a obsah sennoaidd složky sanesových lusak asi na 2,0 až 2,5 hmot s výhodou na 2,2 96. Během rozemílání nemá teplota rozemílaného produktu přestoupit 80 °C.Zu sucha smíeené rozemleté produkty se pro dosažení rovnoměrněho zvlhčení a nebotnánístále spojují v malých podílech s vodou a podrobují se v řadě směšovacích stupňů intenzívnímu promíchání. S výhodou se to provádí ve větěím počtu zs sebou zařazených šnekovýchmísičů. Tímto způsobem se za několik málo minut dosáhne rovnoměrného zadělání a nebotnání.Pro nastavení potřebných vnitřních rovnováh mezi polymolekuláz-ními ochrannými vrstvami, která Jsou tvořony vrstvami mucilaga rozemletých eemen Plentago ovata a slupek jeho semen a v jejich sousedství se necházejících části senesových lusek, je výhodné další zpracování směsi ve vytlačovacích lisech neprovádět ihned, nýbrž s výhodou až po 1 až 2 hodinách.Materiál, pŕiváděný do vytlsčovecího lísu, se potom extruduje tlakom asi 5 MPa a na výstupu z lisu se rotujícím nožom rozeekává na grenule o délce 2,1 až 2,2 mm. I v tomto stavu má produkt obsahovat vlhkost okolo 35 99.Následující sušení se provádí s výhodou zejména ve fluidních suěičích s vibračním posunem během asi 25 minut ne zbytková vlhkosti nepřevyšujíoí 3,5 31, přičemž se pracuje s teplotou vzduchu 125 °C e množstvím vzduchu asi 8 000 m 3 za hodinu. Suché grenule se prosijí, aby u odstranily grenule, která jsou menší než 1 mm nebo větší než 3 mm. Jejich sypná hmotnost činí 510 až 530 3/1. Nakonec se tento grenulát spojí dražovací suspenzí a zprnouje na malá drnžé, obdukovená vrstvou cukru, přičemž se k dražovecí suspenzi mohou přidávnt .pomocné látky, obvyklé v dražovecí technice.Zsámáns výhodná forma provedení shore popssněho produktu sestává zumen jitrocele druhu Plsntego ovets 52,000 dílů hmot.slupek amen Jitrocele druhu Plentego ovsts 2,200 dílů hmot. sonesových lusek druhu Sennae angustifoliae 12,400 dílů hmot. tllku 12,459 dílů hmot. arabské gumy 1,400 dílů hmot. kysličníku železa (for-rum oxydatum) E 172 0,697 dílů hmot. barevný index (1956) 7749277491 tragantové klovatiny 0,750 dílů hmot. Oleum Carvi (silice hnínová) 0,035 dílú hmot. Oleum Salviae .Csilice ěalväjová) ~ 0,035 dílů hmot. Oleum Msnthae Piperitae (silice peprnomátové) 0,070 dílů hmot. Peraffinum Subliquidum (tekutého perafinu) 0,240 dílů hmot. Paraffinum Dux-um (pevného perafinu) 0,110 dílů hmot. Saooharum (cukru) na 100 dílů łmot. dražovaného granulátu. 17,604 dílů hmot.Dsllí výhodná forms provedení seetává zSsmsn Jitrocele druhu Plentego ovate 54,200 dílů hmot. nosových lusek druhu Sonne angustifolia 12,400 dílü hmot.a ostatních vpredu uvedených součástí.Blhem oeláho výrobního cyklu se stále kontroluje počet bakterií.Způsob výroby, Jako i druh a množství součástí propůjčují ve srovnání se známými projímndly tohoto druhu lexetivu (projímedlu) podle vynálezu vhodné vlastnosti. Tyto vlastnosti spočívejí v tom, že fyziologicky vhodným nebotnáním produktu získá střevo potřebnou náplň, nezbytnou pro optimální činnost etřev e že se co nejvíce zabráni nežádoucím vedlajäím ičinkům Jako dráždění sliznice žoludku a střev a zaručí se opetrné, zeslabená uvolšováníintektnich eennoeidů. Tyto fenekologiclzy a klinioky pozorované oblvldltní přednoeti lze obáeeniti pomocí Iodelových pokued sledování kinetiky uvolňování eennoeidů k ddkezu etinicího účinku obalu tvoŕeneho elizovými látkami rozemletych produktů eelen (elupok eenen) Jitrooele byly provedeny pokuey e vyluhováním ve vodě při 23 °C, jako i u umelých zaludeoních o etřevních Iłúv (při 37 °C) u 12,4 g prâěkované eeneeové drog, senesových lueek druhu Sennae enguetifoliee (I), u umení 12,4 g prálkovená eeneeove drogy a 54,2 g roselletých Jelen Jiu-ocele (II) Jako i u projinadle podle vynálezu obeahujícího rozemletí produkty (III) eeetdveaici se 12,4 s eoneeovýoh lueek a 54,2 g eelen ditrocele.K tom ee vpředu uvedene prňlky michaji 10, popřípadü 30 minut ve 300 ml vyluhovací kapaliny, knpeline ee oddölí od nerozpultląých obytkd a lyorilizuje. Po Jiltłní výtäiku ,ee obeeh eonnoeidd určí podle lodifikovand metody podle EuAB 2 a v relaci k ní ee doeadí obnlenő Inošltví eennoeidů do poulitáho unointví drogy. łłáeledující tabulka ukazuje hodnoty, zjiltłnć při töchto pokusech.Zkoulerd Voda Umdld žaludečni Unälá etřevni leteridl lłúve äłávo 10 in 30 in 10 min 30 min 10 min 30 min I 85,2 93 88,9 i 55,6 i 59,3 ü 74,1 S 74,1 í II 55,6 i 59,3 i 40,7 5 44,4 ť 48,2 i 59,3 III 13.0 i 3,9 as 6,7 x 2,2 s 3.2 as 5,6 96Tyto hodnoty ukezují Jun zpołdená uvolñování eennoeidů z projímodla podle vynálezu.Toto opoldlnd uvolňovíni eennoeidd z prodímadlo podle vynálezu ale nevede v ádném přípedl k úplnom blokovlni účinných látek, ktoré ee epiie uvolňuaí prakticlq úplně po delit dobu, Jek to ukazuje náeloduaicí pokus in vitroProjínedlo podle vynálesu ee ąechelo přes noc botnet. Potom byl nahotmalý materiálAdoplnün vodou e pltkrłt eztrahovún, přičemž vodná fáze ee každou hodinu obnovovele. Popltihodinove extrekci mohlo být izolováno okolo B 4 S očekávarsýoh eennoeidd z vodných rází. Jednotlive hodnoty Jeou reprodukovány v následující tabulce.5 V 227324 stanovení sumy uvclnäwch sennosidů z nabotnalého projímadlaExtrekce Pevná látka (g) Sennoeidy (s) Rozpuätlraý podíl eennoaidü (5) .Při použití umälé žaludeění Stavy popřípadě umelé etřevní čtávy se zíekeçjí přiblížni stejné hodnoty. «Tyto pokusy, přibližující se průměrně době zdržení drog v žaludečnl-atřevním traktu,ukazují zřetelně, že eennoeidy složek eeneeových lueek, obsažené v projímadle podle vynálezu - i v případě, že Jejich uvolňování je požadovanym způsobem zpožděno - prakticky dokonale učinkují.Vpředu uvedené a daläí výsledky, které Jsou uvedeny dále v příkladech, dokumentují,že projímadla podle vynálezu se vzhledem k mírnému e nežádoucích vedleálích účinku zbavenému účinku vyznačují obzvláätě dobrou snáěenlívostí a jsou proto vhodná zejména Jako podpora vylučování u pacientů trpících haemoroidy nebo trhlinamí při otvoru rum před a po chimrgickém výkonu. Mohou se používat ke klinické regulaci pacíentů, kteří Jsou upoutáni na lužko, delší dobu a lze jich používat bez námitek 1 blhem těhotenství.Semena ,jítroceledruhu Plantego ovata se zbavíla nečietot a cizích neuen, asi při. 80 °C byla uauěena až na zbytkový obsah vlhkosti 3,5 5 a rozemleta na velikost zrn, která odpovídela následující sítově analýzeBěhem rozemílání nebyl materiál zahřívdn na teplotu vyälí než 80 °C.Oddülenä byly eenesově luaky (Sennae Pructus angustifoliae) nastaveny v případě potřeby emělováním různých částí na obsah eennoeidů 2,2 39. Rozemletí na velikost zrnlní odpovídající shore uvedená sítově analýze se provádělo ve dvou etupních s předběžząýu rozemletím a Jemąvm rozemletím.Oba produkty mletí byly za sucha emísexw za přídnvku rozemletých slupek semen Plantago ovat a tragantovým nosíčem v následujících pomlrech množství

MPK / Značky

Značky: způsob, projímadla, jitrocele, senesových, výroby, semen, bázi, lusek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-227324-zpusob-vyroby-projimadla-na-bazi-semen-jitrocele-a-senesovych-lusek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby projímadla na bázi semen jitrocele a senesových lusek</a>

Podobne patenty