Mechanismus k výrobě oušek přetvářením skleněných tyčí

Číslo patentu: 223548

Dátum: 01.05.1984

Autori: Štědra Rudolf, Fiala Jaromír, Kopanický Jiří

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Mechanismus je namontován v jedné stanici krokujícího karuselového stroje nesoucího v zásobnících (56) skleněné tyče (57), které přicházejí do stanice zahřáty na konci na tvarovací teplotu a jsou umístěny proti šabloně (58) ouška žádaného tvaru a rozměrů. Mechanismus má lineární tvarovací formu (41) na tvarovací páce (38) a přidržovací formu (48) na přidržovací páce (42). Přidržovací páka (42) je otočně připojena k tvarovací páce (38), která je spojena s odklápěcím motorem (16) a je připojena k unášecí desce (28) upevněné na hlavním hřídeli (13) poháněném otáčecím motorem (19) spojeném s tlumičem (22). Mechanismus je uložen na posuvových sáních (8) ovládaných posuvovým motorem (3).

Text

Pozerať všetko

vynález oo týká neohaniemuk výrobě ouiek přetvâřením sklenených tyčí zehřâtýoh na konci na tvarovąoí teplotu a. unâüonýoh v záoobnícíoh na krokujíoín karueelovćn stroji. neeouoín tvarovaoí äeblony, zahrnndíoího tvaroveoí formuupevnönou na odpruženć tverovaoí páoo.V čo. autorekóm oevödöení ü. 180 873 Je popoân a vyobrazen meohaniomne k přetvâření konoů oklenšnýoh tyčí, za.hřâtýoh na tvar-ovocí teplotu, na ouüko k äàlkůn. HeohaniemuJe součástí karuselověho tvarovaoího etroJe a. jeho pohyb .je odvozen od pohybu otoönćho telu karueolu a. vlastní tvaro vúní mahřátćho konce tyče se provádí .behem pohybu otoöněho telu kroknjíoího knruoelu Doba. tvarování Je velmi krátké., meohnniemuo Jo Vhodný pro přetváření työĺí kruhového průřezua malého průměru. Tvarovćní oe provádí tvar-ovocí formouv podobě otočné kladky, ktoré. se odvaluje po tyčí a přitlačudo .11 na profilovanou obloha neeenou otočným stolom kBrueelu. Protože profilovaná äąblona opatřená obvodovou dräkou ee pohybuje po kruhové dráze a tvarovaoí forme. ve fiveru kladky e tvarovaoím žlàbkem ee pohybuje po přímo dráme,.je možná e úepöohen tvorení Jen oušką malá, aby nebylaouäke křívá Minoto ouäka. tvarovaná popoonýu mechanizmom neeouotopy po odvalovůní tvarovaoí formy po skle.Uvedené aa-výhody eo odetrazíí nebo podstatne ouezí u ue- ohladom v provedení podle vynćlezu, ,jehož podstate epoöívâ v ten, že tvarov-coz( forme má lineàrní tvar e kvobjínoe na öepu tverovaoí páky nesouoí tvar-ovocí formu Je päpojen Jeden konec přidrůovaoí páky neoouoí limit-ní přídršoveoí formu run-ovocí páka Jo spojene. jedním koncern e odpruženou píetnioí odklápůoího motoru upevnänőho v horní části. málooí desky spojené okoncom ťvorovaoí páky a. připevnänék dutín hlavnímu hřídeli spojcnénu pouocí pcstorku a ozu.henâho hřebenu s pístnící otáčecíhc motoru Pístníce otáčooího motoru je spojene. přes ozubený hřebecn s tlumičů. Hlavní křídel je uložen otoöně ve stojanu spočívsjícínpevnä na pojezdových saních cpatřených stevltelným dorazem s. spojených s pístnící poeuvcvěho motoru.Mechanizmus dokonale přetvàří skleněné tyče různých tvarů průřezu, zejména ploché skleněné tyče. Protože tvarcvćuí se provádí za. klidu stolu karuselu, je při tvarování dostatek času m docílení požadovaného tvaru. Tvarovscí zl. přítlačcvccí forma jsou jednoduchého tvaru a objíždöjí iablonu ve stejné rcvině, čímž je zaruöen rovný a hladký povrch etnika. Přitlaöovací ľorna zaručuje stálost tvaru cuäka po vytvarovůní a. zabraňuje nebezpečí defcruací zetepla vlastní tĺhcu skla. Heohaniasmus má vlastní pohonné jednotky a přídavnâ prvky, ktoré umožňují snadno měnit rychlost tvarování i přítlaöncu sílu tvsrcvaoích elenentůąPříkladmâ provedení vynález je popsâno dále a. scheuątícky známe-mono na. připojených výkresoch, z nichž představujeobr-J náârysný pohled na nechanismus, obr-.z boherysný pohled na. nechanísnus na počátku tvarováuí, v rovinö L-A z obrüobr.3 bokorysný pohled na nochanísnus na konci tvarovłiní, v rovinä L 4 z cbrsiebroĺł nllrysný pohled na tvarovací formu obroS humnami řez tverevaoí formou ą obr.6 nłirysný, pohled na přídržovací formu a obr.7 bckcrysný řez přidržovaoí formouHechaníums je součástí částečně čerohcvanö znázcmőnêho vícevpolíeovćho ksruselovőho stroje s krokovacíu pohybom pracovního otoőnćho stclu a, na kterém jsou upevněny trub.kcvő zásobníky gwő shlenänýoh tyčí 51 a otočnä uložené vsetcis ĺsblonnni § 8 požadovaného .tvaru euäln Hochsnísnus je na trhu 52 lnsruselcvóho stroje v jedná z pracovních stanic, dslií stanice tvoří odnöřevucí, chřívací, chladící,sekaoí e. vyhemovací. v .»la rłnu ja kąruselcvého stroje jo radiálnä upevnäną skladové deska 1 nechnnlsnu (chrup k už je m vnitřní.ma přiümoubován držák 3 dvojöinnőho přímoöurćho pneustíckőho poeuvovőho motoru 2 opetíĺnóho dvojici protilehlých ikrtioíoh způtnýoh ventilů 3 posuv pro reguleci rychlostí. pohybu píetnioe 1 poeuvovćho motoru 1. Na. držák g poenvovőho motoru 1 je dále upevnčn upínaoí etcjĺnek 6 pre ohledíoí eegnent z. Na. nâkladové deeoe 1 Jsou euvnä uloäeny pojezdově eĺnö 8 spojená na. vnitřní straně pomocí äroubu 2 e oken e píetnieí 5 poeuvovćho motor 1 e neeouoí na vnäjlí straně stojan 1 g a stavitelný doraz 11 pro omezení pracovní.ho zdvih pojezdovýoh eaĺní 8. Ve střední öâeti. stojan 30.je v nâbojl 33 uležen hlavní hřídel l e oeovým vývrtennoNe vnäjiín kone. hlavního hřídele 11 Je ulcäen pevnä osn hený peetorek 1 ĺg e. otočnä koncovka l pro přívcd tlakového vzduchu oeovýln vývrten k Jednoöinmőnu přínoőarénm pneunetlokćm odldůpöcínu motoru já. Ozubený peetorek 1 ĺg Jev zâböru a ozubeným hřebene u, ktorý je svým apodníu koncen upevnő na píetníoí 13 dvojöinnàho přínočerőho pneuuatíokóho otâöooího motor Lg, který ,je pomocí epodního držák i püpevnän ke stojan 1 q. Horní konec ozubeněho hřebene 11 Je spoje e píetnioí 31 olejovőho tlmiče § 33,ktorý eeetâvâ z válce 31, nádobye dvou äkrtíoíoh spätných ventilů 35 regulace tlmení a tím i. rychlosti tvarevání. Celý olejový tlmič 33 Je upevnän na. stojanu 1() pomocí horního dršâlm 35 Ozuboný převod tvořený ozubeným peetorkeu 1 ľg a. ozubeným hřebene 11 Je opatřen krytou 31 a No. vnitřním konci hlavního hřídele 13 je pevne uložená unâäeoí deska 28 e. v oeovên vývrtu hlavního hřídele u.je neireubován pnountioký äkrtlcí pätný ventil 32(eu-ga, 3) regulace rychlosti. pohybu píetnice g odklápöoího motoru 16 e nínł .je spoje hediökou gg V horní části unâieoí deeky L 8 je kyvnä uložen držák 11 odklápäcího notoru lg a. v držák n odklůpöoího motoru já 33 tažné pružiny 31 vretnőho pohybu píetnice g odluápöoího motoru J 6. Ve epodní části unáäeoí desky ge je upevnäno täleeo 33 e držák j odklápőoí kladkyV täleee 11 g Je otoänö uloäena ona 31 otůöení k ní epodnín koncom přípojenő tvarovaoí páky gg, k níž Je na hornín konci. upevnän öop 32 neuenoí držák g tvar-ovocí formy fu (obrąĺłg S) líneárního profilovunêho tvaru. čep 22 je zároveň onou otáäoní přidržorveoí páky 3,63 která. u na. své. Objlmcc .51 upovnän odklápäcí etaviteląŕ doraz ü V horní části tvarovaci pčky-gg ,je dál upovnčnĺroułl joj, nu kterém Je upovnäna pietnico-lg odklápőciho motoru 16 a taäná pružina 22 vrutnéhc pohybu pietnice 32 odklâípöoiho motoru jí Přidržovuoi páka 53 má nan von druhói konci podólnou drâiku e v ni. v požadované poloze upevnöný čep 306 držák 551 profilovąné linoárni přidr-r žowcí formy 53 (obrąő, 7) adâle otočný kroužek 32 e otvoreu pro upervmönt tažné přitlaöovoci pružiny 52 a na canon dolná konci vodioi kladku § 1, k níž přiléhâ navádöci dráha 53 přidržovuoí. páky i do správné polohy uložená na poJezdových eansich 8. Tažné. přitlačovaci pružina 53 Je svým druhým koncom uchycena v nnpinacin šroubu j upevnönćmv držák i 13 napinncího šroubu j přiäroubovunám na horní části stojanu 13.Hoohanianns k výrobě ouäek funguje následovněPřed započetin tvąrováni Jo noohanisnue v odsunnté nincpracovni poloze pojozdovó ceně 8 Jsou v pravé krajni polozo a. pracovní. otočný stůl j knruselovohe etroje,nesouci v trubkových zâsobnicích já ploché skleněné tyče 51 a šablony §§ požadovaného tvaru ouška ke konvioin .upevněné na ny-mých pákáchlnůže volně krokovat z ,jedné stanice do druhé. Odměřený a v přodcšlé stanici na. pracovni teplotu přetváření nnhřátý konec skleněné työe 51 e přikloponou äablcnou jg se přosune do stanice, kde je mechanizmus k výrobě ouäek,ktorý Jo cdeunut V toto polose Jo pístnice 1 § otáčeciho motoru 12 v zaeunnté polozo a. pietnioe 3 O odklápěoího motoru 1 § .je vyaunutćärím Jo tvarovuoi páka, lą a držáken EQ tvarevecí. formy 31 odklopená V okamžiku, kdy se pracovni otočný stůl jí zavatuví. vo stanici k výrobě oušek se. půeobením píatnice j posuvovćho motoru 1 pojozdové eenä 8 přesnnou de pracovni polohy až na. stavitelný doraz 11 . Přzĺvod tlakového. vzduchu koncovkou 1, hlavním hřidelem 12, škrticin zpětnýn ventile 32 regulace rychlosti pohybu piatu-Leo 33 donotoru 35 vse zaeune působení tažné pružiny 12 vratného pohybu pístnioo Q odklápäciho motoru g 6 a. tim ee přiklopi tvarovaci páka g a tvar-ovocí forma 33 doeodne a Je přitlaöenn nn ząhřćtýokonec ploché skleněné tyče § 11 proti äablo- ně g (obrů). současně so vysouvánín píatnico 35 otáöecihc notoru- 32 přes ozubený hrebeni 11 a czubený pastorok ü

MPK / Značky

Značky: tyčí, sklenených, oušek, mechanismus, přetvářením, výrobe

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-223548-mechanismus-k-vyrobe-ousek-pretvarenim-sklenenych-tyci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanismus k výrobě oušek přetvářením skleněných tyčí</a>

Podobne patenty