Dvoustupňový odlučovač kapalných nebo/a pevných částic z plynu

Číslo patentu: 214298

Dátum: 01.06.1984

Autor: Šebor Václav

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Dvoustupňový odlučovač kapalných nebo/a pevných částic z plynu, sestávající z tělesa a vestavby, jejíž první stupeň je tvořen alespoň jedním vírovým článkem a druhý stupeň alespoň jedním filtračním prvkem, přičemž těleso je opatřeno jedním vstupním hrdlem, jedním výstupním hrdlem a nejméně jedním vypouštěcím hrdlem, vyznačený tím, že k plášti tělesa (1) je upevněna jediná dělící přepážka (2), na jejíž spodní straně je umístěn vnitřní plášť (5), který je svým dolním okrajem zasunut do obvodové , drážky (6) upevněné k plášti tělesa (l), a který je opatřen alespoň jedním vstupním otvorem (16), přičemž mezi vstupním otvorem (16) a obvodovou drážkou (6) je přepažen trubkovnicí (7), v jejichž otvorech jsou upevněna tělesa vírových článků (8), jejichž výstupní trubky (9) procházejí vnitřním prostorem (10) mezi trubkovnicí (7) a dělící přepážkou (2) vzhůru a horní konce výstupních trubek (9) jsou upevněny v dělící přepážce (2) a ústí do dutin filtračních prvků (11), které jsou umístěny v horním prostoru (4) a jsou svými dolními konci upevněny k dělící přepážce (2), přičemž vstupní hrdlo (12) plynu je provedeno do vstupního prostoru (33), dolní vypouštěcí hrdlo (14) odloučené kapaliny ústí ze zásobník (3) odloučené kapaliny, výstupní hrdlo (13) plynu je provedeno z horního prostoru (4), kde je mezi dělící přepážkou (2) s výstupním hrdlem (13) provedeno rovněž i horní vypouštěcí hrdlo (1) odloučené kapaliny.

Text

Pozerať všetko

Vzniká n°b° 3 P° 5 í Itrhávdní odloučsná kapsliny proudíoím plynom, a tedy 1 snížení odlučovscí účinnosti.Shoravuvsdsns nedostatky jsou v podstatné míře odstrsněny u dvoustupňováho odlučouäknuwwnüdsmwmčhüozmmpwhvmüumkmwsnuüstüuss vestsvby, její první stupeň Jo tvořsn alospoň jedním vírovým článkom s druhý stupsň alespoň jedním filtrsčním prvkom, přičsmž tělsao ja opatřsno jedním vstupním hrdlom,jedním výstupním hrdlom s noámâně jedním vypouätěoím hrdlom, s ktorý jo chsrsktsrízován tím, Isk plášti tšlssa do upovněná jsdiná dělíoí přopážks, na dsjíä spodní straně je zavěěsn vnitřní pláět, ktorý je na své horní straně upsvnün k dělící přspážco. Svým dolním okrajom Jo sssunut do obvodové dráiky upsvnln§ k plsltitělosa. Vnitřní pláüł je opstřon alespoň jedním vstupním otvorom a na dolní straně pod vstupním otvorom, avšak nad obvodovou dráäkou je přspoion trubkovnicí. Tan., le dělící přopálkou, vnitřním pmam,mwmmuuühuaumnmkmenuwýuwrwunrmühnmčwü prostory, s to no horní prostor nad dělící přopážkou, vstupní prostor mosi stěnou těloBa a vnitřním pláltěną vnitřní prostor uvnitř vnitřního pláště mezi dłlíoí přspílkou s trubkovnioí a zásobník odlouěoně kapaliny pod trubkovicí, přičemž tělosa vírovýeh článě kü Jsou upevněno v otvoroch truhkovics s .jejich výtupní trubky proohámojí vnitřním Prostorcm Vzhůru. Horní konce výstupních trubsk jsou upevněny v dělící přspážce s ústí do dutín filtrsčních.prvků, ktoré jsou umístěnw v hornín prostoru s jsou svými dolními komciupsvuny k dělíeí přepážoe. Vstupní hrdlo plynu dstí do vstupmího prostoru, dolní vypouštěcí hrdlo odlouěoné kapaliny ústí za zásobníku odloučsné kapaliny, výstupní hrdlo plynu je provodsno v hornín prostoru, kdo je rovněž provsdsno í horní vypoustěcí hrdlo,a to mezi výstupním hrdlom plynu s dělící přopážkou.Hlavní výhodu dvoustupňováhovodlučovsěo podle vynslozu spoěívá v tom, zo celá vsstavbs ja upovnšnn k tělosu odluěovsče pomocí jodiná přspážky, s přitom je z hlediska funkčního dostatečně dobře utěsněns, Uspořsdsní C 114-vastavby umožňuje lopií využití vnitŕního prostoru tőlsss sdlučovąčo s zároveň snížení praenosti pri montáži s demontsži vsstsvby a pri její údršbě s kontrole.Vs vnitřním prostoru může být umístěns pomocné připážkâ, kt 9 rÉá 0 Svým °hV°d°l upavněna K vnitřnímu plášti, s vs ktoré jsou svými horními konci pupsvnčnr výstupní trubky n, Toto uspořádání umožňuje použít rozdílný počet nobo rozdíłné umístění virových článků s filtračních prvků.Vnitřní prostor může být vs své horní nebo střední části zúžen, přičemž těžiltě vstupního otvoru nebo skupiny vstupních otvorů je umístěno us straně protilshlé vstup nímu hrdlu.. Zúiení pláätě usnsdňujs ve značné míŕs proudění plynu vo vstupním otvoru a před1 vstupem plynu do vnitŕního prostoru tak dochází vlivem grsvitace, popř. setrvaćnostik částečnému odloučení kapaliny. Umístěním vstupních otvoru ns straně protilehlé vstupnímu hrdlu je zsjíštěno rovnoměrnější a klidnější rozdělení plynu do jednotlivých ví rových článků.V horním prostoru je mezi filtrečním prvkem s výstupním hrdlom vložens svislá stěna, která je svým spodním koncom spojene s dělící přepážkou, e která v horním prostoru odděluje výstupní prostor. Ve spodním konci svislé stěny je proveden přepouštěcíTato svislé stěnn umožňuje snížení té složky rychlosti plynu, která je kolmá k filtračním prvkům v dolní části horního prostoru, a tím zmenšuje nebezpečí únoeu odloučené kapaliny.Fíltrsční prvek odlučovače sestává ze dvou ekvídístsntních sepsrsčních vrstev, a to vrstvy sepsrsční a vrstvy usměrňovací, ktere jsou navzájem odděleny mzerou. Sepsrační nebo usměrňovscí vrstva, popř. obě tyto vrstvy jsou opatřeny vstupní a výstupníToto uspořádání filtračního prvku dokonale zabraňuje strhávání odloučené kapaliny plynem, který může v radíálním směru proudit mezi filtrsčnímí prvky značnou rychlostí,protože kspaline v sepsrsční vrstvě stéká v mezeře, kde plyn proudí rediálně s poměrně malou rychlostí. Kspsline se tak dostává do dolní části filtrsčního prvku e vytéká z něho v blízkosti dělící přepážky, kde je možno snadno dosáhnout nízké rychlosti proudění plynu mezi filtručními prvky, e to především prostřednictvím již zmíněné svisléstěny mezi soustavou filtračních prvků a ústím výstupního hrdla ve víku odlučovače.K lepšímu rozestoupení plynu ve vstupním prostoru nepomáhá rozdělovač umístěný ne vnější straně vnitřního pláště, jehož břit je namířen proti ústí vstupního hrdla.. Tělesa všech nebo jen některých vírových článků mohou být vysunuts nad trubkovícł. Tím plyn, vstupující do vstupního prostoru, nsráží ns těless vírových článků, čímž ee sníží rychlost jeho proudění a usnsdní se současně rovnoměrné rozdělení plynu do jed notlivých vírových článků.Filtrsční prvky umístěné v horním prostoru mohou být na svých dolních koncích opatřeny nástsvci, které jsou pevně spojeny s dělící přepážkou.tyto nástavce dovolují vytvoření zádržê odloučené kapaliny V horním prostoru,aniž dochází k omezení účinné plochy filtračních prvků.Příklsdná provedení dvoustupňového odlučovsče podle vynálezu jsou schemeticky znázorněne na přiložených výkresech, kde obr. 1 představuje svislý řez dvoustupňovým odlučovačem se svislou stěnou v horní částíobr. 2 svislý ,rez dvoustupňovým odluěovačem s pomocnou přepážkou obr. 3 vodorovný řez rovinou A - A odlučovačeobr. 4 svislý řez dvoustupñovým odlučovačem a vírovými články vysunutými nad trubkovnici a obr. 5 svislý řez filtračním prvkem se dvěma ekvidietantními vrstvami.Uvnitř tělesa l (obr. 1) je umístěna dělící přspážka g, upevněná svým obvodem ke etěně tělesa l. Na její spodní straně je zavěšen vnitřní plášť 2, opatřený vstupním otvorom gg. Dolní okraj vnitřního plášte 2 zasahuje do obvodové drážky §, upevněné ke stěně tělesa 1 V dolní části vnitřního plášte Ž je umístěna trubkovnice 1. Tímto uspořádáním je vnitřní prostor těleee l. rozdělen na vstupní prostor 31, vnitřní prostor 19,zásobník kapaliny g a horní prostor i. Vstupní hrdlo lg ústí do vstupního prostoru Q. Dolní vypouštěcí hrdlo li je provedeno v zásobníku 3. V otvorech trubkovnice 1 jsou v jedné rovině uchycena svými horními konci tälesa vírových článků §, jejichž výstupní trubky 2 procházejí vnitřním prostorem lg nahoru a jsou svými horními konci zavedený do otvorů dělící~přepážky g. Na horní konce výstupních trubek 2 navazují dutiny filtračních prvků ll, které jsou umístěny v horním prostoru 5 tělesa l, tj. nad dělící přepážkou 3 a jsou k ní upevněny. V hornín prostoru 1 je mezi skupinou filtračních prvků ll a bočně prevedená hrdla, tj. výstupní hrdlo l a horní vypouštěcí hrdlo g, vloženo svislá stěna lg, opatřená u své paty přepouštěcím otvorem gg. Tato stěne výčleňuje v horním prostoru 5 výstupní prostor gg.Plyn vstupuje do těless l vstupním hrdlom lg a vstupním otvorom gg proudí dále do vnitřního prostoru gg, kde se rozděluje do jednotlivých vírových článků §. Zde se odloučí větší částíoe aerosolu, které se shromažčují v zásobníku kapaliny 1, odkud jsouvypouštěny dolním vypouätěcím hrdlom lg. Část vypouětěnáho plynu může procházet přes neutěsněnou drážku Q přímo do zášöbníku kapaliny, avšak při průchodu labyrintem drážky § se rovněž odloučí větší častice aerosolu a předčistěný plyn vstupuje do těles vírových článků Q spodem. Při dostatečně hloubce drážky Q se drážka § postupně zaplní kapalinou a vytvorí těsný kspslinový uzávěr. Předčistěný plyn 2 virových článků § prochází výstupními trubkamí 2 do jednotlivých filtračních prvků ll, kde se odloučí převážně část jemných aerosolů.Kapalné složky odloučených aerosolů stékají na dělící pŕepážku g, přspouštěcím otvorem ggse odloučená kapelina dostává do spodní části výstupního prostoru gg a je vypouštěna horním vypouštěcím hrdlem li. Pevné složky eerosolu jsou částečně vyplavovány z náplně filtrečních prvků ll kspalínou a částečně zde zůstsnou zschyceny. Vyčistěný plyn postupuje pak dále nad svislou stěnou gg, popŕ. netěsnostmi kolem táto stěny do výstupního prostoru gg a výetupním hrdlem li je odváděn z prostoru tělesa l. Tělaso l je uzavřeno víkem Q připojeným k tělesu l spojem jl.Možné je rovněž provedení podle obr. 2, při kterém je vnitřní prostor lg ve své horní části zúžen a vstupní otvor gg je umístěn na straně protilehlé ke vstupnímu hrd 5 214 29 alu łg. Vnitřní prostor AQ je pod dělící přspážkou g vymezen ještě další, tj. pomocnou přepážkou łl, ve ktoré jsou usszeny výstupní truhky g. Mezi pomocnou přepážkou 11 a dělící přepážkou g tím vzniká rozdělovací prostor 35, jenž je s dolním prostorem 1 spojen sifonsm gg. Filtrační prvky łł nejsou usazeny přímo na dělici přepážce g, nýbrž jsou vysunuty pomocí nástsvců gg do horního prostoru 5 těless ł. Výstupní hrdlo łg je pak provedeno ve víku gg těless . Na vnitřním pláští Ž může být provedeno i několik vstupních otvorů ł§ Tím se zajístí klídnější a rovnoměrnější rozdělení plynu do virových článků §. Rozdělovsci prostor łg umožňuje volit jiný počet nebo jiné rozmístění filtračních prvků łł, než je počet a rozmístění vírových článků § Nástavce gg dovolují vytvoření zádrže odloučené kapaliny v horním prostoru 3 tělesa ł, aníž by došlo k omezení účinne pĺochy filtrečních prvků łł. V některých případech může být vnitřní plášt Q (obr. 3) opetřen na vnější straně rozdělovačem gg, jehož břit směřuje proti ústí vstupniho hrdla gg, a který slouží lepšímu rozestoupeni plynné směsi ve vstupním prostoru.g.Některé vírové články § íobr. 4) mohou být vysunuty nad trubkovnicí 1 do vnitřního prostoru łg. Vysunuty jsou zejména ty virové články §, které jsou umístěny v blízkosti vstupního otvoru gg. Plyn při vstupu do vnítřního prostoru łg neráži na tělesg virových článků §, tím se částečně sníží jeho rychlost proudění a usnadní ss rovnoměrné rozděloní plynu do jednotlivých virových článků §. Jeden nebo více virových článků §, zpravídla těch, které jsou umístěny na straně vzdálené od vstupního otvoru łá, zůstane přitom zcela ponořeno pod trubkovnící 1, a těmito vírovými články 8 odchází potom spolu s plynem 1 kapelina, odloučená v prostoru vnítřniho pláště 2.Filtrační prvek nůže být s výhodou proveden ze dvou ekvidistantních vrstev (obr. 5),e to separsčni vrstvy gł s usměrňovací vrstvy gg, které jsou navzájem od sebe odděleny mezerou 31. Separační vrstve gł je opstřens vstupní vrstvičkou, a výstupní vrstvíčkou 22, která je provedena z hrubšiho a řidšího materiálu než je vlastní separačni vrstvagł. Tato vrstvička zajišťuje lepší rozdělení plynu, popř. snížení tlakové ztráty přivstupu a výstupu ze separační vrstvy gł.7. Dvoustupňový odlučovač podle bodů 1 až 6, vyznačený tím, že na vnější straně vnitřního pláětě (5) je umistěn rozděloveč (26), jehož břit (27) je namířen proti ústí8. Dvoustupňový odlučovač podle bodů 1 až 7, vyznačený tím, že tělese některých nebo všech virových článků (8) jsou vysunuty nad trubkovnicí (7) do vnítřního prostoru9. Dvoustupňový odlučovač podle bodů 1 až 8, vyznačený tím, že filtrační prvky (11) jsou na svých dolních koncích opstřeny nástavcí (29), které jsou spojený s dělíci přepážkou (2)

MPK / Značky

Značky: plynů, odlučovač, kapalných, dvoustupňový, částic, pevných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-214298-dvoustupnovy-odlucovac-kapalnych-nebo-a-pevnych-castic-z-plynu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dvoustupňový odlučovač kapalných nebo/a pevných částic z plynu</a>

Podobne patenty