Molekuly na transport modulárnych antigénov (MAT-molekuly) na moduláciu imunitných reakcií, príslušné konštrukty, spôsoby a použitia

Číslo patentu: E 19042

Dátum: 09.10.2003

Autori: Lamping Norbert, Flückiger Sabine, Reto Crameri, Daigle Isabelle

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa zaoberá stimuláciou a inhibovanim imunitného systému za účelom profylaxie,terapie alebo diagnostiky ochorení, ktoré sú spojené s nedostatočne silne stimulovaným alebo s nadmeme stimulovaným imunitným systémom. K týmto ochoreniam patria okrem iného infekčné choroby, nádorové ochorenia, alergie, autoimúnne choroby, obranné reakcie odmietnutia transplantátu atď. Jadro vynálezu je novodobý spôsob, pri ktorom sa imunitný systém ovplyvňuje podaním MAT-molekuly, ktorá pozostáva z minimálne troch1. translokačný modul, ktorý spôsobuje, že MAT-molekula môže preniknúť zvonku do bunky, 2. intracelulámy targeting modul, ktorý spôsobuje, že MAT-molekula môže byť vnútri bunky spracovaná takým spôsobom, že dôjde k zmenenej imunitnejodpovedi pripadne k zmenenej prezentácií antigénu a 3. antigénový modul, ktorý určuje špecifickosť modulovanej imunitnej odpovede.Kombinácia týchto troch prvkov do jednej MAT-molekuly umožňuje cielenú, špecifickú moduláciu imunitného systému ošetrovaného jedinca, pripadne umožňuje zmenenúprezentáciu antigénu bunkou prezentujúcou antigén.Stav techniky Spracovanie antigénov bunkami prezentujúcimi antigénSpracovanie antígénov bunkami prezentujúcimi antigén (APC) sa uskutočňuje dvomi rôznymi cestami. Intraceluláme prichádzajúce antigény sú prezentované molekulami MHC I (Major Histocompatibility Complex class I, MHC class I) na povrchu bunky, zatiaľ čo extraceluláme antigény sú na povrchu bunky prezentované molekulami MHC II (Major Histocompatibility Complex class II, MHC class II). Obidva mechanizmy iniciujú imunitnú reakciu hostiteľa na antigén. Cesta, ktorou prechádza antigén od vstupu do bunky až po prezentáciu na povrchu bunky vo forme komplexu MHC II - antigén, prechádza cez rôzne bunkové organely, okrem iného cez endoplazmatické retíkulum, cez Golgiho aparát, cez trans-Golgiho systém, lyzozómy, endozómy a cez MHC class I compartments (MIIC). Pri prezentácii antigénusprostredkovanej cez MHC II majú dôležitú úlohu MIIC. Vtýchto organelách bunky sa obsadzujú molekuly MHC II s nízko molekulovými antigénmi alebo s proteolytickými fragmentmi proteínov. Pri tomto procese budú proteolyticky odbúrané Invariant Chain(nazývané aj MHC II gama-reťazce alebo li) naviazané na počiatku na molekulu MHC II a za regulácie rôznych proteínov, ktoré priamo alebo nepriamo viažu na MHC II, bude antigén naviazaný na molekulu MHC II 1. K týmto regulačným molekulám patria okrem iného HLA-DM, HLA-DO, LAMP-l, LAMP-2, CD 63, CD 83 atď. Presná funkcia týchto proteínov je doteraz čiastočne nejasná, ale mnohé z nich vykazujú signálne sekvencie, ktoré podporujú ich transport k lyzozómom, k endozómom, k trans-Golgiho systému, k MIIC atď. 2-4. Pri proteolytických reakciách, ktoré sú nevyhnutné na to, aby mohol byť antigén prezentovaný na molekulách MHC II, hrá dôležitú úlohu široký rad proteáz. K proteázam, ktoré sú prítomné v MIIC, patria okrem iného zástupcovia skupiny katepsínov, ako napríklad katepsín S aAminokyselínové sekvencie, ktoré majú vlastnosť cielene sa hromadit vo vnútri alebo zvonka bunky na určitom mieste alebo v určitej bunkovej organele, sa často označujú ako targeting sekvencie. Pritom je potrebne zdôrazniť, že rôzne typy cielenej distribúcie (targetingu) môžu byť rôzne. Odlišné sú najmä íntracelulárny a extracelulámy targeting. Na extracelulárny targeting sa používajú napríklad protilátky, ktoré viažu zvonku na priamo prístupné štruktúry na povrchu bunky, napríklad na extracelulámy podiel membránových proteínov. Protilátka,ktorá viaže proteín na povrchu nádorovej bunky, môže byť spojená napríklad cytoxínom. Táto protilátka spôsobuje potom extracelulámy targeting cytoxínu do nádorovej bunky, čím je možné túto cielene zničiť. Tento typ targetingu je principiálne odlišný od intracelulámeho targetingu, pri ktorom je často potrebné prekonať intraceluláme membrány alebo pri ktorom je targetíng sekvencia viazaná intracelulámymi receptormi a takto napríklad vniká do určitých bunkových organel alebo pri ktorom preniká targeting sekvencia cez špeciálny kanál vytvorený špeciálnymi proteínmi do bunkovej organely, pre ktorú je targeting sekvencia špecifická. Ak sa bude v nasledujúcom texte predloženej patentovej prihlášky hovoriť o targeting sekvencii alebo o targeting module, potom sa tým principiálne vždy myslí intracelulárny targeting a nie extracelulámy targeting. Okrem toho sa v predloženej patentovejprihláške pod pojmom targeting nemyslí akýkoľvek typ intracelulámeho targetingu, ale lentaký intracelulámy targeting, ktorý slúži na prenos molekuly k organele alebo do intracelulámych oblastí, ktoré sa podieľajú na spracovaní, ďalšom spracovaní a/alebo naviazaní antigénov na molekulách MHC. Takéto organely alebo intracelulárne oblasti sú napríklad endoplazmatícké retikulum, Golgiho aparát, trans-Golgiho systém, endozómy,lyzozómy a MIIC. Targeting sekvencíe pochádzajúce zrôznych proteínov sú opísanéĎalej sú z literatúry známe početné aminokyselinové sekvencíe, najmä pochádzajúce z vírusov, napríklad HIV-tat alebo proteín VP 22 pochádzajúci z vírusu Herpes Simplex, ktoré podporujú transport proteínov, peptidov a iných tried látok, ako sú napríklad nukleové kyseliny alebo farmaceutický účinné látky, do vnútra buniek. Na tento účel sa tieto takzvané translokačné sekvencíe naviažu na transportované molekuly (nazývané aj cargo-molekuly) bud cez kovalentné alebo cez nekovalentné väzby. Výsledné zlúčeniny zložené ztranslokačnej sekvencíe a cargo-molekuly môžu byť potom extraceluláme premiestnené k bunkám. Translokačná sekvencia potom spôsobí, že sa cargo-molekula dostane do vnútrabunky. Tento princíp je opísaný V mnohých prácach, najmä pre sekvenciu HIV-Tat 6-8.Aj keď už bolo možné a navrhované použiť ako cargo-molekulu antigén, nebolo pomocou samotných známych translokačných prostriedkov ešte možne cielenć a dávkovane vytvorenie imunitnej odpovede jedinca, ako by to bolo žiaduce pre určité úlohy - napríklad pre alergiologickú desenzibilízáciu. Z tohto dôvodu existuje potreba iného spôsobu cielenejVan Bergen J . et al., imunool. Rev., 1999, 172, 87 - 96, zhŕňa vedomosti z oblasti targetingu antigénov do roku 1999. Podľa tohto sa na targeting antigénov k molekulám MHC I používajú dve rozdielne stratégie, použitie DNA-konštruktov a cielený príjem antigénovdo APC sprostredkovaný receptormi, ktoré exprimujú zodpovedajúce receptory.Sheldon K. et al., PNAS, 1995, 92 (6), 2056 - 2060, sa týka použitia loligomérov. Tam opísané molekuly umožňujú import určitých sekvencií z extracelulámej oblasti do bunkovéhoÚlohou predloženého vynálezu bolo pripravenie prostriedkov umožňujúcich cielené privedenie najrozličnejších a ľubovoľných alergénov na miesto ich pôsobenia, aby bolo totomožné ešte lepšie terapeuticky a diagnosticky využiť.Vynález poskytuje k dispozícii použitie molekúl na transport modulámych antigénov, ktoré umožňujú veľmi cielené privedenie antigénov k bunkám za účelom dosiahnutia efektívnej,špecifickej imunitnej reakcie. Tieto molekuly ako prve umožňujú efektívne premiestnenie antigénov z extracelulárneho priestoru do intracelulámeho bunkového priestoru a za ďalšie umožňujú, aby sa antigény, keď sú vo vnútri bunky, efektívne dostali k bunkovým organelám,V ktorých sú ďalej spracovávané pre prezentáciu antigénu. Tento dvojstupňový proces môžebyť celkom sám využitý na cielenú, efektívnu moduláciu imunitnej reakcie jedinca.Ako nástroj na docielenie týchto účinkov boli vyvinuté špeciálne molekuly, ktoré sa vnasledujúcom texte tejto patentovej prihlášky označujú ako molekuly na transport modulámych antigénov alebo MAT-molekuly. Tieto MAT-molekuly, príslušné nukleové kyseliny, vektory, bunky, bunkové línie, vezikuly, imunoglobulíny ako aj použitia a spôsoby prislúchajúce k vynálezu, ktoré sa vzťahujú k týmto zložkám alebo s nimi pracujú, sú bližšieNa vyriešenie úlohy je navrhované doteraz ešte nikdy neopisovaná kombinácia minimálne troch modulov tvoriaca novodobú kategóriu molekúl, ktoré sa označujú aj ako MATmolekuly (molekuly na transport modulámych antigénov). Tieto tri moduly zahŕňajú minimálne jeden translokačný modul, minimálne jeden targeting modul a minimálne jeden antigénový modul. Tieto tri rôzne moduly môžu byť vzájomne spojené pomocou kovalentnej alebo nekovalentnej väzby. Takto vytvorená MAT-molekula môže byť priamo podaná jedincovi, ktorého imunitná reakcia má byť ovplyvnená proti antigénu obsiahnutému V MATmolekule. Altematívne je možné pomocou MAT-molekúl ošetrenie aj bunky in vitro a týmto spôsobom ošetrené bunky môžu byť následne podané jedincovi. Pri tomto spôsobe spôsobujú translokačné moduly, že MAT-molekula môže preníknúť do bunky, targeting moduly spôsobujú, že MAT-molekula je intraceluláme tak spracovaná, že nastane imunitná odpoveďa je zistená identita antígénov v antigénových moduloch, proti antigěnom ktorých je

MPK / Značky

MPK: A61K 39/00, C12N 15/62

Značky: antigénov, reakcií, moduláciu, transport, modulárnych, imunitných, konštrukty, použitia, molekuly, mat-molekuly, příslušné, spôsoby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/106-e19042-molekuly-na-transport-modularnych-antigenov-mat-molekuly-na-modulaciu-imunitnych-reakcii-prislusne-konstrukty-sposoby-a-pouzitia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Molekuly na transport modulárnych antigénov (MAT-molekuly) na moduláciu imunitných reakcií, príslušné konštrukty, spôsoby a použitia</a>

Podobne patenty