Substituované zlúčeniny piperazínu a ich použitie ako inhibítory oxidácie mastných kyselín

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

inhibítory oxidácie mastných kyselínVynález sa týka nových piperazínových derivátov a ich použitia na liečbu rôznych chorobných . stavov, najmä kardiovaskulárnych ochorení, akými sú napríklad predsieňová a komorová arytmia, intermitentná klaudikácia, Prinzmetalova angína, stabilná a nestabilná angína, cvičením vyvolaná angína, kongestívne ochorenie srdca (venostáza), ischémia,reperfúzne poranenia, diabetes, infarkt myokardu, a na zvýšenie hladiny HDL v plazme za súčasného zníženia hladinyLDL. Vynález sa tiež týka farmaceutických kompozíciiJe známe, že sa určité triedy piperazínových zlúčenin používajú pri liečení kardiovaskulárnych ochorení, ktoré zahŕňajú arytmiu, angínu, infarkt myokardu, a príbuzných ochorení, akými sú napriklad intermitentné klaudikácie. Patent US 4 567 264 opisuje napríklad triedu substituovaných piperazínových zlúčenin, ktorá zahŕňa zlúčeninu známu ako ranolazín, (i)-N-(2,6-dimetylfenyl)~ 4-2 ~hydroxy-3-(2 metoxyfenoxy)propyl-1-piperazinacetamid, a jeho farmaceuticky prijateľné soli a ich použitie pri liečbe vyššie uvedených chorobných stavov. Suzuki, TK a kol., J.štruktúra - účinnosť chinolínových derivátov pri zvrateNapriek požadovaným vlastnostiam, ktoré vykazuje ranolazín, čo je vysoko účinná látka na liečbu ochorenia srdca, o ktorej sa predpokladá, že funguje ako inhibítor oxidácie mastných kyselín, stále pretrváva potreba vyvinúť zlúčeniny, ktoré majú podobné terapeutické vlastnostiranolazínu, ale sú účinnejšie a majú dlhší polčas života.Cieľom vynálezu je poskytnúť nové substituované piperazinové zlúčeniny, ktoré sú inhibítormi oxidácie mastných kyselín s dobrými terapeutickými polčasmi života. Zprvého hladiska sa teda vynález týka zlúčenín všeobecnéhoT znamená atóm kyslíka, atóm síry alebo NR, kde R znamená atóm vodíka. alebo alkylovú skupinu s l až 6X 1 znamená atóm vodíka, prípadne substituovanú arylovú skupinuX 2 znamená prípadne substituovanú heteroarylovú skupinuY znamená prípadne substituovanú monocyklickú hetero arylenylovú skupinu aZ 1 a Z 2 znamenajú nezávisle alkylenovú skupinu s 1 až 4Z druhého hľadiska sa vynález týka farmaceutických formulácií, ktoré obsahujú terapeuticky účinné množstvo zlúčeniny všeobecného vzorca I a aspoň jeden farmaceutickýZ tretieho hľadiska sa vynález týka použitia zlúčenín všeobecného vzorca I na prípravu farmaceutickej kompozície na liečbu takých ochorení alebo stavov cicavca, ktoré je možné zmierniť použitím inhibítora oxidácie mastných kyselín. Tieto farmaceutické kompozície sú určené neobmedzujúcim spôsobom napríklad na ochranu kostrového svalstva pred poškodením v dôsledku traumy, íntermitentnej klaudikácie, šoku a kardiovaskulárnych ochorení zahŕňajúcich predsieňovú a komorovú arytmiu, Prinzmetalovu (variantnú) angínu, stabilnú angínu, cvičením vyvolanú angínu, kongestívne ochorenie srdca, diabetes, infarkt myokardu, a na zvyšovanie HDL hladín V plazme za súčasného znižovania LDL hladín. Zlúčeniny všeobecného vzorca I je možné tiež použiť na prípravu farmaceutickej kompozície na ochranu darcovského tkaniva aorgánov použitých pri transplantácii.Jedna výhodná trieda zlúčenín všeobecného vzorca I zahŕňa tie zlúčeniny, kde T znamená atóm kyslíka. Podľa tohto uskutočnenia Z 1 a Z 2 znamenajú výhodne metylénovú skupinu. Výhodná množina tejto triedy zahŕňa tie zlúčeniny, v ktorých R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, R 6, R 7 a R 8 sú nezávisle zvolené z atómu vodíka a metylovej skupiny, najmä kde R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, RÍ R 7 a R 8 všetky znamenajú atóm vodíka alebo kde R 1, R 2, R 3, RÍ R 5, R 7 a R 8 všetky znamenajú atóm vodika a R znamená metylovú skupinu. Výhodná podskupina zahŕňa tie zlúčeniny, V ktorých X 1 znamená prípadne substituovanú fenylovú skupinu. V tejto podmnožine je výhodné, pokiaľ X 2 znamená prípadneVýhodnejšie v tejto podskupine sú tie zlúčeniny, v ktorých Y znamená diradikál odvodený z pyrazolu,1,2-oxazolu, 1,3-oxazolu, 1,3-tiazolu, 1,2,4-oxadiazolu alebo l,3,4-oxadiazolu, výhodnejšie kde X 1 znamená fenylovú skupinupripadne substituovanú nižšou alkylovou skupinou, nižšoualkoxyskupinou, atómom halogênu alebo trifluórmetylovou skupinou a X 2 je zvolený z 2-metylbenzo-1,3-tiazol-5-ylovej skupiny, 2-cyklohexylbenzo-l,3-tiazol-5-ylovej skupiny, 2-fenylbenzo-l,3-tiazol-5-ylovej skupiny alebo 2-fenylbenzo-1,3-oxazol-5-ylovej skupiny. Najvýhodnejšie sú tie zlúčeniny, v ktorých X 2 znamená 2 metylbenzo-1,3-tiazol-5-ylovú skupinu a XŤ-Y- znamená 3-(4 terc.-butylfenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-ylovú skupinu alebo Xl-Yznamená 5-(4-trifluórmetylfenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-ylovú skupinu alebo X 1-Y- znamená 5-(4-chlórfenyl)-l,2-oxazol-3-ylovú skupinu alebo X 1-Y- znamená 5-(4-(trifluórmetyl)fenyl)izoxazol-3-ylovú skupinu, alebo X 1-Y- znamená 2-(4

MPK / Značky

MPK: A61P 3/10, C07D 413/04, A61K 31/496, C07D 417/14, C07D 263/56, C07D 277/64, C07D 271/06, C07D 417/12, C07D 413/12, C07D 413/14, A61P 9/00

Značky: substituované, mastných, inhibitory, oxidácie, piperazinu, kyselin, zlúčeniny, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/104-e139-substituovane-zluceniny-piperazinu-a-ich-pouzitie-ako-inhibitory-oxidacie-mastnych-kyselin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Substituované zlúčeniny piperazínu a ich použitie ako inhibítory oxidácie mastných kyselín</a>

Podobne patenty