Spôsob liečby rakoviny použitím terapie s IL-21 a monoklonálnou protilátkou

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob liečby rakoviny použitím terapie s IL-21 a monoklonálnou0001 Cytokíny vo všeobecnosti stimulujú proliferáciu alebo diferenciáciu buniek menatopoietickej línie alebo sa zúčastňujú na mechanizme imunitnej a zápalovej odpovede tela. Interleukíny sú skupina cytokínov, ktorá sprostredkováva imunologické odpovede. Stredobodom imunitnej odpovede je T bunka, ktorá produkuje mnohé Cytokíny a spôsobuje adaptivnu imunitu na antigény. Cytokíny produkované T bunkou sa klasifikovali ako THl a TH 2 (Kelso, A. Immun. Cell Biol. 76300-317, 1998). Cytokíny typu. 1 zahŕňajú IL-2, IFN-y, LT-a a sú zahrnuté V zápalových odpovediach, vírusovej imunite, intracelulárnej parazitovej imunite a alograftovom odmietnutí. Cytokíny typu 2 zahŕňajú IL-4,IL-5, IL-6, IL-10 a IL-13 a sú zahrnuté v humorálnych odpovediach, červovitej imunite a alergickej odpovedi. Spoločné cytokíny pre typ 1 a 2 zahŕňajú IL-3, GM-CSF a TNF-a. Existuje niekoľko dôkazov, ktoré predpokladajú, že populácie T buniek produkujúce typ 1 a typ 2 prednostne migrujú. do rôznych typov zapáleného tkaniva.0002 Bunky prírodných zabijákov (NK) majú bežnú progenitorovú bunku s T bunkami a B bunkami a hrajú úlohu v imunitnej kontrole. NK bunky, ktoré obsahujú do 15 krvných lymfocytov, neexprimujú antigénové receptory a sú zložkami vrodenej imunity. NK bunky sú zahrnuté V rozpoznávaní a usmrcovaní tumorových buniek a vírusom infikovaných buniek. In vivo sa predpokladá, že NK bunky sa vyžadujú pri aktivácii, avšak in vitro NK bunky ukázali, žezabíjajú niektoré typy tumorových buniek bez aktivácie.0003 Ukázalo sa, že IL-21 je potentný modulátor cytotoxických T buniek a NK buniek. (Parrish-Novak, et al. Nature 40857-63,2000 Parrish-Novak, et al., J. Leuk. Bio. 72856-863, 2002 Collins et al., Immunol. Res. 28131-140, 2003 Brady, et al. J. Immuno 1.2048-58, 2004.). Ukázalo sa, že IL-21 spolustimulujú expanziu NK buniek a že zlepšujú efektorové funkcie týchto buniek. T bunkové odpovede zahŕňajú zlepšenie primárnej antigénovej odpovede ako moduláciu pamäťových T bunkových funkcií0004 Protilátková terapia využíva antigény, ktoré sa selektívne exprimujú na niektorých typoch buniek. Protilátková terapia bola zvlášť úspešná V liečbe rakoviny, pretože niektoré tumory buď vykazujú jedinečné antigény, líniovo-špecifické antigény alebo antigény prítomné V nadmernom množstve vzhľadom na normálne bunky. Rozvoj terapie s monoklonálnou protilátkou (MAb) sa vyvinul z technológie myšieho hybridómu (Kohler et al., Nature 256495-497, 1975), ktorá má obmedzené terapeutické použitie V dôsledku neschopnosti stimulovať aktivitu humánnych imunitných efektorových buniek a produkciu humánnych antimyšich protilátok(HAMA Khazaeli et al., J. Immunother. 1542-52, 1994). Genetická priprava chimérnych protilátok, ktoré boli menej antigénne, sa dosiahla použitím humánnych konštantných oblastí a myších variabilných oblastí. Tieto protilátky mali zvýšené efektorové funkcie a redukované HAMA odpovede (Boulianne et al., Nature 312643-646, 1984). Humánne monoklonálne protilátky sa rozvinuli použitím fágovej zobrazovacej technológie (Mccafferty et al.,Nature 348552-554, 1990) a nedávno sa transgénne myši nesúce myšie Ig loci použili na produkciu úplných humánnych monoklonálnych protilátok (Green, J. Immunol. Methods 2311 l-23,1999). Pre prehľad terapie monoklonálnou protilátkou pozri Brekke et al., Nat. Rev. Drug Discov. 252-62, 2002.0007 Clegg et al., European Cytokine Network, Vol. 14(3),September 2003, strana 28, opisuje terapeutické možnosti IL-21. 0008 W 0 2005/037306 opisuje IL-21 kombinovanú terapiu.0009 Predkladaný vynález poskytuje zvýšenie antitumorovej aktivity terapie monoklonálnou protilátkou s IL-21. Kombinácia IL-21 a terapeutických monoklonálnych protilátok poskytuje zlepšenie terapie monoklonálnou protilátkou samotnou,predovšetkým u pacientov, ktorí neodpovedajú na terapiu monoklonálnou protilátkou samotnou alebo V kombinácii s inými liečebnými režimami. Toto a iné použitia by mali byť z tu0010 Predkladaný vynález sa týka liečby rakoviny u jedinca,predovšetkým ľudského jedinca, obsahujúcej spolupodávanie terapeuticky účinného množstva rituximabu a terapeuticky účinného množstva IL-21 polypeptidu alebo fragmentu IL-21 polypeptidu ako je ukázaný V SEQ ID NO 2 od aminokyselinového zvyšku 30 po zvyšok 162. Monoklonálna protilátka je rituximab. V inom uskutočnení je predkladaný vynález na liečbu neHodgkinovho lymfómu. V predkladanom vynáleze sa monoklonálna protilátka rituximab a IL-21 polypeptid podávajú jedenkrát týždenne až do ôsmich za sebou idúcich týždňov. Iné uskutočnenie predkladaného vynálezu poskytuje, že dávka IL-21 polypeptidu je od 10 do 500 g/kg/dávka. V niektorých uskutočneniach predkladaného vynálezubol pacient predtým liečený s rituximabom a neukázala sa žiadnahodnotná remisia alebo regresia tumoru. V iných uskutočneniach mal pacient po terapii rituximabom recidívu.0011 V inom aspekte poskytuje predkladaný vynález spôsob liečby rakoviny u jedinca obsahujúci spolupodávanie terapeuticky účinného množstva anti-CD 20 monoklonálnej protilátky a terapeuticky účinného množstva IL-21 polypeptidu alebo fragmentu IL-21 polypeptidu ako je ukázaný v SEQ ID NO 2 od aminokyselinového zvyšku 30 po zvyšok 162, v ktorom je výsledkom podávania IL-21 optimálna imunologická odpoveď.0012 V inom aspekte, predkladaný vynález poskytuje spôsob liečby rakoviny u jedinca obsahujúci spolupodávanie monoklonálnej protilátky, ktorá sa viaže na Her-2/neu receptor a polypeptidu alebo fragmentu IL-21 polypeptidu, ako je ukázaný V SEQ ID NO 2 od aminokyselinového zvyšku 30 po zvyšok 162. V jednom uskutočnení je jedinec ľudský pacient. V inom uskutočnení je0013 Jeden aspekt predkladaného vynálezu poskytuje spôsobliečby rakoviny u jedinca obsahujúci spolupodávanie monoklonálnej protilátky, ktorá sa viaže na cytotoxický s T lymfocytom spojený antigén 4 (CTLA-4) a IL-21 polypeptidu alebo fragmentu IL-21 polypeptidu, ako je ukázaný v SEQ ID NO 2 od aminokyselinového zvyšku 30 po zvyšok 162. V niektorých uskutočneniach je jedinec ľudský pacient. V inom uskutočnení predkladaného vynálezu sa anti-CTLA-4 monoklonálna protilátka podáva V dávke 3 mg/kg každé tri týždne po štyri cykly a IL-21 polypeptid alebo fragment sa podáva jeden až päťkrát týždenne až do ôsmich týždňov. Predkladaný vynález tiež poskytuje uskutočnenia, v ktorých je dávka IL-21 polypeptidu od 10 do 500 g/kg/dávka.

MPK / Značky

MPK: A61P 35/00, A61K 38/20, A61K 39/395

Značky: liečby, monoklonálnou, použitím, il-21, terapie, spôsob, protilátkou, rakoviny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/104-e12528-sposob-liecby-rakoviny-pouzitim-terapie-s-il-21-a-monoklonalnou-protilatkou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob liečby rakoviny použitím terapie s IL-21 a monoklonálnou protilátkou</a>

Podobne patenty