Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY Oblast techniky0001 Predkladaný vynález sa týka spôsobu prípravy suchého práškového prostriedku. Konkrétnejšie sa predkladaný vynález týka spôsobu výroby suchých častíc, ktoré sú vhodné na inhalovanie do pľúc a ktoré obsahujú0002 Dodávanie liekov a ďalších aktívnych činidiel môže byť uskutočňované použitím suchých práškových prostriedkov vyrobených z častíc obsahujúcich liek alebo aktívne činidlo. Pri výrobe takých častice je často žiaduce zmiešať látky s významne odlišnými fyzikálnymi vlastnosťami, aby sa u pacientov dosiahol požadovaný farmaceutický účinok. Navyše je často žiaduce vyrobiť častice, ktoré sú kombináciou rôznych látok. Jeden spôsob výroby častíc obsahujúcich kombináciu rôznych látok je rozpustiť látky vo vhodnom rozpúšťadle a potom odstrániť rozpúšťadlo napríklad odparením alebo sušením,čím sa získajú požadované častice. Hlavný problém s týmto prístupom je, že látky s rôznymi fyzikálnymi vlastnosťami často majú velmi odlišnú rozpustnosť v rozpúšťadlách. Následkom toho môže byť potreba spolurozpúšťadla alebo väčšej zmesi rozpúšťadiel, aby sa vytvoril roztok, z ktorého sú častice vyrobené. Avšak použitie spolurozpúštadieI môže spôsobiť degradáciu jednej zo zložiek vďaka chemickej alebo fyzikálnej nezlučiteľnosti zložiek v roztoku.0003 Jeden príklad nezlučiteľnosti zložiek je výroba častíc, ktoré obsahujú hydrofóbnu zložku a hydrofilnú zložku. Výroba takýchto častíc je opísaná v US patente č. 6 077 543, Gordon a kol. (Gordonov patent). Ako je opísané v Gordonovom patente, hydrofóbny roztok lieku a hydrofilný roztok pomocnej látky sú spolu sušené rozprašovaním tak, že vzniknú suché prášky obsahujúceliek a pomocnú látku. Aby sa vyriešila nezlučitelnosť medzi hydrofóbnymi a hydrofilnými zložkami, hydroñlné a hydrofóbne zložky sú oddelene rozpustené v rôznych rozpúšťadlách a oddelene smerované súčasne cez dýzu do rozprašovacej sušiarne. V tomto spôsobe sú dve kvapalné zložky oddelene dodávané do dýzy, ktorá rozprašuje dve kvapalné zložky na kvapôčky, ktoré súsušené v rozprašovacej sušiarni tak, že vzniknú suché častice.0004 Jedna z nevýhod spôsobu a zariadenia Gordonovho patentu je, že nedochádza k úplnému zmiešaniu oboch kvapalných zložiek pred rozprašovaním na kvapôčky. Tak kvapôčky, ktoré sú vyrobené, pravdepodobne nie sú homogénna zmes dvoch kvapalných zložiek, ani nie je pravdepodobne,že sa dosiahne jednotnosť medzi kvapôčkami. Následkom toho častice, ktoré sú vyrobené, pravdepodobne neobsahujú homogénnu zmes lieku a pomocných látok a nie je pravdepodobne, že sa dosiahla jednotnosť medzi samotnými kvapôčkami. Tak v danej problematike existuje potreba zlepšeného spôsobu a zariadenia na výrobu suchých častíc, ktoré obsahujú homogénnu zmes zložiek lieku a pomocných látok so zlepšenou jednotnosťou medzi časticami. V danej problematike existuje konkrétne potreba takéhoto spôsobu a zariadenia, kde zložka lieku a zložka pomocnej látky sú fyzikálne alebo chemicky nezlučitelné v0005 Vanbever a kol. vo Pharm. Res. (1999) 16 1735-1742 opisujú suché prášky na inhaláciu vyrobené z pomocných látok rozpustných vo vode kombinované s materiálom nerozpustným vo vode použitím štandardnéhojednokrokového procesu sušenia rozprašovaním.0006 Jedna dôležitá aplikácia suchých práškových prostriedkov je pulmonálne dodávanie lieku. Bolo zistených niekolko vlastností suchých častíc,ktoré sú vo vzťahu so zlepšeným dodávaním do pulmonálneho systému. Napríklad bolo zistené, že častice, ktoré majú hustotu prášku po strasení menšiu ako 0,4 g/cma a aerodynamický priemer, ktorý je medzi asi 1 a asi 3 mikróny (m), sú vhodné pre dodávanie do alveol alebo dolnej časti pľúc. Pokial je požadované dodávanie do stredných alebo horných dýchacích ciest, sú preferované častice, ktoré majú väčšie aerodynamické priemery v rozsahunapríklad od asi 3 do asi 5 mikrónov. Ďalej sa predpokladá, že častice, ktoré majú geometrický priemer väčší než asi 5 mikrónov, úspešnejšie zabraňujúfagocytovému pohlteniu makrofágmi alveol a odstráneniu z pľúc.0007 V danej problematike existuje potreba ziepšených spôsobov výroby častíc, ktoré majú vybrané geometrické a aerodynamické veľkosti optimalizované pre dodávanie do cieľových miest pulmonálneho systému. Najmä existuje potreba zariadenia a spôsobu, ktoré umožňujú optimalizovať veľkosť častíc v reálnom čase počas procesu výroby častíc.0008 Predkladaný vynález poskytuje spôsob prípravy suchého práškového prostriedku, ako je definované v nároku 1.0009 Predkladaný vynález je smerovaný na spôsob výroby suchých častíc. Suché častice sú výhodne pretvárané na suché práškové prostriedky, ktoré môžu byt podávané pacientovi, ako je ľudský pacient, na terapeutické účely. Suché práškové prostriedky môžu byť pripravené do liekovej formy na inhaláciu pacientom pre dodávanie aktívneho činidla cez pulmonálny systém.0010 V niektorých uskutočneniach krok zmiešania zahrňuje pridanie vodného roztoku do organického roztoku. Organický roztok môže zahrňovať približne 60 - 70 , výhodne 60 vody objemovo a zmes môže zahrňovať približne 20 organickej fázy objemovo. V ešte ďalších uskutočneniach spôsob produkuje suché častice s menej než asi 6 a výhodne menej než asi 3 proteínu s vysokou molekulovou hmotnosťou (HMWP) a viac ako asi 90 ľahko extrahovateľného proteínového produktu (RE).0011 V alternatívnych uskutočneniach spôsobu podľa predkladaného vynálezu spôsob zahrňuje rozprašovanie zmesi vnútornou zmiešavacou dýzou,napr. dýzou s jedným otvorom alebo dýzou so šiestimi otvormi. V ďalších uskutočneniach môžu byť použité iné typy dýz. Krok rozprašovania môže byť uskutočňovaný použitím rotačného rozprašovača alebo vonkajšej zmiešavacej0012 V niektorých uskutočneniach spôsobu podľa predkladaného vynálezu spôsob ďalej zahrňuje pridanie tenzidu, napríklad neiónogénneho tenzidu alebo DPPC alebo Tween 80, do vodného roztoku, organického roztoku alebo zmesi. V niektorých uskutočneniach sa pridáva aspoň 0,2 hmotn. Tween 80. V ďalších uskutočneniach sa pridáva 0,2 - 2,8 hmotn. Tween 80.0013 V ešte ďalších uskutočneniach spôsobu podľa predkladaného vynálezu zahrňuje použitie celkovej koncentrácie pevných látok pre zmes asi 1 60 g/l alebo viac ako asi 2 g/l alebo asi 5 g/l alebo menej ako asi 60 g/l alebo asi 30 g/l.0014 V ešte ďalších uskutočneniach spôsobu podľa predkladaného vynálezu spôsob zahrňuje pridanie asi 5 - 40 g/l hydrogenuhličitanu amónneho do vodného roztoku, organického roztoku alebo zmesi.0015 V ďalšom uskutočnení spôsobu podľa predkladaného vynálezu spôsob zahrňuje uskutočnenie kroku sušenia v sušiarni s výstupnou teplotou 35- 70 °C, výhodne približne 40 °C alebo približne 60 °C. V alternatívnych uskutočneniach je použitá rýchlosť sušiaceho plynu približne 80 - 125 kg/h.0016 Alternatívne uskutočnenia spôsobu podľa predkladaného vynálezu zahrňujú stanovenie množstva pevných a kvapalných zložiek potrebných pre dosiahnutie prvej koncentrácie roztoku a zmiešanie kvapalných a pevných zložiek dohromady tak, že vznikne vodný roztok.0017 V ešte ďalších alternatívnych uskutočneniach spôsobu podľa predkladaného vynálezu spôsob zahrňuje použitie rýchlosti rozprašovacieho plynu približne 35 - 120 g/min, výhodne približne 45 - 80 g/min.0018 V ďalších uskutočneniach spôsobu podľa predkladaného vynálezu spôsob zahrňuje použitie rýchlosti plniacej kvapaliny približne 10 - 75 mI/min,výhodne približne 15 - 40 ml/min počas kroku rozprašovania.0019 Krok rozprašovania môže byť uskutočnený ihneď po kroku zmiešania. Aktívne činidlo môže zahrňovať napríklad inzulín, albuterol sulfát, L-DOPA,humanizovanú monoklonálnu protilátku (napríklad lgG 1), ľudský rastový hormón (hGH), epinefrín alebo monohydrát ipratropium bromidu.

MPK / Značky

MPK: A61K 9/16

Značky: částic, suchých, spôsob, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/102-e18204-sposob-vyroby-suchych-castic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby suchých častíc</a>

Podobne patenty