Imidazochinolínové pomocné látky pre DNA vakcíny

Číslo patentu: E 8860

Dátum: 19.03.2003

Autor: Braun Ralph Patrick

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

IMIDAZOCHINOLÍNOVÉ POMOC NÉ LÁTKY PRE DNA VAKCÍNY0001 Vynález sa týka oblastí vakcín, pomocných látok vakcín, molekulárnej biológie a imunológie, a všeobecne sa týka pomocných látok a techník lmunizácie nukleovej kyseliny. Podrobnejšie sa vynález týka istých pomocných prostriedkov a vakcín a/alebo stratégii lmunizácie nukleovej kyseliny používajúcej také prostriedky.Doterajší stav techniky 0002 Techniky injekcie DNA a mRNA do cicavčej pokožky pre účely lmunizácieproti expresnému produktu, boli opísané v doterajšom stave techniky. Techniky nazvané imunizácia nukleovej kyseliny tu boli ukázané pre vyvolanie tak humorálnych, ako aj bunkami sprostredkovaných imunitných odoziev. Napríklad sa ukázalo, že séra z myší imunizované pomocou DNA konštruktu kódujúceho obalový glykoproteín, gp 160, reagujú s rekombinantným gp 160 v imunotestoch, a ukázalo sa,že lymfocyty z injektovaných myší proliferovali odozvou na rekombinant gp 120. Wang a kol. (1993) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 904156 až 4160.0003 Podobnejšie myši imunizované génom ľudského rastového hormónu (hGH) vykazovali imunitnú odozvu založenú na protilátke. Tang a kol. (1992) Nature 356152 až 154. Ukázalo sa, že intramuskulárna injekcia DNA kódujúcej chrípkový nukleoproteín riadený cicavčim promótorom vyvoláva CD 8 CTL odozvu, ktorá môže chránit myši pred následnou smrteľnou výzvou vírusom. Ulmer a kol. (1993) Science 2591745 až 1749. lmunohistochemické štúdie injekčného miesta odhalili, že DNA bolo nabraté myeloblastami, a cytoplazmatickú produkciu vírusového proteínu bolomožné demonštrovať aspoň počas 6 mesiacov.0004 Dokument W 0 93/20847 sa týka pomocných prostriedkov imunogénov/vakcíny, obsahujúcich imunogén a ako pomocnú látku vakcíny 1 Himidazo 4,5-cchinolín-4-amin. Vhodné imunogény obsahujú živé vírusové a bakteriálne imunogény a deaktivované vírusové, z rakoviny odvodené, protozoálne, odvodené zorganizmu, hubové a bakteriálne imunogény, toxoidy, polysacharidy0005 A. Clin. Microbiol. Rev. 7277 až 289 (1994) opisuje použitie pomocnej látky imiquimod na glykoproteinovú vakcínu vírusu herpes simplex typ 2 u morčiat.0006 Vynálezci zistili, že imidazochinolínamínová zlúčenina pôsobí ako účinná pomocná látka, keď sa podáva topicky 12 až 36 hodin po primárnej alebo booster imunizácii. Navyše sa zistilo, že zlúčenina je účinná pri stimulácil bunkami sprostredkovanej imunity. Jedná sa ojednu z radu súvisiacich zlúčenín, o ktorých jeznáme, že sú schopné modifikovať imunitné odozvy.0007 vynález teda poskytuje zlúčeninu na použitie v spôsobe pre zlepšenie alebo stimuláciu ujednotlivca bunkami sprostredkovanej imunitnej odozvy na antigén, kde zlúčenina je imidazochinolínamín, imidazopyridínamín, Gf/-kondenzovaný cykloalkylimidazopyridínamín, 1,2-premostený imidazochinolínamín, tiazol- alebo oxazol-chinolinamin, tiazol- alebo oxazoI-pyridínamín, imidazonaftyridín alebo tetrahydroimidazonaftyridinamín, a kde zlúčenina sa podáva topicky alebo transdermálne jednotlivcovi 12 až 36 hodín po podani izolovaného rekombinantnéhopolynukleotidu schopného exprimovať antigén.0008 vynález tiež poskytuje izolovaný rekombinantný polynukleotid schopný exprimovať antigén na použitie v spôsobe pre zlepšenie alebo stimulovanie u jednotlivca bunkami sprostredkovanej imunitnej odozvy na uvedený antigén, pričom sa polynukleotid podáva 12 až 36 hodín pred topickým alebo transdermálnym podaním jednotlivcovi zlúčeniny, ktorá je imidazochinolínamín, imidazopyridínamín,6,7-kondenzovaný cykloalkylimidazopyridínamín, 1,2-premostený imidazochinolínamín, tiazol- alebo oxazol-chinolinamin, tiazol- alebo oxazol pyridínamin, imidazonaftyridín alebo tetrahydroimidazonaftyridinamin.0009 Ďalej tento vynález poskytuje použitie zlúčeniny pri výrobe liečiva pre zlepšenie alebo stimuláciu u jednotlivca bunkami sprostredkovanej imunitnej odozvy na antigén, pričom zlúčenina je imidazochinolínamín, imidazopyridínamín, 6,7 kondenzovaný cykloalkylimidazopyridínamín, 1,2-premostený imidazochinolínamín,tiazol- alebo oxazol-chinolinamin, tiazol- alebo oxazoI-pyridínamín, imidazonaftyridínalebo tetrahydroimidazonaftyridínamín, a kde zlúčenina je na podávanie topicky alebotransdermálne jednotlivcovi 12 až 36 hodín potom, čo sa podá izolovanýrekombinantný poiynukleotid schopný exprimovať antigén.Stručný opis obrázkov 0010Obrázky 1 až 17 ukazujú aktivitu pomocnej látky zlúčeniny podľa tohto vynálezu v rade vakcinačných pokusov.Obrázok 16 ukazuje IFN-v sAg Elispots 2 týždne post prime keď sa imiquimod použije ako pomocná látka s pdpsc 18.1. Podávanie pre stĺpce 1 až 13 z Obrázku sú nasledujúce9. 0,02 ug pdpsc 18 IMQ hneď po 10. 2,0 ug pdpsc 18 IMQ 24 hod pp 11. 0,2 ug pdpsc 18 iMQ 24 hod pp 12. 0,02 ug pdpsc 18 IMQ 24 hod pp 13. 2 ug p 7313 p 1 cObrázok 17 ukazuje iFN-y Eiispots pre HBV sAg peptid.Podrobný opis tohto vynálezu0011 Rozumie sa, že tento vynález nie je obmedzený na konkrétne antigényalebo na antigénovo-kódované nukleotidové sekvencie. Tiež sa rozumie, že rôzne aplikácie opísaných spôsobov je možné prispôsobovať konkrétnym požiadavkam vodbore. Tiež sa rozumie, že tu použitá terminológia slúži iba pre účely opisukonkrétnych uskutočnení tohto vynálezu a nie je zamýšlaná ako obmedzujúca.0012 Navyše, tak ako sa používajú vtomto opise a priložených nárokoch,jednotné tvary obsahujú množné čísla, pokiaľ obsah jasne nehovorí opak. Preto napríklad odkaz na antigén zahŕňa zmes dvoch alebo viacerých takých činidiel,odkaz na časticu zahŕňa odkaz na zmesi dvoch alebo viacerých častíc, odkaz narecipientnú bunku zahŕňa dve alebo viacero takých buniek, a podobne.0013 Tento vynález zabezpečuje zlepšenie imunitnej odozvy na antigén. zlúčenina sa podáva topicky alebo transdermálne jednotlivcovi 12 až 36 hodin po podaní izolovaného rekombinantného polynukleotidu schopného exprimovat antigén. Typicky sa zlúčenina podáva 16 až 32, 20 až 28 alebo výhodne 22 až 26 hodín po podaní polynukleotidu. Zlúčenína sa teda môže podávať približne 24 hodín po podani polynukleotidu.0014 Podanie polynukleotidu (po ktorom sa podáva zlúčenina) môže byť jedno z radu podávaní polynukleotidu alebo antigénu, ktoré nastávajú v režime podávania. Podávanie polynukleotidu môže teda byť podanie typu príming alebo boostíng. V jednom uskutočnení tohto vynálezu sa teda zlúčenina podáva 12 až 36 hodín popodani typu príming a/alebo 12 až 36 hodín po podaní typu booster.0015 V jednom uskutočnení sa nepodáva nič ďalšie jednotlivcovi počas obdobia 12 až 36 hodín (ani počas žiadneho zvyššie uvedených časových období) medzi podaním polynukleotidu a podaním zlúčeniny. Alternatívne, vniektorých uskutočneniach, sa nepodáva počas tohto časového obdobia žiadny polynukleotid alebo výhodne aspoň nie rovnaký polynukleotid, ako ktorý sa podával predtým. V danom časovom období sa nepodáva žiadna ďalšia zlúčenina.0016 Cieľom tohto vynálezu je vylepšiť imunitnú odozvu na antigén. Bunkami sprostredkovaná imunita sa zlepší a najmä sa zlepší odozva CD 8 T buniek. V tomto prípade podávanie zlúčeniny zvyšuje úroveň odozvy CD 8 T buniek, napríklad zvyšuje úroveň antigénom exprimovaných CD 8 T buniek. Nárast odozvy CD 8 T buniek je možné merať pomocou ľubovoľného testu (a teda je možné detegovať v takom teste),ako napríklad ELISPOT test, výhodne IFN-y ELISPOT test.

MPK / Značky

MPK: A61K 39/39, A61P 37/04

Značky: látky, vakcíny, imidazochinolínové, pomocné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/101-e8860-imidazochinolinove-pomocne-latky-pre-dna-vakciny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Imidazochinolínové pomocné látky pre DNA vakcíny</a>

Podobne patenty