Pyrimidínové deriváty

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY0001 Angiogenéza je fyziologický proces rastu nových krvných ciev z už existujúcich ciev. Tento proces sa uskutočňuje u zdravého jedinca za účelom hojenia rán, t.j. obnovenia krvného toku v tkanivách po poranení alebo inzultácii.0002 Nadmerný rast krvných ciev môže byť vyvolaný určitými patologickými stavmi, ako sú rakovina, vekom podmienená makulárna degenerácia,reumatoidná artritída a psoriáza. Výsledkom je, že nové krvné cievy zásobujú choré tkanivá a ničia normálne tkanivá. Pri rakovine nové krvné cievy rovnako umožňujú, aby nádorové bunky unikali do krvného obehu a usadili sa v iných orgánoch.0003 Vaskulárny endotelový rastový faktor (VEGF), homodimérny glykoproteín, ajeho receptory, napr. receptor kinázovej inzertnej domény (KDR,kinase insert domain receptor), tvoria dôležitú angiogénnu dráhu. Štúdie rovnako ukázali, že inhibícia KDR viedla kapoptóze endotelových buniek a teda ksupresii angiogenézy. Pozri publikácia Rubin M. Tuder, Chest, 2000 117 281. Inhibítory KDR sú preto potenciálnymi kandidátmi pri liečbe ochorení súvisiacich s angiogenézou.0004 Tento vynález je založený na objave, že mnohé pyrimidínové zlúčeniny inhibujú aktivitu KDR.0005 Jeden aspekt tohto vynálezu sa týka pyrimidínových zlúčenin(I), v ktorom X je O alebo NH Y je NH Z je CR, kde R je H, halogén alebo alkyl V, U a T spolu predstavujúkaždé z R 1, R 3, R 4 a R 5 nezávisle predstavuje H, halogén, nitroskupinu,aminoskupinu, kyanoskupinu, hydroxyskupinu, aIkyI, alkenyl, aIkinyI, aryl,cykloalkyl, heterocykloalkyl, heteroaryl, alkoxyskupinu, alkyltioskupinu,alkylkarbonyl, karboxyskupinu, alkoxykarbonyl, karbonylaminoskupinu,sulfonylaminoskupinu, aminokarbonyl alebo aminosulfonyl R 2 je H, halogén,nitroskupina, aminoskupina, hydroxyskupina, aIkyI, alkenyl, alkinyl, aryl,cykloalkyl, heterocykloalkyl, heteroaryl, alkoxyskupina, alkyltioskupina,alkylkarbonyl, karboxyskupina, alkoxykarbonyl, karbonylaminoskupina,sulfonylaminoskupina, aminokarbonyl alebo aminosulfonyl R 5 je alkyl, cykloalkyl, heterocykloalkyl, aryl alebo heteroaryl a R 7 je alkyl.0006 S odkazom na vzorec (I) tvoria jednu podskupinu zlúčeniny, v ktorých R 1, R 2, R 3 a R 4 je H a R 5 je aryl alebo heteroaryl, prípadne substituovaný halogénom, nitroskupinou, aminoskupinou, kyanoskupinou, hydroxyskupinou,alkylom, alkenylom, alkinylom, arylom, cykloalkylom, heterocykloalkylom,heteroarylom, alkoxyskupinou, alkyltioskupinou, alkylkarbonylom,karboxyskupinou, alkoxykarbonylom, sulfonylom, karbonylaminoskupínou,sulfonylaminoskupinou, aminokarbonylom alebo aminosulfonylom. Ďalšiu podskupinu tvoria zlúčeniny, v ktorých X je 0 alebo NH Y je NH V, U a T spolu predstavujúv ktorej R 5 môže byť H a R 7 môže byť metyl alebo Z je CR, kde R je H,halogén alebo aIkyl.0007 Výraz alkyľ vtomto texte označuje lineárny alebo rozvetvený uhľovodík obsahujúci 1-10 atómov uhlíka. Medzi príklady alkylových skupín patria, bez obmedzenia na nasledujúci výpočet, metyl, etyI, n-propyl, í-propyl, nbutyl, i-butyl a t-butyl. Výraz alkoxyskupinď označuje -O-alkyl.0008 Výraz aryľ vtomto texte označuje G-uhlíkový monocyklický, 10 uhlíkový bicyklický, 14-uhlíkový tricyklický aromatický kruhový systém, kde každý kruh môže mať 1 až 4 substituenty. Príklady arylových skupín zahrňujú,bez obmedzenia na nasledujúci výpočet, fenyl, naftyl a antracenyl.0009 Výraz cykloalkyľ označuje nasýtenú alebo čiastočne nenasýtenú cyklickú uhľovodíkovú skupinu obsahujúcu 3 až 12 atómov uhlíka. Príklady cykloalkylových skupín zahrňujú, bez obmedzenia na nasledujúci výpočet,cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl, cyklopentenyl, cyklohexyl, cyklohexenyl,cykloheptyl a cyklooktyl.0010 Výraz heteroaryľ označuje aromatický 5-8 členný monocyklický, 812 čIenný bicyklický alebo 11-14 členný tricyklický kruhový systém obsahujúci jeden alebo viac heteroatómov (ako je O, N alebo S). Príklady heteroarylových skupín zahrňujú pyridyl, furyl, imidazolyl, benzimidazolyl, pyrimidinyl, tienyl,chinolinyl, indolyl a tiazolyl. Výraz heteroaralkyľ označuje alkylovú skupinu substituovanú heteroarylovou skupinou.0011 Výraz heterocykloalkyľ označuje nearomatický 5-8 členný monocyklický, 8-12 čIenný bicyklický alebo 11-14 členný tricyklický kruhový systém obsahujúci jeden alebo viac heteroatómov (ako je O, N alebo S). Príklady heterocykloalkylových skupin zahrňujú, bez obmedzenia na nasledujúci výpočet, piperazinyl, pyrolidinyl, dioxanyl, morfolinyl a tetrahydrofuranyl. Heterocykloalkylom môže byť sacharidový kruh, napr. glukozyl.0012 Alkylové, cykloalkylové, heterocykloalkylové, arylové, heteroarylové a alkoxyskupiny zmienené vtomto texte zahrňujú ako substituované, tak nesubstituované skupiny. Substituenty sú vybrané z halogénu, hydroxylu,aminoskupiny, kyanoskupiny, nitroskupiny, merkaptoskupiny, alkoxykarbonylu,amidoskupiny, karboxyskupiny, alkánsulfonylu, alkylkarbonylu,karbamidoskupiny, karbamylu, karboxylu, tioureidoskupiny, tiokyanátoskupiny,sulfónamidoskupiny, alkylu, alkenylu, aIkinyIu, alkyloxyskupiny, arylu,heteroarylu, cykloalkylu, heterocykloalkylu, v ktorých môžu byť alkyly, alkenyly,alkinyly, alkyloxyskupiny, aryly, heteroaryly, cykloalkyly a heterocykloalkyly ďalej substituované.0013 Vyššie opísané pyrimidínové zlúčeniny zahrňujú ich farmaceuticky prijateľné soli, hydráty a proliečivá, pokiaľ je to možné.0014 Ďalším aspektom tohto vynálezu je zlúčenina vzorca (I) na použitie pri spôsobe liečby poruchy súvisiacej s angiogenézou (napr. rakoviny alebo vekom podmienenej makulárnej degenerácie). Uvedený spôsob zahrňuje aplikáciu účinného množstva jednej alebo viacerých z vyššie opísaných pyrimidínových zlúčenín jedincovi, ktorý trpí takouto poruchou.0015 Rovnako je tu opísaný spôsob inhibície aktivity receptora kinázovej inzertnej domény pomocou kontaktovania uvedeného receptora súčinnýmmnožstvom pyrimidínovej zlúčeniny vzorca (ll)RY)N/ R 3( ) n, kde R 1 je H, alkyl, alkenyl, alkinyl, aryl, cykloalkyl, heterocykloalkyl alebo heteroaryl každé z R 2 a R 3 nezávisle predstavuje H, halogén, nitroskupinu,aminoskupinu, CN, hydroxyskupinu, alkyl, alkenyl, alkinyl, aryl, cykloalkyl,heterocykloalkyl, heteroaryl, alkoxyskupinu, alkylkarbonyl, karboxyskupinu alebo alkoxykarbonyl každé z X a Y nezávisle predstavuje O, S alebo NR 4, kde R 4 je H, alkyl, alkenyl, alkinyl, aryl, cykloalkyl, heterocykloalkyl, heteroaryl,alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, aminokarbonyl alebo aminosulfonyl a Ar je aryl

MPK / Značky

MPK: A61P 35/00, C07D 239/42, A61K 31/506

Značky: pyrimidinové, deriváty

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/101-e16422-pyrimidinove-derivaty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pyrimidínové deriváty</a>

Podobne patenty