Spôsob kontinuálnej výroby zostáv optického panelu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu a zariadenia na sekvenčné laminovanie optického ñlmu, zahrnujúoeho polarizačný film na pravouhlo tvarovaný panel. Konkrétne sa tento vynález týka spôsobu sekvenčného Iaminovania optického filmu, zahrnujúceho extrémne tenký polarizačný film, ktorý má hrúbku 10 rn alebo menej, na panel.0002 Existuje dobre známy spôsob, v ktorom sa samostatná vrstva vyrobená zo živice polyvinylalkoholového typu (v tomto dokumente dalej označované ako PVA typ živice) vytvorená v tvare ñlmu podrobl vyfarbeniu a naplneniu, člm sa vytvorí polarizačný ñlm, ktorý zahrnuje živicovú vrstvu PVA typu, v ktorej sú molekuly živice PVA typu orientované v smere napínania, a dichroický materiál sa absorbuje (impregnuje) v PVA type živice v molekulovo-orientovanom stave. Hrúbka polarizačného ñlmu, ktorý sa zlska pomocou vyššie uvedeného konvenčného spôsobu za použitia PVA typu živicového jednovrstvového filmu, je v rozsahu okolo 15 až 35 m. Tento konvenčný spôsob umožňuje ziskat polarizačný film, ktorý má nasledovné optické charakteristiky transmitanciu cez jednu vrstvu 42 alebo viac a mieru polarizácie 99,95 alebo viac. Vsúčasnosti sa polarizačné filmy vyrábané pomocou konvenćneho spôsobu použlvajú voptických zobrazovacich zariadeniach pre televízory, mobilné telefóny, osobné vreckové počltače (PDA) a ďalšie zariadenia.0003 Pretože živice PVA typu sú hydrofilné a veltni hygroskopioké, polarizačný ñlm vyrábaný za použitia živice PVA typu je citlivý na zmeny teploty a vlhkosti a veľmi pravdepodobne sa roztahuje a zmršťuje v dôsledku zmeny okolitých podmienok, čo môže sposobit výskyt trhlln. Z tohto dôvodu sa konvenčný typický polarizačný tilm sa používa vo forme optického filmového Iaminátu, ktorý sa pripravil pomocou laminovania triacetylcelulozového (TAC) ñlmu, ktorý má hrúbku 40 až 80 m, a slúži ako ochranný film, na každý z jeho proti IahIých povrchov.0004 Ďalším problémom pri použitl konvenčného polarizačného ñlmu pozostávajúceho zo živicovej vrstvy PVA typu je to, že roztiahnutie a zmrštenie spôsobené zmenami okolitých podmienok počas používania bude vyvolávať napätie v susediacich súčastiach, s ktorými sa polarizačný film spája, a tým sa v susediacej súčasti spôsobi deformácie, ako napriklad zvlnenie.0005 Avšak, aj v optickom filmovom lamináte, v ktorom triacetylcelulózový (TAC) ñlm slúži ako ochranný film, je Iaminovaný na oba protiľahlé povrchy polarizačného filmu, vprlpadoch, ked sa vnej používa jednovrstvový polarizačný film, stenčenie polarizačného ñlmu je obmedzené. Sily rozťahovania a sťahovania polarizačného ñlmu sa teda stávajú neignorovateľnými a ťažko sa dá úplne obmedziť vplyv rozťahovania a sťahovania polarizačného ñlmu, takže v optickom ñlmovom lamináte, ktorý zahmuje polarizačný film, sa bude nevyhnutne vyskytovať určitý stupeň roztahovania a sťahovania. Ak sa rozťahovanie alebo sťahovanie vyskytuje v takomto optickom filmovom lamináte, ktorý zahrnuje polarizačný ñlm, napätie spôsobené rozťahovaním alebo sťahovaním spôsobí v susediacich súčastiach deformáciu, ako napriklad zvlnenie. Táto deformácie, aj ked len malá, vedie k výskytu nerovnomernosti zobrazenia na zobrazovacom zariadení z kvapalných kryštálov. Na obmedzenie výskytu takejto nerovnomemosti zobrazenia, je potrebné urobit úpravy konštrukcie, napriklad dokladný výber materiálu pre každú súčasť, ktorá sa má použiť v optickom ñlmovom lamináte, ktorý zahrnuje polarizačný ñlm. Napätie zo zmršťovania polarizačného ñlmu dalej spôsobi-2 odlupovanie optického filmového Iamlnátu z panelu z kvapalných kryštálov, alebo podobné problémy. Na spojenie optického ñlmového Iaminátu so zobrazovacím panelom z kvapalných krystálov sa teda vyžaduje vysoko adhézne adhezlvum. Použitie takéhoto vysoko adhézneho adhezíva však spôsobuje vznik problému spojeného s obťažnosťou pri opakovanom spracovaní, čo je operácia odlúpnutia optického ñlmového laminátu zo zobrazovaciehc panelu z kvapalných kryštálov a laminovanie iného optického filmového Iaminátu na zobrazovacl panel z kvapalných krystàlov, keď sa zistí prítomnosť optického defektu v polarizačnom filme optického filmového laminátu laminovaného na zobrazovacl panel z kvapalných kryštálov pomocou následnej prehliadky. Toto je jeden technický problém pri polarizaćnom filme, ktorý sa získa pomocou konvenčného spôsobu za použitia samostatnej vrstvy živice PVA typu, vytvorené v tvare filmu.0006 Problém spôsobil narastajúcu potrebu nového spôsobu výroby polarizačného ñlmu ako altematlvy ku konvenčnému spôsobu výroby polarizačného filmu, ktorý používa PVA typ živice vjednej vrstve a nie je schopný dosiahnuť dostatočnú úroveň stenčenia polarizačného filmu v dosledku vyššie uvedeného problému. Konkrétne je zdanlivo nemožné vytvorit polarizačný ñlm, ktorý má hrúbku 10 m alebo menej pomocou konvenčného spôsobu za použitia živice PVA typu vjednej vrstve vytvorenej v tvare filmu. To je spôsobené tým, že pri výrobe polarizačného filmu za použitia filmovo vytvarovanej jednej vrstvy živice PVA typu, ak sa hrúbka jednej vrstvy živice PVA typu neúmerne zmenší, pravdepodobne dôjde k rozpusteniu a/alebo rozrušeniu živicovej vrstvy PVA typu v kroku vyfarbenia a/alebo kroku naplnania, čo znemožňuje vytvorenie polarizačného ñlmu, ktorý má rovnomernú hrúbku.0007 Na vyriešenie tohto problému sa navrhol sposob, navrhnutý tak, že PVA typ živicovej vrstvy sa aplikuje a vytvorí na terrnoplastovom živicovom substráte a PVA typ živicovej vrstvy vytvorený na živicovom substráte sa napína spolu so živicovým substrátom a podrobí sa vyfarbeniu, čím sa vytvorí podstatne tenší polarizačný film, než polarizačný tilm získaný pomocou konvenčného spôsobu. Tento spôsob výroby polarizačného filmu za použitia termoplastového živicového substrátu je pozoruhodný tým, že poskytuje možnost vyrobiť polarizačný film rovnomernejšie než sposob výroby polarizačného filmu za použitia jednej vrstvy živice PVA typu.0008 Napríklad japonský patent JP 42799445 (Patentový dokument 1) opisuje spôsob výroby polarizačného plátu, ktorý zahmuje kroky tvorby polyvinylalkoholovej živicovej vrstvy, ktorá má hrúbku 6 m až 30 m, na jednom z protiľahlých povrchov termoplastového živicového filmu pomocou procesu vytvorenia vrstvy, naplnania polyvinylalkoholovej živicovej vrstvy s pomerom naplnania 2,0 až 5,0 takým spôsobom, že sa polyvinylalkoholová živicová vrstva vytvorí ako priehladný poťahový prvok vrstvy, čím sa vytvorí kompozitný film pozostávajúci z dvoch vrstiev, ktorý zahrnuje terrnoplastový živicový film a priehľadnú poťahovú základnú vrstvu krok laminovania optickej priehľadnej živicovej ñlmovej vrstvy na stranu priehľadnej poťahovej základnej vrstvy na kompozitnom filme pozostávajúcom z dvoch vrstiev, pomocou spájacieho činidla, krok odlúpnutia a odstránenia termoplastového živicového filmu. a krok vyfarbenia a uchytenia priehľadnej poťahovej základnej vrstvy takým spôsobom, že priehľadná poťahová základná vrstva sa vytvorí ako polarizačné základná vrstva. Polarizačný plát, ktorý sa získa pomocou tohto spôsobu, má dvojvrstvovú štruktúru pozostávajúcu z optickej priehľadnej živicovej filmovej vrstvy a polarizačnej základnej vrstvy. Podla opisu Patentového dokumentu 1 má polarizačný prvok hrúbku 2 až 4 m.0009 Spôsob cpísaný v Patentovom dokumente 1 je určený na uskutočňovanie naplnania za zvýšenej teploty pomocou procesu jednoosového naplnania, v ktorom pomer naplnania je obmedzený v rozsahu 2,0 až 5,0, ako sa uvádza vyššie. Čo sa týka dôvodov, prečo je pomer naplnania obmedzený na 5,0 alebo menej,Patentový dokument 1 uvádza, že napínanie pri vysokom pomere naplnania väčšom než 5,0 je extrémne náročné, za udržania stabilnej produkcie. Konkrétne sa tam opisuje, že okolitá teplota počas naplnania je nastavená na 55 °C v prípadoch, kde sa ako tenrioplastový živicový ñlm používa etyIén-vinylacetatový-3 kopolymér, na 60 C v prlpadoch, kde sa ako termoplastový živicový ñlm používa nenapínaný polypropylén,alebo na 70 °C v prípadoch, kde sa ako termoplastový živicový film používa nenaplnaný nylon. Spôsob oplsaný v Patentovom dokumente 1 používa proces jednoosového napínania vo vzduchu za zvýšenej teploty. Okrem toho, ako je oplsané v Patentovom dokumente 1, pomer naplnania je obmedzený na 5-krát alebo menej. Polarizačný ñlm, ktorý má extrémne malú hrúbku 2 až 4 m, ktorý sa získa pomocou tohto spôsobu, nie je teda dostatočne vhodný na dosiahnutie optických charakteristík požadovaných pre polarizačný ñlm, ktorý sa má používat napríklad v optickom zobrazovacom zariadení, ako je napríklad televízor s kvapalnými kryštálmi,alebo optické zobrazovacie zariadenia, používajúce zobrazovacie zariadenie s organickým EL prvkom.0010 Spôsob tvorby polarizačneho ñlmu s krokmi tvorby živicovej vrstvy PVA typu na termoplastovom živicovom substrate pomocou procesu potahovania a napínania živicovej vrstvy PVA typu spolu so substrátom sa tiež opisuje vjaponskom predbežne zverejnenom patentovom spise JP 2001-343521 A (Patentový dokument 2) a japonskom predbežne zverejnenom patentovom spise JP 2003-043257 A (Patentový dokument 3). Spôsoby oplsané v Patentových dokumentoch 2 a 3 sú zostavené tak, že laminát. ktorý pozostáva z termoplastového živicového substrátu a živicovej vrstvy PVA typu aplikovanej na substrát, sa podrobl jednoosovému napinaniu pri teplote 70 °C až 120 C vprlpadoch, kde tento substrát je vyrobený z nekryštalizujúcej polyesterovej živice. Potom sa živicová vrstva PVA typu molekulovo orientovaná pomocou napínania podrobl vyfarbeniu, čím sa umožnl, že sa naň impregnuje dichroický materiál. V Patentovom dokumente 2 je opísané, že jednoosovým naplnanlm može byt pozdĺžne jednoosové naplnanie alebo to môže byt priečne jednoosove naplnanie. Naproti tomu v Patentovom dokumente 3 je oplsaný sposob, v ktorom sa uskutočňuje priečne jednoosové naplnanie a zmrašťovanie dlžky v špecifickom rozsahu v smere kolmom na smer naplnania počas alebo po priečnom jednoosovom naplnanl. V oboch Patentových dokumentoch 2 a 3 sa uvádza, že pomer naplnania je typicky nastavený na hodnotu okolo 4 až 8. Ďalej sa opisuje, že hrúbka polarizačného filmu, ktorý sa získa, je v rozsahu 1 až 1,6 juh.0011 V Patentových dokumentoch 2 a 3, hoci sa uvádza, že pomer napínania sa typicky nastavuje na 4,0 až 8,0, pretože Patentové dokumenty 2 a 3 používajú zvýšenú teplotu v procese napínania na vzduchu, sa predpokladá, že pomer napínania je obmedzený na 5, ako sa uvádza napríklad v Patentovom dokumente 1. Žiaden z týchto neopisuje špecifickú techniku na dosiahnutie pomeru naplnania väčšieho než 5,0 pomocou zvýšenej teploty v procese naplnania vo vzduchu. V skutočnosti v časti Príklady, oplsanej v Patentových dokumentoch 2 a 3, sa opisuje len pomer napínania 5,0 v Patentovom dokumente 2 a pomer napínania 4,5 v Patentovom dokumente 3. Pomocou dodatočných testov v súvislosti so spôsobmi oplsanými v Patentových dokumentoch 2 a 3 autori tohto vynálezu zistili, že nie je možné zodpovedajúce uskutočniť naplnanie pri pomere naplnania väčšom než 5,0 pomocou spôsobov, ktoré sa v nich opisujú. Preto si treba uvedomiť, že v Patentových dokumentoch 2 a 3 sa reálne opisuje len pomer naplnania 5,0 alebo menej. Ako v prípade Patentového dokumentu 1, polarizačný film, ktorý sa získa pomocou spôsobu opisaného v Patentových dokumentov 2 a 3, nie je dostatočne vhodný na splnenie optických charakteristík požadovaných pre polarizačný ñlm, ktorý sa má použiť napríklad v optickom zobrazovacom zariadení, akoje napríklad televízor s kvapalnými kryštálmi.0012 US Patent č. 4659523 (Patentový dokument 4) opisuje spôsob výroby polarizačného ñlmu, ktorý zahrnuje podrobenie živicovej vrstvy PVA typu nanesenej na polyesterovom tilme jednoosovému napinaniu spolu s polyesterovým ñlmom. Tento spôsob je určený na vytvorenie polyesterového filmu, slúžiaceho ako substrát živicovej vrstvy PVA typu takým spôsobom, aby mal optické charakteristiky, umožňujúce použitie polyesterového ñlmu spolu s polarizačným filmom, ale nieje určený na vytvorenie polarizačného ñlmu, ktorý zahrnuje živicovú vrstvu PVA typu a má malú hrúbku a vynikajúce optické charakteristiky. Konkrétne spôsob opísaný v Patentovom dokumente 4 je len technika na zlepšenie optických charakteristík filmu polyesterovej-4 živice, ktorý sa má napínať spolu s živicovou vrstvou PVA typu, čim sa vytvorí polarizačný film. Spôsob výroby polarizaćného materiálu, ktorý má rovnaký ciel, sa opisuje tiež japonskej patentovej publikácii JP 08-01229650013 Vo všeobecnosti sa vyššie zmienený optický filmový laminát, ktorý má TAC ñlm Iaminovaný na oboch protilahlých povrchoch polarizačného ñlmu, používa takým spôsobom, že sa Iaminuje na optický zobrazovacl panel, ako napriklad zobrazovacl panel z kvapalných kryštálov. V minulosti sa navrhovalo kontinuálne Iaminovacie zariadenie zostavené tak, že sa optický filmový Iaminát naviazaný na nosičový film, pripravený pomocou naviazania nosičového filmu na optický filmový Iaminát pomocou adhéznej vrstvy, reže na viaceré laminátové platy, ktoré majú dĺžku vyhovujúcu rozmeru jednotlivých optických zobrazovaclch panelov. počas kontinuálneho dodávania v smere po dĺžke, a laminátové pláty sa sekvenčne Iaminujú na zodpovedajúce optické zobrazovacie panely, akoje opísané napríklad v JP 43611035 (Patentový dokumente), JP 4377961 B0014 Kontinuálne Iaminovacie zariadenie optického filmového laminátu opísané vo vyššie uvedených patentových dokumentoch zahrnuje mechanizmus tvorby zárezov na vytvorenie množstva zárezov v kontinuálne dodávanom optickom filmovom Iamináte naviazanom na nosičový film v smere po dĺžke vo vzdialenostiach zodpovedajúcích niektorej z dlhej alebo krátkej strany optického zobrazovacieho panelu, na ktorý sa optický filmový laminát ma laminovat, kolmo na pozdĺžny smer. Tento mechanizmus tvorby zárezov je nastavený tak, aby v smere šírky laminátu vytváral zárezy siahajúca od povrchu optického filmového laminátu naviazaného na nosičovom filme na protiľahlej strane k nosičovému filmu do hĺbky dosahujúcej styk medzi nosičovým filmom a adhéznou vrstvou. Takáto technika tvorby zárezov sa nazýva polovičné narezanie. Pomocou polovičného narezania sa tvori laminátový plát optického ñlmu, ktorý má dĺžku zodpovedajúcu rozmeru dlhej alebo krátkej strany optického zobrazovacieho panelu, medzi dvomi zárezmi umiestnenými vo vzájomnom susedstve v pozdĺžnom smere optického filmového laminátu naviazaného na nosičovom ñlme. Vtomto pripade sa šlrka optického filmového laminátu nastaví na hodnotu zodpovedajúcu rozmeru zostávajúoej dlhej alebo krátkej strany optického zobrazovacieho panelu.0015 Toto kontinuálne Iaminovacie zariadenie optického filmového laminátu ďalej zahrnuje mechanizmus podávania panelov na sekvenčné podávanie optických zobrazovaclch panelov do laminovacej polohy. Platy optického ñlmového laminátu sa dodávajú smerom do laminovacej polohy v synchronizácii so zodpovedajúcimi optickými zobrazovacími panelmi sekvenčne dodávanými do laminovacej polohy. Mechanizmus odlupovania nosičového filmu sa umiestňuje tesne pred laminovacou polohou. Mechanizmus odlupovania nosičového filmu pracuje tak, že odlúpne pláty optického filmového laminátu, pričom ponechá adhéznu vrstvu na strane plátu optického filmového laminátu. Potom sa plát optického filmového laminátu odlúpnutý z nosičového filmu dodáva tak, aby bol navrstvený na optický zobrazovacl panel dodávaný do laminovacej polohy. Mechanizmus Iaminovania, ako je napríklad pár laminovaclch valcov, sa poskytuje v polohe laminovania. Mechanizmus larninovania pracuje tak, že pomocou adhéznej vrstvy Iaminuje plát optického filmového laminátu na optický zobrazovacl panel dodávaný do laminovacej polohy.0016 Mechanizmus odlupovania nosičového filmu zahmuje odlupovaciu platňu, ktorá má hranovú časť vytvorenú v takom tvare, ktorý spôsobi, že nosičový ñlm sa odlupuje z plátu optického filmového laminátu preložením dozadu v ostrom uhle. Plát optického filmového laminátu sa uvolni z nosiöového ñlmu a bez zmeny smeru jeho pohybu sa dodá do laminovacej polohy.

MPK / Značky

MPK: B29C 55/02, B29C 55/06, B32B 37/20, G02B 5/30, B32B 37/02, B32B 37/22

Značky: spôsob, výroby, zostáv, optického, kontinuálnej, panelu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/100-e14837-sposob-kontinualnej-vyroby-zostav-optickeho-panelu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob kontinuálnej výroby zostáv optického panelu</a>

Podobne patenty