Držiak debničiek na kvety

Číslo patentu: U 981

Dátum: 11.10.1995

Autor: Frajman Oleg

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Držiak debničiek na kvetyTechnické riešenie sa týka držiaka debničiek na kvety, najmä upevnenia na balkónové zábradlia alebo na okenné rámy.Doteraz známe držiaky alebo najrôznejšie ohrádky sa väčšinou vyrábajú amatérsky tak, aby sa využila úzka plocha parapetnej dosky, .lebo horná plocha balkónových zábradlí. Tieto konštrukcie však vyžadujú dostatočne pevné upevnenie, pretože sú väčšinou kovové a tým pomerne ťažké. Balkönové zábradlia mávajú hornú hranu väčšinou z obdĺžnikovej, štvorcovej,a/alebo kruhovej rúrky, niekedy sú len plochou betónového panelu a tak pre každý tvar sa držiaky vyrábajú len daného typu,bez možnosti iného použitia. Zatiaľ najvhodnejšie riešenie danej problematiky je stavebnicová závesná rampa, ktorá je opísaná V úžitkovom vzore CZ 2135. Táto rampa je však výrobne zložitá, je zvarená z tenkostenných profilov a umožňuje uchy tenie len na okenný rám.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje držiak debničiek na kvetiny, najmä na upevnenie na balkćnové zábradlia alebo na okenné rámy, ktorého podstata spočíva V tom, že dva alebo viac celkov na podoprenie debničky na kvety tvori základný hák, ktorý má v hornej časti posuvné uchytený držiak pre obdĺžnikový alebo štvorcový balkónový profil,alebo oblúkovitý držiak pre kruhový profil a/alebo parapetný nosník na uchytenie do okenného rámu, pričom v spodnej častizákladného háku sú otvory na upevnenie opierky alebo okenného nosnika.Držiak debničiek na kvety podľa tohoto technického riešenia, umožñuje bezpečné zavesenie na akýkoľvek balkónový prcfil, dorazenim základného profilu na uvedený profil a utiahnutím buď držiakom pre obdĺžnikový alebo štvorcový profil a/alebo oblúkovým držiakom pre kruhový profil. Základný hák sa do zvislej polohy vyrovná opierkou, torá sa zasunie do odpovedajúcich otvorov v spodnej časti základného háku.V prípade, že sa držiak debničiek na kvety osadzuje na parapetnú dosku, použijú sa spodné otvory základného háku na spojenie s okenným nosníkom a pevné uchytenie k okennému rámu. Na uloženie debničiek na kvety tak, aby boli pod parapetnou doskou, sa na okenný rám uch tí parapetný nosník, do ktorého sa upne základný hák a prípadne sa vyrovná opierkou.Zostavenie celých držiakov debničiek na kvety je Veľmi jednoduché, dostatočne pevné a môže sa použiť akýkoľvek spôsob uchytenia.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov, na ktorých znázorňuje obr. 1 uchytenie celého držiaka na obdĺžnikový balkónový profil a vyrovnanie opierkou o balkónové dosky. Na obr. 2 je uchytenie oblúkovitým držiakom na kruhový profil a opäť vyrovnanie opierkou o balkónovú stenu, a axonometrický pohľad na opierku. Na obr. 3 je základný hák s držiakom a opierkou, kde V reze A-A je vidieť spojenie základného háku s držiakom, V reze B-B je znázornený profil základného háku a V reze C-C je vidieť spojenie opierky so základným hákom. Na obr. 4 je znázornené osadenie základného háku na parapetnú dosku, zoskrutkovanie s okenným nosníkom a prichytenie do okenného rámu. V axonometrickom pohľade je nakreslený okenný nosník. Na obr. 5 je do okenného rámu prichytený parapetný nosník a k nemu je upevnený základný hák, opretý ku stene opierkou. V axonometrickom pohľade je vidieť profil parapetného nosnika.Príklad uskutočnenia technického riešeniaDržiak debničiek na kvety podľa obr. 1 pozostáva zo zák ladného háku àvýhodou vyrobeného ako výlisok, ktorý v reze tvori I profil. V hornej časti je vsadená matica ll, ktorá spolu so skrutkou lg sťahuje držiak g alebo oblúkovitý držiak 3, prípadne parapetný nosník 5, k základnému háku l. V spodnej časti základného háku L sú vytvorené otvory 5, do ktorých zapadajú osadené kolíky 1 od opierky §. Opierka Q umožňuje nasadením do otvorov §, niekoľko možných polôh a tým nastavenie vzdialenosti základného háku l od opernej steny, ako je vidieť na obr. 2. V hornej časti základného háku l je na druhej strane od matice ll vytvorená drážka §, ako je znázornené na obr.3, do ktorej zapadajú vodiace výstupky od držiaka g, oblúkovitého držiaka g, alebo parapetného nosníka g. V prípade, že sa základný hák osadzuje priamo na parapetnú dosku, zoskrutkuje sa základný hák l skrutkami lg s okenným nosníkom g, ktorý sa napríklad skrutkami do dreva lg uchytí k okennému rámu lg,ako je vidiet na obr. 4. Pokiaľ je nutné celý držiak umiestniť tak, aby neprećnieval nad parapetnú dosku z dôvodov, že sa napríklad okno otvára von ako je vidieť na obr.5, uchytí sa parapetný nosník 3 skrutkami do dreva lg k okennému rámu lg,skrutkou lg a maticou ll sa upne základný hák l, ktorý sa prípadne opierkou § vyrovná so stenou.Držiak debničiek na kvety podľa technického riešenia sa môže využiť na najrôznejšie typy balkónov i priamo na upevnenie k okenným rámom lg na parapetnú dosku a/alebo spustenie pod parapetnú dosku. Vyhotovenie držiakov ako výlisok zaručuje dostatočnú pevnosť, nízku hmotnosť, jednoduchú montáž, veľkúuniverzálnost a možnost automatizácie riem selnej rob . JDržiak debničiek na kvety, najmä na upevnenie na balkónové zábradlia alebo na okenné rámy, V y z n a č e n ý t ý m,že dva alebo viac celkov na podoprenie debničky na kvety tvorí základný hák (1), ktorý má V hornej časti posuvne uchytený držiak (2) pre obdĺžnikový alebo štvorcový balkónový profil,alebo oblúkovitý držiak (3) pre kruhový profil a/alebo parapetný nosník (4) na uchytenie do okenného rámu (10), pričom V spodnejčasti základného háku (1) sú otvory (5) na upev nenie opierky (6) alebo okenného nosníka (9).

MPK / Značky

MPK: A47G 7/04

Značky: debničiek, držiak, kvety

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-u981-drziak-debniciek-na-kvety.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Držiak debničiek na kvety</a>

Podobne patenty