Emulzný prostriedok na zvyšovanie účinnosti herbicídov

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Emulzný prostriedok na zvyšovanie účinnosti herbicidovTechnické riešenie sa týka emulzného prostriedku zvyšujúcoho účinnosť herbicidnych prípravkov pri chemickom ničeni burinÚčinné latky chemických prostriedkov na ochranu rastlín v pa×i spravidla nie je možne a ani účelne používať ako také,neupravené. Na ich úpravu sa používa široký sortiment pomocných látok ako sú nosiče, rozpúšťadlá, emulgátory, zmačadlá, odpeñovače, stabilizátory a iné. Finálne obchodná prípravky sa potom zmieüajú s vodou na vodné suspenzie alebo emulzie, ktoré sa aplikujú na chránené kultúry. Finálnou úpravou účinných látok chemických prostriedkov na ochranu rastlín sa teda optimalizujú podmienky ich efektívneho využitia a znižujú ich prípadné ne~ priaznivé vplyvy na životné prostredie. V doterajšej praxi chemickej ochrany rastlín sa významný pokrok v tomto smere dosiahol aj cestou potenciovania biologických účinkov chemických prostriedkov na ochranu rastlín inými biologicky účinnými, ale aj neúčínnými látkami. Je napriklad známe, že pridaním olejov upravených emulgátormi na tzv. adjuvanty je možné potenciovať účinky niektorých chemických prostriedkov na ochranu rastlín na škodlivé činitele, a takto znižovať ich aplikačné dávky a pripadne rozširovať spektrum ich účinku. Na tento účel sa používajú najmä oleje petrochemického pôvodu, pozostávajúce.z paraiinických uhľovodíkov, ktoré sa vyznačujú vysokou stálosťou a teda aj nízkou biologickou odbúrateľnoeťou. Tieto vlastnosti sa im V poslednom obdobi stale nástojčivejšie vytýkajú ako nežiadúce vo vzťahuk životnému prostrediu. Vzhľadom na to sa oleje petrochemickéhopôvodu v ochrane rastlín stále výraznejšie nahradzujú menej stálymi a ľahšie odbúrateľnými olejmi rastlinného pôvodu. Tak napríklad v CS 273 794 je opísané použitie destilovaného oleinu ako prísady do vodných emulzií herbicídov, zvyšujúcej ich účinnosť, čo umožňuje znížiť množstvo použitej účinnej látky. Úrad Pre ochranu životného prostredia USA povolil použitie repkového oleja s nízkym obsahom kyseliny erukovej na úpravu pesticídov(EPA Federal Register 10.12.1986, 51, 237, 44467-8). Pridávaním rôznych druhov olejov, medzi nimi aj repkového, sa dosiahol zvýšený účinok herbicidu bentazonu na buriny v rôznych kúltúrach(2 esz. Probl. Postepow Nauk Roln. 1986, 319, 191-204) a herbicídov metamitronu a Ienmediíamu v cukrovej repe (Acta Acad. Agric. Tech. Alstenensis Agric. 1985, 41, 163-173). Výraznou nevýhodou rastlinných olejov ako adjuvantov pre herbicídy je, že ich úprava si vyžaduje relatívne veľké množstva emulgátorov a lyzikalno-chemické vlastnosti takýchto emulzných prostriedkov nezaručujú požadovanú úroveň stability výsledných aplikačných emulzií aleboV rámci rozsiahleho experimentálneho štúdia možnosti náhrady znamych adjuvantov na báze minerálnych alebo rastlinných olejcv pri potenciácii herhicídov sa teraz zistilo, že ich nedostatky v rozhodujúcej miere odstrañuje emulzný prostriedok na zvyšovanie účinnosti herbicídov podľa technického riešenia, podstata ktorého spočíva v tom, že prostriedok pozostáva z 50 až 95 hmotnostných dielov zmesi metylesterov vyšších mastných kyselín obsiahnutých v repkovom oleji o priemernej molekulovej hmotnosti 290 až 300 a mernej hmotnosti 800 až 900 kg.m-3 a z 5 až 50 hmotnostných dielov najmenej dvoch neionogénnych emulgátorov. Zmes metylesterov vyšších mastných kyselín tvoriacich repkový olej Pozostáva z 50 až 65 hmotnostných dielov metylesteru kyseliny olejovej (kyselina cis-9-oktadecánová). 15 až 25 hmotnost ných dielov metylesteru kyseliny linolejovej (kyselina cis-9, cis-l 2-oktadekadiénova) a 5 až 15 hmotnoetných dielov metylesterov kyseliny linolenovej (kyselina cis-9, cis-12, cis-l 5-oktadekatriénová) a kyseliny palmitovej (kyselina hexadekánova) a pripraví sa esteriíikáciou repkového oleja metanolom. Ako neionogénne emulgátory sú pre prostriedok podľa vynálezu vhodné emulgátory odvodené od etoxylovaných vyšších mastných kyselín,etoxylovaných alkoholov a etoxylovanýćh alkylíenolov.Prostriedok podľa technického riešenia sa pripraví jednoduchým zhomogenizovaním jeho zložiek. V dávkach 0,5 až 3 l.haf 1, e výhodou 1 až 2 l.h 1, je vhodný na potenciáciu celeho radu herbicídov a najmä íenmediíamu, chlórtoluronu, chloridazonu, deemediíamu, metamitronu, etoíumesatu, primisulíuronu, rimriduronu, pyridatu, bentazonu, izoproturonu. atrazínu. prometrínu, prípadne ďalších herbicídov samotných, ich vzájomných kombinácií alebo ich kombinácií s inými herbicídmi.Proetriedok podľa technického riešenia zlepšuje tiež účinnosť viacerých íungicídov a insekticídov a výhodné je pridávať ho aj do kvapalných hnojív a prípravkov na výživu rastlín stopovými prvkami, aplikovaných Ioliárne.Prostriedok podľa technického riešenia je možné použiť niekoľkými spôsobmi. Osobitne výhodné je pridávať ho do vodných emulzií alebo euepenzií obchodných prípravkov bezprostredne pred ich aplikáciou, čo umožňuje prispôsobiť aplikačné podmienky konkrétnej situácii a tým znížiť davky účinnej látky o jednu štvrtinu až jednu tretinu. Prostriedok je možné použiť aj ako zložku íinalnych obchodných prípravkov. Sám ako taký nevykazuje herbicídny ani iný biologický účinok.2 hľadiska aplikačnej praxe významnou prednosťou prostriedku podľa technického riešenia v porovnaní so známymi adjuvantami je jeho vysoká íyzikálno-chemická stabilita, ktorú odovzdáva aj sústavám, ku ktorým sa pridáva. Ide o osobitne prekvapujúce zistenie, nakoľko je známe, že estery kyselín sú všeobecne. v závislosti od podmienok, citlivé voči hydrolýze. Z hľadiska ekologického, okrem zníženia aplikačných dávok účinných látokv dôsledku potenciacie ich účinku, osobitnou prednosťou pro stríedku podľa vynalezu je jeho dokonalá rozložiteľnosť, ktorá Pri použití metodiky navrhnutej Európskym koordínačným združením CEC predstavuje po 21 dňoch 97,9 . Ide teda o vysokoúčinný, ekonomicky výhodný a ekologicky prakticky nezávadný produkt. Ruble .ą/.-.uelsutxzšneąią Príklad 1Do banky s mieäadlom sa navážilo 90 hmotnoetných dielov zmesi metylesterov kyselín repkového oleja, 17 hmotnostných dielov emulgátora vyrobeného polyadiciou etylénoxidu na alkylfenol a 13 hmohnostných dielov emulgátora vyrobeného polyadiciou etylénoxidu na oleĺn, zmes sa zhomogenizovala, čim sa získal emul govateľný produkt, tvoriaci s vodou stabilnú emulziu. Príklad 2Do banky s miešadlom sa navažilo 90 hmotnoetných dielov zmesí metylesterov kyselín repkového oleja, 2 hmotnostné diely emulgátora vyrobeného polyadiciou etylénoxidu na vyššie mastné alkoholy, 4 hmotnostné diely emulgátora vyrobeného polyadíciou etylénoxídu na oleĺn a 4 hmotnostné diely emulgátora vyrobeného polyadiciou etylénoxidu na alkylíenol, zmes sa zhomogenizovala, čím sa ziskal emulgovateľný produkt, tvoriaci 5 vodou stabilnúDo kotla o objeme 1,6 m 3 vybaveného miešadlom. teplomerom a vyhrievacim plášťom sa za miešania nadávkovalo 800 kg zmesi metylaeterov kyselín repkového oleja, 90 kg neionogénneho emulgátora typu etoxylovaných alkylienolov (Slovaiol 906), 90 kg emulgátora toho isteho typu (slovaíol 909) a 20 kg neíonogénnehoemulgatora typu etoxylovaného oleĺnu (Slovasol A) a zmes sa vy

MPK / Značky

MPK: A01N 37/06, A01N 25/30

Značky: zvyšovanie, účinnosti, prostriedok, emulzný, herbicídov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-u805-emulzny-prostriedok-na-zvysovanie-ucinnosti-herbicidov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Emulzný prostriedok na zvyšovanie účinnosti herbicídov</a>

Podobne patenty