Stôl s úložným priestorom

Číslo patentu: U 7420

Dátum: 02.05.2016

Autori: Jeluš František, Krajčovič Daniel

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka stola s úložným priestorom pre laptop, tablet alebo iné elektronické zariadenie alebo jeho príslušenstvo, ako napríklad displej, monitor, klávesnica, myš, a to bez potreby prerušovania akýchkoľvek pripojení spojených s jeho používaním.Doteraz sa na prácu s laptopom alebo tabletom používali klasické kancelárske stoly, katedry alebo lavice. Po ukončení práce si pedagóg, úradník, žiak alebo používateľ odniesol laptop alebo tablet so sebou, aby zabránil jeho odcudzeniu. Niektoré stoly, katedry alebo lavice sú vybavené zásuvkami, kde po skončení práce bolo možné zariadenie odložiť a uzamknúť. Iný typ stola predstavuje stôl s odklopnou vrchnou doskou. Pred prácou alebo po práci so zariadením sa nadvihne vrchná doska a zariadenie sa vyberie alebo vloží, pričom tu tiež existuje možnosť uzámknutia. V opísaných prípadoch bolo po ukončení práce so zariadením vždy nutné poodpájať káble a zariadenie odniesť alebo odložiť. Bola stále nutná manipulácia so zariadením. Dochádzalo k neprimeranému opotrebeniu a zničeniu pripáj acích konektorov zariadenia (hlavne nabíj acieho a sieťového). Pri odkladaní do zásuvky alebo pod vrchnú dosku hrozilo nebezpečenstvo pádu a poškodenia zariadenia.Podstata riešenia spočíva v jednoduchosti a rýchlosti uvedenia zariadenia do používania alebo jeho bezpečného uloženia počas jeho nepoužívania.l. odklopnou delenou vrchnou doskou do polohy, ktorá nebráni používaniu celej plochy stola, 2. nosnou pohyblivou vnútornou doskou (prípravok (modul) spolu s pohybovým mechanizmom) pre zariadenie, ktorá umožňuje jednoduchým pohybom vysunúť kompletne pripojene zariadenie z úložného priestoru priamo do pracovnej polohy a pôvodnej úrovne plochy stola, 3. uzamykateľným úložným priestorom pre zariadenie a príslušenstvo, zabezpečujúce využitie plnej pracovnej plochy stola počas nepoužívania zariadenia.Uvedené nedostatky doterajších stolov alebo školských lavíc odstraňuje technické riešenie podľa tohto úžitkového vzoru tak, že stôl je vybavený aspoň jedným úložným priestorom nachádzajúcim sa pod delenou vrchnou doskou. Delená vrchná doska má odklopnú dosku, ktorá je pántmi upevnená k pomocnej doske. Pomocná doska je klzným spoj om spojená s čelnou doskou stola. Klzný spoj je aspoň jedna drážka vytvorená alebo namontovaná na čelnú dosku a aspoň jeden element zapadajúci do drážky, ktorý je namontovaný na pomocnej doske. Drážka alebo drážky sú orientované vo vertikálnom smere.Pod odklopnou doskou je vytvorený úložný priestor. Tento priestor je pevne uzatvorený z prednej a zadnej strany, z bočných strán a zo spodnej strany. Z vrchnej strany je priestor otvárateľný odklopnou doskou,ktorá sa po odklopení zasunie smerom dole popri čelnej doske. V úložnom priestore je umiestnená vnútorná doska s prípravkami na založenie vnútornej dosky do roviny stola a na spustenie vnútornej dosky do úložného priestoru. Odklopná doska je zo spodnej strany vybavená aspoň jedným uchopovacím prvkom namontovaným na jej spodnej časti na manipuláciu s odklopnou doskou (zatváranie, otváranie, spúšťanie a vyťahovanie). Odklopná doska je spolu s niektorou pevnou časťou stola vybavená uzamykacími prostriedkami zabraňujúcimi neoprávnenej manipulácii s predmetom v úložnom priestore. Vnútorná doska môže byť vybavená príchytkami na manipuláciu. Bočná strana úložného priestoru je vybavená priechodkou na prevlečenie kábla.Pri použití stola s úložným priestorom je laptop alebo iný predmet uzamknutý v úložnom priestore. Po odomknutí sa odklopná doska nadvihne, čo je umožnené pántom, ktorého druhá časť je spojená s pomocnou doskou. Element na pomocnej doske sa začne zosúvať dole po drážke a odklopná doska sa zosunie popri čelnej doske. Tým sa uvoľní prístup k úložnému priestoru, V ktorom je vnútorná pohyblivá doska. Na vnútornej doske je položený laptop. Po pridvihnutí vnútornej dosky sa táto doska preklopí do polohy, kedy je v rovine s vrchnou doskou. Vtedy je stôl spolu s laptopom pripravený na používanie. Krokrni v opačnom poradí laptop uzavrieme do úložného priestoru stola. Pri prerušení alebo ukončení práce s laptopom alebo tabletom nie je potrebné s ním manipulovať ani odpáj ať pripáj acie káble, len sa zosunie do úložného priestoru a uzamkne sa.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázkoch číslo 1 až 5 je zobrazený stôl s rôznou polohou odklopnej dosky a vnútornej dosky. Na obrázku číslo 6 je zobrazený priečny rez stolom so zloženou odklopnou doskou.Stôl podľa obrázkov l až 6 slúži na školské, kancelárske alebo domáce účely. Stôl podľa obrázkov 1 až 6 je vybavený aspoň jedným úložným priestorom nachádzajúcim sa pod delenou Vrchnou doskou l. Delená vrchná doska l má odklopnú dosku g, ktorá je pántmi ą upevnená k pomocnej doske A. Pomocná doska A je klzným spojom Q spojená s čelnou doskou 5 stola. Klzný spoj Q je aspoň jedna drážka vytvorená alebo namontovaná na čelnú dosku 5 a aspoň jeden element zapadajúci do drážky, ktorý je namontovaný na pomocnej doske í. Drážka alebo drážky sú orientované vo vertikálnom smere. Pod odklopnou doskou g je vytvorený úložný priestor. Tento priestor je pevne uzatvorený z prednej a zadnej strany, z bočných strán a zo spodnej strany. Z vrchnej strany je priestor otvárateľný odklopnou doskou g, ktorá sa po odklopení zasunie smerom dole popri čelnej doske j. V úložnom priestore je umiestnená vnútorná doska Z s pohyblivým mechanizmom § na založenie vnútornej dosky Z do roviny stola a na spustenie vnútornej dosky Z do úložného priestoru. Odklopná doska g je zo spodnej strany vybavená aspoň jedným uchopovacím prvkom 2 namontovaným na jej spodnej časti na manipuláciu s odklopnou doskou g (zatváranie, otváranie, spúšťanie a vyťahovanie). Odklopná doska g je spolu s niektorou pevnou časťou stola vybavená uzamykacími prostriedkami m zabraňujúcimi neoprávnenej manipulácii s predmetom v úložnom priestore. Vnútorná doska Z môže byť vybavená príchytkami Q na manipuláciu a/alebo je vybavená priechodkou Q na prevlečenie kábla. Bočná strana úložného priestoru je vybavená priechodkou Q na prevlečenie kábla. Pri použití stola s úložným priestorom je laptop alebo iný predmet uzamknutý v úložnom priestore. Po odomknutí sa odklopná doska g nadvihne, čo je umožnené pántom i, ktorého druhá časť je spojená s pomocnou doskou i. Element na pomocnej doske i sa začne zosúvať dole po drážke a odklopná doska g sa zosunie popri čelnej doske j. Tým sa otvorí úložný priestor a na vrchnej doske l ostane priehlbina, v ktorej je vnútorná doska Z. Na vnútornej doske 1 je položený laptop. Po pridvihnutí vnútornej dosky Z sa táto zaaretuje v polohe, kedy je V rovine s Vrchnou doskou l. Vtedy je stôl spolu s laptopom pripravený na používanie. Krokmi V opačnom poradí laptop uzavrieme do úložného priestoru stola.Príklad č. 2 Stôl, ako bol opísaný v príklade l, má podobu katedry pedagóga alebo inej prednášajúcej osoby.Prüçlad č. 3 Stôl, ako bol opísaný v príklade l, má podobu školskej alebo študentskej lavice.l. Stôl s úložným priestorom, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že pod delenou vrchnou doskou (l) sa nachádza aspoň jeden úložný priestor, pričom delená vrchná doska (l) má odklopnú dosku (2), ktorá je pantmi (3) upevnená k pomocnej doske (4), pomocna doska (4) je klzným spojom (6) spojená s čelnou doskou (5) stola, pričom klzný spoj (6) je aspoň jedna drážka vytvorená alebo namontovaná na čelnú dosku (5) a aspoň jeden element zapadajúci do drážky, ktorý je namontovaný na pomocnej doske (4), drážka alebo drážky sú orientované vo vertikálnom smere, potom pod odklopnou doskou (2) je vytvorený úložný priestor,kde tento priestor je pevne uzatvorený z prednej a zadnej strany, z bočných strán a zo spodku, potom z vrchnej strany je priestor otvárateľný odklopnou doskou (2), ktorá je po odklopení zasunuteľná smerom dole popri čelnej doske (5), v úložnom priestore je umiestnená vnútorná doska (7) s pohyblivým mechanizmom (8) na založenie vnútornej dosky (7) do roviny stola a na spustenie vnútornej dosky (7) do úložného priestoru,odklopná doska (2) je zo spodnej strany vybavená aspoň jedným uchopovacím prvkom (9) namontovaným na jej spodnej časti na manipuláciu s odklopnou doskou (2), odklopná doska (2) je spolu s niektorou pevnou časťou stola vybavená uzamykacími prostriedkami (10).2. Stôl s úložným priestorom podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že Vnútorná doska(7) je Vybavená príchytkami (11) na manipuláciu á/alebo je Vybavená priechodkou (12) na prevlečenie kábla.3. Stôl s úložným priestorom podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že bočná strana úložného priestoru je vybavená priechodkou (12) na prevlečenie kábla.

MPK / Značky

MPK: A47B 21/03, A47B 21/06

Značky: priestorom, stôl, úložným

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-u7420-stol-s-uloznym-priestorom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stôl s úložným priestorom</a>

Podobne patenty