Výplň otváravých rámových konštrukcií dverí a okien a pevných rámových konštrukcií dverných svetlíkov a okien s redukovaným silovým pôsobením na rámovú konštrukciu

Číslo patentu: U 7125

Dátum: 05.05.2015

Autor: Gašpárek Vladislav

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka plošných hladkých, tvarovaných, reliéfnych, ozdobných aj bezmotívových výplní (panelov) pre výplne stavebných otvorov objektu, ako sú napriklad otváravé či pevné elementy dverí a okien.Výplne stavebných otvorov objektu zahrnujú okrem rámov, krídel prípadne priečnikov a stĺpikov aj ich výplne. Pri oknách alebo presklených fasádach sa najčastejšie používa výplň zo skla, možné je však aj použitie iných materiálov. V prípade exteriérových dverí môže výplň tvoriť väčšia škála materiálov, ako je drevo,plast, sklo, kov, atď. Výplň spomínaných rámových konštrukcií je špecifická v tom, že tvorí súčasť exteriéru domu a fasády, ale aj interiéru domu, a podlieha pri tom určitému rozdielu teplôt na každej strane konštrukcie(rozdiel medzi teplotou V interiéri a exteriéri) takisto ako vysokým výkyvom teplôt na strane dverí smerujúcej do exteriém, v dôsledku zmien počasia, či striedania ročných období.Obvyklá skladba výplne napr. exteriérových dvelí vyplýva z požiadaviek, ktoré majú dané dvere spĺňať - izolovať tepelne, proti hnanému dažďu, aj zvukovo, vzduchotesne, plniť bezpečnostnú funkciu a byť estetické. Ide preto zvyčajne o trojvrstvovú štruktúlu, kde na homogénnom materiáli (tzv. jadre), ktorý poskytuje výplní pevnosť a zabezpečuje tepelnú a akustickú izoláciu, sú nalepené dve povrchové platne, ktoré popri tom, že chránia jadro, plnia aj estetickú funkciu. Podľa želania zákazníka sa na zvýšenie pevnosti a/alebo bezpečnosti môžu do jadra vlepovať aj ďalšie vrstvy ako napríklad oceľová platňa. Takéto skladby vyplynuli v minulosti z použitia najmä bielych povrchových platní, pri ktorých sú dosahované rozdiely povrchových teplôt len v takom rozpätí, že uvedené skladby zabezpečujú požadovanú funkčnosť.Pri tmavších a/alebo sýtejších farebných odtieňoch sú dosahované výrazne vyššie rozdiely povrchových teplôt, dochádza teda k výraznejším rozmerovým zmenám vplyvom teplotnej rozťažnosti materiálov a následne pôsobením tzv. bimetalového efektu dochádza k základnej tvarovej deformácii výplní, ktoré popisujeme ako priehyby výplní. Tie pôsobia neželanými silami na rámovú konštrukciu, v ktorej sú osadené, čo spôsobuje nedostatky, ktoré môžu mať vplyv na funkčnosť dverí, či okien, alebo sú estetického charakteru.V súčasnosti, v dôsledku narastajúceho dopytu stavebníkov práve po tmavších a/alebo sýtejších farebných odtieňoch, náraste celkových hIúbok profilových systémov, a tým aj hrúbok výplní kvôli preferencii čo najlepšej tepelnej izolácie a takisto rozmerovom náraste elementov dverí, okien, fasád sa problém s priehybmi a priehybovými silami na obvyklých skladbách výplní výrazne prehlbuje.Z uvedených dôvodov bola potrebná principiálna inovácia obvyklých skladieb výplní opísaná v ďalšom texte.Nedostatky výplní z doterajšieho stavu techniky rieši výplň tvoriaca podstatu predkladaného technického riešenia. Ide o výplň sendvičového typu, teda je zložená z vrstiev viacerých materiálov, ktoré sú navzájom spojené. Výplň podľa predkladaného technického riešenia sa skladá z dvoch funkčných častíl) vystužujúcej časti, zabezpečujúcej vlastnú tuhosť výplne,2) dilatačnej časti, umožňujúcej dilatovanie vrstvy najviac namáhanej teplotnými (objemovými) zmenami.Vystužujúca časť zahrňuje prvú povrchovú platňu, pevne spojenú s izolačno-opornou vrstvou, a vystužujúcu stredovú platňu. Izolačno-oporná vrstva môže byť tvorená tuhou tepelnou izoláciou alebo inou tuhou konštrukciou. Prvou povrchovou platňou môže byť plastová, kovová, laminoživicová, sklovláknitá, drevená,preglejka s odýhovaním alebo iná platňa požadovaných vlastností. Materiály, ktoré sa môžu použit ako tuhá tepelná izolácia izolačno-opornej vrstvy, sú napríklad XPS (extrudovaný penový polystyrén), EPS (expandovaný polystyrén), PU (polyuretán) alebo iný tepelný izolant obdobných vlastností. Výrazom iná tuhá konštrukcia v súvislosti s izolačno-opornou vrstvou sa mieni napríklad voština, rošt, či iná konštrukcia vhodných vlastností. Materiál vystužujúcej stredovej platne sa volí tak, aby mal čo najmenšiu vlastnú tepelnú rozťažnosť. Uvedenej požiadavke vyhovuje napr. kovová (oceľ, hliník), laminoživicová, sklovláknitá platňa alebo iná platňa obdobných vlastností.Dilatačná časť pozostáva zo stredovej dilatačnej vrstvy pevne prilepenej k vystužujúcej časti. Táto plávajúca vrstva musí umožniť v čo najväčšej miere dilatáciu povrchovej platne v jej pozdĺžnej rovine - obmedzovanie možnosti dilatácie totiž vyvoláva deformáciu výplne a vznik nežiaducich síl kolmých na rovinu výplne. Ak nie je možné použiť celoplošne aplikovateľný materiál, ktorý spĺňa uvedené požiadavky, je možné použiť aj materiál s nižšou mierou redukcie šmykových síl, aplikovaný rastrovo v bodových plochách, nie celoplošne, pričom treba prihliadať na celkový súčet reakčných šmykových Sĺl použitej vrstvy. Sily rovnobežné s ro 1 Dvinou výplne, ktoré plávajúca vrstva nie je schopná zredukovať, spôsobujú vybočenie, teda prehyb konštrukcie. Požadované vlastnosti majú elastoméry, ako napr. EPDM (etylén propylén dién monomérová guma),kaučuk, makčený polyuretán, aerogél alebo iné materiály obdobných vlastností, ktoré sa na tento účel použili vo výplní podľa predkladaného technického riešenia. Ide o materiály, ktoré sa doposiaľ na tento účel vo výplniach dverí alebo okien bežne nepoužĺvali.Dilatačná časť je ukončená druhou povrchovou platňou, ktorou môže byť plastová, kovová, laminoživicová, sklovláknitá, drevená alebo iná platňa požadovaných vlastností. Táto druhá povrchová platňa je obvykle zhodná s prvou povrchovou platňou umiestnenou na protiľahlom povrchu.S cieľom zlepšenia primárnych vlastností výplne, a to najmä tepelnoizolačnej, zvukovoizolačnej, prípadne bezpečnostnej, je voliteľné použitie ďalšej vrstvy (vrstiev) materiálov, umiestnených buď medzi druhú povrchovú platňu a stredovú dilatačnú vrstvu, alebo medzi stredovú dilatačnú vrstvu a vyst 11 žujúcu stredovú platňu. Materiály týchto ďalších vrstiev sa volia tak, aby zásadne neovplyvňovali deformačné správanie sa výplne ako celku.Pre všetky vrstvy platí, že sú spolu zlepené alebo inak spojené.Vysmžujúca časť sa umiestňuje na stranu s minimálnym kolísaním teploty, dilatačná časť sa umiestňuje na stranu s veľkými výchylkami teploty. Vystužujúca časť je tak obvykle interiérová a dilatačná časť je obvykle exteriérová. Tento princíp je však možné použiť aj na oddelenie interiérových priestorov s veľkými rozdieltni prevádzkových teplôt.Vzájomný pomer účinku tuhosti a miery dilatácie, a teda aj hrúbky týchto dvoch častí, je potrebné vhodne prispôsobiť okolitým podmienkam a rozmerom a typu použitej výplne.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 Priečny rez výplňou podľa predkladaného technického riešenia podľa príkladu 1Obrázok 2 Priečny rez výplňou podľa predkladaného technického riešenia podľa príkladu 2Obrázok 3 Priečny rez výplňou podľa predkladaného technického riešenia podľa príkladu 3Obrázok 4 Priečny rez výplňou podľa predkladaného technického riešenia podľa pnkladu 4Obrázok 5 Priečny rez výplňou podľa predkladaného technického riešenia podľa pnkladu 5Obrázok 6 Priečny rez výplňou podľa predkladaného technického riešenia podľa pnkladu 6Obrázok 7 Priečny rez výplňou podľa predkladaného technického riešenia podľa pnkladu 7Obrázok 8 Priečny rez výplňou podľa predkladaného technického riešenia podľa príkladu 8Obrázok 9 Schematické znázornenie správania sa výplne a) podľa doteraj šieho stavu techniky b) podľa predkladaného technického riešenia v závislosti od teplotných zmien v zimnej a letnej sezóne, pričom interiérová strana výplne je označená int. a exteriérová ext.Vystužujúca časť A výplne, znázornenej na obrázku 1, pozostáva z prvej povrchovej platne l, ktorou je laminoživicová platňa, pevne zlepenej s izolačno-opornou vrstvou Z tvorenou tuhou tepelnou izoláciou XPS a vystužujúcou stredovou platňou ž, vytvorenou z laminoživice. Dilatačná časť E výplne pozostáva zo stredovej dilatačnej vrstvy i z mäkčeného polyuretánu pevne prilepenej k vystužujúcej časti A výplne. Výplň je ukončená druhou povrchovou platňou j, ktorou je laminoživicová platňa. Medzi druhou povrchovou platňou j a stredovou dilatačnou vrstvou sa nachádza ďalšia vrstva Q. Ďalšia vrstva Q bola použitá na zlepšenie tepelnej izolácie. Všetky vrstvy sú medzi sebou zlepené.Vystužujúca časť A výplne, znázornenej na obrázku 2, pozostáva z prvej povrchovej platne l, vytvorenej z plastu, pevne zlepenej s izolačno-opomou vrstvou g tvorenou tuhou tepelnou izoláciou XPS a vystužujúcou stredovou platňou à, vytvorenou z laminoživice. Dilatačná časť E výplne pozostáva zo stredovej dilatačnej vrstvy í z mäkčeného polyuretánu pevne prilepenej k vystužujúcej časti A výplne. Výplň je ukončená druhou povrchovou platňou 5 z plastu. Medzi druhou povrchovou platňou j a stredovou dilatačnou vrstvou sa nachádza ďalšia vrstva Q. Ďalšia vrstva Q bola použitá na zlepšenie bezpečnostných vlastností. Všetky vrstvy sú medzi sebou zlepené.Pnklad 3 Vystužujúca časť A výplne, znázornenej na obrázku 3, pozostáva z prvej povrchovej platne l, vytvorenej z hlimka, pevne zlepenej s izolačno-opornou vrstvou g tvorenou tuhou tepelnou izoláciou XPS a vystužujú 10cou stredovou platňou ž, vytvorenou z laminoživice. Dilatačná časť B Výplne pozostáva zo stredovej dilatačnej vrstvy 4 z mäkčeneho polyuretánu pevne prilepenej k vystužujúcej časti A výplne. Výplň je ukončená druhou povrchovou platňou Q z hliníka. Medzi druhou povrchovou platňou Q a stredovou dilatačnou vrstvou sa nachádza ďalšia vrstva Q. Ďalšia vrstva Q bola použitá na zlepšenie tepelnej izolácie. Všetky vrstvy sú medzi sebou zlepené.Vystužujúca Časť A výplne, znázornenej na obrázku 4, pozostáva z prvej povrchovej platne l, vytvorenej z hliníka, pevne zlepenej s izolačno-opornou vrstvou g tvorenou tuhou tepelnou izoláciou XPS a vystužujúcou stredovou platňou i, vytvorenou z ocele. Dilatačná Časť B výplne pozostáva z ďalšej vrstvy Q, pevne prilepenej k vystužujúcej časti A výplne na zlepšenie tepelnej izolácie. Nasleduje stredová dilatačná vrstva 4 tvorená EPDM s nižšou mierou redukcie šmykových síl, preto materiál nie je aplikovaný celoplošne, ale rastrovo V menších plochách. Výplň je ukončená druhou povrchovou platňou Q z hliníka. Po aplikácii EPDM v menších plochách vznikajú medzi druhou povrchovou platňou Q a ďalšou vrstvou Q v miestach, kde nie je aplikovaný EPDM materiál, uzavreté vzduchové dutiny. Všetky vrstvy sú medzi sebou zlepené.Vystužujúca časť A výplne, znázornenej na obrázku S, pozostáva z prvej povrchovej platne l, ktorou je sklovláknitá platňa, pevne zlepenej s izolačno-opornou vrstvou g, tvorenou tuhou tepelnou izoláciou XPS a vystužujúcou stredovou platňou â z laminoživice. Dilatačná časť B výplne pozostáva z ďalšej vrstvy Q, pevne prilepenej k vystužujúcej časti A výplne, použitej na zlepšenie tepelnej izolácie. Nasleduje stredová dilatačná vrstva 4 tvorená aerogelom. Výplň je ukončená druhou povrchovou platňou j, ktorou je sklovláknitá platňa. Všetky vrstvy sú medzi sebou zlepene.Vystužujúca časť A výplne, znázornenej na obrázku 6, pozostáva z prvej povrchovej platne l, tvorenej preglejkou s odýhovaním, pevne zlepenej s izolačno-opornou vrstvou g, tvorenou tuhou voštinovou konštrukciou a vystužujúcou stredovou platňou i z hliníka. Dilatačná časť B výplne pozostáva z ďalšej vrstvy Q,pevne prilepenej k vystužujúcej časti A výplne, použitej na zlepšenie tepelnej izolácie. Nasleduje stredová dilatačná vrstva 4 tvorená syntetickým kaučukom. Výplň je ukončená druhou povrchovou platňou Q tvorenou preglejkou s odýhovaním. Všetky vrstvy sú medzi sebou zlepené.Vystužujúca časť A výplne, znázornenej na obrázku 7, pozostáva z prvej povrchovej platne l z plastu,pevne zlepenej s izolačno-opornou vrstvou g, tvorenou tuhou tepelnou izoláciou EPS a vystužujúcou stredovou platňou Q z ocele. Dilatačná časť B výplne pozostáva zo stredovej dilatačnej vrstvy 4 z mäkčeného polyuretánu pevne prilepenej k vystužujúcej časti A výplne. Výplň je ukončená druhou povrchovou platňou Q z plastu. Medzi stredovou dilatačnou vrstvou 4 a druhou povrchovou platňou Q je na zlepšenie bezpečnostných vlastností použitá ďalšia vrstva Q. Všetky vrstvy sú medzi sebou zlepené.Vystužujúca časť A výplne, znázornenej na obrázku 8, pozostáva z prvej povrchovej platne l, tvorenej preglejkou s odýhovaním, pevne zlepenej s izolačno-opornou vrstvou g, tvorenou tuhou tepelnou izoláciou PUR a vystužujúcou stredovou platňou i, ktorou je sklovláknitá platňa. Dilatačná časť B výplne pozostáva zo stredovej dilatačnej vrstvy 4, tvorenej syntetickým kaučukom. Výplň je ukončená druhou povrchovou platňou j z hliníka. Všetky vrstvy sú medzi sebou zlepene.6 - ďalšie vrstvy iných materiálovVýplň otvaravých ramových konštrukcií dverí a okien a pevných rámových konštrukcií dvemých svetlíkov a okien s redukovaným silovým pôsobením na rámovú konštrukciu podľa predkladaného technického riešenia vďaka svojim vylepšeným vlastnostiam nájde uplatnenie V stavebníctve.l. Výplň otváravých rámových konštrukcií dverí a okien a pevných rámových konštrukcií dverných svetlíkov a okien s redukovaným silovým pôsobením na rámovú konštrukciu, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva z vystužujúcej časti (A) a dilatačnej časti (B).2. Výplň podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že vystužujúca časť (A) zahrnuje prvú povrchovú platňu (l), izolačno-opornú vrstvu (2) a vystužujúcu stredovú platňu (3).3. Výplň podľa nároku 1 alebo 2, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že dilatačná časť (B) zahrňuje prinaj menšom stredovú dilatačnú vrstvu (4) a druhú povrchovú platňu (5).4. Výplň podľa nároku 3, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že dilatačná časť (B) ďalej zahrnuje ďalšie vrstvy (6) iných materiálov.5. Výplň podľa nároku 2, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že prvou povrchovou platňou (1) a/alebo druhou povrchovou platňou (5) je plastová, kovová, laminoživicová, sklovláknitá, drevená alebo iná platňa požadovaných vlastností.6. Výplň podľa nároku 2, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že izolačno-opornou vrstvou (2) je tuhá tepelná izolácia alebo iná tuhá konštrukcia.7. Výplň podľa nároku 2, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že vystužujúcou stredovou platňou (3) je kovová, laminoživicová, sklovláknitá alebo iná platňa požadovaných vlastností.8. Výplň podľa nároku 3, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že stredovú dilatačnú vrstvu (4) tvorí etylén propylén dién monomérová guma, kaučuk, mäkčený polyuretán, aero gél.9. Výplň podľa nároku 8, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že stredová dilatačná vrstva (4) je aplikovaná Celoplošne alebo bodovo.10. Výplň podľa nároku 6, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že tuhou tepelnou izoláciouje eXtrudovaný penový polystyrén, expandovaný polystyrén, polyuretán, alebo iný tepelný izolant obdobných vlastností.ll. Výplň podľa nároku 6, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že inou tuhou konštrukciou je voština,rošt, či iná konštrukcia vhodných vlastností.12. Výplň podľa nároku 5, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že prvá povrchová platňa (l) a druhá povrchová platňa (5) sú rovnaké alebo rozdielne.13. Výplň podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, V y z n a č u j ú c a s a všetky vrstvy použitých materiálov sú navzájom zlepené.

MPK / Značky

MPK: E06B 5/00, E06B 3/00

Značky: dverných, pôsobením, konštrukcií, svetlíkov, rámovú, pevných, dveří, silovým, otváravých, konštrukciu, redukovaným, rámových, výplň, okien

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-u7125-vypln-otvaravych-ramovych-konstrukcii-dveri-a-okien-a-pevnych-ramovych-konstrukcii-dvernych-svetlikov-a-okien-s-redukovanym-silovym-posobenim-na-ramovu-konstrukciu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výplň otváravých rámových konštrukcií dverí a okien a pevných rámových konštrukcií dverných svetlíkov a okien s redukovaným silovým pôsobením na rámovú konštrukciu</a>

Podobne patenty