Drvič poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia

Číslo patentu: U 7074

Dátum: 01.04.2015

Autor: Uhlár Július

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka konštrukčného usporiadania drviča poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia,ako sú jablká, hrušky, mrkva, repa, zeler a pod. Technické riešenie patrí do oblasti drobnej mechanizácie v poľnohospodárstve.V súčasnosti sú zo stavu techniky známe rôzne drviče ovocia. Jedny konštrukcie sú založené na dvoch vedľa seba umiestnených valcoch, ktoré sú vybavené sústavami dezintegračných hrotov, ktorými je ovocie prechádzajúce medzi valcami drvené. Ich pohon môže myť ručný alebo elektrický. Drvič rastlinných produktov s výkyvnými nožmi na dvoch hriadeľoch je opísaný v úžitkovom vzore UV 570 SK. Kladivkový drvič organických látok je opísaný zas V úžitkovom vzore UV 3018 SK.Iné konštrukcie drvičov ovocia sú založené na rotujúcom disku s drážkami alebo Vybraniami, ktoré sú na obvode disku otvorenć. Nože sú umiestnené rôznym spôsobom nad nimi, ale nepresahujú okraj disku.Kvalita ovocnej drviny nie je vždy dostatočná, aj čas spracovania ovocia je závislý od usporiadania nožov a prepadových otvorov V disku. Na rýchlosť spracovania vplýva aj medzera medzi diskom a pracovnou komorou.Uvedené skutočnosti viedli k snahe o vytvorenie koncepcie takého drviča poľnohospodárskych plodín,najmä ovocia, ktorý by zabezpečoval kvalitu drviny a dostatočnú rýchlosť spracovania ovocia.Výsledkom tohto úsilia je opisovaný úžitkový vzor, ktorý rieši konštrukciu drviča poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia.Uvedené nedostatky odstraňuje drvič poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia podľa tohto technického riešenia, ktorého základ tvorí Vertikálna valcová pracovná komora s výpustným otvorom pre drvinu na boku spodnej časti pracovnej komory a elektromotor uložený V ráme alebo stojane pod pracovnou komorou. Rám alebo stojan sú vyrobené napríklad z pozváranej jokloviny. Podstata riešenia spočíva V tom, že V dne vertikálnej valcovej pracovnej komory je cez náboj rotačne uložený pracovný disk. Pracovná komora je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele alebo inej vhodnej konštrukčnej ocele. Pracovný disk je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Pracovný disk je vybavený aspoň dvoma priebežnými radiálne alebo tangenciálne orientovanými podlhovastými na koncoch uzavretými vybraniami. Na hornej strane pracovného disku sú nad časťou vybraní radiálne alebo tangenciálne ukotvené nože, ktorých ostríe je nad rovinou pracovného disku a prečnieva za obvod pracovného disku. Ostrie nožov má rezný klin s uhlom cca 45 °. Nože sú o pracovný disk prichytené aspoň dvoma skrutkovými spojmi. Počet vybraní a nožov je závislý od požiadavky na rýchlosť drvenia a požadovanú frakciu. Môžu byť použité aj tri nože a tri vybrania. Na dolnej strane pracovného disku sú v odklone napr. 90 ° od uloženia nožov axiálne ukotvené zberacie a vyhadzovacie lišty, ktore tiež prečnievajú za obvod pracovného disku. Zberacie a vyhadzovacie lišty doliehajú k stredovej valcovej krytke, ktorá chráni náboj. Ak sa vyhne dno pracovnej komory v oblastí náboja alebo ak sa dno pracovnej komory vybaví ešte jednou krytkou, potom sa vytvorí dvojité krytie slúžiace na zamedzenie vniknutia vody do motora. Prichytenie pracovného disku a náboja je také, že pracovný disk má stredový otvor s tangenciálnou plochou, do ktorého zapadá náboj s tangenciálnym vybraním na prenos krútiaceho momentu. Zaistenie pracovného disku a náboja je také, že pracovný disk je o náboj ukotvený cez podložku a skrutku. Do hornej časti vertikálnej valcovej pracovnej komory je odnímateľne vsunutá lieviková násypka na poľnohospodárske plodiny najmä ovocie. S cieľom plynulej prevádzky bez zahltenia je homá časť vertikálnej valcovej pracovnej komory vybavená dávkovačom, čo je v podstate jedna priečna priehradka v pohnesiacovitom tvare umiestnená kolmo na os pracovnej komory alebo s miemym uhlom, aby na dávkovači nezostávalo ovocie. Je výhodné, ak sa oproti sebe s výškovým rozdielom umiestnia dve priečne priehradky, potom je zaručená aj absolútna bezpečnosť,aby sa ruka V žiadnom prípade nedostala až do oblasti nožov.Výhody drviča poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia podľa tohto technického riešenia spočívajú v tom, že presahujúce nože nad priemer pracovného disku ešte dodatočne režú zvyšky ovocia, ktoré bolo odstredivou silou smerované mimo vybrania s nožmi. Tým sa dosahuje vyššia kvalita drviny a rovnomemosť frakcie. Dvojitou priehradkou sa zvýši aj bezpečnosť prevádzky. Altematívne pri opačnom smere otáčania motora sa príslušne otočí aj ostríe nožov aj smer tangenciálneho odklonu podlhovastých vybraní.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie drviča poľnohospodárskych plodín najmä ovocia bude ďalej vysvetlené na výkresoch,kde na obrázku l je znázornený bočný pohľad v čiastočnom reze na celkovú zostavu drviča. Na obrázku 2 je zobrazený pracovný disk zo strany nožov, pri radiálnom uložení ostría nožov. Na obrázku 3 je zobrazený pracovný disk zo strany zberacích a vyhadzovacích líšt pri radiálnom uložení ostria nožov. Na obrázku 4 je zobrazený V bočnom reze detail uloženia noža na pracovnom disku. Na obrázlm 5 je zobrazené v bočnom reze dvojité krytie náboja slúžiace na zamedzenie vniknutiu vody do motora. Na obrázku 6 je zobrazený pracovný disk zo strany nožov, pri tangenciálnom uložení ostria nožov. Na obrázku 7 je zobrazený pracovný disk zo strany zberacích a vyhadzovacích líšt pri tangenciálnom uložení ostria nožov.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov.Pre odbomíkov znalých stavu techniky nemôže robiť problém optimálne navrhnutie systému, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná optimálna konštrukcia dwiča poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia podľa tohto technického riešenia, ktorá je znázornená na obrázkoch l, 4, 5, 6 a 7. Základ konštrukcie tvorí Vertikálna valcová pracovná komora g s výpustným otvorom Q pre produkovanú drvinu z poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia osadeným na boku spodnej časti pracovnej komory l. Elektromotor Q je uložený V ráme lg pod pracovnou komorou l. Pracovná komora l je umiestnená na hornej časti rámu 12. V dne vertikálnej valcovej pracovnej komory L je cez náboj g rotačne uložený pracovný disk g . Pracovný disk g je vybavený dvoma priebežnými tangenciálne orientovanými podlhovastými na koncoch uzavretými vybraniami A. Na hornej strane pracovného disku g sú nad časťou vybraní 5 tangenciálne ukotvené nože g, ktorých ostrie je nad rovinou pracovného disku g a prečnieva za obvod pracovného disku g. Na dolnej strane pracovného disku g sú v odstupe napr. 90 ° od uloženia nožov g axiálne ukotvené zberacie a vyhadzovacie lišty 6, ktoré tiež prečnievajú za obvod pracovného disku g. Zberacie a vyhadzovacie lišty Q doliehajú k stredovej valcovej krytke l, ktorá chráni náboj g. Pritom aj dno pracovnej komory je vybavené ešte jednou krytkou, čím sa vytvára dvojité krytie ako je to znázomené na obrázku 5. Prichytenie pracovného disku g a náboja g je také, že pracovný disk 3 má stredový otvor s tangenciálnou plochou, do ktorého zapadá náboj g s tangenciálnym vybranim na prenos krútiaceho momentu. Zaistenie pracovného disku g a náboja g je cez podložku a skrutku. Do homej časti vertikálnej valcovej pracovnej komory 1 je odnímateľne vsunutá lieviková násypka g. Homá časť vertikálnej valcovej pracovnej komory l vybavená dávkovačom 2 s dvoma priehradkami.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná analogická konštrukcia drviča poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia podľa tohto technického riešenia, ktorá je znázornená na obrázkoch 1 až 5. Základ konštrukcie tvorí Vertikálna valcová pracovná komora l s výpustným otvorom Q pre produkovanú drvinu z poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia osadeným na boku spodnej časLi pracovnej komory l. Elektromotor l 1 je uložený vráme g-pod pracovnou komorou 1. Pracovná komora l je umiestnená na homej časti rámu Q. V dne vertikálnej valcovej pracovnej komory 1 je cez náboj g rotačne uložený pracovný disk g. Pracovný disk g je vybavený dvoma priebežnými radiálne orientovanými podlhovastými na koncoch uzavretými vybraniami i. Na homej strane pracovného disku g sú nad časťou vybraní A radiálne ukotvené nože g, ktorých ostrie je nad rovinou pracovného disku g a prečnieva za obvod pracovného disku g. Na dohiej strane pracovného disku g sú v odstupe napr. 90 ° od uloženia nožov g axiálne ukotvené zberacie a vyhadzovacie lišty Q, ktoré tiež prečnievajú za obvod pracovného disku g. Zberacie a vyhadzovacie lišty Q doliehajú k stredovej valcovej krytke 1, ktorá chráni náboj g. Pritom aj dno pracovnej komory je vybavené ešte jednou krytkou, čím sa vytvára dvojité krytie, ako je to znázomené na obrázku 5. Prichytenie pracovného disku g a náboja g je také, že pracovný disk g má stredový otvor s tangencíálnou plochou,do ktorého zapadá náboj g s tangenciálnym vybranim na prenos krútiaceho momentu. Zaistenie pracovnéhodisku ga náboja g je cez podložku a skrutku. Do homej časti vertikálnej valcovej pracovnej komory l je 0 dnímateľne vsunutá lieviková násypka g. Homá časť vertikálnej valcovej pracovnej komory 1 vybavená dávkovačom 9 s dvoma priehradkamí.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná iná obdobná konštrukcia drviča poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia podľa tohto technického riešenia, ktorá je už dostatočne opísaná .v príklade l alebo 2. Odlišnosť je len v jednoduchom krytí náboja, prípadne v dávkovači 2 tvorenom len jednou priehradkou.Drvič poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia podľa technického riešenia nachádza využiteľnosť v záhradníctve.1. Drvič poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia, pozostávajúci z vertikálnej valcovej pracovnej komory uloženej v ráme alebo v stojane nad pracovnou komorou s výpustom pre drvinu a elektromotora uloženého v ráme alebo v stojane pod pracovnou komorou, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v dne vertikálnej valcovej pracovnej komory (l) je cez náboj (2) rotačne uložený pracovný disk (3) pracovný disk (3) je vybavený aspoň dvoma priebežnými radiálne alebo tangenciálne orientovanými podlhovastými na koncoch uzavretými vybraniami (4), pričom na homej strane pracovného disku (3) sú nad časťou vybraní (4) radiálne alebo tangencíálne ukotvené nože (5), ktorých ostrie je nad rovinou pracovného disku (3) a prečníeva za obvod pracovného disku (3) na dolnej strane pracovného disku (3) sú v odklone od uloženia nožov (5) axiálne ukotvené zberacie a vyhladzovacie lišty (6), ktoré tiež prečnievajú za obvod pracovného disku (3).2. Drvič poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m ,že zberacie a vyhadzovacie lišty (6) doliehajú k valcovej krytke (7).3. Drvič poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m ,že pracovný disk (3) má stredový otvor s tangenciálnou plochou, do ktorého zapadá náboj (2) s tangenciálnym vybraním na prenos krútiaceho momentu.4. Drvič poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia podľa nároku l a 3, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že pracovný disk (3) je o náboj (2) ukotvený cez podložku a skrutku.5. Drvič poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m ,že do homej časti vertikálnej valcovej pracovnej komory (l) je odnimateľne vsunutá násypka (8).6. Drvič poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia podľa nároku 1 a 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že horná časť vertikálnej valcovej pracovnej komory (l) je vybavená dávkovačom (9) s jednou priehradkou alebo dvoma priehradkami.7. Drvič poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že valcová krytka (7) spolu s vyhnutým dnom pracovnej komory (l) vytvára dvojité krytie.

MPK / Značky

MPK: B02C 7/12, B02C 18/08, B02C 7/08

Značky: poľnohospodárských, ovocia, plodin, najmä, drvič

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-u7074-drvic-polnohospodarskych-plodin-najma-ovocia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Drvič poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia</a>

Podobne patenty