Mechanizmus podopretia strechy vagóna otvárajúcej sa po dráhe krivky

Číslo patentu: U 6689

Dátum: 04.03.2014

Autor: Hlinka Jiří

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Mechanizmus sa týka krytých železničných vozňov na prepravu sypkých materiálov, napríklad na prepravu obilia, so sklápacou strechou nepohybujúcou sa po kružnici, ale po krivke.Známym riešením je podopretie sklopných striech krytých železničných nákladných vagónov pohybujúcich sa smerom k bočnici vozňa po kružnici. Napríklad bežne sú používané podpemé kladky umiestnené na streche. Kladky sa pri otváraní strechy odvaľujú po vedení vytvorenom na bočnici vozña, a tým strechu vozňa podopierajú a zabraňujú jej prehnutiu. S týmto cieľom býva použitá jedna podpemá kladka v strede strechy alebo niekoľko podpemých kladiek rovnomeme rozmiestnených v streche.Druhým typom riešenia je podopretie sklopnej strechy pohybujúcej sa po krivke, nie po knižnici. Tento mechanizmus podopíera strechu, ktorá sa najskôr nadvihne resp. sklopí a až potom sa vykývne pozdĺž bočníce. Mechanizmus podopiera strechu po celej dráhe pohybu strechy. Tento mechanizmus pri podopieraní strechy pracuje automaticky.Podstatu technického riešenia podľa predloženého úžitkového vzoru predstavuje mechanizmus podopretia strechy vagóna otvárajúcej sa po dráhe krivky. Tento mechanizmus je umiestnený na streche vagóna a obsahuje dve torzné tyče, ktore sú na svojich koncoch na kraji strechy podopreté napínacími mechanizmami, a v strednej častí je minimálne jedna torzná tyč spojená ramenom, torme tyče sú na svojich koncoch vybavené vonkajším štvorhranom, napínací mechanizmus obsahuje vnútomý štvorhran s vidlicou, ktorá sa opiera o otočnú dosku, pričom otočná doska je nastoknutá na skrutku s okom a je pritláčaná maticou, v oku skrutky je votknutý čap upevnený v telese napínacieho mechanizmu, rameno spája torznú tyč prostredníctvom vonkajších štvorhranov, ktoré sú votknuté do vnútomých štvorhranov spojených s pásovinami ramena, konce pásovín ramena sú spojené oskou s podpemou kladkou pohybujúcou sa po dráhe krivky, tormá tyč je po svojej dĺžke podopieraná lôžkami upevnenými ku konštrukcii strechy. Sklápanie resp. otváranie a zatváranie strechy sa vykonáva pomocou ovládacieho prostriedku cez mechanizmus a rameno, pričom pohyb na druhú stranu vagónaje prenášaný prevodom.Počas otvárania strechy sa podpemá kladka ramena odvaľuje po dráhe vytvorenej na bočnici vozňa. Podopretie strechy je tým realizované počas celého zdvihu strechy, Výhodou tohto podopretia je zmenšenie priehybu strechy a utlrnenie kmitania strechy počas otvárania/zatvárania. Výhody tohto podopretia strechy sa prejavujú najmä pri extrémne dlhých strechách. Výhodou je tiež automatické fungovanie mechanizmu.Prehľad obrázkov na výkresochObr. 1 znázorňuje mechanizmus podopretia strechy s pohybom po krivke umiestnený na vozní. Obr. 2 - 6 znázorňujú umiestnenie mechanizmu podopretia strechy na streche (bez vozňa).Mechanizmus podopretia strechy vagóna otvárajúcej sa po dráhe krivky. Tento mechanizmus je umiestnený na streche vagóna a obsahuje minimálne jednu torznú tyč l, ktorá je na svojom konci na kraji strechy podopretá napínacím mechanizmom z a v strednej časti je torzná tyč j spojená ramenom 3, torzná tyč j je na svojich koncoch vybavená vonkajším štvorhranom Q, napínací mechanizmus g obsahuje vnútomý štvorhran j s vidlicou g, ktorá sa opiera o otočnú dosku Z, pričom otočná doska zje nastoknutá na skrutku § s okom a je pritláčaná matícou Q, v oku skrutky § je votknutý čap upevnený v telese napínacieho mechanizmu g, k ramenu 3 je torzná tyč 1 pripojená prostredníctvom vonkajších štvorhranov Q, ktore sú votknuté do vnútorných štvorhranov Q spojených s pásovinami 1 ramena à, konce pásovín 3 ramena i sú spojené oskou s podpemou kladkou i pohybujúcou sa po dráhe 14 krivky, torzná tyč l je po svojej dĺžke podopieraná lôžkami á upevnenými ku konštrukcii strechy.Mechanizmus podopretia strechy vagóna otvárajúcej sa po dráhe krivky. Tento mechanizmus je umiestnený na streche vagóna a obsahuje dve torzné tyče j, ktore sú na svojích koncoch na kraji strechy podopreténapínacími mechanizmami g a V strednej časti sú tieto dve torzne tyče l spojené ramenom 1, tomie tyče l sú na svojich koncoch vybavené vonkajším štvorhranom lg, napínací mechanizmus g obsahuje vnútorný štvorhran l s vidlicou Q, ktorá sa opiera o otočnú dosku 1, pričom otočná doska 1 je nastoknutá na skrutku § s okom a je prítláčaná maticou m, V oku skrutky § je votknutý čap upevnený v telese napínacieho mechanizmu g, rameno 1 spája obe torzné tyče l prostredníctvom vonkajších štvorhranov Q, ktoré sú votknuté do vnútorných štvorhranov Q spojených s pásovinami z ramena ž, konce pásovín 1 ramena g sú spojené oskou s podpemou kladkou 3 pohybujúcou sa po dráhe g krivky, torzné tyče 1 sú po svoj ej dĺžke podopierané lôžkami á upevnenými ku konštrukcii strechy.Sklápanie resp. otváranie a zatváranie strechy sa vykonáva pomocou ovládacieho prostriedku Q cez mechanizmus M a rameno g, pričom pohyb na druhú stranu vagóna je prenášaný prevodom B.Počas otvárania strechy sa podpemá kladka g ramena 3 odvaľuje po dráhe Q vytvorenej na bočnici vozňa. Podopretie strechy je tým realizované počas celého zdvihu strechy.Uťahovaním/uvoľňovaním matice Q sa zväčšuje/zmenšuje predopnutie torzných tyčí l, a tým aj sila podoprenia strechy. Počas otvárania/zatváranía strechy je podpemá kladka A prostredníctvom ramena i predopnutými torznými tyčami 1 dotláčaná na dráhu E vytvorenú na bočnici vozňa, a tým odtláča strechu od bočnice, čim ju podopiera.Podopretie môže byť vyhotovené minimálne jedným ramenom s s podpemou kladkou A.Mechanizmus podopretia strechy je vhodný pre strechy vozňov špeciálnych typov nákladných železničných vagónov na prepravu sypkých materiálov so strechou pohybujúcou sa po krivke, pričom strecha je extrémne dlhá.1. Mechanizmus podopretia strechy vagóna otvárajúcej sa po dráhe krivky, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je umiestnený na streche vagóna a obsahuje minimálne jednu torznú tyč (l), ktorá je na svojich koncoch na kraji strechy podopretá napínacími mechanizmami (2), a V strednej časti je torzná tyč (l) spojená s ramenom (3), torzná tyč (l) je na svojich koncoch vybavená vonkajším štvorhranom (12), napínací mechanizmus (2) obsahuje vnútomý štvorhran (13) s vidlicou (6), ktorá sa opiera o otočnú dosku (7), pričom otočná doska (7) je nastoknutá na skrutku (8) s okom aje pritláčaná maticou (10), v oku skrutky (8) je votknutý čap(l l) upevnený v telese napínacieho mechanizmu (2), k ramenu (3) je torzná tyč (l) pripevnená prostredníctvom vonkajších štvorhranov (12), ktoré sú votknuté do vnútomých štvorhranov (13) spojených s pásovinami(3) ramena (3), konce pásovín (3 ) ramena (3) sú spojené oskou s podpemou kladkou (4) pohybujúcou sa po dráhe (l 4) krivky, torzná tyč (l) je po svojej dĺžke podopieraná lôžkami (5) upevnenými ku konštrukcii strechy. 2. Mechanizmus podopretia strechy vagóna otvárajúcej sa po dráhe krivky podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje dve torzne tyče (l), ktoré sú na svojich koncoch na lcraji strechy podopreté napínacími mechanizmami (2), a v strednej časti sú tieto dve torzné tyče (l) spojené ramenom (3), torzné tyče (l) sú na svojich koncoch vybavené vonkajším štvorhranom (12).

MPK / Značky

MPK: B61D 39/00

Značky: podopretia, mechanizmus, krivky, dráhe, otvárajúcej, vagóna, střechy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-u6689-mechanizmus-podopretia-strechy-vagona-otvarajucej-sa-po-drahe-krivky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanizmus podopretia strechy vagóna otvárajúcej sa po dráhe krivky</a>

Podobne patenty