Univerzálne zariadenie na meranie účinkov krútenia nosníkov

Číslo patentu: U 6389

Dátum: 01.03.2013

Autori: Královič Viktor, Murín Justín, Kalaš Andrej, Sedlár Tibor

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Stiesnené skrútenie je jav, ku ktorému dochádza pri nosníkoch z tenkostenných otvorených i uzatvorených profilov, ktorým je v niektorom mieste zabránené voľnému skrúteniu prierezových plôch. Tento efekt nemožno zanedbať, pretože môže viesť ku havarijným stavom konštrukcií, pretože okrem primárnych šmykových napätí od lmítenia vznikajú aj sekundáme šmykové a normálové napätia. Porovnanie teoretických a nameraných výsledkov prispieva k správnemu dimenzovanie konštrukcii v rôznych odvetviach priemyslu.Problematika stiesneného krútenia je pomeme dobre rozpracovaná po teoretickej stránke, často však chýbajú porovnania výsledkov výpočtu s experimentálnym meraním. Podľa dostupných informácií je možné stiesnené krútenie merať prístrojom, ktorý umožňuje merať nosníky otvoreného profilu alebo uzatvoreného profilu, ale len konštantnej dĺžky, ktorá je daná konštrukciou prístroja, s možnosťou pôsobenia krútiaceho momentu len na konci krúteného nosníka. Doteraz používané prístroje sú konštrukčne zložité. Vyžadujú presné vyhotovenie konštrukcie na symetrické rozdelenie síl pôsobiacich na krútený nosník. Zariadenie používa množstvo kladiek na rozdelenie sily a napinacie zariadenie. Merače sily sú umiestnene v oboch vetvách na napinacich lankách ukončených na ramenách, ktorými je vyvodzované krútenie profilu.Uvedené nedostatky odstraňuje univerzálne zariadenie na meranie účinkov knitenia nosníkov, pozostávajúce z vodorovne uloženej vodiacej tyče štvorcového prierezu, skrutkami je zaistená poloha ľavej stojiny, ku ktorej je skrutkami upevnená nastavovacia maska s otvorom, v ktorom sú čeľuste so zaoblenými hrotmí, ktorých poloha je určená nastavovacími skrutkami prechádzajúcimi nastavovacou maskou, s tým, že čeľuste so zaoblenými hrotmí sa dotýkajú plôch krúteného nosníka a cez nastavovaciu masku prechádzajú centrovacie skrutky dotýkajúce sa plôch krúteného nosníka a na prednej strane vodorovne uloženej vodiacej tyče štvorcového prierezu je skrutkami zaistená poloha pravej stojiny, ku ktorej je skrutkami upevnená spodná časť zvemého spoja, ktorá je skrutkami spojená s homou časťou zvemého spoja a medzi spodnou časťou zvemého spoja a homou časťou zvemého spojaje upevnená kruhová doska, pevne spojená s pravým koncom krúteného nosníka a na vodorovne uloženej vodiacej tyčí štvorcového prierezu je skrutkami a rozperným stĺpikom zaistená poloha priečnika, pevne spojeného so stojinou, pevne spojenou s ložiskovým domčekom, v ktorom je nalisované ložisko a v ložisku je nalisovaná otočná príruba, s tým, že v otočnej prírube, skrutkami je upevnený kameň a v závitoch v kameni a v závitoch v otočnej prírube sú nastavovacie skrutky, ktoré určujú polohu čeľustí so zaoblenými hrotmí umiestnenými na plochách krúteného nosníka, s tým, že otočná príruba,je pevne spojená s ramenom a na konci ramena je čap a stred homej plochy silomera je umiestnený na strede čapu a dolná časť silomera je upevnená skrutkou umiestnenou v medzikuse, ktorý je spojený s pohybovou skrutkou uloženou v pieste hydraulického zdviháka, upevneným na priečniku, s tým, že na otočnej prírube je upevnený laser a kolmo na protiľahlej strane laseraje meracia stupnica.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch obr. č. l, obr. č. 2, obr. č. 3, obr. č. 4, obr. č. 5, obr. č. 6 je znázomená univerzálna konštrukcia na krútenie nosníkov.Univerzálna konštrukcia na krútenie nosníkov sa skladá z vodorovne uloženej vodiacej tyče štvorcového prierezu j, skrutkami z je zaistená poloha ľavej stojiny i, ku ktorej je skrutkami 4 upevnená nastavovacia maska 5 s otvorom Q, v ktorom sú čeľuste so zaoblenými hrotmí 1, ktorých poloha je určená nastavovacími skrutkami § prechádzajúcimi nastavovacou maskou j, s tým, že čeľuste so zaoblenými hrotmí 1 sa dotýkajú plôch krúteného nosníka g a cez nastavovaciu masku g prechádzajú centrovacie skrutky m dotýkajúce sa plôch krúteného nosníka 2, na pravej strane vodorovne uloženej vodiacej tyče štvorcového prierezu L je skrutkami ll zaistená poloha pravej stojiny Q, ku ktorej je skrutkami Q upevnená spodná časť zvemého spoja E, ktorá je skrutkami Q spojená s homou časťou zvemého spoja m a medzi spodnou časťou zvemého spoja g a homou časťou zvemého spoja Q je upevnená kruhová doska u, pevne spojená s pravým koncomkrúteného nosníka 2, na vodorovne uloženej vodiacej tyčí štvorcového prierezu l je skrutkami Q a rozperným stĺpikom 12 zaistená poloha priečnika Q, pevne spojeného so stojinou Ä, pevne spojenou s ložískovým domčekom Ľ, v ktoromje nalisované ložísko zá a v ložisku ě je nalisovaná otočná príruba Q, s tým, že v otočnej prírube a skrutkami 25 je upevnený kameň ě a v závítoch v kameni ě a v závitoch v otočnej prírube z sú nastavovacie skrutky a, ktoré určujú polohu čeľustí so zaoblenými hrotmi Q umiestnenými na plochách krúteného nosníka 2, s tým, že otočná príruba äje pevne spojená s ramenom Ľ a na konci ramena Q je čap 30 a stred homej plochy 3 l silomera g je umiestnený na strede čapu E a dolná časť silomera Q je upevnená skrutkou jj umiestnenou v medzikuse a, ktorý je spojený s pohybovou skrutkou ä uloženou v pieste hydraulického zdviháka 36, upevneným na priečniku 29, s tým, že na otočnej prírube a je upevnený laser 37 a kolmo na protiľahlej strane lasera 37 je meracia stupnica g. Zariadenia na meranie účinkov stiesneného krútenía nosníkov podľa obr. č. l, obr. č. 2, obr. č. 3, obr. č. 4, obr. č. 5, obr. č. 6 pracuje tak, že na vodorovne uloženej vodiacej tyčí štvorcového prierezu l, skrutkami g je zaistené, poloha ľavej stojiny i, ku ktorej je skrutkami á upevnená nastavovacia maska 5 s otvorom Q, v ktorom sú čeľuste so zaoblenými hrotmi 1, ktorých poloha je určená nastavovacími skrutkami § prechádzajúcimi nastavovacou maskou j, s tým, že čeľuste so zaoblenými hrotmi 1 sa dotýkajú plôch krúteného nosníka 2 a cez nastavovaciu masku á prechádzajú centrovacie skrutky Q dotýkajúce sa plôch krúteného nosníka 2. Správne nastavenie krúteného nosníka 2 v osi x a v osi y sa dosiahne otáčaním centrovacích skrutiek m a nastavovacích skrutiek 5, ktoré prechádzajú nastavovacou maskou 5.Na pravej strane vodorovne uloženej vodiacej tyčí štvorcového prierezu l je skrutkami g zaistené. poloha pravej stojiny Q, ku ktorej je skrutkami Q upevnená spodná časť zvemého spoja E, ktorá je skrutkami Q spojená s homou časťou zvemého spoja Q a medzi spodnou časťou zvemého spoja g a hornou časťou zvemého spoja Q je upevnená kruhová doska LZ, pevne spojená s pravým koncom krúteného nosníka 2. Krútený nosník 2 je privarený ku kruhovej doske g tak, aby stred krúteného nosníka 2 bol totožný so stredom kmhovej dosky l 7.Na vodorovne uloženej vodiacej tyče štvorcového prierezu l je skrutkami Q a rozpemým stĺpikom Q zaistená poloha priečnika E, pevne spojeného so stojinou gr, pevne spojenou s ložískovým domčekom Q, v ktoromje nalisované ložísko gs a v ložisku 2 Ij je nalisovaná otočná príruba a, s tým, že v otočnej prírube a skrutkami äje upevnený kameň ě a v závitoch v kameni A a v závitoch v otočnej prírube 24 sú nastavovacie skrutky 27, ktoré určujú polohu čeľustí so zaoblenými hrotmi Ä umiestnenými na plochách krúteného nosníka 2, s tým, že otočná príruba a je pevne spojená s ramenom 29 a na konci ramena 22 je čap Q a stred homej plochy 3 l, silomera 32 je umiestnený na strede čapu Q a dolná časť silomera g je upevnená skrutkou ž Luniestnenou v medzikuse 141, ktorý je spojený s pohybovou skrutkou 15 uloženou V pieste hydraulického zdviháka x, upevneným na priečniku gg, s tým, že na otočnej prírube äje upevnený laser 37 a kolmo na protiľahlej strane lasera § 1 je meracia stupnica 38.Tenkostenné nosníky sújedným z najčastejšie používaných konštrukčných prvkov pri rômych mechanických systémoch. Pri navrhovaní mechanických sústav je nevyhnutné správne vyhodnotenie správania sa týchto prvkov pri všeobecnom zaťažení (ťah, tlak, ohyb, krútenie, vzper). Stiesnené krútenie nastáva pri nosníkoch z tenkostenných otvorených i uzavretých nekruhových nosníkov namáhaných na krútenie. Efekt stiesneného krútenía nastáva predovšetkým v miestach pôsobenia sústredených krútiacich momentov (s výnimkou voľných koncov nosníka), a v miestach, kde je zabránené deplanácii prierezovej plochy nosníka. Tento efekt nemožno zanedbať, pretože okrem primámych šmykových napätí od krútenía vznikajú aj sekundárne šmykové napätia a nonnálové napätia spôsobené bimomentom. Navrhnuté zariadenie je meracím prístrojom určeným na meranie účinkov voľného a stiesneného krútenía. Vyvodením konštantného zaťažujúceho momentuje možné merať uhol skrátenia, deplanáciu (posunutie bodov prierezu nosníka v smere jeho pozdĺžnej osi) a s použitím tenzometrickej ústredne aj veľkosť napätí.Zariadenie na krútenie nosníkov zložené z vodorovne uloženej vodiacej tyče štvorcového prierezu, hydraulíckého zdviháka, z ľavej a pravej stojiny, zo strednej stojiny, priečniku, vymedzovacieho stĺpika, ložiskového domčeka, guľkového ložiska, ramena, spodnej časti zvemého spoja, z homej časti zvemého spoja, z ramena, hydraulického zdviháka, merača sily, lasera, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na ľavej strane vodorovne uloženej vodiacej tyče štvorcového prierezu (l) je skrutkami (2) zaistené poloha ľavej stoj iny (3),ku ktorej je skmtkami (4) upevnená nastavovacia maska (S) s otvorom (6), V ktorom sú čeľuste so zaoblenými hrotmi (7), ktorých poloha je určená nastavovacími skrutkami (8) prechádzajúcimi nastavovacou maskou(5), s tým, že čeľuste so zaoblenými hrotmi (7) sa dotýkajú plôch kníteného nosníka (9) a cez nastavovaciu masku (5) prechádzajú centrovacie skrutky (10) dotýkajúce sa plôch krúteného nosníka (9) a na pravej strane vodorovne uloženej vodiacej tyče štvorcového prierezu (l) je skrutkami (l l) zaistená poloha pravej stojiny(12), ku ktorej je skrutkami (13) upevnená spodná časť zvemého spoja (14), ktoráje skrutkami (15) spojená s homou časťou zvemého spoja (16) a medzi spodnou častou zvemého spoja (14) a homou časťou zverného spoja (16) je upevnená kruhová doska (17), pevne spojená s pravým koncom krúteného nosníka (9) a na vodorovne uloženej vodiacej tyčí štvorcového prierezu (l)je skrutkami (18) a rozpemým stĺpikom (19) zaístená poloha príečníka (20), pevne spojeného so stojinou (21), pevne spojenou s ložískovým domčekom (22), v ktorom je nalisované ložisko (23) a v ložisku (23) je nalisovaná otočná príruba (24), s tým, že v otočnej prírube (24) skrutkami (25) je upevnený kameň (26) a v závitoch v kameni (26) a v závitoch v otočnej prírube(24) sú nastavovacie skrutky (27), ktoré určujú polohu čelustí so zaoblenými hrotmi (28) umiestnenými na plochách kníteného nosníka (9) s tým, že otočná príruba (24) je pevne spojená s ramenom (29) a na konci ramena (29) je čap (30) a stred homej plochy (31) silomera (32) je umiestnený na strede čapu (30) a dolná časť silomera (32) je upevnená skrutkou (33) umiestnenou v medzikuse (34), ktorý je spojený s pohybovou skmtkou (35) uloženou v pieste hydraulického zdviháka (36), upevneným na priečniku (20), s tým, že na otočnej prírube (24) je upevnený laser (37) a kolmo na protiľahlej strane lasera (37)je meracia stupnica (38).

MPK / Značky

MPK: G01L 3/18, G01N 3/26

Značky: účinkov, univerzálne, zariadenie, krútenia, nosníkov, meranie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-u6389-univerzalne-zariadenie-na-meranie-ucinkov-krutenia-nosnikov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Univerzálne zariadenie na meranie účinkov krútenia nosníkov</a>

Podobne patenty