Zariadenie na spracovanie potravinárskych výrobkov s vákuovacou jednotkou a zapojenie jeho vákuovacej jednotky

Číslo patentu: U 6269

Dátum: 02.10.2012

Autor: Kostarau Yauheni

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zariadenia na spracovanie potravinárskych výrobkov s vákuovacou jednotkoua zapojeniejeho vákuovacej jednotky, ktoré je určené na vákuové plnenie a dávkovanie potravinárskych produktov.Do dnešného dňa sa využívajú rôzne zariadenia na plnenie a dávkovanie potravinárskych produktov, ktoré však nemajú vákuovaciu jednotku a zároveň majú zložitú konštrukciu, ktorá nezabezpečuje nielen ľahkosť rozobratia jednotlivých konštrukčných častí na ich očistenie, ale aj výmenu konštrukčných časti za nové.Známe riešenie je opísané V európskom patentovom spise č. E 1817 s názvom Usporiadanie valcov na mäso a spôsob spracovania mäsa, je opísaný vynález, kde valcovacie zariadenie je tvorené minimálne dvoma valcovacími prostriedkami usporiadanými proti sebe, každý s dvoma paralelnými valcami, pričom cez vzniknutú medzeru sa dopravujú na spracovanie kusy mäsových produktov, pričom opracovávajúce zuby na povrchu valcovacích prostriedkov sú umiestnené rovnobežne s osami valcov a majú vždy prvú plochu usporiadanú kolmo na druhú plochu opracovávajúceho zuba susediaceho v smere obvodu a ďalej kryt vyhotovený v tvare pásu obklopuje každý valcovací prostriedok na jeho vonkajšom obvode, Nevýhodou tohto vynálezu je chýbajúci vákuový systém, zamedzujúci vzniku vzduchových bublín v mäsovom produkte.Ďalšie známe riešenie je opisané v európskom patentovom spise č. E 4029 s názvom Stroj na spracovanie mäsa, so zariadením na analýzu tuku, kde v oblasti rezacej súpravy stroja je uložené zariadenie na analyzovanie tuku, ktorému sú predradené z hľadiska smeru postupu mäsových produktov, najmä zariadenie na predbežne rezanie a mlecí rozdrobovací prostriedok a/alebo miešací prostriedok alebo dierovaný kotúč, kde najmenej jedna drážka zariadenia na predbežné rezanie je delená a v delenej drážke je uložená stena, ktorá analyzovaný mäsový produkt delí na dve vetvy, ktoré vedú do meracej komory meracieho zariadenia na predbežné rezanie.Nevýhodou tohto vynálezu je chýbajúci vákuový systém, zamedzujúci vzniku vzduchových bublín v mäsovom produkte.Ďalšie známe riešenie je opísané v zverejnenej európskej patentovej prihláške č. 2001 01108369 s názvom Závitovkový podávač viažucich látok alebo hrudkovitého materiálu, ktorýje tvorený rotujúcim prvým závitovkovým závitom so skrutkovicou v podávači so vstupným a výstupným otvorom, pričom podávač sa skladá zo vstupnej komory a komory čerpadla medzi vstupným a výstupným otvorom a druhého závitovkového závitu so skrutkovicou, ktorý rotuje oproti prvému závitovkovému závitu, pričom závitovkové závity v komore čerpadla vytvárajú pozitívny výtlak tesným zasunutím závitov a drážok do seba a medzi stenami komory čerpadla, ďalej je zariadenie tvorené dvoma podávacími závitovkami umiestnenými vo vstupnej komore na spoločných hriadeľoch čerpadla a podávacimi závitovkami usporiadanými tak, že aspoň pol závitu závitovkových závitov čerpadla presahuje z komory čerpadla do vstupnej komory a oba závitovkové závity čerpadla majú konštantné stúpanie. Nevýhodou tohto vynálezu je chýbajúci vákuový systém, zamedzujúci vzniku vzduchových bublín v mäsovom produkte a neuniverzálnosť konštrukčných častí.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na spracovanie potravinárskych výrobkov s vákuovacou jednotkou, ktoré je určené na vákuové plnenie a dávkovanie potravinárskych produktov, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorené násypkou, ktorá je rozoberateľne pripevnená cez vrchnú časť narážačkovej skrine na vstupný otvor vypudzovacieho telesa, v ktorom je vytvorený vnútomý dutinový kanál, v ktorom je rozoberateľne uložený najmenej jeden dutý náboj s najmenej jedným výstupným nábojovým otvorom, v ktoromje rozoberateľne uložený najmenej jeden závitovkový vypudzovač, ktorý je rozoberateľne pripevnený na najmenej jeden pohonný hriadeľ, ktorý je rozoberateľne pripevnený na reduktor, ktorý je rozoberateľne pripevnený na vypudzovacie teleso s najmenej jedným pripojovacím vákuovým otvorom, ktoré je rozoberateľne pripevnené na vákuovaciujednotku, ktorá je uložená v narážačkovej skrini, pričom v najmenej jednom vymedzovacom otvore dutého náboja je rozoberateľne uložená jedna časť najmenej jedného nastavovacieho pohyblivého prvku a vo vstupnom nábojovom otvore dutého nábojaje uložená druhá časť najmenej jedného nastavovacieho pohyblivého prvku.Je výhodné, že závitovkový vypudzovač z jednej časti tvorený najmenej jednou vákuovou závitovkou,ktorá je uložená vo vákuovom kanáli vypudzovacieho telesa, z druhej časti je tvorený najmenej jednou miešacou závitovkou, ktorá je uložená v miešacej časti výstupného nábojového otvoru a z tretej časti je tvorený najmenej jednou vytláčacou závitovkou, ktorá je uložená vo vytláčacej časti výstupného nábojového otvoru.Ďalej je výhodné, že miešacia závitovka je cez spojovací prvok rozoberateľne prepojená na pohonný hriadeľ.Uvedené nedostatky ďalej do značnej miery odstraňuje zapojenie vákuovacej jednotky zariadenia na spracovanie potravinárskych výrobkov, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pripojovací vákuový otvor vypudzovacieho telesa je na výstupe prepojený cez hlavný vákuový prepojovací kanál na vákuovú pumpu, ktorá je ďalej na vstupe prepojená cez signalízačný prepojovací kanál na rýchlostný pumpový regulátor, ktorý je na vstupe prepojený cez sígnalízačný prepojovaci kanál na ovládač, ktorý je na vstupe prepojený cez signalizačný prepojovací kanál na vákuový snímač, ktorý je na vstupe prepojený na hlavný vákuový prepojovací kanál, pričom ovládač je ďalej na výstupe prepojený cez signalizačný prepojovaci kanál na elektromagnetícký spätný ventil, ktorýje na vstupe prepojený cez vedľajší vákuový prepojovaci kanál na škrtiaci ventil, pričom elektromagnetický spätný ventil je ďalej na výstupe prepojený na hlavný vákuový prepojovací kanál, na ktorýje prepoj ený vákuový regulátor.Je výhodné, že na hlavný vákuový prepojovací kanál je napojený spätný ventil, ktorý je prepojený cez vedľajší vákuový prepojovací kanál na otočný škrtiaci ventil.Prehľad obrázkov na výkreseTechnicke riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. č. 1 je schematické znázornenie zariadenia na spracovanie potravinárskych výrobkov s vákuovacou jednotkou, na obr. č. 2 je schematické znázornenie vypudzovacieho telesa s reduktorom, na obr. č. 3 je schematické znázornenie výrezu vypudzovacieho telesa, na obr. č. 4 je schematické znázornenie vrchného pohľadu na vypudzovacie teleso s dutým nábojom, na obr. č. 5 je schematické znázornenie dutého náboja, na obr. č. 6 je znázornenie rezu vypudzovacieho telesa s reduktorom, na obr. č. 7 je schematické znázornenie rezu vypudzovacieho telesa s násypkou, na obr. č. 8 je schematické znázornenie rezu vypudzovacieho telesa s pohonným hriadeľom, na obr. č. 9 je znázomenie zapojenia vákuovacej jednotky s vypudzovacím telesom.Zariadenie na spracovanie potravinárskych výrobkov s vákuovacou jednotkou, podľa obr. č. l, je tvorené narážačkovou skriňou L. Vo vnútornej časti narážačkovej skrine Lje umiestnená vákuovacia jednotka g. Na vrchnú časť narážačkovej skrine L je pripevnená násypka 3, na prísun potravinárskeho produktu. Vnútri narážačkovej skrine L je umiestnené vypudzovacíe teleso i. V zadnej strane vypudzovacieho telesa i, podľa obr. č. 2, je vytvorený pripojovací vákuový otvor Q. V 0 vrchnej častí vypudzovacieho telesa Q je vytvorený vstupný otvor g, na prísun potravinárskeho produktu. V zadnej časti vypudzovacieho telesa 41, podľa obr. č. 3, je vytvorený vákuový kanál g, ktorý má tvar ležatej osmičky. Vo vnútornej časti vypudzovacieho telesa i je vytvorený vnútorný dutínový kanál Q. Vo vnútornom dutinovom kanáli Q, podľa obr. č. 2,je uložený dutý náboj Q. V dutom náboji Q, podľa obr. č. 5, je vytvorený Výstupný nábojový otvor Q, ktorý má tvar ležatej osmičky. Na vrchnej strane dutého náboja Q je vytvorený vstupný nábojový otvor Q, na prísun potravinárskych produktov rôznej štruktúry. Na prednej strane dutého náboja 6 sú vytvorené tri vymedzovacie otvory Q. V každom vymedzovacom otvore Q, podľa obr. č. 7,je rozoberateľne uložená predná časť nastavovacieho pohyblivého prvku 1, ktorýmje kolik. Zadná časť nastavovacieho pohyblivého prvku Z podľa obr. č. 4, je uložená vo vstupnom nábojovom otvore Q, na úpravu jeho prierezu podľa štruktúry potravinárskeho produktu. Na zadnú stranu vypudzovacieho telesa i, podľa obr. č. 6, je rozoberateľne pripevnený reduktor á s dvoma pohonnými hriadeľmi §l. Na každý pohonný hriadeľ il je rozoberateľne pripevnený Závitovkový vypudzovač g. Závitovkový vypudzovač §je v zadnej časti tvorený vákuovou závitovkou Q, ktorá je uložená vo vákuovom kanáli g vypudzovacieho telesa A, na odstránenie vzduchových bublin z potravinárskeho produktu. Závitovkový vypudzovač §je v strednej časti tvorený miešacou závitovkou Q, ktorá je uložená V miešacej časti 624 výstupného nábojového otvoru Q. Miešacia závitovka 82, podľa obr. č. 8, je cez spojovací prvok SZQI rozoberateľne pripevnená na pohonný hriadeľ Q. Závitovkový vypudzovač g, podľa obr. č. 6, je v prednej časti tvorený vytláčacou závitovkou Q, ktoráje uložená vo vytláčacej časti óQ výstupného nábojového otvom Q.Zapojenie vákuovacej jednotky g na zariadenie na spracovanie potravinárskych výrobkov, podľa obr. 9, je tvorené prípojovacím vákuovým otvorom Q vypudzovacieho telesa i, ktorýje prepojený na vákuovú pumpu Q cez hlavný vákuový prepojovací kanál Ä, ktorým je hlavná vákuová hadica. Na hlavný vákuový prepojovací kanál Q je napojený spätný ventil Q, ktorý zabezpečuje spätné napúšťanie vzduchu. Spätný ventil Qjeprepojený cez vedľajší vákuový prepojovací kanál 21 l na otočný škrtiaci ventil a, ktorý zabezpečuje napúšťaníe vzduchu z atmosféry. Na hlavný vákuový propojovací kanál Ä je napojený vákuový regulátor z ktorý slúži na reguláciu nasávania vzduchu z atmosféry. Na hlavný vákuový prepojovací kanál 2 lje ďalej napojený vákuový snímač Ľ, ktorý zabezpečuje kontrolu vákua. Vákuový snímač 27 je prepojený cez signalizačný prepojovací kanál 1 na ovládač ě, ktorý riadi činnosť. Vákuové pumpa gje prepojená cez signalizačný prepojovací kanál 21 g na rýchlostný pumpový regulátor Q, ktorý zabezpečuje zmenu rýchlosti jeho otáčok. Rýchlostný pumpový regulátor 221 je prepojéný cez signalizačný prepojovací kanál m na ovládač á,ktorý zabezpečuje jeho riadenie. Ovládač ě je ďalej prepojený cez signalizačný prepojovací kanál í na elektromagnetický spätný ventil gg, ktorý zabezpečuje automatické nasávanie vzduchu z atmosféry. Elektromagnetický spätný ventil 2 § je na vstupe prepojený cez vedľajší vákuový prepojovací kanál E na škrtiaci ventil Q, ktorý reguluje automatické nasávanie vzduchu z atmosféry. Elektromagnetický spätný ventil Äje ďalej na výstupe prepojený na hlavný vákuový prepojovací kanál g.Technické riešenie je možné využiť v potravinárskom priemysle pri spracovávani rôznych potravinárskych produktov pri zabezpečení spoľahlivej prevádzky pri plynulej práci, resp. práci v rôznych vopred nastaviteľných dávkach prispieva k získavaniu konečného produktu špičkovej kvality.Technické riešenie je možné ďalej využiť na dokonalé narážanie mäkkých mäsových výrobkov a iných potravinárskych produktov, pričom umožňuje kontinuálny proces plnenia a dávkovania spracovávanej suroviny, pričom vákuová časť zabezpečuje zamedzenie vzniku prípadných vzduchových bublín V spracovávanom produkte, čo zlepšuje samotnú väzbu a tým aj kvalitu výsledného produktu.21 - hlavný vákuový prepojovací kanál 211 - vedľajší vákuový prepojovací kanál 212 - signalizačný prepojovací kanál 22 - vákuová pumpa221 - rýchlostný pumpový regulátor 23 - spätný ventil28 - elektromagnetický spätný ventil 29 - škrtiaci ventill. Zariadenie na spracovanie potravinárskych výrobkov s vákuovacou jednotkou, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že je tvorené násypkou (3), ktorá je rozoberateľne pripevnená cez vrchnú časť narážačkovej skrine (l) na vstupný otvor (41) vypudzovacieho telesa (4), v ktorom je vytvorený vnútomý dutinový kanál(43), v ktoromje rozoberateľne uložený najmenej jeden dutý náboj (6) s najmenej jedným výstupným nábojovým otvorom (62), v ktorom je rozoberateľne uložený najmenej jeden závitovkový vypudzovač (8), ktorý je rozoberateľne pripevnený na najmenej jeden pohonný hriadeľ (51), ktorý je rozoberateľne pripevnený na reduktor (5), ktorý je rozoberateľne pripevnený na vypudzovacie teleso (4) s najmenej jedným pripojovacím vákuovým otvorom (42), ktore je rozoberateľne pripevnené na vákuovaciu jednotku (2), ktorá je uložená V narážačkovej skríni (l), pričom v najmenej jednom vymedzovacom otvore (63) dutého náboja (6) je rozoberateľne uložená jedna časť najmenej jedného nastavovacieho pohyblivého prvku (7) a vo vstupnom nábojovom otvore (61) duteho náboja (6) je uložená druhá časť najmenej jedného nastavovacieho pohyblivého prvku (7).2. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že závitovkový vypudzovač (8) je z jednej časti tvorený najmenej jednou vákuovou závitovkou (81), ktorá je uložená vo vákuovom kanáli (44) vypudzovacieho telesa (4), z druhej časti je tvorený najmenej jednou miešacou závitovkou (82), ktorá je uložená v miešacej časti (621) výstupného nábojového otvoru (62) a z tretej časti je tvorený najmenej jednou vytláčacou závitovkou (83), ktoráje uložená vo vytláčacej časti (622) výstupného nábojového otvoru (62).3. Zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že miešacía závitovka (82) je cez spojovací prvok (821) rozoberateľne prepoj ená na pohonný hriadeľ (51).4. Zapojenie vákuovacej jednotky zariadenia na spracovanie potravinárskych výrobkov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pripojovaci vákuový otvor (42) vypudzovacieho telesa (4) je na výstupe prepojený cez hlavný vákuový prepojovací kanál (21) na vákuovú pumpu (22), ktorá je ďalej na vstupe prepojená cez signalizačný prepojovací kanál (212) na rýchlostný pumpový regulátor (221), ktorý je na vstupe prepojený cez signalizačný prepojovací kanál (212) na ovládač (26), ktorý je na vstupe prepojený cez sígnalizačný prepojovací kanál (212) na vákuový snímač (27), ktorý je na vstupe prepojený na hlavný vákuový prepojovací kanál (21), pričom ovládač (26) je ďalej na výstupe prepojený cez signalizačný prepojovací kanál (212) na elektromagnetický spätný ventil (28), ktorý je na vstupe prepojený cez vedľajší vákuový prepojovací kanál(21 l) na škrtiaci ventil (29), pričom elektromagnetický spätný ventil (28) je ďalej na výstupe prepojený na hlavný vákuový prepojovací kanál (21), na ktorý je prepojený vákuový regulátor (25).5. Zapojenie podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na hlavný vákuový prepojovací kanál (21) je napojený spätný ventil (23), ktorýje prepojený cez vedľajší vákuový prepojovací kanál (211) na otočný škrtiaci ventil (24).

MPK / Značky

MPK: A22C 11/02, A22C 17/00, A22C 18/00, A23L 1/31, A22C 11/00

Značky: jednotky, vákuovacej, zariadenie, vákuovacou, spracovanie, jednotkou, potravinářských, zapojenie, výrobkov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-u6269-zariadenie-na-spracovanie-potravinarskych-vyrobkov-s-vakuovacou-jednotkou-a-zapojenie-jeho-vakuovacej-jednotky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na spracovanie potravinárskych výrobkov s vákuovacou jednotkou a zapojenie jeho vákuovacej jednotky</a>

Podobne patenty