Únikové a záchranné zariadenie pre výškové objekty

Číslo patentu: U 6121

Dátum: 03.05.2012

Autori: Viková Patrícia, Vika Konštantín, Viková Regina, Vika Lucius

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Riešenie sa týka únikových a záchranných systémov a spadá do oblasti dopravy.Na únik a záchranu osôb z výškových budov pri požiari sa vo svete dosiaľ používa okrem transportu klasickým vonkajším výťahom alebo vrtuľníkom aj izraelský záchranný veľmi zložitý a pomalý výťahový systém posunu troch až štyroch za sebou na lanách zavesených ľahkých skladacích kabin na vonkajšej strane budovy, do ktorých súčasne nastupujú unikajúce osoby na maximálne troch až štyroch po sebe idúcich poschodiach. Pomocou týchto kabin sú následne spúšťané pozdlž vonkajšej steny budovy z ohrozených poschodí až na povrch terénu. Podobným spôsobom je doprava osôb pomocou pracovných plošín na údržbu - umývanie okien. Toto riešenie je limitované počtom prepravených osôb za časovújednotku ako i ich kapacitou.Ďalším spôsobom je pomocou vonkajšieho otvoreného alebo krytého núdzového schodíska na jednej alebo na dvoch protiľahlých stranách budovy. Tento spôsob riešenia je z ekonomických dôvodov vhodný pre budovy do výšky max. 30 pochodí. Iný spôsob úniku alebo záchrany osôb z výškových budov je pomocou upevneného lana s kladkou a sedacou vestou pre zachraňovanú osobu, ktorýje nepoužiteľný pre veľmi vysoké budovy pre vplyv vetra a prúdenia vzduchu okolo výškových budov, pre male deti, tehotné ženy, starých a chorých ľudí, nakoľko vyžaduje okrem odvahy aj odbornú zručnosť a skúsenosť. Neposledným únikovým a záchranným systémom je systém pomocou plastového alebo textilného tzv. rukáva na sklz zachraňovaných osôb. Tento systém je vhodný len do výšky 4. maximálne do 8. poschodia.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje únikove a záchranné zariadenie pre výškové objekty podľa riešenia.Podstata riešenia spočíva V tom, že úníkové a záchranné zariadenie pre výškové objekty, ktorými môžu byť napríklad výškové budovy, veže alebo výškové konštrukcie, pozostáva z vertikálnej vodiacej profilovanej tyče alebo profilovanej rúry s vodiacou drážkou, s vodiacim prvkom alebo s vloženou vodiacou reťazou,ktoráje alebo môže byť súčasťou budovy už pri výstavbe, ktorá zvedie pri požiari osoby vsunutím jednotlivých príchytov s pripojovacími popruhmi zachraňovaných osôb primeranou vertikálnou rýchlosťou zhora až dolu na úroveň terénu.Prehľad obrázkov na výkresochÚnikové a záchranné zariadenie pre výškové objekty, ktorými sú výškové budovy, veže alebo výškové konštrukcie podľa riešenia, je bližšie objasnené na výkresoch č. l až l 0, ktoré konštrukciu znázorňujú, ale neobmedzujú.Obr. č. l znázorňuje v priečnom reze prichytenie vodíaceho profilu l s vodiacimi drážkami ll a s vodiacimi prvkami Q do vonkajšieho plášťa budovy.Obr. č. 2 znázorňuje V priečnom reze detail prichytenie príchytu g do vodíaceho profilu L s vodiacimi reťazami l 3.Obr. č. 3 znázorňuje v priečnom reze prichytenie vodíaceho profilu L s vodiacimi reťazami Q do vonkajšieho plášťa budovy.Obr. č. 4 znázorňuje detail príchytu z s regulátorom rýchlosti pohybu príchytu Q vo vodiacom profile L a detail výhybky L 1 pri viacerých vodiacich drážkach g na vodiacom profile l.Obr. č. 5 znázorňuje pohľad na vodorovné, šikme viacnásobné prepojenie výškových objektov vodiacimi profilmi l a schému situovania prichytenia vertikálnych vodiacich profilov 1 na výškovom objekte do vonkajšieho plášťa budovy.Príklady uskutočnenia Statický opisUnikové a záchranné zariadenie pre výškové objekty, t. j. výškové budovy, veže alebo výškové konštrukcie, môže byť vybudované najednej alebo na každej z vonkajších strán výškových objektov, veží, výškovýchbudov a to pozdĺž celej budovy od najvyššieho bodu, od miesta nástupu zachraňovaných osôb, nad úrovňou strechy až po terén.Predmetné zariadenie pozostáva z vodiaceho profilu 1 alebo vodiacich profilov, ktorými je vertikálny alebo šikmo vedený Vodiaci profil, tyč alebo rúra, primontovaná k plášťu alebo ku konštrukcii budovy, veže alebo k výškovej konštrukcii výhodne v malej vzdialenosti od nej, bežne max. do 50 cm. Zariadenie môže byť altematívne namontované i v samostatnej šachte vo výškovej budove. Uvedené vodiace profily l môžu byť situované opakovane viacnásobne v odstupoch na plášti budovy a môžu vytvárať súčasť skeletu budovy ako i fasády budovy, resp. súčasť konštrukcie plášťa okien alebo plášťa budovy.Príchyty Z s pripojovacími popruhmí A a k nim alternatívne používané plášte, kryty alebo obaly proti účinkom ohňa sú uložené v primeranom počte na každom poschodí budovy v protipožiarnej skrini a to na ľahko pristupnom a viditeľnom mieste alebo priamo pri tomto zariadení.Pri požiari po otvorení okna pri vodiacom profile l môže byť okno vybavené výsuvným balkónom so zábradlím na umožnenie bezpečného prístupu k vodiacemu profilu l.Popruhy Ä sú rozmerovo variabilné a preto sa môžu použiť pre akúkoľvek osobu vo veku od 2 rokov alebo aj na spúšťanie predmetov, ktoré je možné pomocou karabín pripojiť k vodiacemu príchytu 1 alebo k popruhom 2 l. Pripojovací prostriedok môže byť karabína, kladka alebo ozubené koliesko.Začiatok konštrukcie vodiaceho profilu 1 môže byť upevnený na plochej alebo šikmej streche s prístupovou plošinou. Môže plynulo prechádzať z vodorovného smeru vedenia postupne do šikmého až do zvislého smeru vedenia.Pomocou týchto vodiacich profilov i môžu byť pospájané alebo poprepájané vodorovne alebo šikmo, prípadne zvislo okolité blízke výškové budovy, konštrukcie alebo veže.Ukončenie vodiaceho profilu l ako vodiacej tyče alebo vodiacej rúry môže byť plynulým prechodom z vertikálneho do horizontálneho uloženia .nad terénom. Vodiaci profil l, ako vodiaca tyč alebo vodiaca rúra,môže byť prichytený na budovu alebo na konštrukciu vo forme špirály. Altematívne môže byť Vodiaci profil 1 prichytený o inú výškovú konštrukciu, vežu alebo výškovú budovu.Vodiaci profil L alebo príchyt z, alebo popruh 2 l môžu byť vybavené čiastočným alebo úplným krytom 3 alebo puzdrom proti účinkom ohňa, chladu, vody, toxických plynov, kvapalín ako chemikálií alebo sálavého tepla alebo chladu.Únikové a záchranné zariadenie pre výškové objekty, ako sú výškové budovy, veže alebo výškové konštrukcie, je konštrukčne, z hľadiska prevádzky, z hľadiska údržby i nákladov veľmi jednoduché a finančne nenáročné zariadenie.Zachraňované, evakuované alebo unikajúce osoby staršie ako 2 roky, zvieratá alebo i predmety sú pomocou príchytu g napríklad pomocou karabíny s popruhmí na ramená osoby prichytené na Vodiaci profil L únikového a záchranného zariadenia tak, že popruhy Ä sa utiahnu na osobu, na zviera alebo na predmet, aby nedošlo k ich neželanému odpoj eniu alebo vypadnutiu.Príchyt g sa zavedie do vodiaceho profilu L a osoba, zviera alebo predmet sa vlastnou silou, váhou alebo pôsobením inej osoby uvedie do pohybu smerom dolu z výškového objektu k terénu. Príchyt z má vlastný regulačný systém rýchlosti pohybu t. j. brzdením odstredivým pohybom otáčajúcich sa segmentov o stenu vodiaceho profilu l, ktorý mu bráni prekročiť kritickú rýchlosť pohybu zachraňovanej osoby.V prípade nebezpečenstva priamych účinkov ohňa alebo tepla je možné osobu, zviera alebo predmet vložiť do ochranného krytu ž, ktorým môže byť alternatívne ochranný oblek. Do tohto protipožiarneho žiaruvzdorného azbestovo alumíniového obalu, obleku sa môže osoba obliecť, navliecť alebo obaliť.Príchyt z môže byť vybavený odstredivým regulátorom otáčok, ktorý svojím trením o plášť vodiaceho profilu 1 udržiava maximálnu dovolenú rýchlosť vertikálneho pohybu osôb, zvierat alebo predmetov.Pri použití vodiacej reťaze Q sa rýchlosť jej posunu vo vodiacom profile l riadi motorom alebo odstredivým regulátorom otáčok, ktorýje umiestnený výhodne v najnižšom mieste, zvyčajne tesne nad terénom.Alternatívne môže byť celý úsek pozdlž vodiaceho profilu i chránený sčasti alebo úplne žiaruvzdorným tuhým krytom. Vodiaci profil L je dímenzovaný tak, aby bol schopný odvádzať teplo z priameho pôsobenia ohňa po nevyhnutne dlhú dobu záchrannej akcie, v prípade potreby vnútorným chladením prúdiacou vodou v dutom vodiacom profile 1 V tvare potrubia, najmenej počas 120 minút.Alternatívna konštrukcia únikového a záchranného zariadenia s vodiacou reťazou Q je náročnejšia na údržbu a prevádzku. Vyžaduje údržbu na ochranu pred koróziou a pred zanesením mechanizmu znečisťujúcimi látkami, najmä prachom. Zariadenie môže mať počas záchrannej činnosti ručný alebo elektrický pohon vodiacej reťaze l 3 na bezpečnom mieste na teréne.Únikové a záchranné zariadenie podľa riešeniaje vhodné pre všetky výškové objekty, výškové budovy,veže, výškové stavby, stožiare, výškové konštrukcie alebo i pre horské alebo skalné masívy s veľkou výškou. Únikové a záchranné zariadenie je možné na všetky výškové objekty namontovať i dodatočne.l. Únikové a záchranné zariadenie pre výškové objekty, v y z n a c u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z vodiaceho profilu (l) V tvare profilovanej tyče, rúry alebo rámu.2. Únikové a záchranné zariadenie pre výškové objekty podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vodiaci profil (1) je vybavený najmenej sjednou vodiacou drážkou (l l).3. Únikové a záchranné zariadenie pre výškové objekty podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vodiaci profil (l)je vybavený najmenej s jedným vodiacim prvkom (12).4. Únikové a záchranné zariadenie pre výškové objekty podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vodiaci profil (l)je vybavený najmenej s jednou vodiacou reťazou (13).5. Únikové a záchranné zariadenie pre výškové objekty podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva najmenej zjedného príchytu (2) s najmenej jedným popruhom (21).6. Únikové a záchranné zariadenie pre výškové objekty podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vodiaci profil (l) najmenej s dvomi vodiacimi drážkami (l 1) alebo najmenej s dvomi vodiacimi prvkami (12) je vybavený najmenej jednou výhybkou (16).7. Únikové a záchranné zariadenie pre výškové objekty podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že príchyt (2)je vybavený regulátorom rýchlosti pohybu (22).8. Únikové a záchranné zariadenie pre výškové objekty podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vodiaci profil (l) môže byť zvislo, vodorovne alebo šíkmo prepojený na obdobné únikové a záchranné zariadenie na iný výškový objekt.9. Únikové a záchranné zariadenie pre výškové objekty podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e S a t ý m , že vodiaci profil (l), prichyt (2) alebo popruh (21) môžu byť vybavené čiastočným alebo úplným krytom (3) alebo obalom (4).

MPK / Značky

MPK: A62B 1/14, B66B 11/00

Značky: zariadenie, objekty, záchranné, výškově, únikové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-u6121-unikove-a-zachranne-zariadenie-pre-vyskove-objekty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Únikové a záchranné zariadenie pre výškové objekty</a>

Podobne patenty