Číslo patentu: U 6082

Dátum: 03.04.2012

Autor: Palacký Alois

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka rozpierky, zhotovenej z materiálu kovového alebo plastového, s okami, otvormi či perforáciami po celom svojom povrchu, vyplneného výplňovou hmotou. Rozpierkaje pozdlžna s danou dlžkou a daným prierezom, kolmým v reze na pozdlžnu os rozpierky.Dosiaľ sa uskutočňuje spojenie či ukotvenie stavebných materiálov tak, že sa používajú príchytky, plastove rozpierky a kovové prvky. Príchytky držia obvykle len v pevných podkladoch. Kovové rozpierky sa používajú na náročné spojenia a obvykle sa skrutkujú alebo sa používajú ďalšie mechanické prvky. Príchytky alebo plastové rozpierky s hlavicou držia len v pevných podkladoch a vyžadujú väčšinou ďalšie mechanické alebo výstužné prvky alebo lepidlá. Súčasné typy príchytiek a rozpierok sa z prichycovaného materiálu môžu uvoľňovať a svojím postupným uvoľňovaním narušiť rovnosť stien.Napriklad, EP l 3473 649 Bl, priority 2001 AT, opisuje rozpierku pre obkladové plášte bez nosnej schopnosti a spôsob jej upevnenia. Využíva sa vrták s vŕtacou korunkou na vyvŕtanie otvoru, do ktorého sa zavádza montážny tŕň, naň sa nasadzuje rozpierka, ktorá sa pomocou montážneho nástroja vháňa do izolačnej vrstvy. Cez centrálny otvor v rozpierke sa vkladá kotviaca skrutka, na ktorú sa nasadzuje stavebný člen a pomocou matice sa spája so závitovým nadstavcom kotviacej skrutky. Rozpierka zahrnuje rúrku, na vonkajšom obvode ktorej je usporiadaných niekoľko, rozdelene usporiadaných krídelkových nadstavcov, ktoré sa rozprestierajú radiálne von. Výhodou rozpierky podľa vynálezu je čistý prienik obkiadovým plášťom pri montáži obkladového plášťa, a to, že rozpierka môže zachytávať vysoké záťaže pre stavebné členy, ktoré je potrebné upevňovať. Nevýhodouje zrejmá kompiíkovanosť rozpierky vrátanejej montáže.EP 7 18 507 A 3, korešpondujúci s úžitkovým vzorom DE 94 22 187, priority 1995 DE, opisuje pridržný prvok na upevnenie dosiek z izolačnej hmoty, ktorý zahrnuje pridržiavací tanier, na ktorom je vytvarovaný dutý hriadeľ a klinec s kotviacou časťou, ktorého drieková oblasť leží v dutom hriadeli a ktorého kotviaca časť presahuje prednú stranu dutého hriadeľa. Klinec je aspoň svojím zadným koncom axiálne fixovaný v dutom hriadeli a uložený v pridržiavacom tanieri. Hrúbka steny dutého hriadeľa sa k jeho prednému koncu zmenšuje, pričom za týmto zužujúcim sa úsekom je dutý hriadeľ tvorený deformovateľným tesniacim úsekom so zmenšenou hrúbkou steny vzhľadom na hrúbku steny pred zužujúcim sa úsekom. Podľa vynálezu je tak vytvorený pridržiavací prvok na upevnenie dosiek z izolačnej hmoty, ktorý umožňuje rýchlu a spoľahlivú montáž. V texteje zmienené, že pridržiavací prvok sa môže vyrobiť tak, že sa klinec obstrekne pridržiavacím tanierom a hríadeľom. Je tiež možné vyrobiť klinec a časť z plastu oddelene. V tom prípade sa klinec vytvorí s hlavou klinca, ktorýje pre axiálne zañxovanie zovretý medzi dosadaciu plochu, tvorenú rozšírením hriadeľa v oblasti pridržiavacieho taniera, a krycím dielom, s prichytiteľným rozšírením. V tomto prípade je účelné vyrobiť prichytiteľný krycí diel z platu odolného proti úderom.Súčasný stav doterajších spôsobov kotvenia prevažne stavebných prvkov využíva nasledujúce princípy- Mechanické kotvenie kovovými a plastovými príchytkami. Nie je vhodne pre mäkké a málo súdržné materiály. Vyžaduje vysokú tuhost spojovaných častí, aby mohlo dôjsť k mechanickému rozopretiu kotviacich prvkov V materiáloch, ako je betón, plné murivo, drevo apod.- Chemické kotvy do perforovaných a čiastočne dutých stavebných konštrukcií tuhej konzistencie, ako sú duté tehly, pórobetón, termobloky a pod. Princíp spočíva v zaliatí kotviaceho prvku dvojzložkovou lepiacou hmotou, ktorá počas tuhnutia zaisťuje proti odkvapkávaniu plastový alebo kovový perforovaný tubus.- Rozpierky sú určené do menej súdržných materiálov, napríklad mäkkých izolantov. Súdržnosť vytvára kovový zvitok, ktorým expanduje napenený plast a vyplňuje všetok priestor a nerovnosti, ktoré navzájom spája tvar zvitku. Svojou pevnosťou dostačuje na kotvenie izolačného súvrstvia a pružnú fixáciu spájaných plôch.Rozpíerka, je opísaná v patente CZ 290 305 B 6, korešpondujúceho s DE 29 ól 74 95 U, priority 1996 CZ. Táto rozpierka na stavebné účely pozostáva najmenej zjedného rúrkovitého prvku, zhotoveného v tvare zvitku, s okami alebo perforáciou, vyplneného výplňovou hmotou vnútri i zvonka rúrkovitého prvku. Výplňovou hmotou je výhodne vypenený plast. Rúrkovité prvky rôznych priemerov môžu byť uložené jeden V druhom. Rúrkovitý prvok môže byt zhotovený z kovového pletiva alebo perforovaného plastu. Rúrkovitý prvok môže mať vnútri najednom alebo oboch koncoch príchytný prvok. V prípade potreby môže byť V rúrkovitom prvku rozpierky uložený výstužný prvok.Výhodou tejto rozpierky je, že umožňuje pomerne jednoduchým spôsobom ukotvenie, prichytenie a spojenie všetkých stavebných materiálov. Rozpierka kotví po celom obvode otvoru, prechádzajúceho medzi spojovanými materiálmi, a potom toto kotvenie je účinnejšie než dosiaľ známe kotvenie pomocou rozpierok s hlavicami. Tieto rozpierky pri použití na zavesovanie stredne ťažkých predmetov pomocou vloženého prvku vyžadujú zapeneníe PE príchytky do rozpierky tak, aby umožňovala skrutkovanie skrutiek.Všetky tieto známe spôsoby vyžadujú predvŕtané otvory a možno ich používať väčšinou len na daný účel. V žiadnom spôsobe nie je celkom univerzálne použitie. Napríklad sprašne a nesúdržné podklady, ktoré neumožnia vytvorenie adhéznej vrstvy.Uvedené nevýhody sa odstránia alebo podstatne obmedzia pri rozpierke podľa tohto technického riešenia,ktorého podstata spočíva v tom, že z prevažne plošného rovinného materiálu kovového alebo plastového,umožňujúceho trvalú deformáciu, s okami, otvormi alebo perforáciami po celom povrchu, je vytvorená najmenej jedna špirála, priestorovo usporiadaná v smere kolmom na pozdĺžnu os a bez dotykujednotlivých vrstiev závitov. Špirála má najmenej jeden ukončený závit, v rovine v podstate alebo prevažne kolmej na pozdĺžnu os rozpierky. Závity špirály sú stočene z vnútorného závitu, privráteného k pozdlžnej osi, smerom von v priečnom reze, V smere V podstate kolmom na pozdlžnu os rozpierky. Začiatok špirály, situovaný vnútri rozpierky, je vybavený hrebeňom, v smere k pozdlžnej osi rozpierky. Výplňová hmota má schopnosť prestupu špirálou zvonku aj zvnútra aj medzi závitmi špirály.Hlavnou výhodou tohto technického riešenia je, že sa dosiahne pomerne nenáročným a rýchlym spôsobom, v dostupných cenových reláciách, ukotvenie, prichytenie a stabilné spojenie rôznorodých stavebných materiálov, ako je betón, drevo, kov, tehla, omietka, izolačné hmoty a pod., a to nielen medzi rovnakými typmi stavených materiálov navzájom, ale aj medzi rôznorodými materiálmi, a to bez hutného využitia lepidiel alebo skrutiek. Rozpierka podľa tohto technického riešenia vytvára nový typ konštrukčného stavebného prvku, kotviaceho po celej dĺžke rozpierky a celom obvode otvoru, prechádzajúceho prípadne rôznorodými stavebnými materiálmi. V prípade zásadnej rozdíelnosti spojovaných materiálov, napríklad čo sa týka ich rozťažnosti, vplyvom vlhkosti, teploty a vonkajších podmienok, môže táto rozpierka pôsobiť tiež ako dilatačný prvok, pričom rozpierka nedovolí narušenie upraveného povrchu. Je možne predpokladať, že využitie rozpierky v stavebníctve, najmä v izolačných technikách a sanáciách poškodených domov, napríklad po záplavách, a iných prírodných katastrofách, sa môže stáť dostupným optimálnym a multífunkčným kotviacim stavebným konštrukčným prvkom.Materiál na výrobu špirály sa ľahko spracováva aje bežne dostupný. Jeho dôležitou vlastnosťouje možnosť trvalého udržania daného tvaru. Závity špirály stanovujú tuhosť konečnej rozpierky. Počet závitov zvyšuje pevnosť konečnej rozpierky. Výstužný profil hrebeňa zvyšuje pevnosť a tuhosť špirály a zväčšuje kontaktné plochy špirály s výplňovou hmotou. Výplňová hmota musí mať schopnosť prestupovať medzi závitmi špirály, medzi okami, otvormi a perforáciami, a to zvonka aj vnútri, aby zaistila kontakt so spojovaným alebo opravovaným povrchom stavebného materiálu a sanovala vytvorené kotviace miesto. V niektorých prípadoch sanácie kontaktné zateplených domov, umožňuje špirálová rozpierka implantovať túto výplňovú hmotu pod izolant, kde vytvorí adhézny terč a znova obnoví adhéznu vrstvu a adhéznu funkciu a kotveníe lokálneho aj plošného poškodenia zateplenia. Oproti existujúcim kotviacim techníkám ide o vysoko účinný systém, s vysokou prídanou hodnotou a priaznivým porovnaním cena - výkon. lde celkovo o nenáročné, dostupné a pritom vysoko efektívne riešenie.Kovovým materiálom na špirálu môže byť kovové pletivo alebo síeťovina z nehrdzavejúcej ocele alebo s antikoróznou úpravou, alebo plech s otvormi, perforáciami, či zásekmi. Kovové materiály sú určené na náročné spojenie a kotveníe v rôznych druhoch materiálu, kde je potrebná pevnosť na ťah vyššia než 600 N, a na strih viac ako 2000 N.Plastovým materiálom na špirálu môže byť húževnatý plast s otvormi, okami alebo zárezmi, prípadne pletivo alebo sieťovina z neho. Plast je vhodný na menej náročné spoje, kde nedochádza k preťaženiu spojovaných plôch na strih. Používa sa pri kotvení ľahkých izolantov.Prevažne plošný rovinný materiál kovový alebo plastový, s okami, otvormi alebo perforáciami na celom povrchu, medzi špirálami výhodne vytvára armovaciu časť, Armovacia časť nahrádza samostatné spojovacie prvky, medzi jednotlivými špirálami, ktoré by boli inak potrebne na sanačné účely a spojenie jednotlivých špirál. Armovacia časť obsahuje na jednom alebo oboch svojich koncoch špirálu, prípadne viac špirál v daných odstupoch, Armovacia časť sa môže vytvárať priamo pri výrobe špirál, podľa potreby tým, že sa časť špirály nechá rozvinutá, a bud ide ojednostranné rozvinutie jednej špirály, alebo na spojenie minimálne dvoch špirál. Viac špirál na armovacej časti sa dá získať tak, že sa použije viac prípravkov na vytvorenie jednej špirály.Špirála je V zvislom priereze, kolmom na pozdĺžnu os rozpierky, prevažne kruhovitá, oválna, trojuholníkovitá, viachranná alebo iných geometrických tvarov. Optímálny tvar špirály je kruhový, pretože je tvorený zo stavebného klenbového profilu, ktorý je považovaný za najpevnejší stavebný konštrukčný profil. Trojuholníkový profil špirály, výhodne rovnostranný, je určený tromi bodmi, ktorými sa určuje plocha v rovine, a tento profil prenáša rovnomerné zaťaženie do všetkých strán. le výhodný na vytváranie spevňovacích sond,tak v zvislých, ako aj vo vodorovných stavebných konštrukciách.Špirála, po celej svojej dĺžke proti svojej pozdlžnej osi, má prevažne zhodný prierez alebo kužeľovitý prierez závitov. Viac využívaný je pochopiteľne prevažne zhodný prierez, pretože je ľahký na výrobu, aj montáž, aj použitie. Kužeľovitá špirálaje vhodná pre nesúdržné materiály, kde zabraňuje vytiahnutiu z kotviaceho miesta, pretože má rozšírenú základňu.Výplňovou hmotou môže byť napenený plast, výhodne je použitá napenená polyuretánová pena alebo čiastočne expandovaný minerál, výhodne expandovaný perlit. Expandujúci plastje vhodný pre svoju rýchlu a účinnú reakciu, schopnosť rýchleho preniknutia do voľných priestorov v otvore a závitoch špirály, včítane otvorov, ôk alebo perforácií. Veľmi priazniváje jeho vlastnosť, že počas expanzie niekoľkokrát zväčšuje svoj objem, až 30 x, čim spoľahlivo vyplní nerovnosti povrchu, prípadné dutiny a voľný priestor. Polyuretánová pena, je bežne dostupná a cenovo priaznivá, okrem toho umožňuje zvýšenie pevnosti vplyvom dodatočného obmedzenia expanzie a vytvorí pevný lepiaci spoj. Expandovaných minerálov nieje veľa, ale môžu byť použité výhodne vhodne aditíva, teda nadúvadlá, prispievajúce k zvýšeniu objemu a zníženiu hmotnosti minerál~ nych materiálov. Minerálom, ktorý čiastočne sám expanduje, je perlit.Výplňová hmota môže byť vytvorená aspoň z jedného materiálu zo skupiny, zahrnujúcej sadru, cement,piesok, vápno, lepidlo, spojivo a vhodné minerály, pripadne vhodné tekuté maltové zmesi. Uvedené expandujúce výplňové materiály sa môžu doplniť aj tuhými časticami na zvýšenie pevnosti alebo vo funkcii plniva. V prípadoch, ked to dovoľuje konštrukcia stavby, možno používať aj bežné stavebné materiály, ako je napríklad malta, maltove zmesi tekuté, práškové alebo pastové.Výplňová hmota môže vytvárať lepiace terče zvonka špirály, v daných nutných medzerách medzi stavebnými prvkami. Také lepiace terče prispievajú k zvýšeniu pevnosti zakotvenia rozpierky v danom mieste.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je podrobne opisané na pripojených schematických výkresoch, z ktorých predstavujeobr. l pohľad zhora v detaile na materiál v uskutočnení kovového pletiva, obr. 2 pohľad zhora na materiál perforovaný, obr. 3 kolmý rez kruhovou špirálou rozpierky, obr. 4 axonometrický pohľad na kruhovú špirálu z obr. 3, obr. 5 kolmý rez trojuholníkovou špirálou rozpierky, obr. 6 axonometrický pohľad na trojuholníkovú špirálu z obr. 5, obr. 7 kolmý rez oválnou špirálou, obr. 8 kolmý rez pravouhlou špirálou, obr. 9 kolmý rez armovacou časťou s jednou špirálou, obr. 10 axonometrický pohľad na armovaciu časť sjednou kruhovou špirálou, z obr. 9, obr. l l kolmý rez armovacou časťou s dvoma špirálami na obochjej koncoch, obr. 12 axonometrický pohľad na armovaciu časť s dvoma kruhovými špirálami, z obr. 10, obr. 13 kolmý rez kužeľovitou špirálou, obr. 14 axonometrický pohľad na kužeľovitú špirálu z obr. 13, obr. 15 aplikáciu rozpierky s armovacou časťou na poškodené múry, obr. 16 aplikáciu rozpierky s výstužným prvkom, obr. 17 aplikáciu rozpierky s trojuholníkovou špirálou na poškodené murivoobr. 18 aplikáciu rozpierky na spojenie doskových izolačných stavebných materiálov, aobr. 19 aplikáciu rozpierky na prichytenie kotviaceho prvku na hromozvod alebo odkvapovú rúru.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa rozpierku 1, respektíve výrobu jej špirály s priestorovo usporiadanými závitmi 4 v smere prevažne kolmom na pozdlžnu os 5 rozpierky 1, a bez dotykujednotlivých vrstiev závitu 4,je vhodný prevažne plošný rovinný materiál ž, znázornený na obr. l, napríklad vo vyhotovení kovového pletiva g, respektive drôteného úpletu. Drôtený úplet pozostáva z pravouhlej osnovy a útku. Toto kovové pletivo ga môže byť uskutočnené v antikorovom vyhotovení, alebo z ocele a s antikoróznou úpravou. Použitý drôt má zhruba kruhový prierez,napriklad s priemerom okolo 0,8 mm, a v pripade využitia viacerých závitov pre špirálu z môže mať aj menší priemer 0,6 mm.Na obr. 2 je vyhotovený iný druh materiálu g, a to tenká doska Q buď kovového plechu, alebo húževnatého plastu, s otvormi. Hrúbka kovového plechuje okolo 0,5 mm, pri plaste okolo l mm. Celková plocha otvorov, priechodných perforácií alebo priechodných zásekov, zodpovedá približne ploche voľných plôch v pletive.Výroba špirál z z kovových materiálov sa uskutočňuje obvykle za studena. Výroba špirál g z plastových materiálov sa uskutočňuje za tepla, 10Pletívo ga sa stáča do špirály g, ktorej rôzne tvary sú znázornená na obrázkoch 3 až 8. Na týchto obrázkoch sú znázornená špirály g V priečnom reze, prevažne kolmom na pozdlžnu os 5 rozpierky l.V tomto zmysleje na obr. 3 a 4 znázornená kruhová špirála g, v priečnom rezeje znázornená na obr. 3, a pohľad na ňu v axonometrickom pohľadeje znázornený na obr. 4.Na obr. 5 a 6 je znázornená trojuholníkovitá špirála 2 b, V priečnom reze je znázornená na obr. 5, a v axonometrickom pohľade na obr. 6.V priečnom reze, kolmom na pozdlžnu os 5, je znázornená na obr. 7 oválna špirála Ľ a na obr, 8 pravouhlá špirála 2 d.Špirály g sú vytvorené z prevažne plošného rovinného materiálu 5 tak, že sa stáča na špeciálnom prípravku príslušných prierezov do závitov A. Závity i špirály g sú stáčaná z vnútorného závitu i, privráteného k pozdĺžnej osi 5 v smere k vonkajšiemu povrchu špirály g, a to pozdĺžne respektíve paralelne k pozdĺžnej osi 5. Závity i umožňujú prípadne roztváranie alebo zvieranie špirály g, najmä pri aplikácii. Roztváranie alebo zvieranie závitov é špirály g sa uplatní napríklad pri potrebe zmeniť priemer kruhovej špirály g alebo oválnej špirály gc, alebo zväčšiť vzdialenosť medzi závitmi i.Pred začiatkom stáčania pletivá x alebo tenkej dosky Q na špeciálnom prípravku, sa na vnútornom okraji, privrátenom k pozdĺžnej osi 5, vytvára výstužný proñl hrebeňa 11, Takže, začiatok každej špirály gje vybavený hrebeňom , ktorý je vytvorený zahnutím, ohnutím, skosením začiatku pletiva ga alebo dosky Q v opačnom smere, ako vedený ďalej závit i. Napríklad výstužný profil hrebeňa môže byť vytvorený zahnutim vnútornej hrany začiatku pletiva g proti smeru závitu Q špirály g. Spevni sa tak konštrukcia špirály g v pozdĺžnom smere rozpierky 1.Na obr. 9 je znázornená kruhová špirála g, ktorej vonkajší koniec prechádza do armovacej časti 7, ktorej dĺžka zodpovedá potrebe armovacieho miesta. Armovacia časť zje vytvorená z materiálu 5 zhodného, ako sú špirály g. Táto kruhová špirála g s jednostrannou armovacou plochouje v axonometrickom pohľade znázornená na obr. 10.Na obr. l l a 12 sú znázornená dve kruhové špirály g, prepojené armovacou časťou 7. Na obr. 11 je znázornený priečny rez špírálami g s armovacou časťou Z medzi nimi, obr. 12 je znázornenie toho istého v axonometrickom pohľade. Tieto prepojené kruhové špirály g sú vhodné napríklad na rozpierky g, pre poškodené stavebné konštrukcie, napríklad na armovanie prasklin a zvetraných častí muriva Q, ako je znázornená a opísaná ďalej na obr. 15.Všetky uvedené špjrály g sú stáčané z pravouhlých prirezov prevažne plošných rovinných materiálov 5, a to rovnobežne s pozdlžnou osou 5. Teda, po celej svojej dĺžke proti svojej pozdĺžnej osi 5, majú prevážne zhodný prierez závitov 4. V bočnom pohľade na kruhovú špirálu ga, trojuholníkovú špirálu Q, oválnu špirálu Q, pravouhlú špirálu E, majú tieto špirály ga, Q, Q, E tvar obdlžnika.Na obr. 13 je znázornený priečny rez kužeľovitou špirálou E. Na obr. 14 je znázornená táto kužeľovitá špirála 2 e v bočnom axonometrickom pohľade. V bočnom pohľade má kužeľová špirála 2 e tvar lichobežnika,s tým, že pri stočení má základňa vzniknutého zrezanáho kužeľa väčší priemer. Prírez na výrobu kužeľovitej špirály ge je lichobežníkový, ktorého rozmer je závislý od počtu závitov i. Kužeľovitá špirála 2 e je vhodná na rozpierky 1 na kotvenie v nesúdržných a inak problámových podkladoch, napriklad pre zvetraný betón,eróziou poškodený betón, poškodené panely alebo menšie uvoľnené časti stavebných konštrukcií. Pre vodorovné konštrukcie je navyše vhodná využitie lepiacich zmesí, prípadne betónu. Kužeľovitá špirála 2 e a z nej vzniknutá kužeľovitá rozpierka 1 sa vkladá širšou základňou do otvoru muriva § alebo stavby, s cieľom zvýšiť pevnosť proti vytiahnutiu.Na obr, 15 je znázornená použitie dvoch kruhových špirál 2 a, každej s dvoma závitmi i a vnútorným hrebeňom g zhruba situovaným v pozdĺžnej osi 5 oboch špirál g. Medzi kruhovými špírálami ggje situovaná armovacia časť Z na aplikáciu špirálovej rozpierky g. Do vhodne vyvŕtaných otvorov v poškodenom murive §, ktorých hlbka zodpovedá dĺžke rozpierky g, sa vyčisti chybné miesto praskliny až do hĺbky predvŕtanýeh otvorov. Následne sa odstránia voľná častice. Potom sa zvlhčí pripravené sanované miesto. Do takto pripravených otvorov sa zasunú obe kruhové špirály g, armovacia časť Z sa zasunie do praskliny, všetko až pod úroveň líca muriva §. Nasleduje vyplnenie výplňovou hmotou 2, napriklad polyuretánovou penou, ktorá sa zavádza najskôr stredom kruhových špirál k a následne armovacou časťou 1. V priebehu približne jednej hodiny pena expanduje, vyplni všetok voľný priestor v okoli kruhových špirál g a armovacej časti Z, zvonka aj zvnútra medzi závitmi Q vrátane otvorov, ôk, perforácíi alebo zásekov materiálu 5, ktorým je napriklad antikorové pletivo ia. Po vyzretí polyuretánovej peny sa ošetrené miesto zbaví prietokov a uskutoční sa povrchová úprava steny muriva 5. Týmto spôsobom vzniká rozpierka g ako stavebný kotviaci prvok s vysokou prídržnosťou a sanačnou funkciou. Kotvenie je veľmi stabilné, pretože vyplni všetky nerovnosti a nesúdržné časti muriva § v mieste sanácie.Na obr. 16 je v hornej časti znázornená murivo §, na ktoré je potrebné zavesiť predmet. V príslušnom mieste sa vyvŕta otvor, napriklad s priemerom 14 mm, hĺbkou 80 mm. Otvor sa vyčisti a potom zvlhčí. Do otvoru sa zasunie kruhová špirála g z tenkej dosky g, napríklad tenkého perforovaného pozinkovanáho plechu, hrúbky 0,5 mm. Špirála g má priemer 18 mm a do otvoru sa vkladá pomocou prípravku so 6 mm tr

MPK / Značky

MPK: F16B 13/14, F16B 13/12, E04B 2/30, E04B 1/48, E04B 1/41

Značky: rozpierka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-u6082-rozpierka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozpierka</a>

Podobne patenty