Spojovací prvok na vytvorenie dvojice

Číslo patentu: U 5878

Dátum: 04.10.2011

Autor: Pollák Michal

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka spojovacieho prvku dvojice fliaš s nápojmi vybavených hrdlom so závitom najmä na nápoje. Technické riešenie sa ďalej týka aj dvojice fliaš spojených spojovacím prvkom podľa tohto technického riešenia.V súčasnosti sa nápoje predávajú vo fľašiach samostatne po jednom kuse, alebo sú spojené zmršťovacou fóliou do balíkov po 4 alebo 6 kusoch.SK UV 3306 opisuje ekologická fľašu, ktorá umožňuje jej druhotné využitie po vyprázdnení. Fľaša tvaru kvádra obsahuje prostriedky na horizontálne aj vertikálne spájanie za účelom vytvorenia stenovej konštrukcie. Opísaná fľaša nemôže plniť funkciu spojených fliaš podľa tohto technického riešenia, pretože ide o spájanie prázdnych fliaš za účelom ich druhotného využitia.Cieľom riešenia bolo vytvoriť priateľské balenie dvojice fliaš s nápojom, ktore sa jednoduchým úkonom rozdeli na dve rovnaké polovice, čím vznikne možnosť ponúknuť jednu polovicu partnerovi - priateľovi.Spomenuté nedostatky odstraňuje spojovací prvok na vytvorenie dvojice fliaš s nápojom, ktorého podstatou je, že pozostáva z plastového výlisku, ktorý obsahuje dvojicu vnútorných závitov, ktoré sú usporiadané oproti sebe, vedľa seba, alebo osi závitov sú vzájomne posunuté, alebo zvierajú určitý uhol, pričom tento spojovací prvok je spoločným uzáverom pre dvojicu fliaš.Veľkosť vnútorných závitov spojovacieho prvku zodpovedá veľkosti závitov na hrdlách fliaš pre ktoré je určený.Podľa výhodného uskutočnenia spojovací prvok môže obsahovať zoslabenú časť, na umožnenie rozdelenia spojovacieho prvku na dve polovice. Zoslabená časť spojovacieho prvku môže byť vytvorená perforáciou.Výhodné je ak vonkajší obvod spojovacieho prvku zodpovedá vonkajšiemu obvodu aspoň častí fľaše, pre ktorú je určený.Podľa ďalšieho uskutočnenia spojovací prvok na vytvorenie dvojice fliaš s nápojom, môže obsahovať minimálne jedno vybranie na umiestnenie malého darčeka. Toto vybranie môže byť v strede v mieste zoslabenej časti, alebo na každej polovici.Ďalším predmetom tohto technického riešenia je dvojica fliaš vybavených hrdlom so závitom, spojená vyššie uvedeným spojovacím prvkom, pričom hrdla fliaš so závitom sú zaskrutkované do vnútomých závitov spojovacieho prvku a tým môžu byť uzavreté.Podľa výhodného uskutočnenia dvojica fliaš s nápojom vybavených hrdlom so závitom, podľa tohto technického riešenia môže byť vybavená plombovacimi prúžkami na oboch koncoch spojovacieho prvku.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia dvojica fliaš s nápojom vybavených hrdlom so závitom môže byť vybavená a uzatvorená plastovou alebo Al fóliou.Každá fľaša s nápojom sa dá samostatne vytočiť zo spojovacieho prvku - uzáveru, pričom druhá ostane uzatvorená. Možné je však aj spoločný uzáver rozdeliť, napríklad rozlomenim V mieste perforácie a tým vznikne pre každého z dvojice konzumentov samostatná fľaša s uzáverom.Fľaše môžu byť Sklené, ale výhodné je ak sú vyrobené z plastu napríklad polyetyléntereftalátu - PET fľase.Výhodou tohto technického riešenia je, že je možné vytvárať balenia dvoch rovnakých alebo rozdielnych nápojov napríklad perlívá voda/neperlivá voda ochutená minerálna voda/neochutená minerálna voda alebo rôznymi príchuťami ochutené minerálne vody.Technické riešenie predstavuje nový marketingový nástroj s podtónom silného priateľstva a lásky predovšetkým pre mladých ľudi, športovcov a rodiny.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených obrázkoch 1 až 6 sú znázomené príkladné uskutočnenia podľa tohto technického riešenia.Na obr. 1 je naznačené akým spôsobom sa fľaše l do spojovacieho prvku g zaskrutkujú. Spojovací prvok g zároveň tvorí aj uzáver fliaš. Celá zostava pozostáva z dvoch fliaš L ktoré sú zaskrutkované do spojovacieho prvku g. Spojovací prvok g obsahuje zoslabenú časť g vytvorenú ako perforácia, pozdĺž ktorej je ho možné jednoduchým rozlomením rozdeliť na dve polovice a každá fľaša ostane uzavretá polovicou spojovacieho prvku g. Oba voľné konce spojovacieho prvku g môžu byt vybavené plombovacím prúžkom. Spojovací prvok g môže byť vybavený jedným vybraním 51 v mieste zoslabenej časti ą na vloženie drobného darčekového predmetu napríklad plastového náramku.Na obrázku 2 je znázomené riešenie podobné ako na obrázku l, líši sa v šírke hrdla fliaš l. Keďže hrdlo fľaše nie je len širšie, ale je aj kratšie, aj spojovací prvok g môže byť kratší. Uzavreté fľaše je možne oddeliť rozlomením spojovacieho prvku g v mieste zoslabenej časti - perforácie.Na obrázku 3 je znázornená ďalšie uskutočnenie tohto technického riešenia. Spojovací prvok g je vyrobený ako jeden kus a nie je ho možne rozdeliť. Hrdlo fľaše nie je umiestnené centrálne ale je umiestnené asymetricky, aby hrany spojovacieho prvku lícovali s obvodom fľaše. Na oboch koncoch spojovacieho prvku g môžu byť umiestnené plombovacie prúžky (neznázornené).Spojovací prvok nemusí mať len tvar valca, ako je znázornené na obrázkoch, ale napríklad jeho vonkajší obvodový plášť môže byť vypuklý smerom von alebo mierne vtlačený dovnútra.Na obrázku 4 je znázornený spojovací prvok g, ktorého plášť je vybavený vybranim i na vloženie plastového priateľského náramku 5 a na obrázku 5 je znázornený spojovací prvok g s vloženým darčekom j, ktorým je plastový náramok.Príklad 5 Na priloženom obrázku 6 je znázornený ďalší príldad spojovacieho prvku g, v ktorom osi závitov nie sú umiestnené V jednej osi ani nie sú rovnobežne, ale zvierajú určitý uhol.l. Spojovací prvok na vytvorenie dvojice fliaš s nápojom, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z plastového výlisku, ktorý obsahuje dvojicu vnútomých závitov, ktoré sú usporiadané oproti sebe,vedľa seba, alebo osi závitov sú vzájomne posunutá, alebo zvierajú určitý uhol, pričom tento spojovací prvok je spoločným uzáverom pre dvojicu fliaš.2. Spojovací prvok na vytvorenie dvojice fliaš s nápojom, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že veľkosť vnútomých závitov zodpovedá veľkosti závitu na hrdle fliaš pre ktoré je určený.3. Spojovací prvok na vytvorenie dvojice fliaš s nápojom, podľa nároku 1, alebo 2, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje zoslabenú časť (3), na umožnenie rozdelenia spojovacieho prvku na dve polovice.4. Spojovací prvok na vytvorenie dvojice fliaš s nápojom, podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zoslabená časť (3) je vytvorená perforáciou.5. Spojovací prvok na vytvorenie dvojice fliaš s nápojom, podľa nároku 1, alebo 2, V y z n a č u j ú c í s a tý m , že vonkajší obvod spojovacieho prvku (2) zodpovedá vonkajšiemu obvodu aspoň časti fľaše (l), pre ktorú je určený.6. Spojovací prvok na vytvorenie dvojice fliaš s nápojom, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje minimálne jedno vybranie (4) na umiestnenie malého darčeka.7. Dvojica fliaš vybavených hrdlom so závitom, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že je spojená spojovacím prvkom podľa nárokov l až 6, pričom hrdlá fliaš (l) so závitom sú zaskrutkované do vnútomého závitu spojovacieho prvku (2) a tým sú uzavreté.8. Dvojica fliaš vybavených hrdlom so závitom, podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c a s a t ý m ,že je vybavená plombovacím prúžkom.9. Dvojica fliaš vybavených hrdlom so závitom, podľa nároku 7, alebo 8, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že hrdlá fliaš (1) sú uzatvorené plastovou alebo Al prilepenou fóliou.10. Dvojica fliaš vybavených hrdlom so závitom, podľa nároku 7, 8 alebo 9, v y z n a č uj ú c a s a

MPK / Značky

MPK: B65D 1/04, B29C 49/74

Značky: vytvorenie, prvok, spojovací, dvojice

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-u5878-spojovaci-prvok-na-vytvorenie-dvojice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spojovací prvok na vytvorenie dvojice</a>

Podobne patenty