Systém prefabrikovaných dielcov kolektora inžinierskych sietí

Číslo patentu: U 5307

Dátum: 07.12.2009

Autor: Ptáčník Ivan

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložené technické riešenie sa týka konštrukčného riešenia systému prefabríkovaných dielov pre kolektor inžinierskych sietí, ktorý je zapustený v zemi, pre uloženie inžinierskych sietí, napríklad elektrického vedenia, plynového, vzduchového a vodovodného potrubia, prípadne kanalizačného potrubia.Kolektory inžinierskych sietí sú už desiatky rokov všeobecne známe. Napriek tomu je v patentovej literatúre uvedený rad príkladov nového usporiadania uvedených kolektorov, a to najmä ako prefabrikované, pripadne Stavebnicové sústavy.Jedným z príkladov takého usporiadania je CZ AO 205285, Kanál z kornpletizovaných prefabrikovaných dielcov, v ktorom majú prefabrikovane diely v priečnom reze tvar písmena U, kde spodné diely sú obrátené ramenami nahor a na ne sú uložené horné diely obrátene svojimi ramenami dole. Spodná polovica kanálu je vytvorená z vonkajšieho žľabu, v ktorom je uložený vnútorný žľab.Ďalším príkladom je CZ AO 217052, Priechodný montovaný kanál, najmä pre energetické účely. Diely stropu a dna sú zostavené vzájorrmým posunom styčných škár. Diely stropu sú oproti stenovým dielom posunutć o polovicu šírky dosiek, pričom diely stropu a dna a stenové diely sú opatrené zazubením, pozostávajúcim zo zubov pri kraji dosiek a vybrania uprostred, kde rozmer každého zubu je štvrtínou šírky a vybranie je polovicou šírky dosky.Ďalším príkladom takého usporiadania je CZ AO 2 l 8817, Prefabrikovaný železobetónový dielec pre stavebné konštrukcie kolektorov a energokanálov. Dielec má základný tvar dosky, ktorá má v časti hornej plochy dvojice vystupujúcich rebier, medzi ktorými sú drážky.Ďalším príkladom je CZ AO 241601, Prefabrikovaná, najmä železobetónová líníová stavba. Je tu znázornené spájanie jednotlivých prvkov pomocou zubov a vybraní a polodrážok.Ďalším príkladom je CZ AO 267978, Prefabrikovaná podzemná líníová stavba. Pri tejto stavbe je trojstenný priestorový prvok spojený s doskou dna pomocou lichobežnikových vybraní a výstupkov.Ďalším príkladom je patent JP 54063531, Method of construction prefabricated Water channel (Spôsob konštrukcie prefabrikovaného vodného kanála). Tento patentovaný vynález prináša zaujímavé konštrukčné riešenie, kde sa jednotlivé základné prvky, pozostávajúce z dna a dvoch bočných stien, zostavených do spodnej častí kanála v tvare písmena U postupne spájajú do celého kanála pomocou spojovacích prvkov, upevnených k čelám uvedených stien.Ďalším príkladom je patent JP 61072145, Connection pin for prefabricated water channel block (Spojovací kolik pre prefabrikovaný vodný kanál), kde sa spájajú jednotlivé konštrukčné diely pomocou spojovacích kolíkov rôznych tvarov a vyhotovení.Ďalším príkladom je patentová prihláška DE 36 02 708 A 1, Fertigungsbauelement für eine Entwässerungsrinne (Stavebný prvok na zhotovovanie odvodňovacieho žliabku). Stavebný prvok pozostáva z tvarového konštrukčného dielu, s vybraním žliabku a ľubovoľným zakrytím žliabku, pričom medzi jednotlivými dielmi žliabku sú k dispozícii silové, prekrývajúce sa a pevne spájajúce aretačné prvky.Ďalším príkladom je patentová prihláška DE 36 02 962, Fertigungsbauelement für eine aus Teílstúcken zusammensetzbare Rinne (Stavebný prvok pre žliabok zostaviteľný z jednotlivých dielov). Ide o stavebný prvok podobný ako pri predchádzajúcej prihláške, ktorý je zdokonalený zabudovaním vstavaných dielov ako sú vedenia a káble. To sa dosiahne usporiadanim držiaka vo vyhlbení žliabku pre vymedzenie ukladacej roviny.Ďalším príkladom je patent FR 2700563, Prefabricatedconcrete drainage channel (Prefabrikovaný betónový drenážny kanál). Kanál je vyrobený z úsekov, kde každý pozostáva zo základne a z dvoch stien, ktoré majú svoje homé hrany upravene na podopretie horného panela. Hrany sú vystužené pozdlžnyrní kovovými pásmi, ktoré môžu byť zabudované do betónu.Výhodou uvedených riešení je snaha o vytvorenie prefabrikovanej, prípadne stavebnicovej sústavy,umožňujúcej pomerne jednoduché a rýchle Zostavovanie kolektorov alebo kanálov z jednotlivých stavebných prvkov.V žiadnom z týchto dokumentov však nie je uvedené, že tieto riešenia kolektorov alebo kanálov sú opatrené hornou pochôdznou alebo pojazdnou vrstvou, umožňujúcou chodenie alebo jazdu priamo na hornej vrstve, obvykle tvorenej vekom kolektoru alebo kanála.Hlavnou nevýhodou uvedených konštrukčných riešení je však skutočnosť, že ide o pevné spojenie jednotlivých konštrukčných prvkov alebo dielov, ktoré neumožňuje výkyv alebo nakláňanie jednotlivých prvkov alebo dielov na vykonávanie zmeny smeru zmontovaného kolektoru alebo veka podľa potreby, danej napríklad zakrivením komunikácie alebo terénnymi podmienkami.Táto nevýhoda je z menšej časti odstránená konštrukciou podľa patentu KR 20030088747 Prefabricated channel pipe for steep incline (Prefabrikovaná kanálová rúra pre príkry sklon), kde je chránené spojenie dielov rúry plochými spoj ovacími prvkami s polkruhovými drážkami pre výkyv zmontovaného systému.Táto zaujímavá konštrukcia však umožňuje vzájomné nakláňanie, respektive výkyv jednotlivých spojených dielov iba v jednej rovine, obvykle V zvislej rovine.Uvedené nevýhody odstraňuje systém prefabrikovaných dielov pre kolektor inžinierskych sietí, napríklad elektrického vedenia, plynového, vzduchového a vodovodného potrubia, prípadne kanalizačného potrubia,pozostávajúci z dvoch hlavných prefabrikovaných dielov, a to z dolných dielov a homých dielov, pričom dolné prefabrikované diely, usporiadané pre uloženie inžinierskych sietí, majú v priečnom profile tvar písmena U, a ich ramená sú obrátené smerom nahor, a homé prefabrikované diely vytvárajú odnímateľný kryt kolektoru podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že homý povrch horných prefabrikovaných dielov je opatrený pochôdznou alebo pojazdnou vrstvou a čelá dolných prefabrikovaných dielov sú opatrené spojovacími tvarovými zámkami, usporiadanými pre ich Výkyvné spojenie vo všetkých smeroch,vzhľadom na os zostavovaného kolektoru, pričom uvedený systém je ďalej opatrený pomocnýrni prefabrikovanými dielmi.V ďalšom vyhotovení vytvárajú spojovacie tvarové zámky systém výstupkov a žliabkov, kde oproti výstupku na čele jedného dolného prefabrikovaného dielu je na čele druhého dolného prefabrikovaného dielu,tvoriaceho protikus, usporiadaný žliabok a naopak.V ďalšom vyhotovení sú výstupky, resp. žliabky usporiadané najmä po celom obvode čiel dolných prefabrikovaných dielov v tvare písmena U. MÓŽJ byť však tiež len v časti obvodu.V ďalšom vyhotovení sú čelá homých prefabrikovaných dielov rovné alebo sú takisto opatrené spojovacími tvarovými zámkami.V ďalšom vyhotovení sú pomocnými prefabrikovanými dielmi medzikusy, usporiadané pre zvýšenie,resp. predĺženie rarnien dolných prefabrikovaných dielov, ďalej rozpery, usporiadané pre prípadné statické rozoprenie rarnien dolných prefabrikovaných dielov a pre uloženie homých prefabrikovaných dielov, vytvárajúcich odnímateľný kryt kolektoru a ďalej vyrovnávacie diely, usporiadané na vyrovnanie homých prefabrikovaných dielov a na vytvorenie prechodov medzi nimi, prípadne na vyrovnanie nerovnosti v uložení dolných prefabrikovaných dielov.V ďalšom výhodnom vyhotovení sú na vnútorných stenách dolného dielu vytvorené výstužné rebrá, na ktorých sú usporiadané lavičky alebo závesy pre uloženie inžinierskych sietí.Uvedené konštrukčné vyhotovenie systému prefabrikovaných dielov pre kolektor inžinierskych sietí prináša v porovnaní s doterajším stavom techniky nasledujúce výhodyUsporiadanie, kde homý povrch homých prefabrikovaných dielov je opatrený pochôdznou alebo pojazdnou vrstvou, má výhodu V tom, že homý prefabrikovaný diel, tvoriaci odnímateľný kryt, môže byť súčasťou chodníka alebo vozovky. Odnímateľné vyhotovenie tohto krytu umožňuje jednoduchý vstup do kolektoru pri jeho oprave, čistení alebo výmene jednotlivých dielov. Horný prefabrikovaný diel zakrýva zvyšnú časť kolektoru a izoluje ju prípadne proti prieniku vody, prachu a iných nečistôt. V prípade potreby môže byť navyše opatrený tepelnou izoláciou. Homý prefabrikovaný diel, tvoriaci kryt, môže byť tvarovaný a usporiadaný pre bočné odvádzanie povrchovej vody. Ďalej môže byť tvarovaný pre vytvorenie boku obrubníka, pričom jedna strana môže byt tvarovaná v sklone pre bočný odvod povrchovej vody a druhá strana pre vytvorenie boku obrubníka. Povrch homého prefabrikovaného dielu môže byť opatrený protišmykovou, prípadne farebnou úpravou podľa požiadaviek uživateľa.Uvedené spojovacie zámky umožňujúce Výkyvné spojenie prefabrikovaných dielov umožňujú vykonávať na kolektoroch zmeny smeru vo vodorovnej aj zvislej rovine, pričom uľahčujú napojenie na spojovacie diely,vrátane vetvení a odbočovaní, a umožňujú zmenu rozmerov, ako je rozširovanie a zužovanie kolektoru.Konštrukcia spojovacích zámkov umožňuje dostatočné utesnené spojenie jednotlivých prefabrikovaných dielov kolektoru, takže kolektor sa môže taktiež samostatne využívať ako vodovodné potrubie alebo potrubie odpadových vôd bez toho, že by došlo k presakovaniu dopravovaných kvapalín do terénu. V prípade nutnosti sa môžu spojovacie zámky navyše opatrit tesnením.Pri možnosti prieniku povrchovej vody homým dielom môže byt zámok ďalej tvarovaný pre bočné odvádzanie vody do vonkajšieho, ako aj vnútorného systému zvodu vody (dažďovej kanalizácie).V pripade kolektoru inžinierskych sietí môžu byt dno aj bočné steny opatrené zoslabenýrni miestami,umožňujúcimi vytvorenie montážnych otvorov alebo priechodov.Výhody pomocných prefabrikovaných dielov, medzikusov, rozpier a vyrovnávacích dielov sme uviedli v predchádzajúcich odstavcoch.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie sa bližšie vysvetlí podľa výkresov, kde na obr. 1 sú schematicky zobrazené niektore usporiadania kolektoru inžinierskych sietí pri zmene smeru. Ďalej je tu schematicky zobrazený spojovací zámok spájajúci dva dolné prefabrikované diely. Na obr. 2 je uvedený spojovací zámok podrobnejšie znázomený jednak vo výkyve a jednak v priamom spojení dvoch dolných prefabríkovaných dielov. Na obr. 3 sú zobrazené v priečnom reze a v náryse hlavné prefabrikované diely kolektoru. Na obr. 4 je v priečnom smere a náryse zobrazený dolný prefabríkovaný diel opatrený na svojej hornej strane medzikusom a na obr. 5 sú v axonometrickom pohľade znázornené horné prefabrikované diely v niekoľkých vyhotoveniach, a ďalej je schernaticky znázornená V rozloženom stave spájanie horného dielu s dolným dielom pomocou rozpery.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa obr. 1 sú schematicky zobrazené niektoré usporiadania kolektoru inžinierskych sietí pri zmene smeru v horizontálnej rovine, vrátane vetvenia a odbočovania, a taktiež pri zmene smeru vo vertikálnej rovine, pri sledovaní poklesu alebo zdvíhania terénu. Ďalej je tu schematicky zobrazený spojovací zámok 3 spájajúci dva dolné prefabrikované diely 2. Spojovacie tvarové zámky 3 vytvárajú systém výstupkov 3 A a žliabkov 3 B, kde oproti výstupku 3 A na čele 2 A jedného dolného prefabrikovaného dielu 2 je na čele 2 A druhého dolného prefabrikovaného dielu 2, tvoríaceho protikus, usporiadaný žliabok 3 B a naopak.Na obr. 2 je uvedený spojovací zámok 3 podrobnejšie znázornený jednako vo výkyve a jednako v priamom spojení dvoch dolných prefabríkovaných dielov 2.Spojovacie tvarové zámky 3 vytvárajú systém výstupkov 3 A a žliabkov 3 B, kde oproti výstupku 3 A na čele 2 A jedného dolného prefabrikovaného dielu 2 je na čele 2 A druhého dolného prefabrikovaného dielu 2,tvoríaceho protikus, usporiadaný žliabok 3 B a naopak.Na obr. 3 sú zobrazené v priečnom reze a v náryse hlavné prefabrikované diely kolektoru. Dolné prefabrikované diely 2, usporiadané pre uloženie inžinierskych sietí 8, majú v priečnom profile tvar písmena U a ich ramená ZB sú obrátené smerom nahor a horné prefabrikované diely 1 vytvárajú odnímateľný kryt kolektoru. Sú tu zobrazené dve vyhotovenia horného prefabrikovaného dielu 1, kde v jednom vyhotovení je horný prefabrikovaný diel 1 tvarovaný pre vytvorenie boku obrubníka, pričom jedna strana je tvarovaná v sklone pre bočný odvod povrchovej vody a druhá strana pre vytvorenie boku obrubníka. V druhom vyhotovení je homý prefabrikovaný diel 1 v plochom usporiadaní. Na vnútomých stenách ramíen ZB dolného dielu 2 sú v tomto príklade vyhotovenia vytvorené výstužné rebrá 6, na ktorých sú usporiadané lavičky 7 alebo závesy pre uloženie inžinierskych sietí 8. Je tu označený horný povrch 1 A horných prefabríkovaných dielov 1, ktorý je opatrený pochôdznou alebo pojazdnou vrstvou. Sú tu tiež označené spojovacie tvarové záruky 3.Na obr. 4 je V priečnom smere a náryse, podobne ako na obr. 3, zobrazený, avšak iba dolný, prefabrikovaný diel 2 opatrený na svojej homej strane medzikusom 4, ktorý je usporiadaný pre zvýšenie, resp. predĺženie ramíen 2 B dolných prefabríkovaných dielov 2. Na vnútomých stranách ramíen 2 B dolného dielu 2 sú opäť zobrazené výstužné rebrá 6, na ktorých sú usporiadané lavičky 7 alebo závesy pre uloženie inžinierskych sietí 8.Na obr. 5 sú v axonometrickom pohľade znázomené homé prefabrikované diely 1 V niekoľkých vyhotoveniach a na jednom vyhotovení je označený homý povrch lA homých prefabríkovaných dielov l, ktorý je opatrený pochôdznou alebo pojazdnou vrstvou. Čelá homých prefabríkovaných dielov 1 sú V tomto vyhotovení takisto opatrené spojovacírni tvarovými zámkami 3. Čelá však môžu byť tiež rovné. Ďalej je tu schématicky znázomené v rozloženom stave alternatívne spájanie horného dielu l s dolným dielom 2 pomocou rozpery 5, ktorá je v tomto vyhotovení taktiež opatrená spoj ovacími tvarovýrni zámkami 3.Výhody usporiadania systému prefabríkovaných dielov pre kolektor inžinierskych sietí sme pomeme podrobne uviedli v odstavci Podstata technického riešenia.1. Systém prefabríkovaných dielov pre kolektor inžinierskych sietí, napríklad elektrického vedenia, plynového, vzduchového a vodovodného potrubia, prípadne kanalizačného potrubia, pozostávajúci z dvoch hlavných prefabríkovaných dielov, a to z dolných dielov a horných dielov, pričom dolné prefabrikované diely, usporiadané pre uloženie inžinierskych sieti, majú v priečnom profile tvar písmena U a ich ramená sú obrátene smerom nahor a homé prefabrikované diely vytvárajú odnímateľný kryt kolektoru, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že horný povrch (IA) horných prefabríkovaných dielov (1) je opatrený pochôdznou alebo pojazdnou vrstvou, a že čelá (ZA) dolných prefabríkovaných dielov (2) sú opatrené spojovacírni tvarovými zámkami (3), usporiadanými pre Výkyvné spojenie dolných prefabríkovaných dielov (2) vo všetkých sme 10roch, vzhľadom na os zostavovaného kolektoru, pričom uvedený systém je ďalej opatrený pomocnýmí prefabrikovanými dielmi.2. Systém prefabrikovaných dielov podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že spojovacie tvarove zámky (3) vytvárajú systém výstupkov (3 A) a žliabkov (3 B), kde oproti výstupku (3 A) na čele (ZA) jedného dolného prefabrikovaného dielu (2) je na čele (ZA) druhého dolného prefabrikovaného dielu (2), tvoriaceho protikus, usporiadaný žliabok (3 B) a naopak.3. Systém prefabrikovaných dielov podľa nárokov l a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že výstupky(3 A), resp. žliabky (3 B) sú usporiadané najmä po celom obvode čiel (ZA) dolných prefabrikovaných dielov4. Systém prefabrikovaných dielov podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že čelá horných prefabrikovaných dielov (l) sú rovné alebo sú takisto opatrené spojovacími tvarovými zámkami (3).5. Systém prefabrikovaných dielov podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pomocnými prefabrikovanými dielmi sú medzikusy (4), usporiadané na zvýšenie, resp. predĺženie rarnien (2 B) dolných prefabrikovaných dielov (2), ďalej rozpery (5), usporiadanej pre prípadné statické rozoprenie ramien (2 B) dolných prefabrikovaných dielov (2) a pre uloženie homých prefabrikovaných dielov (l), vytvárajúcich odnímateľný kity kolektoru a ďalej vyrovnávacie diely, usporiadané pre vyrovnanie horných prefabrikovaných dielov (l) a pre vytvorenie prechodov medzi nimi, prípadne na vyrovnanie nerovnosti v uložení dolných prefabrikovaných dielov (2).6. Systém prefabrikovaných dielov podľa nárokov 1 až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na vnútorných stenách ramien (2 B) dolného dielu (2) sú vytvorené výstužné rebrá (6), na ktorých sú usporiadané lavičky (7) alebo závesy pre uloženie inžinierskych sietí (8).

MPK / Značky

MPK: E02D 29/12, E02B 13/00, E02B 9/00

Značky: prefabrikovaných, dielcov, sietí, kolektora, systém, inžinierskych

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-u5307-system-prefabrikovanych-dielcov-kolektora-inzinierskych-sieti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém prefabrikovaných dielcov kolektora inžinierskych sietí</a>

Podobne patenty