Zařízení k přečerpávání a k provzdušňování vody, zvláště odpadní vody

Číslo patentu: U 5

Dátum: 07.07.1993

Autor: Dostál Antonín

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ie řešení se týká zařízení k přečerpávání a k provzdušňová ní vody. zvláště odpadni vody v čistírně odpadní vody s biokontaktorem. L)savadĺ stąv tegjląjjvggČistírny odpadních vod ve značné míře využívaií biokontaktorů. což isou zpravidla soustavy plastových disků. relativně pomalu se otáčeíící na iedně poháněně hřídeli. a kterejsou až z poloviny svého průměru vnořeně do odpadní vody vevhodné nebo k tomu účelu vytvořeně aerobní zóny čistírny.přičemž na povrchu soustavy těchto plastových disků se vytvá řeií povlaky kolonií mikroorganismů.které za působení vzduš ného kyslíku přispívaíí kodbourávání organických av někte rých případech í anorganických látek. které ulpívaií s odpad ní vodou na površích otáčeiících se plastových disků. opako vaně se nořících a vynořujících se ze zmíněné části čistírny.Aby funkce biokontaktoru byla co neefektivněiší. je žádouci.aby řečená část aerobní zóny istírny, vplastových disků brodí. byla soustavně zásobována odpadní vo dou. tak aby hladina odpadní vody zde nekolísala nebo se nez tratila. nebot tím by se čistící efekt mikroorganismů na po vrších plastových disků měnil případně by úplně zanikl. Potomrelativně dlouho trvá. něž se ieiich čistící efekt obnoví.Čistírny. které maií biokontaktor umístěný v kaskádě nádrží.dostatečně spolehlivé trvale iednoznačnou provozní funkcí.s nebot právě v této části čistirny může docházet k významnémuhladiny odpadní vody. například jen z prostého důvodu. že ie přechodně snížen přívod odpadní vodyna vstupu do systému čistírny a podobně.ísou čistírny odpadních vodprovoznímu stavu bylo hráněno.s biokontaktory opatřovány zaří zením pro nepřetržitou dopravu určeného množství odpadní vodydo ústroií biokontaktoru. například do půlkruhoveho žlabus hladinovým přepadem. v němž se plastové disky biokontaktoruvýše popsaným způsobem brodí. K vlastní dopravě odpadní vody.jsou používány otevřené. různě upravené plastové trubky nebokorečkový dopravník. Pro tato ústrojí. používaná zejména u domovních čistíren odpadních vod. je společný charakteristický prvek a to. že jsou umístěny zpravidla na hřídeli pro plastové disky biokontaktoru. resp. alespoň jejich alespoň jedno unášecí kolo je takto uloženo a poháněno otáčejícím se hřídelem biokontaktoru. Druhá jejich řemenice nebo kolo je uspořádána u dna usazovací nádrže a umožňuje nekonečný pohyb klínovému řemenu nebo jinému nekonečnému prostředku. na kterém jsou umístěny korečky nebo jiné nádobky stejného případně nestejného objemu a o různém počtu dle požadavku na množstvívzhůru dopravované odpadní vody.Doprava odpadních vod do biokontaktoru pomocí otevřených trubek-resp. korečkového dopravníku neumožňuje současný významnější vnos vzduchu do odpadní vody v usazovací nádrži za účelem jejího prokysličování. U otevřených trubek to nepřipadá v úvahu vůbec, protože jsou oboustranně otevřené. U korečkověho dopravníku jsou korečky či jiné nádobky navrtány u svého dna otvorem o určité velikosti - otvor slouží částečně k vypouštění dopravované odpadní vody do soustavy biokontaktoru dříve, než se celý koreček překlopí a k odvzdušnění korečku. Vzhledem k uspořádání otvoru dochází při ponoru korečku nebo jiné nádoby k úniku vzduchu z jejich dutin zmíněným otvorem už předčasně nad hladinou odpadní vody v usazovací nádrži. což je bez efektu na podporu čistící schopnosti mikroorganismů pohybujících se ve vznosu rozviřovaného kalu v aerobní zóně usazovací nádrže. Řečenými otvory ve dnech ko rečků či v jiných nádobkách. uniká část odpadní vody přiroze ně už také ještě předtím. než se zmíněné prostředky po vynoření ocitnou nad soustavou biokontaktoru. Taková soustava.jakož i soustava s otevřenými trubkami. pracuje s malou účinností a nijak nepřispívá k zlepšení kyslíkových poměrů v od~ padní vodě v řečené usazovací nádrži. resp. v jiné hydraulic ké soustavě čistírny odpadní vody.Další nevýhodou dosavadních známých zařízení je jejichurčitá provozní nespolehlivost. vyplývající ze způsobu ulože ní hřídele spodní řemenice pro otevřené trubky nebo korečkovýdopravník. Hřídel a řemenice jsou neustále vystaveny vlivua podobně. nalězajících se v usazovací nádrži. v níž se řeče né korečky. Případněotevřené trubky neustále brodí. Namáhánítechnické pryže klínového řemenu. vyplývající z nekonečného pohybu a~agresivita prostředí. je rovněž prvkem. který nevytváří dobré předpoklady pro dlouhodobou splehlivou provozní funkci známých zařízení. Při přečerpávání vody pomocí otevřených trubek značně kolísá množství odebírané vody vlivem nestejnoměrné nabírací kapacity při poklesu hladiny odpadní vody v usazovací nádrži.çředlcženého technického-řešení je odstranění výše uvedenýchnevýhod známých zařízení k přečerpávání a k provzdušňovánívody. zejména však efektivně sloučit výhody způsobů čištěníodpadních vod pomocí aktivních mikroorganismů ve vznosuv usazovacích nádržích a dále pomocí biokontaktoru umístěnéhov odděleném druhém prostoru. respektive pomocí jiného pevnéhok stejnoměrnému vynášení těchto kapalin do jiných prostorůpři kolísající nebo stále úrovni hladiny přečerpávaně kapaliny. přičemž tohoto cíle je dosaženonovymVrešením. jehož pod stata spočívá v tom. že sestává z alespoň jednoho prstencezavěšeněho na unášecím kole biokontaktoru. přičemž po obvoduprstence jsou uspořádány kapsy u jejichž nabíracích otvorůjsou v prstenci nebo v kapsách upraveny dovnitř prstence vyústěné výtokové otvory.Po iimi nabíraný t.j.intenzív předchozím vyprázdnění kapes unikádo odpadní vody až V jejichv maximální možné hloubce a pod tlakem okolí.ním výronem. přičemž silně mechanicky čeří prostředí aktivač ního prostoru Čističky a současně prosycuje toto prostředívzdušným kyslíkem. nutným pro aerobní proces i v této zóně.-4 2 hlediska zaiištění trvalé funkce zařízení. odstraněnísoučástí podléhaiících poruchám ie podle vynálezu výhodné.ie-li prstenec tvořen svínutým pásem opatřeným 2 vnitřku unášecími trny 5 roztečemi odpovídaiícími roztečím unášecích če pů vytvořenými alespoň mezi dvěma paralelními disky iako od valovací kolo biokontaktoru. přičemž výtokové otvory isou us pořádány napříč v šířce prstence.Jle ech-4 ga 5 e 5 eEje snadno modifikovatelné, například tak. že prstenec ie tvořen alespoň dvěma paralelními kruhy opatřenými kapsami a vzáiemně propoienými příčnými čepy s obvodovými roztečemi odpovídaiícími unášecím výstupkům vy tvořenými na obvodu alespoň jednoho disku biokontaktoru.Přehled obrázků na výkresuJediný obrázek značí uspořádání soustavy biokontaktoru ve vertikálním řezu. vedeného prstencem s kapsami. unášeného unášecím kolem biokontaktoru. s vyznačením místa úniku vzduchu z kapes prstence v aktivačním prostoru usazovací ná drže a přečerpávané vody nad aerobní zónou biokontaktoru.Příkladg provedení technického ř ŤZařízení k přečerpávání a k provzdušňování vody. zvláště odpadní vody. je v příkladu provedení založeno na použití biokontaktoru 1. tvořeného na alespoň jednom společném nuceně poháněném hřídeli g paralelně uspořádanými disky § 2 plastu. částečně vnořenými do náplně aerobní zóny 4 a/nebo ien pevný mi neznázorněnými nosiči biomasy. a opatřeném alespoň jednímunášecím kolem 5 pro pohon přečerpávacích prostředků. Prostředek k dopravě stáleho množství vody do prostoru aerobní zóny Q biokontaktoru 1. kde dochází k biologickému nebo chemickému čištění vody. ie tvořen alespoň iedním prstencem §. který ie zavěšen na řečeném unášecím odvalovacím kole 5bioPo obvodu prstence 6 jsou ve zvolených odstupech uspořádány kapsy Z. u ieiichž nabíracích otvorů § isou v prstenci §. resp. v kapsách Z. upraveny dovnitř prstence Q vyústěné výtokové otvory 2. Velikost kapes Z a ieiich počet isou dány požadovaným množstvím přečerpávané vody. resp. vzduchu.

MPK / Značky

MPK: C02F 3/18

Značky: zařízení, vody, přečerpávání, odpadní, zvláště, provzdušňování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-u5-zarizeni-k-precerpavani-a-k-provzdusnovani-vody-zvlaste-odpadni-vody.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k přečerpávání a k provzdušňování vody, zvláště odpadní vody</a>

Podobne patenty