Číslo patentu: U 348

Dátum: 02.02.1994

Autor: Fabian Zdeněk

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka sušičky na sušenie sypkých hmôt, najmä sklárskych a zlievarenských pieskov. Sušička je tvorená čelnou a zadnou stenou a dvoma bočnými stenami. Sušička zahrňuje zásobník sypkých hmôt, vstupný a výfukový otvor pre sušiace médium, rošt, prípadne zberný žľab a vý sypné otvory.Na sušenie sypkých hmôt, napr. vlhkého sklárskeho piesku, sa bežne používajú tzv. rúrkové sušičky. Sušička je 0 patrená roštom, vytvoreným z kovových napr. oceľových rúrok usporiadaných vedľa seba v horizontálnej rovine. Do každej rúrky vyúsťuje plameñ horáka a opačný koniec rúrky je zaústený do komína. Piesok privádzaný na rúrkový rošt sa suší priamym kontaktom s teplým povrchom rúrok a usušený piesok prepadáva medzerami medzi rúrkami.Výhodou tejto rúrkovej sušičky sú pomerne nízke obstarávacie náklady, konštrukčne nenáročné zariadenie a jednoduchá obsluha.Nevýhodou rúrkovej sušičky je jej nízka účinnosť, pomerne vysoká spotreba plynu, napr. až 25 až 35 m 3 plynu na tonu sušeného piesku. Súčasťou sušičky je komín, potrebný k odťahu spalín. Počas prevádzky dochádza k prehnutiu, prípadne prepáleniu rúrok, ktoré sa musia pomerne často vymieňať.Ďalej je známa na sušenie sypkých h môt, napr. sklárskeho piesku, sušiaca pec zo šamotových tehiel. Vlhký piesok sa privádza na dierovanú klenbu. Klenba je ohrievaná plameňmi plynových horákov a suchý piesok prepadáva otvormi V klenbe. sušený piesok tak nepríde do styku so železom, čo je priväčšine sklárskych kmeňov na výrobu skla nutnou podmienkou.Nevýhodou sú okrem vysokých obstarávacích nákladov,najmä veľká spotreba plynu a nákladná údržba.Na sušenie sypkých hmôt, najmä sklárskeho piesku sa tiež využíva fluidné sušenie piesku vo vznose horúcich spalín. Fluidný spôsob sušenia má veľký výkon a menšiu spotrebu plynu na usušenie piesku, napr. v porovnaní s predchádzajúcimi uvedenými typmi sušenia až o 30 až 50 nižšiu spotrebu plynu na usušenie jednej tony piesku.Nevýhodou je pomerne zložité a investične nákladné zariadenie, vyžadujúce kvalifikovanú obsluhu. Terajšie zariadenia sú v prevádzkových podmienkach napr. sklární často po ruchové.Uvedené nevýhody sa odstránia, alebo podstatne obmedzia pri sušičke na sušenie sypkých hmôt, najmä sklárskych a zlievarenských pieskov, ktorá je tvorená čelnou a zadnou stenou,dvoma bočnými stenami a zahŕňa zásobník, vstupný a výfukový otvor pre sušiace médium, rošt, prípadne zberný žľab a výsypné otvory, podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že v skrini situovanej pod zásobníkom je umiestnený najmenej jeden rad predsúšacích roštov usporiadaných vzájomne nad sebou, pod ktorými je osadený lamelový rošt. Čelná stena sušičky je osadená pod lamelovým roštom vstupným otvorom sušiaceho média a zadná stena nad alebo na úrovni najvyššieho predsúšacieho roštu výfukovým otvorom sušiaceho média. Čelná a zadná stena skrine sušičky je osadená krytmi, prekrývajúcimi rošty na usmernenie prúdenia sušiaceho média.Je výhodné, ked predsúšací rošt pozostáva z profilových prvkov v tvare písmena V v priereze, pričom sú tieto profilové prvky usporiadané vedľa seba v priereze so špičkou písmena V hore.Ďalej je výhodné, ked je profilový prvok v priereze pís mena V na obidvoch pozdĺžnych koncoch opatrený pilovitými výrezmi.Okrem toho je výhodné, ked je lamelový rošt tvorený lamelami z perforovaného, alebo okami opatreného materiálu strechovitého prierezu, pričom lamely sú v lamelovom rošte usporiadané vedľa seba a lamely sú čiastočne vzájomne prekryté.Tiež je výhodné, ked je pod lamelovým roštom osadený zberný žľab, v ktorého najnižšej časti je situovaný aspoň jeden výstupný otvor.Okrem toho je výhodné, ked je zberný žľab opatrený aspoň jedným čistiacim otvorom.Výhodné je tiež to, ked je V bočnej stene skrine vytvorený uzavierateľný otvor na úrovni lamelového roštu.Nezanedbateľne výhodné je, ked je vnútorný priestor sušičky vyložený neželeznými materiálmi.Hlavnou prednosťou sušičky podľa tohoto technického riešenia sú nízke nadobúdacie náklady a malá spotreba energie. Napr. v porovnaní s fluidnou sušičkou predstavujú nadobúdacie náklady na túto sušičku cca 5 a spotreba energie cca 20 . Prevádzka tejto sušičky pri využití na sušenie sklárskych pieskov, bola počas doby skoro dvoch rokov celkom bezporuchová, s minimálnymi nárokmi na obsluhu. Počas tejto prevádzky bolo overené, že sušička tejto konštrukcie spoľahlivo vysuší aj zmrznutý, alebo značne mokrý piesok.Predsúšacie rošty usporiadané prípadne nad sebou, predsúšajú postupne sypký materiál, ktorý sa postupne prepadáva do nižšie umiestnených radov predsúšacich roštov a nakoniec na lamelový rošt, kde sa sypký materiál dosušuje. Spoľahlivému prepadávaniu sypkého materiálu napomáha predsúšací rošt s profilovými prvkami v priereze tvaru písmena V so špičkou hore, takže piesok prepadáva medzerami vedľa seba usporiadaných profilových prvkov tohoto typu. Pilovité výrezy na pozdlžnych koncoch takto tvarovaných profilových prvkovzlepšujú účinnosť sušenia členitejším povrchom styčnej plochy.Lamelový rošt vytvorený 2 perforovaného materiálu, alebo s okami umožňuje ľahšie prepadávanie sypkého materiálu,ktorý dalej prepadáva medzerami, usporiadanými medzi vedľa seba uloženými a čiastočne sa prekrývajúcimi lamelami.Zberný žľab pod lamelovým roštom usmerňuje tok vysušeného sypkého materiálu, čomu napomáhajú aj výsypné otvory v jeho najnižšej časti. Čistiaci otvor V zbernom žľabe umožňuje čistenie piesku od nečistôt. Uzavierateľný otvor V bočnej stene skrine umožňuje výmenu roštov, napr. lamelového roštu.Situovanie vstupného a výfukového otvoru vrátane krytov prispieva k navedeniu a spoľahlivému toku sušiaceho média v sušičke.Vyloženie vnútorného priestoru sušičky neželeznými materiálmi je výhodné na sušenie sypkých materiálov, napr. pieskov, v prípadoch, ked piesok nemá prísť do styku s časticamiPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je podrobne opísané dalej na príkladnom vyhotovení, ktoré je bližšie vysvetlené prostredníctvom výkresov, z ktorých predstavuje obr. 1 čelný pohľad na sušičku,obr. 2 bokorysný pohľad na sušičku,obr. 3 axonometrický pohľad na profilový prvok predsúšaciehoroštu, obr. 4 axonometrický pohľad na lamely lamelového roštu aPríklad vyhotovenia technického riešeniaSušička pozostáva z čelnej steny lg, zadnej steny li advoch bočných stien lg. Sušička zahŕňa zásobník l sypkého ma

MPK / Značky

MPK: C03B 3/02, C03B 1/00

Značky: sušička

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-u348-susicka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sušička</a>

Podobne patenty