Číslo patentu: U 3344

Dátum: 06.11.2002

Autori: Sklenár Rudolf, Futej Pavol

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka bazénu najmä pre športové a rekreačné účely, ktorého bazénová vaňa je stavebnicového systému.Súčasné bazény sú vytvárané stavebnou činnosťou, kde prvá vrstva v styku so zeminou je pórovitá, za ňou nasleduje vodovzdomá prepážlca s odvodmi pár. Za uvedenými technickými prostriedkami je zospodu a zboku vytvorená pevnostná bariéra betónová, prípadne železobetónové, do ktorej sú vytvorené prívodné a odvodné kanály vody osadené nepriepustnými rúrkami. V homej časti bočnej steny sú prepadové otvory na odvod znečistenej vody. Súčasťou bazénu sú vstupné chodníky,pripadne schody do bazénu. Ako pomocné hygienické zariadenia sú rôzne plytčiny s bakteriálnou úpravou a sprchy. iProgresívnejšie bazény majú vrstvu v styku s vodou z pogumovanej tkaniny,polyetylénu, polypropylénu, ktoré sú vytvorené z dielov navzájom tepelne spojených.Nevýhodou uvedených riešení je vysoká prácnosť a špecializácie stavebných činností, pričom oprava je zložitá. Ďalším nedostatkom je možnosť množenia baktérií, hlavne v bazénoch vyrobených z umelých hmôt, kde v zvaroch, ale i v stykových plochách keramických dielcov sa zachytávajú nečistoty a vytvára saUvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie bazénu najmä pre športové a rekreačné účely stavebnicovej konštrukcie pozostávajúcej z dna, ktoré prechádza do bočných stien so vstupom a výstupom do priestoru bazénu, pričom má prevažne v spodnej časti po bokoch prívod vody a na dne má aspoň jeden odvod vody. Dno bazénu pozostáva z pevnostnej dosky, ktorú od lôžka, prevažne štrkového, oddeľuje podkladové vrstva a izolačná vrstva. Na svojej vrchnej časti pevnostná doska má tvámu výplňovú vrstvu prevažne z piesku, na ktorej je nepriepustná kontaktná vrstvaprevažne zo sklolaminátu. Na dne bazénu je na najnížšom mieste odvod vody. Pobokoch bazén má bočné steny s prepadovýmí žľabmi. Do bočných stien vyúsťiirjú prívodné otvory vody prevažne v spodnej časti. Bočná stena je modulovej konštrukcie a je tvorená rovnými, šikmými, rohovýrni bočnými modulmi. Každý bazén má aspoň jeden rebríkový bočný modul. Špeciálne uskutočnenie má z vnútomej strany na bočnej stene rovinné stupne, na ktoré z boku nadväzuje zvislý rotačný bočný modul a šikmý bočný modul s rovinnými stupňamí. Bočná stena je vytvorená z bočných modulov, ktoré majú zvislé výstupy a rovinné madlo. Vstupný, respektíve Výstupný bazénový rebrík má zvislú časť so stupňami upevnenými do súbežných nosnikov,ktoré prechádzajú do madiel tak, že jedno je nižšie a druhé vyššie, pričom ich konce sú upevnené až na nášľapnej ploche.Výhodou technického riešenia je rýchla montáž pri nízkych nákladoch a vysokej životnosti bazénu. Vyžaduje malú údržbu pri splnení najprísnejších hygienických požiadaviek. Bazén má seriózny vzhľad a farebnú stálosť prvkov. Riešenie bazénu má minimálny počet stykových prekrývajúcích sa plôch, čim sa nevytvárajú ostré hrany. Technické riešenie je dokonale nepriepustné, Vodotesné a vodovzdomé. Umožňuje vytvárať hĺbku bazénu od l do 4 m s umožnenim protiprúdového plávania, pri väčších hĺbkach bazénu je možné na bočnej stene vytvárať bezpečnostný schod. Altematívne uskutočnenie má samostatný priestor pre zdravotne poškodených s možnosťou uskutočnenia masáže a balneoterapeutickýchPrehľad obrázkov na výkresePodstata technického riešenia je znázomená na priloženom vyobrazeni, kde obr. l je pohľad na dno a bočnú stenu srebríkom ako aj čiastkové rezy bočnej a spodnej časti. Obr. 2 znázorňuje hlavne uskutočnenie bočných modulov panelov. Obr. 3 znázorňuje konkrétne uskutočnenie bočného rovného modulu s výstuhami. Obr. 4 znázorňuje v reze vyrovnávaciu nádrž. Obr. 5 znázorňuje usporiadanie rozvodného potrubia bazénu s prívodom a odvodom vody ako aj riešenie zapojenia prepadu vody. Obr. 6 znázorňuje konkrétne uskutočnenie napojenia rovinnej a zvislej časti. Obr. 7 znázorňuje jedno konkrétne uskutočnenie nepriepusmej kontaktnej vrstvyz polyesterovej živice a z výstužného vnútomého skleneného vlákna.Príklady uskutočnenia technického riešeniaBazén najmä pre športové a rekreačné účely pozostáva z bazénovej vane m tvorenej dnom l, ktoré prechádza do bočnej steny 2, na ktorej je prívod 22 vody. V najnižšej časti dna j je odvod § vody. Technické riešenia dna l spočíva V tom, že má pevnostnú dosku 2 uloženú na podkladovú vrstvu L ktorá je na lôžlm ž. Je vhodné,ak lôžko ě je tvorené štrkom a podkladová vrstva Z je tvorená z betónu, pevnostná doska 2 je zo železobetónu. Medzi podkladovou vrstvou Z a pevnostnou doskou g je izolačná vrstva 5 ako vodotesná zábrana. V altematívnom uskutočnení má vzduchové komôrky. Z vrchnej strany na pevnostnej doske 2 je tváma výplňová doska Q tvorená prevažne pieskom, na ktorej je nepriepustná kontaktná vrstva Q vytvorená najmä zo sklolaminátu. Nepriepustná kontaktná vrstva Q je vyrobená z laminátových dielov na podstate polyesterových pryskyríc a sklenených vlákien. S výhodou má aspoň štyri vrstvy, kde prvá styková vrstva j je tvorená farebnými pigmentami v polyesterovej živici, druhá spojovacia vrstva 6.2 je podobne tvorená polyesterovou živicou,prípadne s farebnými pigmentami. Polyester je vyrobený na báze so styrénom modifikovanej ortoñálovej alebo nenasýtenej polyesterovej živice. Nasleduje tretia vnútomá spevňujúca vrstva Q so sklenenými vláknami a taká istá štvrtá spevňujúca vrstva g. Je možná aj vrchná vrstva. Qá vyrobená podľa predchádzajúcich vrstiev,alebo na báze styrénu a metylmetakrylátu ako gelcoat. Takto vytvorená nepriepustná kontaktná vrstva Q zabezpečuje požadované technické účinky ako vodotesnosť,pevnosť a estetiku pri dlhodobej životnosti. Po okraji dna 1 je bočná stena 2 , ktorá je tvorená rovnými bočnými modulmi 9.3 a šikmýmí bočnými modulmi QA. Medzi dvomi bočnými stenami 9 je v rohu rohový bočný modul 9.5. Bočná stena 2 má po obvode prepadový žľab 24 g a aspoň jeden rebríkový bočný modul 9.6, do ktorého je pevne upevnený bazénový rebrík 9.6 l. Prepadový žľab m bočnej steny 2.O má prepadové hrdlo 910, ktoré je napojené na prepadové potrubie 2.11 spojené s vyrovnávacou nádržou 94 g. Z vnútomej strany bazénu na bočnej stene 29 je bočná nepriepustná kontaktná vrstva 2, ktorá je spojená s takou istou na dne nepriepustnou kontaktnou. vrstvou Q. V altematívnom uskutočnení bočná stena 2.9 je vytvorená z vnútomej strany dna 1 rovinnýmí stupňami 2 § a zvislým rotačným bočným modulom Ľ naväzujúcim na bočný šiloný modul 9.91 s rovinnýmí stupňami 9 s. Bočné moduly Q, 251, 2. a/alebo gQ, gs a 23 majú zvisle výstupy m a rovinné madlo l 1Pred vstupm do bazenu sú osadojné hygienické brodidlá so sprchou. Bočné steny E sú v kolmej polohe ñxované staviteľnou výstuhou 11. Je vhodné, ak bazénová vaňa 19 má po obvode skruž Ľ vytvorenú betónom, prípadne niekoľko skruží Q nad sebou. Bočná stena 29 má z vnútomej strany madlo 9.O 2 a na homej strane zdrsnené ryhovanie. Odvrátená strana má lôžko QQA pre uloženie ochodze. Bočné steny ü sú navzájom spojené bočnými spojovacími stenami 9.05 a ku dnu 1 sú spojené spodnou stenou 2. Žlĺab 2.91 bočnej steny 90 je prekrytý mriežkou 2.93. Tvarovú stálosť zabezpečujú zvíslé a vodorovné výstuhy 9 L

MPK / Značky

MPK: E04H 4/04

Značky: bazén

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-u3344-bazen.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bazén</a>

Podobne patenty