Zariadenie na odťahovanie kalu z dosadzovacích nádrží v čistiarňach odpadových vôd

Číslo patentu: U 333

Dátum: 02.02.1994

Autor: Braxator Franz

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na odtahovanie kalu z dosadzovacich nádrží v čistiarňach odpadových vôd.Riešenie sa týka čistenia odpadových vôd biologickým spôsobom, konkrétne rieši problém rovnomerného odtahovania vratného resp. prebytočného kalu z dosadzovacich nádrži klasických typov (pravouhlé, radiálne).Problém zhrabovania a následného odsávania vratného, resp. prebytočného kalu z usadzovania priestoru (dna) dosadzovacich nádrži je V súčasnosti riešený tzv. zhrabovacimi mostami. Na pojazdnej konštrukcii, ktorá sa pohybuje dookola v radiálnych nádržiach resp. striedavo zo strany na stranu v pravouhlých nádržiach, sú zavesené pri dne usmerňovacie lopaty, ktorých úlohou je sústredovat odsedimentovaný kal spravidla do stredu dosadzovacej nádrže. Odtiaľ je potom nahromadený kal odsávaný bodovo spát do biologického procesu (vratný kal) resp. db zahustovacích nádrží (prebytoćný kal).Nevýhodou tohoto riešenia je, že pohybom zhrabovacich lopát v usadenom kale dochádza v niektorých miestach k tzv. skratovým prúdom, čo má za následok lokálne virenie a jeho následné vynášanie do odtoku, kde značne negatívne ovplyvňuje kvalitu vyćistenej vody. Toto je častý pripad najmä pri zmiešaných odpadových vodách, kde je značný podiel odpadových vôd z priemyslu, hlavne potravinárskeho (mliekárne, konzervárne,),čo je spravidla v každom väčšom meste. Tento druh vôd vytvára v biologickom stupni kal s nižšou špecifickou hmotnosťou ako pri klasických splaškových vodách, ktorý má tendenciu flotovat a pri sebemenšich hydraulických skratoch odchádza do odtoku.Ďalšou nevýhodou je, že tieto zhrňovacie systémy častozanechávajú na dne tzv. kalové lavice, to značí miesta, kde už nie sú účinne.Tu sa kal usadzuje, zhromažďuje. zahníva a po čase sa dôsledkom hnilobného procesu znova dostáva na hladinu a následne do odtoku vyčístenej vody.Bodové odsávanie kalu má za následok najmä pri vyšších recirkulačných pomeroch, ktoré sú často z dôvodu udržania technologických podmienok nevyhnutné. vytvorenie tzv. sacieho kužela. To značí, že po odsadení určitého množstva sedimentovaného kalu čerpadlo lokálne odsáva vyčistenú vodu. ktorá kladie menší odpor. Sedimentovaný kal ostáva na dne nádrží a v recirkulačnom okruhu prúdi oveľa nižšie percento kalu ako je z technologického hľadiska potrebné. Dôsledkom je opät hromadenie kalu v dosadzovacej nádrži so všetkými vyššie uvedenými negatívnymi sprievodnými javmi. ako aj zhoršenie účinnostiUvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje zariadenie pre odtahovanie kalu z dosadzovacích nádrží v čistiarñach odpadových vôd podľa predloženého úžitkového vzoru. ktorého podstatou je, že pozostáva zo zberného potrubia, ktoré je napojené na odsávacie potrubie opatrené nasávacími otvormi, ktoré je uložené horizontálne nad dnom nádrže. V priestore pod odsávacím potrubím je na nosníkoch uchytená zhrabovacie plošina opatrená tesniacimi prvkami. v priestore nad odsávacím potrubím je na stojanoch horizontálne upevnená vodiaca plošina a na čeých stenách nádrže v smere pohybu odsávacieho potrubia sú von výške hornej plochy vodiacej plošiny na stojkách umiestnenés výhodou gumené stierky. Nasávacie otvory odsávacieho potrubia majú presne definované rozmery a ich veľkost je taká. že účinná sacia plocha otvorov sazmenšuje so vzrastajúcou vzdialenosťou od zberneho potrubia.Pritom nasávacie otvory odsávacieho potrubia môžu bytobdĺžnikového tvaru. s výhodou so zaoblenými rohmi.Tesniace prvky sú tvorené pásmi z gumy alebo iného pružnéhomateriálu. Vodiaca plošina je s výhodou obdĺžnikového tvaru a jej hrany v smere pohybu sú skosene. Zhrabovacia plošina je s výhodoua m Podstatou činn sti riešenia je plošné odsávanie v celom priereze sedimentačnej ča łi dosadzovacej nádrže vytvorenés,spojením spodnej časti recirkulačneho okruhu tvoreného pohyblivým sacím potrubím uloženým naprieč nádrže s vodiacou plošinou na ním usmerňujúcou sedimentovaný kal do podtlakového priestoru odsávacieho potrubia a usmerňovaoou zhrabovaoou plošinou. ktorá zabraňuje zapchatiu odsávacích otvorov väčšími predmetmi a zároveň zdola usmerňuje usadený kal do priestoru odsávania. Dôležitou skutočnosťou je aj vzdialenosť umiestnenia prvého nasávacieho otvoru od zberneho potrubia.Dodržaním riešenia a hydraulicých pomerov podľa vynálezu, sú zabezpečené rovnomerné podtlakove pomery v sacom (podtlakovom) priestore odsávacieho potrubia a tým rovnomerné plošné odsávaniev celom priereze sedimentačného priestoru dosadzovacej nádrže.Táto skutočnosť v súčinnosti S usmerñovacími plošinami, ktoré jednoznačne ohraničujú a usmerňuje objem kalu. ktorý má byt odsatý do priestoru na to určenému. odstraňuje všetkyTvar hornej - vodiacej plošiny znemožňuje tvorbu prúdov,ktoré skôr než by mohli vzniknút. sú usmernene do podtlakového priestoru, kde hydraulické pomery umožňujú len jeden smer do odsávacieho potrubialOdsávacie potrubie je umiestnené v takej výške nad dnomnádrže od kraja ku kraju. že ani pri najmenšom recirkulačnom pomere (výkone odsávacieho potrubia) podtlakové pomery v odsávačom priestore neklesnú natoľko. aby umožnili tvorbukalových lavíc. Sacia sila čerpadla je rovnomerne rozložená na prierez nádrže, čo v súčinnosti s vodiacou plošinou jednoznačne zabraňuje tvorbe sacieho kužeľa a tým nasávaniu vyčistenej vody. Vzhľadom na to. že zariadenie sa pohybuje pomaly. dochádza počas jeho činnosti k sedimentácii kalu na vrchu vodiacejplošiny. Keďže tu by mohli vznikať kalové lavice. ktorým práveriešenie podľa predloženého úzitkoveho vzoru zabraňuje. je tento kal zhrnutý. vždy keď zariadenie príde na jeden 2 koncov nádrže. prostredníctvom stierok upevnených na stenách dosadzovacejPríklad vyhotovenia zariadenia je na priložených výkresoch,kde na obr. 1 je znázornená zariadenie v čelnom pohľade. na obr.2 v priečnom reze a na obr. 3 je stieracie zariadenie na krajiAko je znázornená na výkresoch. zariadenie pozostáva z pozostáva zo zberného potrubia L. ktoré je napojené na odsávacie potrubie Q opatrené nasávacími otvormi 2. ktoré je uložené horizontálne nad dnom nádrže. Nasávacie otvory 2odsávacieho potrubia 3 majú presne definované rozmery. pričom ich účinná sacia plocha sa zmenšuje so vzrastajúoou vzdialenosťou od zberného potrubia l. Nasávacie otvory 2 odsávacieho potrubia 5 môžu byt tvaru obdĺžnika, kruhu a pod., s výhodou sú však vyhotovené v tvare obdĺžnika so zaoblenými rohmi.V priestore pod odsávacím potrubím § je na nosníkoch uchytená zhrabovacie plošina Q opatrená tesniacimi prvkami Z. ktoré sú výhodne tvorené pásmi z gumy. ale rovnako sa môžu vyhotoviť i z iného mäkšieho pružného materiálu. Zhrabovaciaplošina Q može byt vypuklá smerom k odsávaciemu potrubiu 3.V priestore nad odsávacím potrubím § je na stojanoch horizontálne upevnená vodiaca plošina g. Vodiaca plošina môže byt s výhodou obdĺžnikového tvaru, so skosenými hranami v smere jej pohybu. Stieraníe hornej plochy vodiacej plošiny 3 zabezpečujú stierky g. s výhodou gumené. ktoré sú upevnené na čelných stenách Q nádrže v smere pohybu odsávacieho potrubia na stojkách Q vovýške hornej plochy vodiacej plošiny.

MPK / Značky

MPK: C02F 3/00, B08B 13/00

Značky: čistiarňach, odpadových, dosadzovacích, nádrží, odťahovanie, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-u333-zariadenie-na-odtahovanie-kalu-z-dosadzovacich-nadrzi-v-cistiarnach-odpadovych-vod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na odťahovanie kalu z dosadzovacích nádrží v čistiarňach odpadových vôd</a>

Podobne patenty