Mechanické zabezpečovacie zariadenie automobilu

Číslo patentu: U 3213

Dátum: 04.06.2002

Autor: Remiš Dušan

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Toto technické riešenie sa týka mechanického zabezpečovacieho zariadenia automobilu určeného na zabezpečenie automobilov proti ich odcudzeniu. Technické riešenie spadá do oblasti mechanickýchzabezpečovacích systémov vautomobilovom priemysle.Medzi zabezpečovacie systémy proti odcudzeniu motorových vozidiel v súčasnosti možno zaradiť viacero spôsobov a zariadení. Znich medzi najjednoduchšie možno zaradit rôzne mechanické zabezpečovacie zariadenia. Jedným znich je.tzv.- Mult-Iock, ktorý uzamykateľnou tyčkou alebo podkovou blokuje riadiacu páku. Existujú aj mechanické Uzamykateľné rozperné tyče alebo tiahla,ktoré blokujú otáčanie volantom alebo blokujú manipuláciu spedálmi brzdy aspojky. Tieto opísané mechanické zabezpečovacie zariadenia sa však považujú za doplnkové, lebo niektoré znich užvsúčasnej dobe nie je problém prekonať. Vpodstate ich úlohouje stažit odcudzenie vozidla. Svýhodou sa však kombinujúisaktívnymi elektronickými imobilizérmi či inými elektronickýmizabezpečovacím zariadením je práve rozperná tyč určená na blokovanie pedálov automobilu. Známa je rozperná tyč systému Bullock bežne aplikovateľná do rôznych typov automobilov. Jej konštrukcia je založena na uzamykateInej rukoväti azdvojenom kIieštovom systéme obopnutia dvoch pedálov - brzdového a spojkového. Druhý koniec rozpernej tyče je opatrený dvoma priečnymi krátkymi ramenami tak, že pomer rozpätia priečnych ramien kstredovej vzdialenosti čeľustí vmieste uzamknutia pedálovje vyjadrený pomerovým číslom 2. Systém Bullock určený na uzamykanie dvojice pedálov je radený podľa rôznych motoristických publikáciíakojedenzúčinných spôsobov mechanického zabezpečenia automobilov proti krádeži. Uvádzaná doba prekonania tohto zariadenia je asi 16 min. Zlodeji sa pritom orientujú na poškodeniesamotných pedálov ako na robustný zámok.Zabezpečovacie zariadenie na pedále automobilu je však pre určité typy automobilov neúčinné, pretože sa dá vo veľmi krátkom časovom intervale prekonať, čím už neplní svoju zabezpečovaciu funkciu aautomobil sa tak stáva pojazdný. Pritom sa nejedná o deštruktívne nenávratné znefunkčnenie zabezpečovacieho zariadeniaa ani pedálov či iných častí automobilu.Preto v záujme širokej motoristickej verejnosti sa vyššie uvedené nedostatky riešili zdokonalením zabezpečovacieho zariadenia na pedále automobilu na trhu ponúkané pod názvom Bullock. Výsledkom tohto úsilia je upravené zabezpečovacie zariadenie na pedále automobilu realizované technickými prostriedkami podľa tohtoUvedené nedostatky sú úplne odstraňované mechanickým zabezpečovacim zariadením automobilu, aplikovaného na pedále automobilu, podľa tohto technického riešenia. Vychádza sa pritom zkonštrukciesuzamykatelnou rukoväťou, ktorá je zároveň nosnou tyčou konštrukcie. Pritom asi vstredovej časti rukoväte sú po jej bokoch umiestnené dve dvojdielne kIieštové uzatváracie čeľuste otvárajúce sa axiálnym pohybom odomknutej rukoväte. Podstata technického riešenia spočíva vtom, že druhý koniec nosnej tyče je opatrený dvoma priečnymi ramenami tak, že pomer celkovej dĺžkyramien k stredovej vzdialenosti uzatváracích čeľusti je z intervalupomerového čísla od 2,5 do 4,5. Vjednom výhodnom uskutočnení je výhodné pomerové číslo 3,75 alebo 4,0.Účinok mechanického zabezpečovacieho zariadenia automobilu podľa tohto technického riešenia .možno zvýšiť, ak jedno rameno je dlhšie. ako druhé rameno, čo je taktiež podstatným znakom technického riešenia. Tieto ramená je samozrejme vhodné vyrobit zrobustných tyčí väčšieho prierezu, aby sa dosiahla vyššia odolnost pri ich možnom poškodení.Napokon možno zvýšiť aj celkovú spoľahlivosť mechanického zabezpečovacieho zariadenia automobilu podľa tohto technického riešenia tým, že súosí manipulačný otvor umiestnený na druhom konci nosnej tyče je zablendovaný ťažko odstrániteľnou zátkou, čo je taktiež podstatným znakom technického riešenia.Výhody mechanického zabezpečovacieho zariadenia automobilu podľa tohto technického riešenia spočívajú v tom, že bezpečnezabezpečuje motorové vozidla proti ich odcudzeniu.Prehľad obrázkov na výkresochMechanické zabezpečovacie, zariadenie automobilu podľa tohto technického riešenia bude bližšie ozrejmené pomocou výkresov, kde na obr. 1 je znázornená základná konštrukcia zariadenia srovnakou dĺžkou oboch ramien. Odvodená konštrukcia zariadeniasroządielnou dĺžkou ramien je znázornená na obr. 2. Na obr. 3 je znázornený konštrukčný znak riešenia spočívajúci vúprave druhého konca zariadenia. Na obr. 4 je znázornené osadenie mechanické zabezpečovacie zariadenie automobilu podľa tohto technického riešenia vautomobile.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu riešenia bude opísaný základný variant mechanického zabezpečovacieho zariadenia automobilu podľa predloženého technického riešenia zabezpečujúceho pevnú fixáciu pedálu spojky apedálu brzdy, znázornené na obr. 1 a 3. Mechanické zabezpečovacie zariadenie automobilu pozostáva zdutej nosnej tyče 1, ktorá na jednom svojom konci prechádza do uzamykateľnej rukoväte svalcovou vložkou zámku spiatou tiahlami s dvoma zdvojenými dvojdielnými kliešťovými uzatváracimi čeIustami g vasi stredovej časti nosnej tyče 1. Druhýje opatrený dvoma priečnymi ramenamikoniec nosnej tyče 1 g srovnakou dĺžkou jedného aj druhého ramena g. Celková dĺžka A týchto ramien gspolu je 3,75 -násobkom stredovej vzdialenosti 5 uzatváracích čelustíg. Súosí manipulačný otvor gumiestnený na druhom konci nosnej tyče 1 je zablendovaný zátkou Q ťažko odstrániteľnou, napriklad gumovou alebo zhúževnatej plastickej hmoty. Zátka Q sa aplikuje hned po prvom nastavení správnejdĺžky nosnej tyče 1.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu riešenia bude opísaný odvodený variant znázornený na obr. 2 a 3. Taktiež pozostáva zdutej nosnej tyče 1, ktorá na jednom svojom konci prechádza do uzamykateľnej rukoväte svalcovou vložkou zámku spiatou tiahlami s dvoma zdvojenými dvojdielnými kliešťovými uzatváracimi čeľusťami 3 vasi stredovej časti nosnej tyče 1. Druhýkoniec nosnej tyče 1je opatrený dvoma priečnymi ramenami g srozdielnou dĺžkou jedného aj druhého ramena g. Rameno so svojou väčšou dĺžkou sa pri aplikácii zariadenia orientuje napravo od pedálov, kde je väčší priestor. Celková dĺžka A týchto ramien

MPK / Značky

MPK: B60R 25/00

Značky: zariadenie, zabezpečovacie, automobilů, mechanické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-u3213-mechanicke-zabezpecovacie-zariadenie-automobilu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanické zabezpečovacie zariadenie automobilu</a>

Podobne patenty