Debniaci nosný systém inžinierskych stavieb

Číslo patentu: U 2595

Dátum: 14.08.2000

Autor: Krupička Václav

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Debniaci nosný systém inžinierskych staviebTechnické riešenie sa týka debniaceho nosného systému inžinierskych stavieb,určeného pre spevnenie rovinne upravených plôch o nízkej nosnosti alebo opomých stien a svahov smožnosťou aplikácie finálneho povrchu bez nutnosti použitiaPre spevnenie podlažia či zvýšenie jeho nosnosti pri budovaní inžinierskych stavieb,najmä líniových, stabilizácií podkladov železničných tratí, základov vozoviek,poľných a lesných ciest, sldádok, parkovacích a odstavných plôch, letiskových plôch a podobne sa doposiaľ vo väčšine prípadov používajú klasické materiály, ktorých hlavným predstaviteľom sú štrkopiesky, ktoré môžu byt ďalej kombinované sgeotextiliami, pokladanými na zemnúPre spevňovanie podlažia sa ďalej používajú nové technológie voštinových prvkov, ktorých riešenie odpovedá napr US patentom č.4 717 283, č. 4 778 309 alebo č. 4 965 097- sekcie tvorené plochými prúžkami zplastov, ktoré sú spojené do série súbežnými prievarovými zvaimi. Po roztialmutitvoiia tieto prepojené prúžky, steny pružných priestorových buniek, do ktorých je následne vložený výplnkový materiál, zvolený podľa povahy a veľkosti navrhnutého zaťaženia.Nevýhodou riešení využívajúcich klasické materiály pre spevnenie podlažia s trvalým výskytom deformácií alebo -obahnením pláne je najmä numosť pokládky viac konštrukčných vrstiev cenovo náročného kvalitného štrkopiesku, náldadná prípadná výmena podlažia a v neposlednej rade tiež pomeme nízka šmyková pevnosť a tuhosť tohoto voľne sypaného materiálu, najmä pn dynamickom namáhaní. Použitím voštinových prvkov sa síce väčšina nevýhod klasického riešenia odstraňuje, ale možnosť posuvu výplne buniek voči sebe vpozdlžnom smere zostáva, vzhľadomk statickému i dynarnickému zaťaženiu. Posuvu výplne buniek voštinového prvkuv tomto prípade nezabráni.zdrsnený povrch použitého pásku z plastu, používaný u niektorých typov voštinových prvkov. U prvej (spodnej) vrstvy prvku je tak nutné použiť pomeme pevnú geotextíliu či geomriežku. Takýto prvok je možné použiť len ako podkladový či vystužovací prvok.Nedostatky doposiaľ používaných riešení do značnej miery odstraňuje debniaci a nosný systém inžinierskych stavieb podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že prvok tohoto systému tvoria najmenej tri rovnobežne tvarované prúžky zplastu, spojené do sérií, najmenej jednou radou súbežných nitovaných spojov, kolmých k pozdĺžnej ose týchto prúžkov, ktorých jedna strana je opatrená jednotlivo umiestnenými výstupkami a ich druhá strana je opatrená odpovedajúcim počtom prehlbení zhodných tvarov stvarom výstupkov, kde medzi výstupkami či prehlbeníami sú umiestnené vpodstate rovné plochy, ktorými je preložené hlavná rovina prúžkov, pričom výstupky a prehlbenia môžu byt rôzneho tvaru, umožňujúceho zachytenie. (uzamknutie) výplňovej vrstvyj majúce minimálnu výšku (hĺbku) 10 mm a šírku základne rovnú maximálne trojnásobku ich výšky a ich umiestnenie na dvoch susediacích rovnobežných tvarovaných prúžkoch umožňuje ich vzájomné zasunutie, najmä vprepravnom stave. Po roztiahnutí znitovaných rovnobežných prúžkov zplastu sa vytvoria jednotlivé bunky, ich steny sú z jednej strany vypuklé a zdruhej strany vyduté vmiestach výstupkov či prehlbení a po vyplnení výplňovým materiálom vzniká pevná vystužovacia vrstva, ktorá je vytvorenými výstupkami a prehlbeníami akoby uzamknutá vo vzniknutej bunke v mieste dotyku výplňového materiálu a výstupkov či prehlbení plastového prúžku.Výhodným sa javí použitie tvarovaných fólií znízkoľahčeného polyetylénu,opatrených výstupkami a prehlbeníami tvaru kolmého štvorbokého ihlanu s výškou 10 až 12 mm a šírkou základne 24 až 30 mm, zktorých sa pripravia tvarované prúžky v požadovaných rozmeroch. Pri zámere použitia debniaceho nosného systému podľa tohoto technického riešenia ako vystužovacieho prvku, i je možné ako výplň použiťakýkoľvek bežne používaný materiál. Pokiaľ má debniaci nosný systém slúžiť súčasneako fmálny povrch budúcej inžinierskej stavby, najmä komunikácie alebo podlahy je výhodne ako výplne použiť najprv štrk či štrkopiesok na vytvorenie základnej vrstvy,dosahujúcej napr. do dvoch pätín výšky bunky a potom aplikovať betónovú zmes doplniť bunku po jej horný okraj. Steny buniek vtomto prípade vytvoria súčasnev betónovej vrstve dilatačné škáry komunikácie alebo podlahy.Pre správnu funkciu debniaceho nosného systému podľa tohoto technického riešenia je vhodné najprv preveriť nosnosť terénu a prípadne vykonať úpravy, akoPrehľad obrázkov na yýkresochPríklady uskutočnenia debniaceho nosného systému inžinierskych stavieb podľa tohoto technického riešenia sú bližšie vysvetlené pomocou obrázkov. Na obr. 1 je znázomená zostava základného prvku debniaceho nosného systému inžinierskych stavieb, kde sú jednotlivé rovnobežné tvarované prúžky spojené do sérií jednou radou nitovaných spojov kolmých kpozdĺžnej ose týchto prúžkov. Obr. 2 znázorňuje detailný pohľad na jednu zbuniek, vytvorených roztiałmutím znitovaných rovnobežných tvarovaných prúžkov. Obr. 3 znázorňuje zostavu základného prvku debniaceho nosného systému inžinierskych stavieb, kde sú jednotlivé rovnobežne tvarované prúžky spojené do sérií dvoma radarni nitovaných spojov kolmých k pozdlžnej ose týchto prúžkov. Na obr. 4 je tiež znázomený detail takto vzniknutej širšej bunky svyznačením vrstvy podkladového materiálu a vrstvy betónovejPrvok debniaceho nosného systému inžinierskych stavieb podľa obr. l a 2 je tvorený sústavou rovnobežných tvarovaných pnížkov l, výšky 20 cm, vyseknutých ztvarovanej polyetylénovej fólie, ktorej výstupky 19 a prehĺbenie ll majú tvar štvorbokého ihlanu výšky ro mm a šírky základne 25 mm. Tvarované prúžky i súspojené do sérií jednou radou nitov g, umiestnených kolmo kpozdĺžnej ose 13 tvarovaných prúžkov l. Roztiałmutím znitovaných prúžkov vpožadovanej lokalite vzniknú jednotlive bunky g prvku debniaceho nosného systému, slúžiaceho ako podkladové vrstva inžinierskych. stavieb. Bunky 1 sú potom vyplnené štrkopieskom,pričom výstupky l 0 a prehĺbenia ll zabezpečia výplň bunky g proti posuvu v smere jej osi 14.Prvok debniaceho nosného systému inžinierskych stavieb podľa obr. 3 a 4 je tvorený sústavou rovnobežných tvarovaných prúžkov l, výšky 20 cm, vyseknutých ztvarovanej polyetylénovej fólie, ktorej výstupky n) a prehĺbenia l majú tvar štvorbokého ihlanu výšky 10 mm a šírky základne 25 mm. Tvarované pnížky l sú spojené do sérií dvomi radami nitov g umiestnených kolmo kpozdĺžnej osi 13 tvarovaných prúžkov l. Roztiahnutím znitovaných prúžkov vpožadovanej lokalite vzniknú jednotlivég prvkov debniaceho nosného systému, slúžiaceho ako finálny povrch inžinierskych stavieb. Bunky ą sú do troch pätín svojej výšky vyplnené štrkopieskom, tvoriacim základnú vrstvu fł a potom doplnené betónovou mazaninou,tvoriacou ñnálnu vrstvu á. Výstupky 10 a prehlbenia l 1 zabezpečia výplň bunky 3 proti posuvu v smere jej osi li.Po príprave terénu, spočívajúcom najmä v nivelizácií sa prvok debniaceho nosného systému rozloží v mieste aplikácie, zafixuje a jeho bunky vyplnia určeným výplňovým materiálom, pričom výška buniek systému (šírka použitých tvarovaných prúžkov z plastu) sa volí podľa požiadaviek zákazníka a charakteristiky podložia.Debniaci nosný systém inžinierskych stavieb podľa tohoto technického riešenia je možno využiť pre spevnenie podložia či zvýšenie jeho nosnosti pri budovaní komunikácií, parkovacích a odstavných plôch, letiskových plôch, podláh výrobných hál, brehov riek, umelých vodných tokov a podobne, alebo pre vytvorenie fmálnehopovrchu týchto inžinierskych stavieb alebo i pre opomé steny.

MPK / Značky

MPK: E02D 17/20, E01C 3/00

Značky: systém, nosný, debniaci, inžinierskych, stavieb

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-u2595-debniaci-nosny-system-inzinierskych-stavieb.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Debniaci nosný systém inžinierskych stavieb</a>

Podobne patenty