Kašírovacia trojvrstvová fólia na báze polyetylénu a jej použitie

Číslo patentu: U 2488

Dátum: 12.06.2000

Autori: Trlica Antonín, Štolcová Magdaléna

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Kašírovacia trojvrstvová fólia na báze polyetylénu a kombinované fólie z nej pripravenéTechnické riešenie spadá do oblasti obalovej techniky. Týka sa kašírovacej trojvrstvovej fólie na báze polyetylénu vhodnej na priame balenie, ale najmä na výrobu kombinovaných fólií,ktoré sa používajú na balenie potravinárskych a nepotravinárskych výrobkov so zvýšenými nárokmi na obal a jeho zváracie vlastnosti, ako napríklad práškové a prach tvoriace produkty, kašovité a tekuté produkty.Pod kombinovanými obalovými fóliami rozumieme viacvrstvové fólie konštruované z rozličných materiálov, napr. plastických hmôt (Herman Hinsken KunsstoE-Verbundfolien in der Verpackung- eine Úbersicht, Kunstoffe 77, 1987, 5). Tieto pozostávajú v najjednoduchšej forme z nosnej fólie resp nosnej vrstvy a teplom zvárateľnej vrstvy na základe polyolefinov /polyetylén,polypropylén, atdĺl. Nosná vrstva /označená ako A/ určuje najčastejšie bariéru pre plyny a arómy,tuhosť, pevnosť, potlačovateľnosť, metalizovateľnost a odolnosť voči teplu. Teplom zvárateľná fólia / označená ako B/ slúži oproti tomu predovšetkým ako bariéra proti vodnej pare a ako médium na uzatváranie obsahu obalu. Bežne má teplotu tavenia, ktorá leží pod teplotou tavenia nosnej vrstvy. Kombinované fólie sú zvárané polyetylénovou stranou voči polyetylénovej strane / prevážne zvar B/B / pôsobením tepla a tlaku. Polyetylénová strana prichádza teda do styku s nápňou balenia. Na zlepšenie bariérových vlastností kombinovaných fólií voči plynom, vodnejpare, arómam a svetlu môžu byť vsunuté ďalšie bariérové vrstvy.Spájanie jednotlivých vrstiev do kombinovaných fólii môže sa uskutočňovať viacerými postupmi, z ktorých kašírovanie lepidlom je výrobný postup, určený na použitie produktu podľa tohto technického riešenia. Kombinované fólie sú potrebné tam, kde sa vyžadujú veľmi tesné zvarované švy a obaly nepriepustné pre plyny. Kombinácia sa prispôsobuje požiadavkám naKašírovacie fólie zabezpečujú v kombinovanej fólii požadované zváracie vlastnosti z hľadiska potrieb užívateľa resp. daného typu baliaceho automatu, spôsobu zvam (AIR-vonkajšia strana na vnútomú stranu fólie, BfB- vnútorná strana na vnútornú stranu fólie), so stálym ohrevom, resp. impulzným ohrevom), z hľadiska potrieb baleného tovaru, jeho citlivosti na teplo a iné rizikové faktory, z hľadiska znečistenia miesta zvaru baleným tovarom, či rizika poškodenia obalu ostrými hranami tovaru. V určitých kombináciách s vysoko priepustnými vrstvami zaisťujú zníženú priepustnosť vodnej pary a vmatovanom prevedení redukujú podiel prechádzajúcehoslnečného žiarenia. Súčasne zaisťujú potrebné klzné a antiblokovacie resp antistatické vlastnosti.Kašírovacie fólie na báze polyetylénu sa aplikujú do kombinovaných fólií s inými fóliami špecifických vlastností kašírovaním pomocou. polyuretánových resp. akrylových lepidiel ako spodná zvárateľná vrstva/ ako strana B / resp. ako spodná/ strana B / aj homá zvárateľná vrstva/ ako strana A l. Výsledné vlastnosti kombinovaných fólií ako obalového materiálu sú ovplyvnenévlastnosťami jednotlivých vrstiev štruktúry.Kašírovacie fólie na báze polyetylénu sú realizované v prevažnej miere ako jednovrstvové a monomateriálove fólie z nízkohustotného polyetylénu, .lineárneho nízkohustotného polyetylénu resp etylén-vinylacetát, V menšej miere z ich zmesi v rôznych pomeroch. Napr. jednovrstvová alebo viacvrstvová koextmdovaná fólia podľa W 0 9720693 sa skladá z najmenej jednej vrstvy zmesi polyetylénu s ultra nízkou hustotou a polyetylénu s nízkou hustotou s vysokým tlakom ako zvarovacou vrstvou. Kašírovacie fólie sú pre dosiahnutie potrebnej adhézie lepidla a výslednej súdržnosti vrstiev povrchovo upravované za účelom zvýšenia povrchového napätia. Príkladom kašírovacej fólie je viacvrstvová fólia podľa EP 842044, skladajúca sa z fólie alebo kombinácie fólií (A) vyrobenej z vrstiev plastu a/alebo kovu , majúca najmenej 10 m hrubú vrstvu zvárateľnú za tepla biaxiálne orientovanú, vyrobenú z väčšej časti z homopolymérov polyetylénu alebo kopolymérov, ktorá je pripojená k fólii (A) lepidlom (B). Uvedené materiály už vyčerpali svoje možnosti z hľadiska nárokov moderných napr. vysokorýchlostných automatov, nárokov ochrany tovaru a pod. a vjednoduchej štruktúre neumožňujú efektívne riešiť súčasne dobré klzné vlastnosti a súdržnosť vrstiev, resp. zníženú teplotu zvaru, vysokú pevnosť zvaru za horúca (HOT-TACK) apod., bez podstatného zvýšenia priamych materiálových nákladov.Podstatou tohto technického riešeniaje kašírovacia trojvrstvová fólia na báze polyetylénu pripravená koextrúziou troch materiálovo odlišných vrstiev, zaisťujúcej podstatne efektívnejšie využitie prednosti jednotlivých typov polyetylénových polymérov, a to prvej vrstvy zvysokohustotného polyetylénu resp. zo strednehustotného polyetylénu s hrúbkou 0,0 l až 0,05z metalocénového lineámeho nízkohustotného polyetylénu s hrúbkou 0,0 l až 0,05 mm a použitietejto fólie jednak na priame balenie, jednak na výrobu kombinovaných fólií.Kašírovacia trojvrstvová fólia na báze polyetylénu pozostáva zprvej vrstvy, vktorej uplatnený polymér polyetylénu neobsahuje aditíva, ktoré negatívne vplývajú na úroveň povrchového napätia. Povrchová úprava korónovým výbojom je účinnejšia, menej energeticky náročná a trvanlivejšia spriaznivým dopadom na výsledné súdržnosti vrstiev budúcej kombinovanej fólie. Navyše zabezpečuje účinnú bariéru voči mígrácii klzných a antistatických činidiel z ďalších vrstiev, kde majú svoje opodstatnenie. Polymér prispieva k zvýšeniu celkovejĎalej pozostáva zdruhej vrstvy, v ktorej uplatnený polymér polyetylénu má reologické vlastnosti, ktoré umožňujú spoľahlivú koextrúziu všetkých troch typov polymérov. Vdanejštruktúre súčasne znižuje priame materiálové náklady.Vtretej vrstve uplatnený polymér polyetylénu zabezbečuje výbomú zvárateľnost pri znížených teplotách, vysoký HOT-TACK (pevnosť zvaru za horúca ), schopnost zvaru cez znečistenie prachom, mastnotami a pod. ako aj potrebné klzné, antistatické a antiblokovacie vlastnosti. Polymér zaisťuje výbomé organoleptické vlastnosti. Táto vrstva prichádza do priamehostyku so zabaleným tovarom.Kombinované fólie pripravené kašírovaním skaširovacou trojvrstvovou fóliou nabáze polyetylénu majú výsledné vlastnosti ovplyvnené vlastnosťami jednotlivých vrstiev štruktúry.Kašírovacia trojvrstvová fólia s celkovou hrúbkou 0,0 SO 0 mm bola pripravená koextrúziou za vzniku výslednej fólie, pozostávajúcej z prvej vrstvy s hrúbkou 0,0 l 25 mm a skorónovou úpravou, pripravenej zvysokohustotného polyetylénu, zdruhej vrstvy s hrúbkou 0,025 O mm pripravenej z nízkohustotného polyetylénu a z tretej vrstvy s hrúbkou 0,0 l 25 mm, pripravenejz metalocénového lineámeho nízkohustotného polyetylénu.Kašírovacia trojvrstvová fólia s celkovou hrúbkou 0,0600 mm, pripravená z 3 vrstiev, v ktorých boli použité tie isté polyméry ako v príklade 1, ale hrúbka prvej vrstvy je 0,0150 mm, druhej vrstvy 0,0250 mm a tretej vrstvy 0,020 O mm.Kašírovacia trojvrstvová fólia s celkovou hrúbkou 0,0800 mm, pripravená z 3 vrstiev, v ktorých boli použité tie isté polyméíy akovpríkladoch 1 a 2, ale hrúbka prvej vrstvyje 0,020 O mm, druhej vrstvy 0,04 OO mm a tretej vrstvy 0,020 O mm. iKašírovacia trojvrstvová fólia na báze polyetylénu sa použila ako spodná zvárateľná vrstva/ ako strana B/ v kombinácii s vrchnou nosnou vrstvou/ ako strana A / z liateho polypropylénu, napr. s polypropylénovou fóliou liatou koextrudovanou a prípadne metalizovanou fólíou resp. z homo polypropylénu ap. resp. s bariérovými liatymi fóliami ako napr. 3 a viacvrstvové fólie polyamid/polyetylén s korónovo upravenou stranou polyetylénu na kašírovanie, resp. polyetylénové fólie liate koextrudované s etylévinylnalkoholom, a s klznou úpravouPríklad 5 Kašírovacia trojvrstvová fólia na báze polyetylénu sa použila ako spodná zvárateľná vrstva / akostrana B / v kombinácii s biaxiálne orientovanýmí polypropylénovými fóliami resp.

MPK / Značky

MPK: C08L 23/06

Značky: použitie, kašírovacia, trojvrstvová, báze, polyetylénu, fólia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-u2488-kasirovacia-trojvrstvova-folia-na-baze-polyetylenu-a-jej-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kašírovacia trojvrstvová fólia na báze polyetylénu a jej použitie</a>

Podobne patenty