Prichytenie držadla u pomôcok na prenášanie vecí uložených v uzavretom priestore

Číslo patentu: U 2302

Dátum: 08.10.1999

Autor: Mirochnitchenko Vladimir Vitalevitch

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Prichytenie držadla pre pomôcky na prenášanie vecí uložených v uzavretom priestoreTechnické riešenie sa týka kufrov, tašiek a podobných po- /V . I . . , . . . mocok na prenasanie veci a riesi problem zjednodusenia manipu lácie s týmito pomôckami hlavne pri väčších hmotnostiach.Konštrukcia držadiel kufrov a tašiek prechádza neustálym vývojom a to od najjednoduchšej verzie - rukoväť V tvare oblúka pevne uchytená pomocou príchytiek k nosiču - až po čoraz zložitejšie verzie, veľakrát určené na špeciálne použitie.DE 44 14 473 A 1 opisuje držadlo kufra,ktorého rukoväť je V jednej časti skosená pod ostrým uh 1 om,čo umožňuje jednoduchšie nosenie batožiny po šikmej ploche, napríklad po schodoch.Pat. US 4 346 150 opisuje držadlo pre kufor vytvorené z pružného plastového materiálu s nízkou tvrdosťou. V centrálnej časti držadla podliehajúcej najväčšej deformácii je použitý najpružnejší materiál, čo umožňuje uchopiť držadlo pevne do ruky tak, aby sa neprehýbalo.Podľa DE 44 21 560 A 1 je držadlo kufra opatrené mechanizmom, ktorého stlačením možno kufor otvoriť pod určitým uhlom.Dôležité je, aby držadlo vyhovovalo aj z hľadiska ergonomického. Ergonomický tvarované držadlo pre uchopenie kufra a iných nosičov príručnej batožiny s priehlbinkami pre jednotlivé prsty ruky opisuje pat. US 5 440 784. Držadlo na kufre, tašky podľa prihlášky vynálezu EP 0548 708 A 1 je anatomicky tvarované a naviac po uchopení do ruky je schopné otáčať sa alebo oscilovať okolo pozdĺžnej osi.Po uvoľnení ruky sa držadlo vracia späťCieľom technického riešenia je rozšíriť možnosti ľahšejmanipulácie s batožinami, hlavne v prípadoch batožín s väčšími hmotnostami. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že sa vylepšuje spôsob prichytenia držadla pomôcok na prenášanie vecí uložených V uzavretom priestore,ktoré je vhodné najmä pre kufre a tašky tak, že obsahuje príchytku pevne prichytenü ku kostre pomôcky, umiestnenú v stredovej oblasti držadla a opatrenú výstupkami opretými o stenu pomôcky. Týmto spôsobom je medzi stenou pomôcky a príchytkou vytvorená medzera. Oproti stene pomôcky sú usporiadané vybrania alebo drážky zhotovené v stenách príchytky.V medzere medzi príchytkou a stenou pomôcky je uložená tyčka pevne spojená s ukončením aspoň jednej upevňovacej časti držadla. Polohu tyčky V drážke medzi stenou pomôcky a príchytkou vymedzuje príchytka a upevňovacia čast držadla.Podstatu technického riešenia tvorí aj konštrukcia, ktorá je charakteristická tým, že obsahuje príchytku, ktorá je pevne prichytená ku kostre pomôcky a V tejto príchytke je vytvorená zaoblená diera, ktorej posuvne a sklopne uložená,zaobleniu diery prispôsobená, vedľajšia tyčka pevne spojená s tyčkou.Vedľajšia tyčka je odklonená od pomyselnej roviny, V ktorej leží pomyselný pozdĺžny rez držadla.Držadlo, podľa technického riešenia umožňuje udržiavat kufor alebo tašku v smere najvýhodnejšom pre užívateľa. To znamená, že užívateľ nemusí ruku otáčat do iných polôh a zbytočne ju zaćažovat, čo V konečnom dôsledku nosenie, najmä ćažkej batoži ny, výrazne zľahčí.Prehľad obrázkov na yýkresochPríklady uskutočnenia technického riešenia, ktoré je predmetom ochrany je schematicky znázornené na výkresoch. Na Obr. 1 je nakreslené v nárysnom pohľade s čiatočným rezom, na Obr. 2 bokorysnom a na Obr. 3 v pôdorysnom pohľade riešenie prichytenia držadla, ktoré obsahuje príchytku s vybraniami v jej stenách. Obr. 4 zobrazuje v náryse a V čiastočnom reze a Obr. 5 v pohľade P, aplikáciu príchytky s drážkami. Obr. 6 obsahuje vnárysnom pohľade a Obr. 7 v reze A~A, zobrazenie príkladu, kedy prichytenie je vzhľadom na pomyselnú rovinu,v ktorej leží pomyselný pozdĺžny rez držadlom. Obr. 8 znázorňuje nárysný pohľad s čiastočným rezon, na prichytenie držadla podľa predmetu ochranyPríklady uskutočnenia technického riešeniaPrichytenie držadla L pomôcok na prenášanie vecí uložených v uzavretom priestore, vhodné najmä pre kufre a tašky, tak ako je znázornené na 0 br.l, 2, 3 obsahuje príchytku g pevne prichytenú ku kostre pomôcky. Charateristickým rysom príchytky L je to,že jej stena, ktorá je obrátená k stene L pomôcky obsahuje výstupky QLL, prostredníctvom ktorých je príchytka L opretá o stenu L pomôcky, čím je medzi touto stenou L pomôcky a príchytkou L vytvorená medzera.Príchytka L má zo strany steny L pomôcky usporiadané, výhodne symetricky, Vybrania LLL vyhotovené v okrajovej časti steny alebo usporiadané, výhodne symetricky,drážky LLL vytvorené v stene príchytky. Vybrania LLL, ako aj drážky môžu mat priečny profil pilovitý, oblúkovitý ap. Obvod príchytky môže byt kružnicový, oválny, hranatý ap.Riešenie príchytky L znázorňujú aj ostatné obrázky.Samotná príchytka g je usporiadaná v stredovej oblasti držadla L. Ukončenia upevňovacích časti LLL,držadla L sú navzájom spojené tyčkou LLL. Spojenie tyčky LL s upevňovacími časťami LLL je nerozoberateľné v dôsledku čoho držadlo L tvorí kompaktný celok. Tyčka LLL je vložená do medzery medzi príchytkbu g a stenou L pomôcky. Týmto usporiadaním tyčky LLL, vyhotovením príchytky L a upevňovacími časćami LLL sa vymedzuje poloha tyč ky 1.2 a výsledkom je buď možnost natočenia držadla L alebo je ho vrátenie do pôvodnej polohy.Výhodné je i riešenie natáčania držadla L znázornené na Obr.8. Držadlo L má tvar písmena T. Vodorovná čast držadla L je uchopovacia a zvislá čast je upevňovacia. Upevňovacia čast L.l je vsunutá cez otvor v stene príchytky g do medzery medzi ste nou pomôcky a príchytkou L. Jej vyhotovenie, okrem naviac ot voru v stene príchytky 2, je obdobné ako v prípadoch znázornených na Obr. 1 až 5. Upevňovacia čast , usporiadaná napríklad v priečnej osi làâ držadla L, je ukončená tyčkou łàg a pohybuje sa v medzere resp. zapadá do vybraní gàł alebo do drážok gg.Riešenie prichytenia držadla l ku kostre pomôcky znázornené na Obr. 6 a 0 br.7 sa od už opísaných riešení čiastočne líši. Konštrukcia riešenia obsahuje príchytku g, ktorá je pevne prichytená ku kostre pomôcky. V tejto príchytke g je vytvorená zaoblená diera. V nej je posuvne a sklopne uložená, tvaru diery prispôsobená vedľajšia tyčka ěàłàł pevne spojená s tyčkou łàg a odklonená od pomyselnej roviny, v ktorej leží pomyselný pozdĺžny rez držadlom l.Podstata funkcie uvedeného prichytenia držadla l ku kostre pomôcky spočíva v tom, že z hľadiska silovej záćaže sa nenáročne realizuje vysunutie tyčky làg z vybrania gàł alebo z drážky gàg do medzery príchytky g, čím sa umožňuje držadlom L pootočit do polohy, ktorá je pre končatinu pri prenášaní batožiny prirodzenejšia a tým menej fyzicky náročná a túto polohu fixuje vsunutím tyčky łàg do vybrania 2 alebo do drážky gàghZ hľadiska estetiky je možné riešit konštrukciu prichyte nia držiaka i jej zakrytím.

MPK / Značky

MPK: A45C 13/00

Značky: pomôcok, držadla, uzavretom, uložených, prenášanie, vecí, priestore, prichytenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-u2302-prichytenie-drzadla-u-pomocok-na-prenasanie-veci-ulozenych-v-uzavretom-priestore.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prichytenie držadla u pomôcok na prenášanie vecí uložených v uzavretom priestore</a>

Podobne patenty