Číslo patentu: U 1773

Dátum: 04.03.1998

Autor: Machů Aleš

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka nosného stlpu, ktorý je použiteľný hlavne ako rozvodný stĺp na elektrické a elektronické rozvody, predovšetkým tiež na rozvodyV súčasnej dobe sa popri klasických vysokých stĺpoch elektrického vedenia začínajú používať i nosné stĺpy menších výšok, ktoré majú bud priamo vo svojom dutom telese,alebo v zabudovanej rozvodnej skrini uložené prvky na prepojovanie elektrických, resp. elektronických rozvodov (napr. rozvodov telekomunikačných ).V praxi doposial používané nosné stĺpy stredných a menších výšok majú duté teleso zhotovené ako jeden kus z kovu alebo plastového laminátu. Hlavnou nevýhodou tejto konštrukcie je pomeme vysoká hmotnosť stĺpu a jeho jednoúčelovosť. Najmä napr. chýba možnosť prispôsobiť prierez dutého telesa stlpa konkrétnou aplikáciou. K tomuto základnému nedostatku tiež pristupuje u kovových stĺpov nízka odolnosť voči poveternostným vplyvom a s ňou súvisiaca nutnosť pravidelnej obnovy náterov stĺpu. U stĺpov laminátových je tiež ďalšou nevýhodou nemožnosť recyklácie materiálu poukončení životnosti siete (podľa súčasnej praxe po 30 rokoch).K odstráneniu hore uvedených nedostatkov stĺpov doposiaľ známeho konšuukčného uskutočnenia a materiálového zloženia prispieva nosný stĺp podľa predloženéhotechnického riešenia. Podstata technického riešenia spočíva vtom, že nosný stĺp jetvorený dutým telesom, ktorého plášť má charakter zaoblenej konštrukcie, zloženej aspoň z dvoch konkávnych profilov tvaru písmena V so zaoblenýrni stenami a aspoň jedného rovinného profilu alebo oblúkovite zakriveného profilu a pripadne vybavenej v plášti zabudovanou, alebo s ním spojenou otvárateľnou skriňou, hlavne rozvodnou a v homej časti uzatvorenou so strechou.Hlavnou výhodou nosného stĺpu skladanej zaoblenej konštrukcie je v porovnaní s doposiaľ používanými stĺprni, tvorenými dutým telesom z jedného lmsa, predovšetkým ľahká manipulácia,daná nízkou hmotnosťou stĺpu a ďalej tiež variabilnosť konštrukcie. Zložením plášťa dutého telesa stĺpu z rôzneho počtu a druhu hore uvedených typových profilov je tiež možnost vytvoriť telesa stĺpu rozdielneho tvaru a rozmerov pôdorysného rezu, vzávislosti na požiadavkách,daných podmienkami ich následnej aplikácie.Pokiaľ sú jednotlivé profily, tvoriace plášť telesa stĺpu, zhotovené zrecyklovatehiého plastu (napr. polyvinylchloridu ), je zároveň zaručená aj potrebná poveternostnáodolnosť a recyklovateľnosť stĺpov po skončení doby ich životnosti.Prehľad obrázkov na yýkresochK bližšiemu objasneniu podstaty technického riešenia prispievajú priložené výkresy,kde zobrazujeobr.l - čelný a bočný pohľad na nosný stĺp podľa technického riešeniaobr.2 - pôdorysný rez stĺpom z dvoch konkávnych a jedného oblúkovitého profiluobr.3 - pôdorysný rez stĺpom z dvoch konkávnych, jedného oblúkovitého profilu a jedného rovinného profilu.Nosný stĺp použiteľný hlavne ako rozvodný stĺp na telekomunikačné rozvody a rozvody káblovej televízie v príkladnom uskutočnení podľa obr.1 s pôdorysným rezom podľa obr.2 je tvorený dutým telesom, ktorého plášť 1 je zložený z dvoch konkávnych profilov g tvaru písmena V so zaoblenými stenami, ktorých konce sú na jednej strane stĺpu spojené a na druhej strane medzi sebou ešte zvierajú oblúkovitý zakrívený profil fł. Obidva konkávne profily g tvaru písmena V so zaoblenými stenami i oblúkovite zakrivený proñl i, majú Oblúkovitý tvar, zhotovený z nemäkčenćho polyvínýlchloridu a majú okraje zahnuté smerom dovnútra ,do tvaru lemu 2 a vzájomne prilepené.Oblúkovitý zakrivený profil i je voči celkovej dĺžke plášťa l telesa nosného stĺpu,resp. voči obidvom konkávnym profilom g tvaru písmena V so zaoblenými stenami skrátený, čim je na jednej strane stĺpu vytvorený otvor Z na zabudovanie rozvodnej skrine j.Plášť l je v spodnej časti vybavený pätkamí 1 Q na ukotvenie k betónovému základu 1 l, pod úrovňou okolitého terénu l 2. Vhomej časti je tiež plášť 1 uzatvorený plastovou strechou Q.Oblúkovitý zakrívený profil i je voči celkovej dĺžke plášťa l telesa nosného stĺpu,resp. voči obom konkávnym profilom g tvaru písmena V so zaoblenými stenamiskrátený, čím je na jednej strane stĺpu vytvorený otvor. Príklad 2Nosný stĺp v príkladnom uskutočnení podľa obr.1 s pôdorysným rezom podľa obr.3 je tvorený dutým telesom, ktorého plášť 1 je zložený z dvoch konkávnych profilov gtvaru písmena V so zaoblenýrni stenami, ktorých konce medzi sebou na jednej strane stĺpu l zvierajú rovinný profil i a na strane druhej tiež oblúkovitý zakrivený profil g.Obidva konkávne profily z tvaru písmena V so zaoblenýrni stenami, rovinný profil 3 i oblúkovitý zakrivený profil g majú oblúkovitý tvar, zhotovený znemäkčeného polyvinylchloridu a majú okraje zahnuté smerom dovnútra, do tvaru lemu 2 i vzájomne prilepené.Oblúkovitý zakrivený profil g je voči celkovej dĺžke plášťa l telesa nosného stĺpu,resp. voči obom konkávnym profilom g tvaru písmena V so zaoblenými stenami skrátený, čím je na jednej strane .stĺpu vytvorený otvor Z, ktorý slúži z časti na zabudovanie rozvodnej skrine á a vzostávajúcej (spodnej) časti je prekrytý otvárateľným (posuvným) krytom §. Pod posuvným krytom je priestor napr. pre umiestnenie uzemniacej svorky.Plášť l je opäť vo svojej spodnej časti vybavený pätkarni lg na ukotvenie k základu11 a v homej časti uzatvorený plastovou strechou Q.Nosný stĺp podľa technického riešenia je, ako už bolo naznačené, použiteľný hlavne ako rozvodný stĺp na elektrické a elektronické rozvody, predovšetkým tiež na rozvody telekomunikačné, rozvody energetické a rozvody káblovej televízie. Je možné ich ale použit i pre úplne odlišné aplikácie, napr., ako nosný element domovej schránky prerozvážkovú službu potravín, nosný element schránky na plynomer domáceho rozvodu

MPK / Značky

MPK: H02B 1/50, E04H 12/00

Značky: stĺp, nosný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-u1773-nosny-stlp.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosný stĺp</a>

Podobne patenty