Visiaci zámok s axiálne a radiálne tvarovaným ovládacím kľúčom

Číslo patentu: U 1137

Dátum: 08.05.1996

Autor: Žuchová Jana

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Visiaci zámok s axiálne a radiálne tvarovaným ovládacím kľúčomhVisiaci zámok s axiálne a radiálne tvarovaným ovládacím kľúčom je určený pre uzamykanie objektov i skríň a slúži ako zabezpečovací prvok ich ochrany proti vniku nežiaducich osôb.Doposiaľ známe visiace zámky sú ovládané radiálne tvarovaným ovládacím kľúčom. Tieto sa skladajú zo zhora uzatvoreného vonkajšieho krytu radiálne obopínajúceho teleso, v ktorom sú osadené dve ramená upevňovacieho člena s aspoň jedným medzi ramenami orientovaným zárezom. Ak sú viaceré zárezy V ramenách upevňovacieho člena, potom tieto môžu byť buď v rovnakej alebo rozličnej výške od dna telesa. Medzi oboma ramenami upevñovacieho člena je umiestnená zostava viacerých na sebe umiestnených dolných vodiacich podložiek, horných vodiacich podložiek i upevñovacích segmentov tak,aby upevňovacie segmenty boli vo výške každého upevňovacieho zárezu v príslušnom ramene upevňovacieho člena, ktorá je cez dolnú i hornú vodiacu podložku a horný kryt, s osovým vodiacim otvorom pre čelný vodiaci výstupok ovládacieho kľúča, zhora spojená s čelom krytu a zdola cez upevňovací člen axiálne upevnená vonkajším krytom o čelo telesa.Vo vnútri dolného krytu i vo vnútri upevñovacích segmentov je umiestnený v osi obdľžnikový otvor pre ovládací kľúč s rôznymi radiálnymi výstupkami, ktorý je v dolnom kryte pri osi rozšírený do dvoch opačne orientovaných štvrťoblúkových výrezov pre osadenie príslušného vnútorného zahľbenia ovládacieho kľúča a v osi upevñovacích segmentov je umiestnený pozdľžny otvor o šírke ovládacieho kľúča, pričom obe polovice tohto otvoru sú rozšírené do opačne orientovaných priamych štvrťoblúkových výrezov. Ďalej je V osi dolnej i hornej vodiacej podložky umiestnený otvor väčší ako maximálna šírka ovládacieho kľúča, ktorý pri osi prechádza do dvoch osovo opačne orientovaných poloblúkových výrezov pre osadenie príslušného vnútorného zahľbenia ovládacieho kľúča.V zamknutej polohe u známych visiacich zámkov sú ramená upev ňovacieho člena umiestnené v telese a ~v zárezoch oboch ramienupevñovacieho člena sú umiestnené upevňovacie segmenty, ktoré ho v telese zaisťujú, pričom v osi dolného krytu a zostave dolných,horných vodiacich podložiek i upevňovacích segmentov je vytvorený priebežný otvor pre rovinný ovládací kľúč. Po vložení ovládacieho kľúča do tohto otvoru jeho čelný výstupok zapadne do vodiaceho otvoru horného krytu, pričom sú príslušné radiálne výstupky ovládacieho kľúča umiestnené pri upevňovacích segmentoch a príslušné vnútorné vodiace zahľbenia ovládacieho kľúča sú umiestnené oproti príslušným dolným i horným vodiacim podložkám. Pootočením ovládacieho kľúča sa na dolných i horných vodiacich podložkách tvarovými výstupkami ovládacieho kľúča pootočia upevňovacie segmenty z výrezov upevñovacieho člena, čím sa obe ramená upevñovacieho člena z telesa uvoľnia a následným pootočením ovládacieho kľúča opačným smerom sa tieto opätovne zaistia. Potom sa ovládací kľúč pootočí späť do východzej polohy, čím sa radiálne výstupky ovládacieho kľúča voľne pootočia vo štvrťoblúkových výrezoch upevňovacích segmentov na dolných i horných vodiacich podložkách bez pootočenia upevñovacieho člena do východzej polohy, v ktorej je možné ovládací kľúč z otvoru zámku vysunúť a vybrať.Nevýhodou súčasných visiacich zámkov je, že jednotlivé upevňovacie segmenty sú samostatne ovládané na dolných i horných ovládacích podložkách príslušným radiálnym výstupkom ovládacieho kľúča.Toto umožňuje nežiaducej zručnej osobe vsunutie tenkej planžety alebo zahnutého tvrdého drôtu do osového otvoru zámku a jednoduchým axiálnym zasunutím s následným pootočením postupne jednotlivo alebo po skupinách, pootáčať všetky upevňovacie segmenty z tvarových výrezov upevñovacieho člena, čím sa obe ramená ovládacieho člena V telese zámku uvoľnia a visiaci zámok je toutoUvedené nedostatky čiastočne odstraňuje visiaci zámok s axiálne a radiálne tvarovaným ovládacím kľúčom podľa technického riešenia, zložený zo zhora uzatvoreného vonkajšieho krytu radiálneobopínajúceho teleso, V ktorom sú osadené dve ramená upevňovaciehočlena s aspoň jedným priečnym medzi ramenami orientovaným zárezom.Medzi oboma ramenami upevňovacieho člena je -umiestnená zostava viacerých na sebe umiestnených dolných vodiacich podložiek, horných vodiacich podložiek i upevňovacích segmentov tak, aby upevňovacie segmenty boli vo výške každého upevňovacieho zárezu V ramene upevňovacieho člena. Táto zostava viacerých na sebe umiestnených dolných vodiacich podložiek, horných vodiacich podložiek i upevňovacích segmentov je cez dolnú i hornú vodiacu podložku a horný kryt, s osovým vodiacim otvorom pre čelný výstupok ovládacieho kľüča, zhora spojená s čelom vonkajšieho krytu i zdola cez dolný kryt upevnená vonkajším krytom no čelo telesa. Vo vnútri dolnêho krytu a V upevňovacích segmentoch je v osi umiestnený otvor pre ovládací kľúč s rôznymi radiálnymi tvarovými výstupkami, ktorý je v dolnom kryte pri osi rozšírený do dvoch opačne orientovaných štvrťoblükových výrezov pre osadenie príslušného vnútorného vodiaceho zahľbenia ovládacieho kľúča. Podstatou technického riešenia je, že v osi dolnêho krytu je umiestnený otvor axiálneho tvaru ovládacieho kľúča s aspoň jedným tvarovým výstupkom, pričom V osi upevñovacích segmentov je umiestnený otvor axiálneho tvaru ovládacieho kľúča s aspoň jedným tvarovým výstupkom, kde obe polovice tohto otvoru sú rozšírené do opačne orientovaných štvrťoblúkových výrezov ukončených vonkajším axiálnym tvarom príslušnej polovice ovládacieho kľúča a V osi dolných i horných vodiacich podložiek je umiestnený tvarový otvor pre ovládací kľúč.Je výhodné, ak tvarový výstupok otvoru v osi dolnêho krytu i V osi upevňovacích segmentov je s hranami alebo zaoblený.Ďalej je výhodné, ak sú hrany tvarového výstupku otvoru v osi dolnêho krytu i v osi upevñovacích segmentov zošikmené alebo zaoblené.Taktiež je výhodné, ak tvarový otvor dolných i horných vodiacich podložiek je buď kruhový s priemerom väčším ako šírka ovládacieho kľüča alebo zhodný s tvarom otvoru v upevñovacích segmentoch alebo v dolnom kryte, prípadne zhodný s axiálnym tvarom ovládacieVýhodou visiaceho zámku s axiálne a radiálne tvarovaným ovlá dacím kľúčom podľa technického riešenia je, že komplikovaný tvarjeho otvoru v osi dolného krytu i V upevňovacích segmentoch pri malých výrobných nákladoch neumožňuje nežiaducej zručnej osobe axiálne zasunutie tenkej planžety alebo zahnutého tvrdého drôtu do osového otvoru zámku i následné postupné pootočenie jednotlivých alebo po skupinách upevňovacích segmentov z tvarových výrezov upevñovacieho člena a tým vyradenie zabezpečovacej úlohy tohto visiaceho zámku z činnosti.Prehľad obrázkov na yýkresochVisiaci zámok s axiálne a radiálne tvarovaným ovládacím kľúčom podľa technického riešenia je schématicky zobrazený na pripojených výkresoch, kde je znázornený na obr. 1 prierez visiaceho zámku s axiálne a radiálne tvarovaným ovládacim kľúčom, na obr. 2 pohľad zospodu na dolný kryt visiaceho zámku z obr. 1 s otvorom pre ovládací kľúč obsahujúci dva axiálne tvarové hranaté výstupky,na obr. 3 pohľad zospodu na dolný kryt visiaceho zámku z obr. 1 s otvorom pre ovládací kľúč obsahujúci dva axiálne tvarové zaoblené výstupky a na obr. 4 pohľad zospodu na rez A.- A visiaceho zámku z obr. 1 s vloženým ovládacím kľúčom.Visiaci zámok s axiálne a radiálne tvarovaným ovládacím kľúčom zobrazený na obr. 1 pozostáva zo zhora uzatvoreného vonkajšieho krytu radiálne obopínajúceho teleso g, V ktorom sú osadené dve ramená upevňovacieho člena 3 s aspoň jedným priečnym medzi ramenami orientovaným zárezom. Medzi ramenami upevňovacieho člena g je umiestnená zostava viacerých na sebe umiestnených dolných vodiacich podložiek Q, horných vodiacich podložiek 1 i upevňovacích segmentov § tak, aby upevñovacie segmenty § boli vo výške každého upevňovacieho zárezu v ramene upevñovacieho člena Q. Táto zostava viacerých na sebe umiestnených dolných vodiacich podložiek §, horných vodiacich podložiek 1 i upevňovacích segmentov g je cez dolnú i hornú vodiacu podložku §, 1 a horný kryt §, s osovým vodiacim otvorom pre čelný výstupck ovládacieho kľúča g, zhora

MPK / Značky

MPK: E05B 67/18

Značky: zámok, radiálně, tvarovaným, axiálně, visiaci, kľúčom, ovládacím

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-u1137-visiaci-zamok-s-axialne-a-radialne-tvarovanym-ovladacim-klucom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Visiaci zámok s axiálne a radiálne tvarovaným ovládacím kľúčom</a>

Podobne patenty