Zariadenie a spôsob výroby zubnej náhrady

Číslo patentu: E 9886

Dátum: 09.01.2004

Autori: Gärtner Christian, Kordass Bernd

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

EP 1 444 965 Zariadenie a spôsob výroby zubnej náhrady Vynález sa týka zariadenia a spôsobu výroby zubnej náhrady.Je známy rad spôsobov, ktoré sa týkajú počítačom podporovanej výroby zubnej náhrady, napriklad frézovania keramických polotovarov podľa trojrozmemého dátového záznamu 3 D (EP 904 743, DE 198 38 238 A 1, DE 101 07 451 A 1, CEREC® - systém firmy Sirona, PROCERA® - systém firmy Degussa, LAVA® - systém firmy BM-Espe) alebo použitia spôsobov Rapid Prototyping (DE 101 1 l 704 Al, DE 101 14 290 A 1).Ďalej je známe uskutočňovať funkciu artikulátora miesto mechanicky celkom alebo čiastočne na počítači (Verbatim Frühjahr 2000, US 6,152,731, US 6,322,359).V spise DE 198 28 003 A 1, predstavujúcom stav techniky, je opísaný spôsob a zariadenie na výrobu lekárskych dielov, najmä zubnej náhrady. Zariadenie obsahuje senzorové zariadenie na snímanie rozmerov lekárskeho dielu, ktorý má byt vyrobený,zariadenie na spracovanie dát na vyhodnocovanie snímaných dát a výrobné zariadenie navýrobu tohto lekárskeho dielu z vyhodnotených dát.Jeden ďalší spôsob výroby zubných protćz je známy zo spisu DE 195 32 171 A 1, pri ktorom sa spracúvajú dáta modela dolnej čeľuste a modela homej čeľuste a poloha zubov V zubnej protéze sa zisťuje v softwarovom moduli. Prostredníctvom spracujúceho a/alebo montážneho zariadenia sa model dolnej čeľuste a/alebo model hornej čeľuste a zuby umiestiado správnej polohy a spolu navzájom spoja.Zo spisu DE 40 25 728 A 1 je známy spôsob výroby zubnej protézy prostredníctvom frézovacieho zariadenia opatreného vstupnou jednotkou dát. Podľa tohto spôsobu sa uskutočňuje Vkladanie dát konštrukčného plánu do vstupnej jednotky dát frézovacieho stroja, a potom sa z plastových blokov vyfrézujú základne a zuby sa vložia do príslušnej základne.Úlohou je vyvinúť spôsob výroby zubných protéz, pri ktorom pokiaľ možné všetkoplánovanie a uskutočňovanie prebiehajú s riadením počítačom alebo s podporou počítača.V danom prípade je opísaný spôsob výroby zubných protéz, pri ktorom sa aj inštalovanie zubov uskutočňuje virtuálne na počítači. Pritom sa dátové záznamy konfekcionovaných zubov prispôsobia do virtuálneho modela situace vústach. Z potom existujúcich dát sa môže vyrobiť základňa protézy priamo prostredníctvom metód CAMalebo sa uskutoční vloženie konfekcionovaných zubov do fyzického modela. Vynález sa týka spôsobu výroby zubnej náhrady podľa nároku 1.Tento spôsob prebieha napríklad nasledovne Najprv sa podľa doteraz bežných spôsobov vložia do dátového záznamu trojrozmerné anatomické pomery ústnej dutiny. Tieto dáta sa môžu bud sňat priamo na pacientovi, napríklad kamerou 3 D pre trojrozmerné snímanie, mikrolaserovým optickým zariadením, počítačovým tomagrafickým zariadením alebo ultrazvukovým zariadením, alebo sa naskenuje konvenčne snímaný sádrový model. Môžu byť tiež snímané dáta poprípade existujúcich skusových šablón a skusových blokov. Ďalej sa odporúča do systému snímať dáta čeľustí, ktoré sa normálne snírnajú na pacientovina nastavenie artikulátora. Tak vznikne dátový záznam D 0.Následne sa dáta spracujú tým spôsobom, že pre virtuálne postavenie zubov existujú ako trojrozrnerný model v počítači relevantné geometrické pomery. To je Vnasledujúcomoznačené ako dátový záznam D 1.Na tomto mieste tohto spôsobu sa musia používateľom zvolit zuby protézy, ktoré sa neskoršie použijú. To sa uskutoční z dátového záznamu D 3, ktorý obsahuje predtým naskenované, umelé predkonfekcionované zuby protézy s rôznou veľkosťou a tvarom. Spravidla sa zvolí požadovaný tvar zuba (napríklad trojuholníkový alebo štvorcový). Geometrické dáta situácie V ústach umožňujú to, že sa týmto systémom zistí prispôsobená veľkost zubov. Predkonfekcionované zuby protézy majú už povrchy, ktoré umožňujú optimálny normálny skus. Potom sa získa návrh systému, pri ktorom tvar a veľkosť, ako aj príslušné odstupy medzi zubami - alebo aj trocha presadené usporiadanie - vytvoria optimálny normálny skus pri kúsavom pohybe (dátový záznam D 2). Estetická kontrola je možná priamo na obrazovke. Ďalej existuje možnost vytvoriť čelný pohľad a ten začleniť do digitálnejNa tomto mieste existujú pre používateľa možnosti, odlišne od optimálneho modela vytvorit prirodzený vzhľad manuálnym presadením jednotlivých zubov a výsledok priamo pozorovat na obrazovke. Napríklad sa môže spôsobom drag-and-drop (tiahni a pusť - po obrazovke) posúvať poloha jedného jednotlivého zuba V ľubovoľnom priestorovom smere. Tento systém koriguje susedně a protiľahle zuby okamžite tak, že sa opäť vytvorí optimálny skus a vznikne dátový záznam D 2 A. Aj dáta skusu všetkých, navzájom protíľahlých zubov sa môžu spracovať tak, že existujú grafické alebo číselné dáta, ktoré zmenenú situáciu vyhodnotia do tej miery, či je táto situácia lepšia alebo horšia než predchádzajúca situácia. Samozrejme sa môže opätovne vytvoriť predchádzajúci stav (D 2), keď sa nová situácia nepáči, alebo pri zlých hodnotách, a potom sa skúša ďalšie postavenie zubov - tak dlho, dokiaľ estetický dojem, ako aj dáta skusu nie sú uspokojivé.Výhodné formy uskutočnenia vynálezu preto spočívajú v tom, že po kroku fg sa símulujú pohyby čeľustí v/na počítači, poprípade sa po kroku gže po kroku hi sa manuálne skoriguje postavenie zubov a uskutoční sa nový výpočet na prispôsobenie k zisteným dátam skusu a optimálnemu norrnálnemu skusu (dátový záznam D 2 A).V každom stupni tohto spôsobu je však možné pohyby čeľustí na počítačireprodukovať podľa druhu známeho virtuálneho artikulátora.Po skončení práce na virtuálnom modeli sa môže priamo uskutočniť prenos na protézu, to znamená, že podľa dát virtuálneho postavenia zubov sa vyrobí základňa protézy s polohovacími pomôckami zubov, do ktorej potom iba musia byť vložené príslušné zvolenéZákladňa protézy sa môže vytvorit priamo alebo sa môže pre ňu vyrobit odliatok. Ako spôsoby sa ponúkajú napríklad frézovania alebo Rapid Prototyping alebo súbor technológiívýroby prototypov pomocou 3 D tlače.Aby sa zaručilo presne zalícovanie umelých zubov do základne protézy, môžu sapoužit napríklad nasledujúce metódy, ktore sú objasnene podľa obrázkovObr. 1 A) znázorňuje vľavo požadovaný stav, ktorý sa stanoví podľa virtuálneho postavenia zuba a vpravo uskutočnenie podľa princípu 1 ako u dielov Lega opísaného v nasledujúcom, obr. 1 B) znázorňuje opät vľavo požadovaný stav, ktorý sa stanoví podľa virtuálnehopostavenia zuba, a vpravo uskutočnenie podľa princípu 2 so spojovacím zariadením.Na miestach základne protézy, kde má byť ustavený umelý zub, sa môžu upraviť špeciálne štruktúry. Tieto štruktúry musiaa) mat definovanú priestorovú orientáciu v šiestich stupňoch voľnosti, b) obsahovať geometrické znaky, ktoré zaručia tvarovú kongruenciu spríslušnou základňou príslušného umelého zuba, c) byť vytvorené tak, že zub sa môže zapolymérovať, vlepiť alebo iným spôsobomNapríklad je možné vytvorenie plošiny na základni protézy, ktorá obsahuje dve pologuľové Vyvýšeniny l usporiadané do trojuholníka, ktoré sa nechajú na základni zuba umiestiť jednoznačne v k nim kongruentných priehlbinách 2. Pritom je priestorovým orientovaním polohy plošiny stanovených už päť stupňov voľnosti. Vyvýšeniny slúžia na definovanie šiesteho stupňa voľnosti (otáčania okolo zvislej osi zuba). Vyvýšeniny teda môžu byt tiež tvarované tak, že je umožnené zaskočeníe zubov, napriklad tvarom na spôsobpatentky. 2. Princíp so spojovacím zariadením (obr. l, B) Aby sa zabránilo modiñkácii základne umelých zubov, môže sa vyrobiť tvar 3 (naobrázku v priereze je vidieť čierne vyplnený) v tvare podobnom prstenci, ktorý je presne adefinovane prispôsobený geometrii príslušného umelého zuba. Do tohto spojovacieho

MPK / Značky

MPK: A61C 13/00

Značky: spôsob, výroby, náhrady, zariadenie, zubnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e9886-zariadenie-a-sposob-vyroby-zubnej-nahrady.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob výroby zubnej náhrady</a>

Podobne patenty