Stavebná doska, najmä podlahový panel a spôsob jej výroby

Číslo patentu: E 9818

Dátum: 16.04.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka stavebnej dosky, najmä podlahového panela, sjadrom pozostávajúcim z najmenej jednej vrchnej vrstvy a jednej spodnej vrstvy z drevných vlákien alebo drevených triesok,ktoré sú pokryté lepidlom aspolu zlisované, ktorá je prinajmenšom na svojej vrchnej strane opatrená dekorom, ktorý je pokrytý konečnej vrstvou, do ktorej je vtlačená štruktúra korešpondujúca s dekorom.0002 Takáto stavebná doska je známa napriklad z DE 102 52 863. Stavebné dosky sjadrom z dreveného materiálu sú ako laminátové panely dlhé roky vpredaji ako náhrada parkiet. Okrem mechanických a hygroskopických požiadaviek musia podlahové panely vyhovovat tiež vysokým požiadavkám na optiku a haptiku. Hlavná úloha vtejto súvislosti spočíva vtom, aby sa vzbudil dojem prirodzeného materiálu, napríklad dreva alebo kameňa. Použitie nájdu ale aj fantazijné dekory.0003 Preto majú podlahové panely tohto druhu nielen dekorativnu vrstvu, ktorá môže byť vytvorená ako samostatná potlačená papierová vrstva alebo môže byť natlačená priamo na jadro panelu, ale disponujú okrem toho aj do povrchu vtlačeným reliéfom. Táto povrchová štruktúra môže byt vytvorená plošné a/alebo jemne, pričom sa môžu obidve štruktúry prekrývať. Pri vysoko kvalitných produktoch sú presne zosúladené s dekorom Iežiacim pod nimi. Odborník potom hovori o povrchovej štruktúre synchrónnej s dekorom.0004 DE 102 20 501 opisuje priamo laminovanú dosku, pri ktorej sa ako dekoratívny papier použije suchý papier bez živícovej impregnácie, a ktorý má veľkú schopnost absorpcie pre živicu lepiacej vrstvy, ktorou sa dekoratívny papier pripevni na jadro. Na hlboko vtlačených miestach povrchovej vrstvy sa môže dekoratívny papier vnorit do lepiacej vrstvy bez toho, aby bol stlačený proti tvrdému povrchu jadra. Týmto spôsobom má byt možné šetrné spracovanie dekorativneho papiera pri lísovani za tepla.0005 Nevýhodou je, že takéto povrchové štruktúry sú obmedzené v ich hĺbke. Obvykle vykazujú hĺbku približne 100 m. Hlbšie štruktúry sú, ak vôbec, dosiahnuteiné len so zvýšenými lisovacími tlakmi a dlhými lisovacími časmi. Vyššie lisovacie tlaky vyžadujú nákladné lisy a zosilnené nástroje. Dlhé lisovacie časy majú nepriaznivý účinok na mechanické vlastnosti nosnej dosky z dreveného materiálu.0006 AT 367 137 opisuje dosku zdrevovláknitých materiálov odolnú proti poveternostným vplyvom, ktorá sa vyznačuje tým, že pozostáva na jednej strane z nosného materiálu ovplyvñujúceho určovanie a stabilitu tvaru, zloženého z Iignocelulózu obsahujúcich vlákien a/alebo triesok a/alebo iným spôsobom spracovaných organických surovín, spojiv a prísad, a na druhej strane z pevne držiacej vonkajšej vrstvy zo skupiny vulkanizovateľných elastomérov odolných proti poveternostným vplyvom, ktoré sú bez dodatočného spojenia média pevne spolu spojené prevažne prostrednictvom vzájomného mechanického ukotvenia vksebe obrátených okrajových zónach nosnej substancie a vonkajšieho navrstvenía.0007 DE 103 44 589 opisuje spôsob výroby stavebnej dosky zviacerých vrstiev zdrevných vlákien alebo triesok pokrytých Iepidlom a spolu zlisovaných do jadra, ktoré sa prinajmenšomv poslednej vrstve pokryjú termoplastickým lepidlom, Je možné tiež použitie tak termoplastického ako aj duroplastického lepidla.0008 vychádzajúc z tohto stanovenia problému prislúcha vynálezu úloha zlepšit stavebnú dosku tohto druhu tak, aby obsahovala hlbšie povrchové štruktúry, a stanoviť spôsob jej výroby.0009 Podla vynálezu sa uvedené dosiahne tým, že triesky vrchnej vrstvy jadra sú pokryté lepidlom, ktoré má termoplastické vlastnosti, a vrchná vrstva obsahuje prinajmenšom bezprostredne pod dekorom vytvarované priehlbiny.0010 Zloženie lepidla pre vrchnú vrstvu je výhodne iné, ako je zloženie lepidla pre spodnú vrstvu. Pritom lepidlo pre vrchnú vrstvu má lepšie termoplastické vlastnosti ako lepidlo pre spodnú vrstvu. 0011 Lepidlo pre vrchnú vrstvu obsahuje pritom výhodne samostatne alebo V ľubovoľne- systém na báze silánu.0012 Ak sa použije takéto jadro na výrobu stavebnej dosky, aktivujú sa prostrednictvom zvýšenej teploty a zvýšeného tlaku pri záverečnom zlisovaní nosnej dosky s dekorom a obrusnou ochrannou vrstvou zvýšené termoplastické vlastnosti vrchnej vrstvy. Táto vrstva zdrevných vlákien alebo drevených triesok pokrytých lepidlom vykazujúcim termoplastické vlastnosti vykazuje zvýšenú plastlckosť, takže je možné dodatočné tvarovanie. Vrchná vrstva jadra stavebnej dosky vytvára teda dodatočne tvarovateľnú vrstvu. Prostredníctvom jej zvýšenej plastickosti môžu byt do stavebnej doskyjednoducho vtlačené hlboké povrchové štruktúry.0013 Výhodne predstavuje hrúbka dodatočne tvarovateľnej vrstvy približne tretinu hrúbky jadra zdreveného materiálu. Pretože je zvýšená plastickost jadra potrebná len v najvrchnejšej vrstve jadra, môžu byt týmto spôsobom ušetrené náklady.0014 Výhodne predstavuje hĺbka povrchovej štruktúry vtlačenej do povrchu prinajmenšom čiastočne viac ako 500 m. Aby sa vytvoril čo možno k prirodzenému materiálu najpodobnejší dojem, je reliéf zosúladený s dekorom dekoratívnej vrstvy.0015 Dekoratívna vrstva môže byt vytvorená ako potlačená papierová vrstva, ktorá je položená na jadro z dreveného materiálu a neskôr je zlisovaná. Výhodne je dekoratívna vrstva vytvorená ako najmenej jedna farebná vrstva priamo natlačená na jadro. Pritom môžu byt použité tak analógové,ako aj digitálne tlačiarenské postupy.0016 Dekoratívna vrstva je pokrytá konečnou vrstvou. Táto môže pozostávat najmenej z jednej vrstvy vytvrditelného laku. Výhodne pozostáva konečná vrstva z najmenej jednej vrstvy transparentnej syntetickej živice, napríklad na báze UF, MF alebo MUF. Voliteľne môžu byt dotýchto vrstiev primiešané prísady, napríklad korund, ktoré zvyšujú oderuvzdornosť živicových vrstiev.0017 Konečná vrstva môže byt tiež vytvorená ako živicou impregnované prekrytie (overlay). Na spodnej strane jadra z dreveného materiálu je výhodne nanesená protiťahová vrstva. Táto protiťahová vrstva môže byt vytvorená ako živicou impregnované papierová vrstva. Výhodne pozostáva z najmenej jednej takovej alebo živicovej vrstvy nanesenej priamo na spodné časti. Jej hrúbky vrstiev sa riadia podľa náteru na vrchnej strane jadra z dreveného materiálu, aby sa vylúčiio skrivenie dosky, 0018 Spôsob výroby stavebnej dosky podľa vynálezu z viacerých vrstiev rozptýlených drevných vlákien alebo drevených triesok, pokrytých lepidlom a zlisovaných do jadra predpokladá, že drevné vlákna alebo drevené triesky budú prinajmenšom vposlednej vrstve pokryté lepidlom majúcim termoplastické vlastnosti, a že na vrchnú stranu jadra bude nanesená dekoratívna vrstva a na ňu konečná vrstva a na spodnú stranu jadra protitahová vrstva a toto usporiadanie bude pod tlakom a za pôsobenia teploty zlisované, pričom do konečnej vrstvy bude vtlačená taká hlboká povrchová štruktúra, že sa vrstva prinajmenšom bezprostredne pod dekorom zdeformuje. Výhodne budú len drevné vlákna alebo drevené triesky poslednej vrstvy pokryté lepidlom majúcim termoplastické vlastnosti. Zvýšená plastickosť dodatočne tvarovateľnej vrstvy bude pri neskoršom vlisovaní hĺbkového reliéfu (povrchovej štruktúry) potrebná len vnajvrchnejšej vrstve jadra, takže týmto spôsobom môžu byt ušetrené výrobné náklady.0019 Výhodne bude lepidlo majúce termoplastické vlastnosti nenese-né dodatočne klepidlu majúcemu duroplastické vlastnosti na vlákna alebo triesky. Pritom môžu byt najskôr všetky drevné vlákna alebo drevené triesky, ktoré majú byt použité pri výrobe stavebnej dosky, pokryté lepidlom s duroplastickými vlastnosťami predtým, ako bude čast týchto drevených triesok alebo drevných vlákien oddelená a dodatočne pokrytá lepidlom majúcim termoplastické vlastnosti. Tieto oddelené drevené triesky alebo drevné vlákna budú neskôr, prípadne po predchádzajúcom rozvlákneni,nasypané ako posledná vrstva rozptýlenej rohožky, ktorá bude vytvorená z drevených triesok alebo drevných vlákien, ktoré neboli pokryté lepidlom majúcim termoplastické vlastnosti.0020 Podla obrázka majú byt teraz bližšie objasnené príklady uskutočnenia vynálezu.Obrázok 1 - pohľad zhora na stavebnú dosku Obrázok 2 - rez stavebnou doskou pozdĺž línie A-A na obr. 1 Obrázok 3 - zväčšený výrez z obr. 2.0022 Stavebné dosky z dreveného materiálu sa vyrábajú tak, že najskôr sa drevné vlákna alebo drevené triesky pokryjú bežným lepidlom a vysušia sa - čo bude následne ešte bližšie objasnené. Takto pripravené vlákna alebo triesky sa vo viacerých vrstvách rozptýlia do koláča (rohožky),pričom sa hlavný smer vlákien alebo triesok jednotlivých vrstiev križuje. Tento koláč sa napríklad-4 nekonečne súvisle rozptýli a privedie do kontinuálneho lisu, v ktorom sa potom pod tlakom a za pôsobenia teploty zlisovuje do dosky v požadovanej hrúbke. Pritom sa vytvrdí duroplastické lepidlo spojené svláknami/trieskamí. Takto nekonečne vyrobená stavebná doska sa následne rozdeli a môže sa potom ďalej opracuje napríklad tým, že sa na vrchnú stranu položí dekor a obrusná ochranná vrstva a následne sa zlisuje sjadrom (nosnej dosky). Táto stavebná doska sa môže potom ďalej rozdeliť na nábytkové dosky alebo podlahové panely.0023 Stavebná doska podla vynálezu, vtomto prípade podlahový panel 1, pozostáva zjadra 8,dekoratívnej vrstvy 4 nanesenej na jadre 8. ktorá je pokrytá konečnou vrstvou 5, a z protiťahovej vrstvy 7 nanesenej na spodnú stranu jadra 8. Do konečnej vrstvy 5 je vtlačena povrchová štruktúra 6, ktorá korešponduje s dekorom 4 (napríklad kresba dreva). Jadro 8 pozostáva zo spodnej vrstvy 2 a vrchnej vrstvy 3. Spodná vrstva 2 pozostáva z bežne lepidlom pokrytých drevných vlákien alebo drevených triesok a vrchná vrstva 3 pozostáva z drevených triesok alebo drevných vlákien, ktoré sú samostatne alebo dodatočne pokryté lepidlom s termoplastickými vlastnosťami.Aby mohol byt panel 1 spojený s inými panelmi je opatrený na každej zdvoch strán drážkou 11 a perom 12.0024 Ako vidiet na obrázku 3, vrchná vrstva 3 je bezprostredne pod dekoratívnou vrstvou 4 deformovaná, čo sa vytvorilo pri razenl povrchovej štruktúry 6 do konečnej vrstvy 5 resp. pri zlisovaní dekoratívnej vrstvy 4 ako aj konečnej vrstvy 5 a protítahovej vrstvy 7 sjadrom 8. Tým. že vrchná vrstva 3 obsahuje lepidlo s termoplastiokýmí vlastnosťami, je dodatočne tvarovatelná, takže sa môžu pri razenl nastaviť povrchové štruktúry 6 s hĺbkou viac ako 500 m bez toho, aby boli v porovnaní s doterajším opracovaním dosiek použité lisy s vyššími tlakmi alebo aby boli potrebné dlhšie lisovacie časy.0025 Ako bežné lepidlá sa na výrobu drevovláknitých dosiek, drevotrieskových dosiek aOSB(Oriented Standboard) používajú UF alebo MUF lepidlá. Pri výrobe drevotrieskových dosiek a OSB sú ďalej bežnými Iepidlami MUPF a PMDl lepidlá.0026 Ako ďalšie lepidlo na zlepšenie dodatočne tvarovateíností sa použije bud PF novolak,akrylátová disperzia, etylénvinylacetátová disperzia (EVA), polyvinylacetátová disperzia (PVAc),polyvinylalkohol (PVA) a/alebo systémy na báze silánu. Uvedené lepidlá môžu byt tiež ľubovoľne kombinované jednotlivo alebo po viacerých.0027 Pretože ďalšie lepidlo spôsobuje dodatočne náklady, je výhodné, keď je pridávanie obmedzené len na častjadra 8, ktorá má byt dodatočne tvarovaná. Pritom ide o oblast 1-2 mm, čo zodpovedá približne oblastí 10-30 hrúbky dosky.0028 Výroba drevovláknitej dosky ako nosnej dosky (jadro z dreveného materiálu) sa uskutoční tým, že pri pokrytí vlákien lepidlom, ktoré majú byt následne rozptýlené do koláča, sa čast vlastného prúdu vlákien oddelí, ktorá sa oddelene pokryje lepidlom a prinajmenšom ako posledná vrstva rozptýli ako povrchová vrstva na vláknitú rohožku, predtým položenú zvlastného prúdu vlákien. Drevovláknitá doska sa potom bežne vyrobí. Táto ale obsahuje dodatočne tvarovatelnú povrchovú vrstvu.0029 Odlišne od bežného spôsobu výroby takýchto drevovláknitých dosiek sa predpokladá, že po sušení bežne lepidlom pokrytých vlákien sa časť oddelí a pokryje ďalším lepidlom v ďalšej stanici

MPK / Značky

MPK: B44C 5/04

Značky: najmä, stavebná, výroby, doska, panel, podlahový, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e9818-stavebna-doska-najma-podlahovy-panel-a-sposob-jej-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stavebná doska, najmä podlahový panel a spôsob jej výroby</a>

Podobne patenty