Aseptické baliace zariadenie obsahujúce aseptické zóny

Číslo patentu: E 8416

Dátum: 15.02.2006

Autor: Raynaud Delphine

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka aseptického baliaceho zariadenia.0002 Všeobecne je známe, že na zabezpečenie dlhodobej konzervácie potravinárskych výrobkov, pokiaľ nejde výlučne o konzerváciu chladením, je potrebné tieto výrobky baliť asepticky, to znamená, bez pristupu zárodkov do obalov V rôznych fázach ich balenia. Na zabezpečenie aseptického balenia je potrebné vytvoriť V strojovej linke sterilné prostredie, ktoré je možné docieliť laminárnym prúdom filtrovaného vzduchu prúdiacim vertikálne cez strojovú linku.0003 Na tento účel existujú aseptické baliace zariadenia, opi~ sané V dokumente FR-A-2 800 710, vybavené kabínou, ktorá vytvára okolo strojovej linky baliacu zónu so zvýšeným stupňom sterility, aspoň k jednej strane baliacej zóny prilieha zásahová zóna udržiavaná na nižšom stupni sterility ako baliaca zóna, pretože sa predpokladá prúdenie vzduchu z baliacej zóny do zásahovej zóny cez otvory V priečke, ktorá je spoločná pre baliacu a zásahovú zónu. Taktiež V dokumente EP 1 251 085 sú opisané uzatvorené priestory tvoriace baliacu zónu s tlakom vyšším ako je atmosférický tlak, ktoré tvoria obslužnú zónu.0004 Keď technik potrebuje pristúpiť k strojovej linke buď za účelom periodickej údržby linky, alebo z dôvodu poruchy chodu niektorého zo strojov, otvorením spojovacich dverí medzi zásahov vou zónou a baliacou zónou nastane vírenie spôsobujúce prenika nie vzduch s menším stupňom sterility zo zásahovej zóny do bali acej zóny~ a v dôsledku toho dôjde k zníženiu stupňa sterility0005 Z dokumentu DE l 03 40 876 je znamy postup vyvolania vertikálneho prúdenia vzduchu tým, že sa nad seba umiestnia jeden uzavretý priestor s tlakom Pl vyšším ako je tlak P 2 V druhom uzavreton 1 priestore, pričom tlak P 2 je vyšší ako atmosférickýtlak. Tlakové zariadenie neumožňuje prístup z boku.0006 Cieľom vynálezu je navrhnúť aseptické baliace zariadenie,ktoré obmedzuje na minimum nebezpečenstvo znečistenia v baliacejzóne a zároveň umožňuje pristup k rôznym častiam zariadenia.0007 Aseptické baliace zariadenie podľa vynálezu má plošinu,nad ktorou je strop, a linku strojov namontovanú na tejto nosnej plošine V baliacej zóne vystavenej sterilnému laminárnemu toku prúdiaceho vertikálne od stropu baliacej zóny a vytvárajúceho v baliacej zóne prvý tlak vyšší ako je tlak v okolí, aspoň jedna strana baliacej zóny prilieha k zásahovej zóne vystavenej jedno~ smernému toku čistého vzduchu prúdiaceho vertikálne od stropu zásahovej zóny V takom množstve, aby sa v zásahovej zóne vytvoril druhý tlak menší ako je prvý tlak, ale väčší ako je tlak v okoli.0008 Jednosmerný tok vzduchu v zásahovej zóne popri podpore pohybu sterilného vzduchu z baliacej zóny vo vnútri tejto zóny,čo bráni prenikaniu nećistôt do baliacej zóny, tiež bráni víreniu v zásahovej zóne pri otvorení dverí medzi baliacou a zásahovou zónou. Tým sa obmedzí na minimum nebezpečenstvo zne~ čistenia baliacej zóny.0009 Aspoň k jednej strane baliacej zóny prilieha podľa vynálezu deliaca zóna vystavená jednosmernému toku čistého vzduchprúdiaceho v upravenom množstve tak, aby sa v deliacej zóne vy tvoril tlak 5 výškou medzi prvým a druhým tlakom. Takto je možné umiestniť do deliacej zóny spracovateľske zariadenie vyžadujúce menší stupeň sterility, bez toho aby sa znížil stupeň sterility v baliacej zóne z dôvodu prirodzeného pohybu vzduchu zo zónyzvýšeného tlaku do zóny postupne klesajúceho tlaku.0010 Ďalšie znaky a výhody vynálezu vyplynú z opisu výnimočneho prikladu jeho prevedenia, ktorým vynález nie je obmedzený,spolu s odkazom na priložené vyobrazenia, kde- obr. 1 je schematický pohľad zhora na zariadenie podľa vynálezu, ~obr. 2 je schematický pohľad na prierez podľa čiary II-II0011 Aseptické baliace zariadenie znazornene na obrázkoch je určené na balenie výrobkov v obaloch ( nie sú znázornene). Zariadenie má linku strojov, ako plniace stroje, stroje na tepelnú uzatvorenie viečok a vloženie zatok. Tieto stroje sú pripevnené k plošine 2, pod ktorou sú umiestnene hnacie nástroje 3 strojov 1. Steny 4 vymedzujú baliacu zónu 5, do ktorej vstupuje vertikálne od stropu laminárne sterilné prúdenie upravené tak, aby sa V baliacej zóne 5 tvoril prvý tlak Pl vyšší ako tlak P V okolí zariadenia. Na znázornenie tlaku P 1 je baliaca zóna 5 vyšrafovaná tenkými bodkočiarkami. Na uvedenie baliaceho úseku 5 pod tlak a na podporu vertikálneho prúdenia sterilneho vzduchu, je spodný okraj priečinkov 4 niekoľko desiatok centimetrov nad plošinou 2 a vymedzuje priestor 19. Prvý tlak je výsledkom rovnováhy medziprivádzaným množstvom vzduchu od stropu a množstvom odchádzajú ceho vzduchu otvormi 19 a ostatnými otvormi v bočných stenách baliacej zóny.0012 Na dvoch bočných stenách baliacej zóny 5 ma zariadenie zasahové zóny 7, ktoré sú vymedzene priečinkami 8 oddeľujúcimi zásahové zóny od vonkajšieho prostredia.0013 Takéto zásahove zóny sú podľa vynalezu vystavené prietoku čistého vzduchu, napriklad prietoku sterilneho vzduchu prúdiaceho vertikálne od stropu zásahových zón v množstve upravenom tak,aby sa v zásahových zónach 7 tvoril tlak P 2 nižší ako prvý tlak Pl baliacej zóny, ale vyšší ako je tlak V okolí. Zóny s tlakom P 2 sú vyšrafovane čiarkovanými čiarami. Rovnako ako pre baliacu zónu 5, priečinky 8 zásahových zón 7 vymedzujú priestor 20 na prúdenie vzduchu vo vnútri a tým na podporu vertikálneho prietoku vzduchu do zásahových zón 7.D 014 Okrem toho má zariadenie podľa vynálezu deliacu zónu 9,ktorá prilieha k baliacej zóne 5 a nachádza sa vzhľadom k postupu obalov zobrazených na obrázku J. prerušovanými šípkami pred baliacou zónou. Do deliacej zóny 9 preniká vertikálne zo stropu 6 jednosmerný sterilný vzduch V množstve upravenom tak, aby sa v deliacej zóne vytvoril stredný tlak Pi vo výške medzi prvým tlakom Pl a druhým tlakom P 2. Zóny s tlakom Pi sú vyšrafovane tenkými prerušovanými čiarami. Na umožnenie prechodu obalov medzi deliacou zónou 9 a baliacou zónou 5 a na podporu vertikálneho toku do každej z uvedených zón, je deliaca zóna 9 oddelená od baliacej zóny 5 ćiastoćnou priečkou 10. V uvedenom príklade ležia zásahové zóny 7 oproti deliacej zóne 9 tak, aby z dôvodu znižujúceho sa tlaku V rôznych zónach, čiastočný otvor priečky medzi zásahovou zónou 7 a deliacou zónou 9 vyvolal mierny pohyb vzduchu z baliacej zóny 5 do deliacej zóny 9 a z deliacej zóny 9 do zásahovej zóny 7, ako je zobrazené krátkymi šípkami, čo znižuje na minimum nebezpečenstvo znečistenia baliacej zóny.OOl 5 Vo vyobrazenom prevedení je deliaca zóna 9 sušiacou zó nou, v ktorej je umiestnený stroj na sušenie obalov. V tomto

MPK / Značky

MPK: B65B 55/02

Značky: obsahujúce, baliace, zóny, zariadenie, aseptické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e8416-asepticke-baliace-zariadenie-obsahujuce-asepticke-zony.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Aseptické baliace zariadenie obsahujúce aseptické zóny</a>

Podobne patenty