Ferozliatina šedej liatiny a odlievaná súčasť motora s vnútorným spaľovaním

Číslo patentu: E 8384

Dátum: 12.05.2003

Autori: Björkman Carl, Björklind Tobias, Penttinen Martti

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEROZLIATINA ŠEDEJ LIATINY A ODLIEVANÁ SÚČASŤ MOTORA s VNÚTORNÝM SPAĽOVANÍM0001 Predložený vynález sa týka ferozliatiny šedej liatiny (angl. grey cast iron alloy). Presnejšie sa predložený vynález týka perlitickej šedej liatiny (angl. pearlitic grey cast iron), obsahujúcej ďalšie legovacie prvky pre zlepšenú medzu0002 Vynález sa ďalej týka súčasti motora svnútorným spalovaním, odliatej z ferozliatiny šedej liatiny podľa vynálezu.0003 Šedá liatina je najpriťažlivejší materiál pre napr. bloky motora s vnútorným spalovanim pre vozidlá, a to vďaka relatívne nízkej zaobstarávacej cene a napriek tomu dobrému až excelentnému súhrnu vlastnosti. Sú už skôrznáme zloženia v rámci dost Širokého rozpätia, ako napr. zloženia, ktoré súzvyčajne kompromisom medzi vlastnosťami - ako napr. medza únavy, odolnosť0004 Teda, pre odlievané bloky motora svnútorným spaľovaním má základný materiál 0120 zloženie podľa Tabulky 1 nižšie a obvyklá štandardná zliatina má zloženie tiež podľa Tabuľky 1, pričom zliatina Scania standard poskytuje Šedú liatinu sperlitickou štruktúrou azdravým (neporušeným, bezpórovým) materiálom vďaka porovnateľne vysokému obsahu uhlíka.0005 Aj ked je v súčasnosti plne akceptovateľné, je zlepšená medza únavy dnes žiaduca ako doplnok k súčasným vlastnostiam a rozšírila by možnépoužitie takejto šedej liatiny podľa stavu techniky.0006 Cieľom predloženého vynálezu je poskytnut šedú liatinu sporovnateľnou zdravou štruktúrou a ponúknuť dobré vlastnosti pokiaľ ide oobrobiteľnost anavyše podstatne zlepšenú medzu únavy, vporovnanís medzou únavy štandardnej zliatiny 0007 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnut súčasť motora svnútorným spaľovaním zo šedej liatiny, ako napr. blok motora, ktorá mápodstatne zlepšenú medzu únavy v porovnaní s medzou únavy štandardnej0008 Cieľ predloženého vynálezu je získaný pomocou šedej liatiny podľa pripojeného patentového nároku 1. Výhodné uskutočnenia sú špecifikované0009 Ďalej je cieľ predloženého vynálezu získaný prostredníctvom súčasti motora s vnútorným spaľovaním zo šedej liatiny podľa pripojeného patentového nároku 4. Výhodné uskutočnenia sú špecifikované v závislom patentovom0010 Obr. 1 ukazuje Wöhlerove únavové krivky pre základnú zliatinu, EP 1 506 323 334 B 3/TPODROBNÝ OPIS VÝHODNÝCH USKUTOČNENÍ0011 V nasledujúcom opise všetky poskytnuté percentá pre prvkyv špecifikovaných zliatinách sú dané ako hmotnostné percentá.0012 Zliatina podľa predloženého vynálezu je šedá Iiatina, ktorá má perlitickú štruktúru, pričom obsah uhlíka je 3,2 - 3,49 . Pomerne vysoký obsah uhlíka podporuje zdravú štruktúru. Prísady 0,2 - 0,4 chrómu, ktorý má0013 Prísady 0,1 - 0,4 molybdénu, 0,03 - 0,3 vanádu, 0,007 0,015 titánu a 0,15 nióbu pôsobia, prídavne kich vlastnostiam formovaniu karbidu, ako jadra, poskytujúce jemnú perlitickú štruktúru a štruktúru vloćkového grafitu pri odlievaní (Oboje ako primárne asekundárne zrážané karbidy). Molybden tiež stabilizuje perlit pri zvýšených teplotách.0014 Kremík je prítomný vmnožstve 1,8 - 2,2 , ktoré podporujeformovanie šedej liatiny. 0015 0,3 - 0,8 mangánu je prítomné ako činidlo pre stabilizáciu perlitu.a stabilizuje perlit a tiež podporuje formovanie jemnej štruktúry. 0017 Obsah síry a fosforu by mal byt udržovaný pod 0,15 .0018 Dusik, 0,005 - 0,017, zhutňuje vloćkový grafit apodporujeformovanie perlitu. Hliník, 0,01 , pôsobí ako činidlo pre formovanie grafitu.0019 Zliatina šedej liatiny ďalej obsahuje železo a normálne nečistoty do zvyšku. Množstvo titánu, dusíka a hliníka sú v rozsahu normálnych nećistôt, avšak môžu byt uprednostňované.0020 Bolo pripravených 1500 kg dávok, každá dávka bola odliata do štyroch 300 kg blokov motora, odlievanie začalo pri 1420 °C a teplota klesla o0021 Bolo vyprodukovaných desať rôznych kombinácií, dávok, molybdénu, vanádu, titánu a nióbu, za použitia základnej zliatiny.0022 Ďalej bol menený obsah dusíka ahliníka V 16 rôznych dávkachs rôznymi činidlami pre formovaniejadier (očkovacej látky).0023 Boli odobrané vzorky pre únavovú skúšku zkaždého odlievaniaa boli uskutočnené únavove skúšky.0024 Ešte ďalej boli vyrobené dávky spojujúce zloženie, ktoré vykazovalo0025 Výsledky sú ukázane na obr. 1, pričom krivka 3 zodpovedá zloženiam v rámci rozpátia zložení podľa vynálezu, pričom toto zloženie je tiež0026 Šedé liatiny podľa vynálezu ponúkajú o 40 vyššiu medzu únavy než základná zliatina šedej liatiny, a o 30 vyššiu medzu únavy než štandardná šedá Iiatina pre blok motora, a ešte ponúka šedú liatinu, ktorá plní0027 Ako bolo uvedené vyššie, zliatina šedej liatiny podľa vynálezu jeextrémne užitočná pre odlievané súčasti motora s vnútorným spaľovaním, akonapr. súčasti bloku motora, pričom zliatina spája obrobiteľnosť, bezchybnosta vysokú medzu únavy. Zliatina je tiež užitočná pre ďalšie súčasti, ako napr.

MPK / Značky

MPK: C22C 37/10, C22C 37/00, F02F 1/00

Značky: odlievaná, spaľovaním, motora, ferozliatina, vnútorným, šedej, súčasť, liatiny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e8384-ferozliatina-sedej-liatiny-a-odlievana-sucast-motora-s-vnutornym-spalovanim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ferozliatina šedej liatiny a odlievaná súčasť motora s vnútorným spaľovaním</a>

Podobne patenty