Vynášacie zariadenie s uzatváracou zátkou a blokovacím krúžkom s bajonetovými pripájacími prostriedkami

Číslo patentu: E 6807

Dátum: 20.08.2004

Autor: Keller Wilhelm

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka vynášacieho zariadenia s uzatváracou zátkou a blokovacím krúžkom s bajonetovými pripájacími prípravkami podľa predvýznaku patentového nároku 1. Takéto vynášacie zariadenia predovšetkým viacprvkové kartuše sú známe napriklad z patentového spisu US-A-5 918 772 od rovnakého prihlasovateľa. Bajonetové pripájacie prípravky majú v porovnaní so skmtkovými uzávermi tú výhodu, že spojenie je možné rýchle vytvoriť alebo ho uvoľniť. Na druhej strane však bajonetové pripájacie prípravky vykazujú aj nevýhody predovšetkým vtedy, keď sa jedná o väčšie kartuše, kde sú sčasti potrebné väčšie sily. To sa netýka len pripojenia miešadla alebo príslušenstva, ale predovšetkým vyťahovania uzatváracej zátky, ktorá vzhladom na potrebnú tesnosť má fonnu ľahko kóníckého čapu, a preto tesne dosadá.0002 Z patentového spisu US-A-5 137 182 rovnakého prihlasovatela je známa kartuše s uzatváracou zátkou, podľa predvýznaku patentového nároku 1, v ktorej horná strana bajonetového výstupku môže mať klinový tvar, čím sa dosiahne lepší blokovací účinok.0003 Patentový spis US-A-5 320 233 ukazuje uzáver s prípravkami, ktoré indikujú možnosť roztrhnutia bezpečnostného pásu. Dvojdielny bezpečnostný pás vykazuje na oboch stranách zóny zoslabenia výstupky, pričom jeden rad výstupkov sa posúva po jednej rampe a druhý rad výstupkov sa posúva po inej rampe, pričom v prípade, že sa uzáver otvorí, pás sa roztrhne.0004 Je známe, že pre kartuše sprevlečnou maticou so skrutkovým závitom na upevnenie miešadla alebo zátky, napr. podľa patentového spisu US-A-5 423 443, sa na uzatváraciu zátku umiestni snímací krúžok, ktorý sa odstráni vyskrutkovanim prevlečnej matice. Zatial čo prevlečná matica so skrutkovým závitom umožňuje relatívne veľký zdvih, aby bolo možné vypáčiť uzatváraciu zátku, naproti tomu bežné bajonetové blokovanie nemôže vytvoriť žiadnu odťahovú silu. Preto nebol tento problém s bajonetovými pripájacímí prípravkami doteraz vyriešený pre väčšie kartuše s väčšími uzatváracími zátkami.0005 vychádzajúc zuvedeného, úlohou tohto vynálezu je vyriešiť tento problém a poskytnúť možnosť, aby bolo možné pri bajonetovom blokovani pohybovať uzatváracou zàtkou pomocou blokovacieho krúžku takým spôsobom, že sa nepohybuje len k uzavretiu smerom k vynášaciemu zariadeniu, ale môže byt tiež zdvíhaná v smere od neho, a preto pôsobí určitou ťažnou silou. Táto úloha bude vyriešená pomocou charakteristických znakov uvedených v nároku 1.0006 vynález bude bližšie objasnený po častiach pomocou výkresov príkladu uskutočnenia tohto vynálezu.Obr. 1 zobrazuje príklad uskutočnenia zariadenia podľa tohto vynálezu, Obr. 2 zobrazuje časti obr. 1 v rozloženom postavení, Obr. 3 zobrazuje činnosť blokovacieho krúžku v smere uzavretia, Obr. 4 zobrazuje činnosť blokovacieho krúžku pri zdvíhaní uzatváracej zátky, Obr. 5 zobrazuje rez podľa línie V - V obr. 1, Obr. 6 zobrazuje časti obr. 1 v inej polohe.Obr. 7 zobrazuje variant spôsobu uskutočnenia podla vynálezu bez snímacieho krúžku a Obr. 8 zobrazuje časti obr. 7 v rozloženom postavení.0007 Na obrázkoch 1 a 2 je možné sledovat ukončenie výpustí dvojitej kartuše 1 sobidvomi zásobníkmi 2 a 3, oddelenými výpustami 4 a 5, blokovacím krúžkom 6 a uzatváracou zátkou 7.0008 vynález sa orientuje predovšetkým na zdvihnutie uzatváracej zátky 7 z kartuše pomocou otáčania blokovacieho krúžku, v tomto prípade v protismere hodinových rućičiek. uzatváracia zátka 7 vykazuje dva čapy 8 a 9, priťahovaciu prírubu 10 a na ňu nadväzujúoi krk 11, na ktorom je pripevnená odťahovacia príruba 12, ktorá kvôli upnutiu odťahového krúžku 14 svybratím 15vykazuje drážku 13. 0009 V priestore ukončenia oboch výpustí 4 a 5 sa nachádza výpustná príruba 16, ktorá nasvojom obvode vykazuje dva proti sebe ležiace prírubové mostíky 17 a 18. Každý prírubový mostík má na svojej spodnej strane 19 priťahovací úkos 17 A a na svojej hornej strane 20 odťahovaci úkos18 A, pričom tieto plochy z pohľadu v axiálnom smere prebiehajú šikmo. Priťahovacie a odťahovacie úkosy 17 A a 18 A na výpustnej prírube kartuše spolupôsobia s príslušnými priťahovacimi a odťahovacími úkosmi na blokovacom krúžku.0010 Blokovací krúžok 6 vykazuje ryhovaný otočný diel 21 a nadväzujúci cylindrický diel 22, ktorý vykazuje menší vnútorný priemer ako otočný diel, čim sa vytvorí výstupok 23, ktorý sa opiera na priťahovaciu prírubu 10 uzatváracej zátky 7. Priemer D 1 priepuste 30 na zátke odvrátenom konci cylindrického dielu 22 je menší ako priemer D 2 odťahového krúžku 14.0011 V otočnom diele krúžku sa nachádzajú, na konci bližšom ku kartuši, dva proti sebe ležiace krúžkové mostíky 24 a 25, ktoré sú na svojej hornej strane opatrené krúžkovým priťahovacim úkosom 26 a na spodnej strane zase krúžkovým odťahovaclm úkosom 27. Aj tu prebiehajú krúžkové priťahovacie úkosy a krúžkové odťahovacie úkosy, z pohľadu v axiálnom smere, šikmo. 0012 Na obr. 3 je znázomená činnosť zariadenia v priťahovacej polohe, resp. v uzatvorenej polohe. Pritom krúžkové mostíky 24 a 25, ktoré vykazujú na hornej strane krúžkové priťahovacie úkosy 26 a 27, spolupôsobia sdole ležiacimi priťahovacími úkosmi 17 A a 18 A na prirubových mostíkoch 17, 18 na výpustnej prírube 16, aby sa otočením blokovacieho krúžku v smere hodinových ručičiek pritiahol uzáverv smere šípky resp. aby sa uzavrel.0013 Na obr. 4, ktorý znázorňuje odťahovací pohyb, v smere šípky, spolupôsobia dole ležiace odťahovacie úkosy 26, 27 tých istých krúžkových mostíkov 24, 25 blokovacieho krúžku 6 spolu shore ležiacimi odťahovacimi úkosmi 17 A, 18 A na prirubových mostíkoch 17, 18 na prírube výpuste 16, aby sa uzatváracia zátka pomocou blokovacieho krúžku uvoľnila azdvihla. Pritom prstencové čelo 28 blokovacieho krúžku uchytí odťahovací krúžok 14.0014 V otočnom dieli blokovacieho krúžku sú dalej usporiadané dostredovacie rebrá 29 a to pri prechode k výstupku 23, medzi mostíkmi 24 a 25, ktoré prebiehajú v axiálnom smere, šikmo od otočného dielu k cylindrickej časti tak, aby sa umožnilo centrovanie blokovacieho krúžku, pozri obrázky 5 a 6.0015 Na obr. 5 je znázomená uzatváracia zátka v reze, spolu s blokovacím krúžkom v zablokovanej polohe a na obr. 6 zase v odblokovanej polohe. Zvýkresov dalej vyplýva, že pri blokovaní sa výstupok 23 na blokovacom krúžku oprie o priťahovaciu prírubu 10 zátky, zatial čo obidva priťahovacie úkosy navzájom spolupôsobia tak, aby sa čapy uzatváracej zátky natlačili do kartuše a pri odblokovani privedie prstencové čelo 28 cylindrickej časti uzatváracej zátky odťahový krúžok 14 do drážky na uzatváracej zátke, zatial čo obidva odťahovacie úkosy pri vytáčanl navzájom spolupôsobia tak, aby sa uzatváracia zátka vytiahla.0016 Na uzatvorenie výpustí kartuší sa do výpustí kartuší zatlačí uzatváracia zátka, ktorá je predmontovaná do blokovacieho krúžku a otočením krúžku o 90 ° sa zablokuje. Na odblokovanie sa otočí blokovací krúžok späť o niečo viac ako 90 °, čim sa uzatváracia zátka vytiahne a je ju možné sňať spolu s blokovacím krúžkom. Po vybratí odťahového krúžku je potom možné sňat uzatváraciu zátku z blokovacieho krúžku a tým istým blokovacím krúžkom je potom možné upevniť na kartušimiešadla. 0017 Vo variante spôsobu uskutočnenia podľa obrázkov 7 a 8 sa namiesto odťahovacieho krúžkuzväčší pozdĺžny rozmer odťahovacej príruby 31 vo vzťahu kodťahovacej prírube 12 na pozdĺžny rozmer D 2, ktorý je väčší ako priemer D 1 otvoru 32 blokovacieho krúžku 33. Tým sa prstencové čelo 34 blokovacieho krúžku môže dostať pod odťahovaciu prírubu, otvor 32 vykazuje na dvoch proti sebe ležiacich stranách vždy jedno vybranie 35, takže takto sa môže odťahovacia priruba dostať cez otvor.0018 Na posilnenie odťahovacieho pohybu uzatváracej zátky 36 vykazuje spodná strana odťahovacej príruby dva proti sebe ležiace úkosy odťahovacej príruby 36 a 37.0019 Ostatné časti ako aj účinok je taký istý ako pri prvom uskutočnení s odľahovacím krúžkom. uzatváracia zátka sa nasadí, blokovací krúžok sa nasadl na odťahovaciu prírubu takým spôsobom,že pri zablokovaní sa dostane cez otvor 32. Na odblokovanie sa blokovací krúžok najskôr otočí tak,aby sa uvoľnila uzatváracia zátka a ďalším otáčavým pohybom sa uzatváracia zátka vypáči. Výhodou tohto riešenia je, že obsahuje ojeden diel, odťahovací krúžok, ktorý sa v podstate dá lahko stratiť, menej.0020 Vyššie opisané uskutočnenie s úkosmi odťahovacej príruby je prenosné aj na uskutočnenie s blokovacím krúžkom so skrutkovitým závitom, pričom skrutkovitý závit spolupôsobí so závitom na prírube výpuste vynášacieho zariadenia.0021 vychádzajúc z uvedeného príkladu uskutočnenia, dajú sa predstaviť mnohé varianty, bez toho aby sme opustili oblasť vynálezu. Takto môžu byť otvory výpustí a/alebo čapy kónické, otvory výpustí atým aj čapy sa môžu odchýliť od cylindrickej formy, ked môžu mat napríklad D-forrnu,bajonetové blokovanie azodpovedajúce odblokovanie sa môže uskutočniť v smere, alebo proti-3 smeru hodinových ručičiek, rovnako tiež zásobné nádrže ako aj výpuste môžu byť navzájom rôzne a napríklad plochy prierezu resp. objemy môžu vykazovať pomer od 11 do 110 a čapy uzatváracej zátky môžu byt rozdielne tak v priemere ako aj v dĺžke. Namiesto odťahovacieho krúžku možno použit rozperný kolik alebo západkový krúžok prípadne niečo podobné.0022 Z opisu tohto vynálezu vyplýva, že pn zachovaní výhod bajonetového spojenia sa zabezpečí dobré utesnenie a bezproblémové skladovanie pomocou vtlačeného uzáveru, jednoduchá a čistá obsluha a zároveň je možná ľahká a rýchla montáž a demontáž uzáveru.0023 Opísaný priklad uskutočnenia sa sice vzťahuje na dvojitú kartušu, avšak uzatváraci a zdvíhací mechanizmus je možné použiť aj na iné vynášacie zariadenia alebo kartuše, napríklad pre jednokomponentné kartuše, ako aj viackomponentné kartuše alebo vynášacie zariadenia.Vynášacie zariadenie s uzatváracou zátkou a blokovacím krúžkom s bajonetovými pripájacími prostriedkami, vyznačujúce sa tým, že uzatváracia zátka (7, 36) vykazuje navzájom spolupôsobiace prostriedky (17, 26 18, 27) na vonkajších plochách výpustí (4, 5) vynášacieho zariadenia (1) avnútornej stene blokovacieho krúžku (6, 33) a otáčaním blokovacieho krúžku je uzatváracia zátka zdvihnutá zvynášacieho zariadenia alebo je do vynášacieho zariadenia zasunutá, pričom navzájom spolupôsobiace prostriedky sú mostíky(17, 18) na vonkajšej ploche výpusti (4, 5) vždy sjedným odťahovacím úkosom (18 A) na homej strane (20) ajedným priťahovacím úkosom (17 A) na dolnej strane (19) a odpovedajúce Krúžkové mostíky (24, 25) vo vnútri blokovacieho krúžku (6), ktoré sú opatrené vždy jedným odťahovacim úkosom (27) na dolnej strane ajedným pritahovacím úkosom (26) na homej strane.Vynášacie zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že uzatváracia zátka (7, 36) vykazuje priťahovaciu prírubu (10), ktorá je vspojení svýstupkom (23) vblokovacom krúžku (6).Vynášacie zariadenie podľa nároku 2, vyznačujúce sa tým, že uzatváracia zátka (7, 36) vykazuje nad priťahovacou prírubou (10) odťahovacie prostriedky (14 31), ktoré sa opierajú na prstencové čelo (28, 34) blokovacieho krúžku (6, 33).Vynášacie zariadenie podľa nárokov 2 alebo 3, vyznačujúce sa tým, že uzatváracia zátka(7) vykazuje na odvrátenorn konci k čapom (8, 9) snímateľný odťahovací krúžok (14),ktorého priemer (D 2) je väčší ako priemer (D 1) otvoru (30) blokovacieho krúžku (6), ktorý je odvrátený k vynášaciemu zariadeniu.Vynášacie zariadenie podľa nároku 2 alebo 3, vyznačujúce sa tým, že uzatváracia zátka(36) vykazuje odťahovaciu prírubu (31), ktorej pozdĺžny rozmer D 2 je väčší ako priemer(D 1) otvoru (32) blokovacieho krúžku (33), ktorý je odvrátený k vynášaciemu zariadeniu,pričom otvor (32) vykazuje dve vybrania (35) v takom usporiadaní, že blokovací krúžok môže v určitej polohe pojať odťahovaciu prírubu.vynášacie zariadenie podľa nároku 5, vyznačujúce sa tým, že odtahovacia príruba (31) uzatváracej zátky (36) vykazuje na svojej spodnej strane dva úkosy odťahovacej príruby(37, 38), ktoré z pohľadu v axiálnom smere prebiehajú šikmo.Vynášacie zariadenie podľa jedného znárokov od 1 do 6, vyznačujúce sa tým, že prírubové mostíky (17, 18) sú usporiadané na obvode príruby výpuste (16).Vynášacie zariadenie podľa jedného z nárokov od 1 do 7, vyznačujúce sa tým, že odťahovacie a pnťahovacie úkosy (18 A, 17 A 27, 26) prebiehajú zpohľadu v axiálnomVynášacie zariadenie podľa jedného z nárokov od 1 do 8, vyznačujúce sa tým, že blokovací krúžok (6, 33) vykazuje vo svojom vnútri dostredovacie rebrá (29), ktoré sú usporiadané axiálne a prebiehajú šikmo.Vynášacie zariadenie podľa jedného z nárokov od 1 do 9, vyznačujúce sa tým, že vynášacím zariadením je dvojitá kartuša (1), pričom uzatváracia zátka (7, 33) vykazuje dva čapy (8, 9).Vynášacie zariadenie podľa jedného znárokov od 1 do 9, vyznačujúce sa tým, že uzatváracia zátka vykazuje odťahovaciu prírubu (31), ktorej pozdĺžny rozmer D 2 je väčší ako priemer (D 1) otvoru (32) blokovacieho krúžku (33), ktorý je vynášaciemu zariadeniu odvrátený, pričom otvor (32) vykazuje dve vybrania (35) v takom usporiadaní, že blokovací krúžok môže v určitej polohe pojať odtahovaciu prírubu.

MPK / Značky

MPK: B65D 39/00

Značky: bajonetovými, zariadenie, pripájacími, blokovacím, prostriedkami, krúžkom, zátkou, uzatváracou, vynášacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e6807-vynasacie-zariadenie-s-uzatvaracou-zatkou-a-blokovacim-kruzkom-s-bajonetovymi-pripajacimi-prostriedkami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vynášacie zariadenie s uzatváracou zátkou a blokovacím krúžkom s bajonetovými pripájacími prostriedkami</a>

Podobne patenty