Bezpečnostný profil zatváracieho okraja

Číslo patentu: E 6662

Dátum: 26.08.2002

Autori: Menz Jürgen, Beckhausen Karlheinz

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka bezpečnostného proñlu zatváracieho okraja pre poháňané zariadenia, ako roletové vráta, roletové mreže, dvere, posuvné zariadenia atď., a zdvíhacie plošiny, pracovné plošiny a pod., s dutým profilom z elastomérneho materiálu, podľa znakov predvýznakovej časti patentového nároku 1.0002 Takýto profil je známy z DE-27 19 438 C. Tento proñl má v napojení na upevňovaci proñl prázdnu komoru, ktorá slúži na dobeh pohonu poháňaného zariadenia, a vnadväznosti na ňu spinaciu komoru, v ktorej sú uložené spinacie prvky, ktoré sú tyčovito vytvorené a sú vložené do tejto komory. Okrem toho obsahuje tento profil na konci ešte komorový profil, ktorý slúži na zlepšenie tesnosti.Nevýhodné pri tomto profile je, že odhliadnuc od toho, že spinacie prvky musia byť vložené do spínacej komory, je spínacia komora uložená s odstupom od upevňovacieho proñlu. Najmä vtedy, ked je bezpečnostný profil zatváracieho okraja uložený v oblastiach s nečistotami a vlhkosťou, je táto komora rýchlejšie vystavená vlhkosti. Okrem toho je táto komora zhiadiska jej tvarovania a vytvorenia navrhnutá tak, že sú nutné veľké spinacie sily. Ďalej nieje viditeľné žiadne jasné oddelenie pokial sa jedná o priebeh síl medzi dobehovou a spínacou0003 Ďalej je známy dvojkomorový proñl (DE-298 O 4 732 U 1), pričom vonkajšia komora je vytvorená na kontaktnú detekciu tlakovej vlny a nadväzuje na elektricky ovládanú spinaciu komoru, prilahlú k poháňanému zariadeniu. Do tejto elektricky ovládanej spínacej komory môže byť zavádzaná kontaktná lišta, ktorá musí byť na základe navrhnutého výrobného spôsobu (zavádzanie kontaktnej lišty) vytvorená ako kontaktné pásy, majúce dostatočnú tuhosť.Vonkajšia komora má valcový profil a je obojstranne uzatvorená, takže tlakovézaťaženie spôsobí vzostup tlaku vzduchu vo valcovej komore, čim je vyvolaný spínací impulz.Je zrejmé, že sa pri danom nábehovom profile jedná o dve vedla seba ležiace spínacie komory, pričom obe vydávajú spínacie impulzy a majú slúžiť na zvýšnú0004 Tiež je známy dutý komorový proñl (DE-44 27 537), ktorý je určený na napojenie na dvere, na vedenie okien a na tesnenie posuvných autových striech. Tento dutý profil obsahuje vnútornú spínaciu komoru, ktorá je vybavená samostatným force sensing resistor (rezistorom snímania sily). Tento prvok nemá žiadne spínacie prvky, ktoré sú uložené v odstupoch od seba a ktoré pri stlačení vstupujú do vzájomného kontaktu a spúšťajú tak spínací impulz, ale je založený nasenzore v tvare pásiku, ktorý vydáva impulz pri zaťažení tlakom alebo ohybom.0005 Spínacia komora je takto zabezpečená spínacím/tlakovým bodom,pričom tento tlakový bod môže vydávať spínací impulz najskôr po stlačení0006 Úlohou vynálezu je odstrániť nevýhody uvedených dokumentov a priniesť bezpečnostný proñl zatváracieho okraja, ktorý zodpovedá dnešným rýchlym pohonom pre poháňané zariadenia, zaisťuje rýchle vydávanie spínacieho impulzu pri ešte menších silách a je tiež vhodný pre spínacie sily z rôznych smerov a tiež0007 Úloha vynálezu je riešená znakmi nároku 1, pričom vonkajší komorový profil, nadväzujúci na spínaciu komoru, je vytvorený ako dobehová komora.Tým sú zväčšené pákové ramená spúštacich síl, najmä vtedy, keď pôsobia bočne,voči upevňovaciemu profilu, ktorý leží na konci dvier alebo podobného zariadenia a tvorí pevnú jednotku, takže k vydávaniu spínacich impulzov dochádza rýchlejšie a jednoznačnejšie.Pritom sú na vnútornej strane spínacej komory, odvrátené od upevňovaciehoprofilu, vytvorené elektricky vodivé výbežky v tvare zhrubnutia alebo lišty. Vspínacej komore je na protiľahlej strane uložená elektricky vodivá protiplocha. Týmito elektricky vodivými výbežkami v tvare zhrubnutia alebo lišty, ktoré sú prirodzene prispôsobené veľkosti spínacej komory a sú priradené k elektricky vodivej protiploche na protiľahlej strane spínacej komory, vzniká už pri malých pohyboch spínacej komory styk výbežkov s protiplochou, takže je už včas vyvíjaný spínací impulz.Elektricky vodivé výbežky v tvare zhrubnutia alebo lišty, sú združené do profilového útvaru. Proñlový útvar je súčasťou vnútorného telesa, ktoré je pridaním elektricky vodivých látok, ako sadzí, grafitu, kovového prášku a pod., elektricky vodivé. Týmito znakmi vzniká Konštrukčná jednotka, ktorá má vysokú vodivosť a dobrú stabilitu. Oblasť dutého profilu nadväzujúca na vnútorné teleso je vytvorená0008 Taktiež protiplocha obsahuje lištové vyvýšeniny, ktoré sú voči profilovému útvaru svýbežkami uložené sbočným presadením. Pritom sú zvlášť výhodné najmä dve lištové vyvýšeniny, ktoré zodpovedajú približne výške výbežkov a/alebo profilovému útvaru s výbežkami. Keďže vnútorné teleso má určitú šírku a vedla profilového útvaru tvorí kontaktné plochy hodiace sa kvýbežkom v tvare zhrubnutia alebo lišty, môžu sa výbežky v tvare zhrubnutia alebo lišty týchto plôch dotýkať a spúšťať impulz. Môžu sa však dotýkať výbežkov v tvare zhrubnutia alebo lišty respektíve profilového útvaru tiež pri bočnom posune a pritom vytvárať spínacie impulzy. Môžu však vznikať tiež viacnásobné kontakty vždy podla pôsobenia sily a intenzity tým, že výbežky prichádzajú do styku s protiplochou a vyvýšenina do styku s plochami vedla protilového útvaru na vnútornom telese.0009 Výhodou je protiplocha súčasťou plášťového telesa, ktoré je pridaním vodivých látok, ako sadzí, grafitu, kovového prášku a pod. vytvorené ako elektricky vodivé. Na to nadväzujúca oblast dutého profilu je vytvorená ako nevodivá.Pre ďalšie zlepšenie vodivosti je navrhnuté, že vo vnútornom telese a/alebo plášťovom telese je vložený elektricky vodivý drôt, ktorý môže byť použitý tiež nalepšie pripojenie vedenia k vyhodnocovacej jednotke.0010 Aby sa dosiahlo čo možno najrýchlejšieho a defínovaného kontaktovania v spínacej komore, je ďalej navrhnuté, že prechodový prierez medzi komorovými profilami obsahuje zúženie, s výhodou zvonku vytvarovaných pozdĺžnych zárezov. Ďalej môžu mať steny spínacej komory bokom vedla spínacích prvkov respektíve výbežkov v tvare zhrubnutia a/alebo lišty a protiplochy menší prierez než steny dobehovej komory, ležiace v ich predĺžení.Konečne môže byť spínacia funkcia ďalej ešte Zdokonalená tým, že steny spínacej komory medzi pozdĺžnymi zárezmi a upevňovacím profilom sú oblúkovito zakrivené. Tým vznikajú mäkké steny, ktoré sa nemusia najprv zalomiť pred tým, než povolia a umožnia styk spínacích prvkov.0011 V ďalšom uskutočnení vynálezu je navrhnuté, že na dobehovej komore je v predĺžení jednej zo stien komory umiestnený tesniaci jazýček. Tento tesniaci jazýček má nezávisle na jeho tesniace funkcii ďalej tú výhodu, že v spojení s celkovou koncepciou bezpečnostného profilu zatváracieho okraja, najmä vytvorením spínacích prvkov a spínacej komory, potom pôsobí rýchlejšie spúšťanie spínacích impulzov, keď sily pôsobia zvislo alebo zo smeru na bezpečnostný profilzatváracieho okraja, do ktorého je orientovaný tesniaci jazýček.0012 Bezpečnostný proñl zatváracieho okraja s upevňovacím profilom,komorovými protilmi, výbežkami v tvare zhrubnutia a/alebo lišty, vyvýšeninami,vrátane zabudovania drôtov, môže byť vyrobený v jednom celku, najmä0013 Pre ďalšie objasnenie vynálezu sa odkazuje na výkres, na ktorom je zjednodušene znázornený príklad uskutočnenia vynálezu.0014 Obrázok znázorňuje priečny rez bezpečnostným profilom zatváracieho okraja, ktorý môže byť vyrobený v ľubovolných dĺžkach a upevnený

MPK / Značky

MPK: H01H 3/02, E05F 15/00, F16P 3/00

Značky: bezpečnostný, okraja, profil, zatváracieho

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e6662-bezpecnostny-profil-zatvaracieho-okraja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezpečnostný profil zatváracieho okraja</a>

Podobne patenty