Spôsob odstraňovania fosfátov z acetátom alebo laktátom pufrovaných roztokov

Číslo patentu: E 5845

Dátum: 07.09.2006

Autor: Mauer Dieter

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka spôsobu odstraňovanie fosfátov z acetátom, laktátom alebo amidosulfonátom pufrovaných kúpeľových roztokov na katódové nanášanie ponorom (KTL Kathodische Tauchlackierung) (v ďalšom označovaných ako kúpeľové roztoky).Pri predúprave kovových povrchov, napríklad vautomobilovom priemysle a príbuznýchodboroch, sa používa nasledujúci sled úpravy surových kovových dielovalebo pevnými čistiacimi prostriedkami, obsahujúcimi Na 3 PO 4)- väčšinou niekoľkostu ňové o lachovanie čiastočne s asivačn m stu ňom v riebehu o laP P- katódové nanášanie ponorom (KTL)- zahriatie na zosieťovanie katódovo nanesenćho poťahu.Oplachovacie kúpele po čistení akúpele po katódovom nanášaní sa v súčasnosti väčšinou podrobujú ultraflltrácii, pričom filtráty sa vracajú do aktuálnych oplachov a retentáty savracajú do aktuálnych kúpeľov. Tak sa dosiahne kontínuálne čistenie oplachovacích kúpeľov.V minulých rokoch sa vtestoch odolnosti voči povetemostným vplyvom zistili problémy s koróziou pri potiahnutých plechoch, a v testoch mechanického namáhanía sa pri povlakoch zistili zoslabené miesta a trhliny. Pri ultrañltrácii kúpeľových roztokov sa vyskytli problémyso zvýšenými stratami tlaku. Ďalej sa pozorovalo vylučovanie, a teda deaktivácia, kataly zátorov ako napríklad bizmutu alebo cínu. Antikorózne prísady, ako napríklad ytrium, saPodľa súčasného stavu sa diskusiou identifikovalo, že spoločnou príčinou týchto škodlivýchjavov je zvýšená koncentrácia fosfátu pri katódovom nanášaní.Fosfáty sa do procesu dostávajú rôznymi cestami, niekedy sa im dá zabrániť zmenouvýrobného postupu, avšak nedá sa im dostatočne zabrániť minimálne v prípade zanesenia zNajmä však prítomné formy fosfátu (kyselina fosforečná alebo ortofosfát, polykondenzovanéfosforečné kyseliny s rôznou dĺžkou reťazca alebo vypadnuté tuhé látky) ešte nie sú ešteOšetrenie kúpeľa ultrafiltráciou tento problém nerieši, pretože neodstraňuje fosfáty. Medzi kondenzovanou a monomolekulárnou kyselinou fosforečnou existujú rovnovážne stavy, ktoré dovoľujú namerať len malý obsah fosfátov vo filtráte. Podľa všeobecných chemických princípov, za podmienok v kúpeli na katódové nanášanie ponorom by nemalo dochádzaťk žiadnym kondenzáciám praktické pozorovania však naznačujú niečo iné.V spise JP 57 140898 A je opísané odstraňovanie iónov z vodných kúpeľov pri galvanizačnom lakovaní s použitím slabo zásaditých anexových živíc s terciárnymi ako aj kvartémymiPatentový spis US 3,663,398 opisuje galvanizačný postup, pri ktorom sa kúpeľový roztok podrobí ultrañltrácii a ultrafrltrát sa následne uvedie do styku s ionexovou živicou typuPatentový spis US 3,591,478 opisuje odstránenie iónov anorganických kyselín z kúpeľov prielektroforetickom lakovaní ponorom s použitím anexových živíc v OH-cykle.Úlohou predloženého vynálezu je všeobecne odstránenie fosfátov z acetátom, laktátom aleboamidosulfonátom pufrovaných kúpeľových roztokov na katódové nanášanie.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená spôsobom, ktorý zahŕňa nasledujúce krokya) aplikácia kúpeľového roztoku na anex, ktorý je v acetátovej, laktátovej alebo amidosulfo nátovej forme,b) prípadné premytie anexu s aplikovaným kúpeľovým roztokom, c) regenerácia anexu s aplikovaným kúpeľovým roztokom, roztokom acetátovej soli aleboroztokom laktátovej soli alebo roztokom amídosulfonátovej soli, a d) prípadné premytie regenerovaného anexu.Odstránenie fosfátov zkúpeľových roztokov, pufrovaných acetátom, laktátom alebo amídosulfonátom, prebieha vcelku selektívne, to znamená anióny iné ako fosfátové zostávajú väčšinou v uvedenom KTL kúpeľovom roztoku, pufrovanom acetátom, laktátom aleboPri fosfátoch, ktoré sa podľa vynálezu odstraňujú zKTL kúpeľového roztoku, ide najmä o H 2 PO 4, HPOÍ, P 043, ortofosfáty a/alebo o kondenzovane fosfáty, najmä nízkomolekulovéKTL kúpeľový roztok, ktorý sa má čistiť, obsahuje výhodne 10 až 500 ppm fosfátu, najmä 50 až 200 ppm fosfátu, ako celkový fosfát.Na analýzu fosfátu sú k dispozícií dve metódy- metóda ICP (ínductívely coupled plasma) na stanovenie celkového obsahu fosforu- fotometria (po koagulácii lakových zložiek) na stanovenie ortofosfátu, teda nekonden zovaných podielov.Údaje o množstve fosfátov (údaje v ppm), uvedené v súvislosti s predloženým vynálezom, sú založené na fotometrických meraniach s použítím komerčne dostupných súprav (frnna Hach Lange, Düsseldorf, Nemecko č. kat. LCK 349).Kúpeľový roztok, ktorý sa má čistiť, obsahuje zvlášť medzi 0,0 l a 10 g aniónov organických kyselín ako je napríklad acetát alebo laktát na liter, najmä medzi 0,05 a 6 g na liter.Koncentráciu je možné stanoviť metódami, ktoré sú odborníkovi známe.Pri spôsobe podľa vynálezu sa najmä použijú silno zásadité anexy v acetátovej, laktátovej alebo amidosulfonátovej forme. Zvlášť preferované je použitie gélových anexov typu 1. Môžu sa však použiť aj makroporézne anexy. Ako anexy typu l sa všeobecne označujú anexy, ktoré obsahujú ako funkčnú skupinu trimetylamín. Príklady vhodných anexov sú LewatitSpôsob podľa vynálezu je možné uskutočňovať dávkovým spôsobom alebo na stĺpci. Prefe rované je uskutočnenie na stĺpci, zvlášť zostupným spôsobom.Aplikácia na anex sa výhodne uskutoční pri prietoku 2 až 20 objemov náplne za hodinu, zvlášť 3 až 5 objemov náplne za hodinu.Medzi aplikáciou a regeneráciou sa anex výhodne premyje vodou, zvlášť, celkom odsolenou vodou, a to výhodne za prietoku 2 až 20 objemov náplne za hodinu, zvlášť 3 až 5 objemov náplne za hodinu. Zvlášť výhodné je merať vodivosť roztoku produktu, predovšetkým vtedy,keď roztok produktu má sklon vplyvom regeneračného činidla koagulovať. Výhodne sa premýva tak dlho, až je vodivosť nižšia ako 10 hodnoty, nameranej pre aplikovaný roztok produktu. Na meranie vodivosti sa môže použiť odporová meracia cela na výstupe z kolóny. Obvykle sa táto maximálna vodivosť dosiahne po premytí vodou V množstve 1 až 3 objemovNa regeneráciu anexu sa podľa vynálezu použije roztok acetátovej soli alebo roztok laktátovej soli alebo roztok amidosulfonátovej soli, obzvlášť acetátu alebo laktátu alebo amidosulfonátualkalického kovu. Zvlášť výhodné je, ked roztok obsahuje medzi 10 a 200 g acetátu, laktátu alebo amidosulfonátu na liter, najvýhodnejšie medzi 100 a 150 g na liter.Regenerácia anexu sa uskutočňuje výhodne pri prietoku 2 až 20 objemov náplne za hodinu, najmä 3 až 5 objemov náplne za hodinu.

MPK / Značky

MPK: B01D 15/26, C25D 13/22, C25D 21/00, G01N 30/00

Značky: laktátom, acetátom, odstraňovania, spôsob, roztokov, pufrovaných, fosfátov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e5845-sposob-odstranovania-fosfatov-z-acetatom-alebo-laktatom-pufrovanych-roztokov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob odstraňovania fosfátov z acetátom alebo laktátom pufrovaných roztokov</a>

Podobne patenty