Kompozícia urýchľovača

Číslo patentu: E 5652

Dátum: 19.02.2004

Autori: Iwata Raita, Angelskaar Terje

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nízkoaikaiických a bezaikalických urýchľovačov na striekanéPoužitie v cementových kompozíciách, napríklad betóne, pri aplikácii striekaním nízkoaikaiických a bezaikalických urýchľovačov namiesto tradičných hlinitanov a iných silne alkalických materiálov je v súčasnosti už všeobecne zavedené. Hlavnými komponentmi takých urýchľovačov sú zlúčeniny hliníka,pričom najčastejšie používanými sú siran hlinitý a amorfný hydroxid hlinitý. Popri týchto zlúčeninách hliníka sa vtýchto urýchľovačoch používal celý rad iných komponentov vrátane alkanolamínov, iných solí hliníka (napríklad šťaveľanov a dusičnanov) a rôznych organických kyselín. V novších kompozíciách sa využívajúEP-A-1 167 317 opisuje bezalkalický a bezchloridový urýchľovač na hydraulické spojivá obsahujúci aspoň jednu soľ hliníka obsahujúcu fluorid a aspoň jeden rozpustný síran hlinitý. PATENT ABSTRACTS OF JAPAN zv. 1999, č. 03, z 31. marca 1999 aJP 10 330139 A (CHICHlBU ONODA CEMENT CORP) z 15. decembra 1998 a PATENT ABSTRACTS OF JAPAN zv. 1999, č. 04, z 30. apríla 1999 a JP 11 021158 A (CHICHlBU ONODA CEMENT CORP OHBAYASH 1 CORP) z 26 januára 1999 opisujú použitie urýchľovačov obsahujúcich alkálie. ktoré zabezpečujú rýchle tvrdnutie resp. vysokú pevnosť striekaného betónu.významným problémom doterajšieho stavu techniky je nájdenie kompozície urýchľovača, ktorá spája prijateľný výkon, prijateľnú stabilitu a prijateľnú pevnosť vtlaku. Stabilita môže byť problémom, najmä za extrémnejších podmienok, ktoré sa niekedy vyskytujú vtuneloch, a pre praktický urýchľovač je potrebná rozumná skladovateľnosť. Všetky akcelerátory používané pri striekaní betónu znižujú pevnosť v tlaku v porovnaní s pevnosťou v tlaku toho istého betónu bez urýchľovača. Toto zníženie je potrebné udržať na minime. Okrem toho je osobitne žiaduci dobrý včasný vývoj pevnosti v priebehu 1 - 4 hodín po nastriekaní.Navyše celosvetová variácia v typoch cementu tiež spôsobuje problémy. Čo dobre funguje sjedným cementom napríklad v Európe, nemusí nutne fungovať tak dobre s austrálskym alebo japonským cementom. Je ťažké namiešať urýchľovač, ktorý bude fungovať prijateľné dobre so všetkými typmi.Teraz sa zistilo, že určitá kombinácia materiálov dáva urýchľovač, ktorý má osobitne dobré výsledky aje veľmi stabilný. Vynález teda poskytuje kompozíciu urýchľovača uspôsobenú na použitie so striekanými cementovými kompozíciami,ktorá je vodným roztokom alebo disperziou zmesi základných komponentov 1 - 3Komponent 2 - aspoň jedna látka zo skupiny, ktorú tvori alkanolamina alkyléndiamin alebo triamin Komponent 3 - kyselina fluorovodikovás aspoň jedným z komponentov 4 - 7, s výhradou, že je prítomný aspoňKomponent 4 - aspoň jedna látka zo skupiny, ktorú tvori hydroxid sodný,hydroxid draselný, hydroxid litny, hydroxid horečnatý, uhličitan litny, uhličitan sodný,uhličitan draselný, uhličitan horečnatý, síran sodný, síran draselný, síran horečnatýkovové soli Komponent 6 - hydroxid hlinitýKomponent 7 - aspoň jedna látka zo skupiny, ktorú tvorí kyselina fosforečnápričom zložky sú prítomné v nasledujúcich pomeroch (hmotnostné percentáKomponent 1 - od 30 do 60 , počítané na báze 17 síranu hlinitéhoKomponent 1 - síran hlinitý - môže byť akýkoľvek síran hlinitý používaný pri výrobe urýchľovačov. Môže byť plne hydratovaný alebo celkom alebo čiastočne kalcinovaný. Typickou kvalitou a kvalitou, z ktorej vychádza tento pomer, je 17 síran hlinitý (A| 2(S 04)3 . 14,3 HZO) (nazýva sa takto na základe pomeru obsiahnutého oxidu hlinitého). V prípade potreby akéhokoľvek iného síranu hlinitého možno príslušné množstvo ľahko vypočítať na tejto báze. Komponent 1 je s výhodou prítomný v pomere od 30 do 46 hmotnostných celkovej kompozície urýchľovača.Komponent 2 - alkanolamín, alkyléndiamín aalkyléntriamín - môže byť akákoľvek takáto látka, ale s výhodou je to etyléndiamín, etyléntriamín,dietanolamín alebo trietanolamín, s najväčšou výhodou dietanolamín. S výhodou je prítomný v pomere 0,1 - 10 , s väčšou výhodou 0,1 - 8 hmotnostných celkovej kompozície urýchľovača. Možno použiť aj kombináciu dvoch alebo viacerých takých látok.Komponent 3 - kyselina fluorovodíková - sa vo všeobecnosti používa vo forme vodného roztoku s koncentráciou približne 40 hmotnostných HF. Pomer kyseliny fluorovodíkovej prítomnej v celkovej kompozícii urýchľovača (ako HF) je s výhodou 2 - 4 hmotnostné celkového urýchľovača.Komponent 4 môže byt vybraný spomedzi vyššie uvedených látok. Hoci sodík a draslík sú alkalické kovy, pomer týchto kovov v kompozíciách urýchľovača podľa tohto vynálezu môže byť dostatočne nízky na to, aby sa tieto urýchľovače dali považovat za bezalkalické podľa akceptovanej európskej definície (nižšie ako1 hmotnostné ekvivalentu N 320). Až do 8,5 ekvivalentu Na 20 sa považuje za nízkoalkaIické a je prijateľné na mnohé účely - v mnohých prípadoch rigorózne vylúčenie alkálií zo zdravotných a environmentálnych dôvodov nie je potrebné a malý podiel aspoň jedného alkalického kovu zlepšuje včasný vývoj pevnosti. Na účely tohto vynálezu a na rozdiel od aktuálnych praktik podľa doterajšieho stavu techniky v súvislosti s bezalkalickými urýchľovačmi je výhodné, aby bol prítomný malý podiel alkalického kovu. Tento pomer s výhodou nie je vyšší ako 5 ekvivalentu Na 2 O. Výhodný pomer komponentu 4 je 1 až 10 hmotnostných celkovej kompozície urýchľovača. Komponent 4 sa spravidla pridáva do kompozícieurýchlovača vo forme vodného roztoku s koncentráciou 30 hmotnostných.Komponent 5 môže byt vybraný zjednej alebo viacerých skupín kyselín. Osobitne výhodné sú kyselina mravčia, šťaveľová a glykolová a ich kovové soli, ale vhodné sú aj iné kyseliny, napríklad kyselina octová, propiónová, jantárová,citrónová a vínna. Výhodné pomery komponentu 5 sú 2 až 10 , s väčšou výhodou4 až 8 hmotnostných celkovej kompozície urýchľovača.Komponent 4 musí byt v kompozícii prítomný. Výhodnými komponentmi 4 a/alebo 5 na účely tohto vynálezu sú šťaveľan sodný, šťaveľan draselný a zmesi jednej alebo oboch týchto látok s hydroxidom Iítnym. Osobitne výhodné sú zmesiLiOH so šťaveľanom sodno-draselným.Komponent 6 - hydroxid hlinitý -je s výhodou amorfný hydroxid hlinitý typu bežne používaného v urýchľovačoch na striekaný betón. S výhodou je prítomný v pomere do 10 hmotnostných celkovej kompozície urýchľovača. Možno použit aj kryštalický hydroxid hlinitý tento je podstatne lacnejší, ale ťažšie sa rozpúšťaa nemá také dobré vlastnosti ako amorfný materiál.Komponent 7, kyselina fosforečná (H 3 PO 4) alebo kyselina fosforitá (H 3 PO 3),pôsobí ako stabilizátor. Hoci ju možno aj vynechať, dáva kompozíciám urýchlovačov podľa tohto vynálezu vhodný stupeň stability, čo je velmi dôležitá vlastnosť pri stavbe tunelov, kde sa môže vyžadovať, aby urýchľovač ostal v stave pripravenosti na použitie počas dlhých časových úsekov. Je preto svýhodou prítomná, ato v koncentrácii 0,1 až 2 hmotnostné celkovej kompozície

MPK / Značky

MPK: C04B 28/00, C04B 22/00, C04B 40/00

Značky: kompozícia, urýchlovača

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e5652-kompozicia-urychlovaca.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozícia urýchľovača</a>

Podobne patenty