Pozdĺžne nastaviteľný spojovací článok s jednosmerne posuvným uzatváracím mechanizmom

Číslo patentu: E 5645

Dátum: 12.01.2006

Autor: Fabbri Flaviano

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka dlžkovo nastaviteľného spojovacieho (rozpemého) článku sjednosmerne posuvným uzatváracím mechanizmom v súlade so všeobecným popisom, ktorý je uvedený v nároku č. 1.Dĺžkovo nastaviteľné spojovacie (rozperné) články tohto druhu sa používajú Vrôznych technických oboroch a možno ich využiť všade tam, kde je potrebne nastaviť resp. dodatočne upraviť vzdialenosť (odstup) medzi dvoma bodmi. Takéto rozpemé články možno napríklad využiť ako rozpierky (dištančné vložky) medzi súčiastkami, ktorých vzájomná vzdialenosť sa mení vdôsledku opotrebovania, rozťahovania, skracovania, či vdôsledku zmeny teploty a pod., pričom je žiadúce, aby sa rozpierka prispôsobila zmene vzdialenosti. Dĺžkovo nastaviteľný rozpemý článok pozostávajúci z prvého pozdĺžneho dielca a druhého pozdĺžneho dielca, ktorý je s prvým pozdĺžnym dielcom navzájom pozdĺžne posuvný, je popísaný v DE 2206351 Al.Sú známe jednosmeme posuvné uzatváracie mechanizmy, ktoré spôsobujú, že protismerné posúvanie dvoch dielcov je možné len jedným smerom, zatiaľ čo posunutie opačným smerom je blokované. Takéto mechanizmy neumožňujú priebežné nastavovanie resp. dodatočnéVynález vychádza zúlohy vytvorit dlžkovo nastaviteľný spojovací (rozperný) článok s jednosmerne posuvným uzatváracim mechanizmom, ktorý bude zhľadiska výroby čo najjednoduchší ačo najmenej nákladný, pričom bude umožňovať priebežné nastavovanie dĺžky.Túto úlohu sme vyriešili týmto vynálezom prostredníctvom charakteristických znakov, ktoré sú uvedene v nárokoch č. l ač. 2. Výhodné spôsoby prevedenia sú popísané vďalších nárokoch.Dĺžkovo nastaviteľný rozperný článok podľa tohto vynálezu v súlade snárokom č. l pozostáva zprvého pozdĺžneho dielca, ktorý je vybavený závitom, adruhého pozdĺžneho dielca, ktorý je s prvým pozdĺžnym dielcom navzájom pozdĺžne posuvný, V druhom pozdĺžnom dielci sa nachádza otáčavá aosovo neposuvná matica, ktorá spolupôsobí so závitom prvého pozdĺžneho dielca. Matica prilieha jednou zo svojich dvoch stykových plôch na treciu plochu druhého pozdĺžneho dielca, alebo sa s ňou spojí, keď sa na pozdĺžne dielce vyvinie axiálna tlaková sila. Predpokladáme, že medzi druhou stykovou plochou matice adruhým pozdĺžnym dielcom sa bude nachádzať axiálne ložisko na zmenšenie trenia. Pri vynaložení axiálnej ťahovej sily na pozdĺžne dielce sa uvedie matica do otáčavého pohybu prostredníctvom závitu, a tak možno jednotlive pozdĺžne dielce od seba oddeliť (odtiahríuť). Naopak pri vynaložení axiálnej tlakovej sily na pozdĺžne dielce je otáčavý pohyb matice blokovaný v dôsledku trecieho odporu medzi maticou atrecou plochou, čo bráni spätnému zasunutiu pozdlžnych dielcov.Dĺžkovo nastaviteľný rozperný článok podľa tohto vynálezu v súlade s nárokom č. 2 funguje v opačnom smere a pozostáva z prvého pozdĺžneho dielca, ktorý je vybavený závitom,a druhého pozdĺžneho dielca, ktorý je s prvým pozdĺžnym dielcom navzájom pozdĺžne posuvný, V druhom pozdĺžnom dielci sa nachádza otáčavá a osovo neposuvná matica, ktorá spolupôsobí so závitom prvého pozdĺžneho dielca. Matica prilieha jednou zo svojich dvoch stykových plôch na treciu plochu druhého pozdĺžneho dielca, alebo sa s ňou spojí, keď sa napozdĺžne dielce vyvinie axiálna ťahová sila. Predpokladáme, že medzi druhou stykovou plochou matice a druhým pozdĺžnym dielcom sa bude nachádzať axíálne ložisko na zmenšenie trenia. Pri vynaložení axiálnej tlakovej sily na pozdlžne dielce sa uvedie matica do otáčavého pohybu prostredníctvom závitu, atak možno jednotlivé pozdlžne dielce do seba zasunúť. Naopak pri vynaložení axiálnej ťahovej sily na pozdlžne dielce je otáčavý pohyb matice blokovaný vdôsledku trecieho odporu medzi maticou atrecou plochou, čo bráni spätnému vzájomnému oddialeniu (odtiahnutiu) pozdĺžnych dielcov.Rozpemý článok podľa tohto vynálezu možno využít V rôznych technických oblastiach, jeho výroba je jednoduchá a nenákladná a umožňuje plynulé nastavenie resp. dodatočné upraveníe svojej dĺžky. Medzi ďalšie prednosti rozpemého článku podľa tohto vynálezu patrí skutočnosť, že sa môže jednoducho zapuzdriť, atak ho možno použiť aj vo veľmiPodľa jedného výhodného prevedenia je trecia plocha druhého pozdlžneho dielca a/alebo styková plocha matice, ktorá s danou trecou plochou susedí, vybavená špeciálnym povrchom zvyšujúcim trenie. V prípade, že je na rozpermý článok vyvíjaný tlak v smere, v ktorom nemá dochádzať k vzájomnému posúvaniu pozdlžnych dielcov, možno takto veľmi jednoducho a účinne blokovať otáčanie matice, keď je sklon závitu o niečo vyšší (stnnší).Účinnej šie je, ak sa druhý pozdlžny dielec skladá z dvoch segmentov - z predného segmentu a zo zadného segmentu, ktoré sú navzájom upevniteľné tak, aby osovo lícovali, pričom súčasťou zadného segmentu je trecia plocha a medzi predným segmentom a maticou sa nachádza axíálne ložisko. Altematívne môže byt trecia plocha súčasťou predného segmentu a axíálne ložisko sa môže nachádzať medzi zadným segmentom a maticou. Takéto rozdelenie druhého pozdĺžneho dielca na dva segmenty umožňuje obzvlášť jednoduchú výrobu ako aj montáž, resp. demontáž rozperného článku.Upevnenie zadného segmentu na prednom segmente možno účinne uskutočniť takým spôsobom, že na jednom segmente bude vonkajší závit a na druhom segmente vnútorný závit tak, aby bolo možné oba segmenty navzájom naskrutkovat do polohy, v ktorej budú osovo lícovať.Alternatívne možno vzájomné spojenie oboch segmentov uskutočniť aj iným spôsobom,napríklad prostredníctvom závitovej objímky (spojky), na ktorú sa zprotiľahlých strán naskrutkuje predný a zadný segment.Je účelné, ak sa matica aaxiálne ložisko nachádzajú vdutine predného alebo zadného segmentu, ktorá sa rozkladá od konca segmentu axiálnym smerom dovnútra daného segmentu.Je tiež účelne, ak má prvý pozdlžny dielec tvar tyče (piestnice) a druhý pozdlžny dielec tvar valca, do ktorého je piestnica pozdlžne zásuvná.V ďalšom texte predmetný vynález názorne bližšie vysvetľujeme prostredníctvom obrázkov. Na obrázkoch je znázornenéObr. Č. l Pozdĺžny rez prvým prevedenim rozperného článku podľa predmetného vynálezu, ktoré umožňuje predlženie článku, no blokuje jeho skrátenieObr. č. 3 Pozdĺžny rez druhým prevedením rozperného článku podľa predmetného vynálezu, ktoré umožňuje skrátenie článku zasunutím pozdlžnych dielcov, no bráni jeho roztiahnutiuNa obr. č. 1 je znázornený dĺžkovo nastaviteľný rozperný článok (1) pozostávajúci z prvého pozdĺžneho dielca (2) a druhého pozdĺžneho dielca (3), ktoré sú usporiadané tak, že sú osovo súmerné. Prvý pozdĺžny dielec (2) má tvar tyče, pričom sa jeho určitá časť zasúva na princípe piestu do osovo lícujúcich valcovitých otvorov (4, 5), ktoré sa nachádzajú na druhom pozdlžnom dielci (3), a v ktorých je prvý pozdĺžny dielec (2) pozdĺžne posuvný.Vsúlade snákresom môžu byt na oboch vonkajších koncoch pozdlžnych dielcov (2, 3) upevňovacíe pomocné prostriedky, napríklad v podobe príečnych otvorov (6, 22), čapov,závitov, apod. Spomínané upevňovacie pomocné prostriedky môžu byť rôzneho druhu, čo závisí od toho, s akými súčiastkami (nie sú zobrazené) majú vonkajšie konce pozdlžnych dielcov (2, 3) spolupôsobiť.Na protíľahlom konci prvého pozdĺžneho dielca (2), ktorý je umiestnený vo vnútri druhého pozdĺžneho dielca (3), sa nachádza závitový segment vybavený závitom (7). Tento závit (7) spolupôsobí s maticou (8), ktorá je otáčavá, no nie je osovo posuvná, nachádza sa v dutine (9) druhého pozdĺžneho dielca (3).Aby bolo možné umiestniť maticu (8) dovnútra druhého pozdĺžneho dielca (3), pozostáva tento dielec (3) z dvoch častí tvorí ho v podstate valcovitý predný segment (10) a v podstate valcovitý zadný segment (11). Dutina (9), vktorej sa nachádza matica (8), sa vytvorí vyvŕtaním osového otvoru zodpovedajúcich rozmerov na zadnom konci predného segmentu(10). Valcovítý otvor (4) sa nachádza v prednom segmente (10) a valcovitý otvor (5), ktorý má minimálne vzásade rovnaký priemer ako valcovitý otvor (4), sa nachádza vzadnom segmente (1 l).Zadný segment (11) je na predný segment (10) naskrutkovaný tak, aby ho osovo lícoval. Za týmto účelom sa v prednej oblasti zadného segmentu (l 1) nachádza osový otvor zodpovedajúcich rozmerov vybavený vnútorným závitom (12). Doň možno zaskrutkovat predný segment (10), ktorý je vo svojej zadnej oblasti vybavený zodpovedajúcím vonkajším závitom (13), až kým zadná styková (čelná) plocha (14) predného segmentu ( 10) nenarazí na dno (vnútro) osového otvoru. Alternatívne by mohol byť aj predný segment (10) naskrutkovaný na zadný segment (l l).Ako možno vidiet na nákrese, medzi prednou stykovou (čelnou) plochou (15) matice (8) avnútornou plochou (16) dutiny (9) sa nachádza axiálne ložisko (17), ktorým je axiálne vystužená matica (8). Axiálne ložisko (17) v tomto príklade prevedenia je axiálne guľôčkové ložisko, možno však použiť aj ine typy ložísk, ktoré majú nízky valivý, resp. šmykový odpor. Protiľahlá zadná styková plocha (18) matice (8) prilieha priamo na treciu plochu (19) zadného segmentu (l l), ktorý je súčasťou druhého pozdlžneho dielca (3), pričom túto treciu plochu(19) tvorí dno osového otvoru, ktoré je rovnobežne so zadnou stykovou plochou (18) matice(8). Matica (8) tak môže na veľkej ploche priliehať k trecej ploche (19), čím vzniká veľkýtrecí odpor, keď axiálny pohyb závitu (7) tlači maticu (8) proti trecej ploche ( 19) (t.j. na obr. č. l a 2 ide 0 pohyb smerom doprava).Naopak, ak bude matica (8) prostredníctvom závitu (7) tlačená resp. ťahaná do opačného axiálneho smeru (t.j. smerom doľava), bude trecí odpor medzi maticou (8) apredným segmentom (10) vďaka axiálnemu ložisku (17) podstatne nižší. Pozdĺžne dielce (2, 3) je teda možné od seba odtiahnuť už pri použití malej sily, pričom sa matica (8) uvedie do otáčavého pohybu prostredníctvom závitu (7). Je potrebné, aby mal závit (7) taký tvar a sklon, aby medzi ním a maticou (8) nedochádzalo k samosvomosti.Na obr. č. 2 je znázomený dĺžkovo nastaviteľný rozperný článok (l), pričom na rozdiel od obr. č. l je na obr. č. 2 znázomený vroztiałmutejšej polohe. Zasunutie oboch pozdĺžnych dielcov (2, 3) vroztiahnutej polohe (napríklad vpolohe znázomenej na obr. č. 2) nie je možné, pretože na oba pozdĺžne dielce (2, 3) je z protiľahlých strán vyvíjaná axiálna tlaková sila, v dôsledku čoho výrazne vzrastie trecí odpor medzi maticou (8) a druhým pozdĺžnym dielcom (3) V oblasti trecej plochy (l 9), a tak dochádza k blokovaniu otáčania matice (8).Rozpemý článok (1) znázornený na obr. č. l a 2 teda možno na jednej strane plynulo roztiahnuť (t.j. predĺžiť) už pri použití minimálnej sily, a na druhej strane je v každej polohe zabezpečené okamžité zablokovanie pri pohybe do opačnej strany (t.j. pri pohybe, pri ktorom dochádza ku skracovaniu rozperného článku).Na obr. č. 3 a 4 je znázomené druhe prevedenie dĺžkovo nastaviteľného rozperného článku (l) podľa tohto vynálezu, ktoré je veľmi podobné ako prvé prevedenie, no funguje V opačnom smere. Toto druhe prevedenie možno z polohy, v ktorej je rozperný článok roztiahnutý do maximálnej dĺžky (pozri obr. č. 3), použitím minimálnej sily plynulo zasunúť, pričom vzájomné roztiahnutie dvoch pozdĺžnych dielcov (2, 3) je v každej polohe blokované. Na obr. č. 3 a 4 sú diely, ktoré sú podobné alebo rovnaké ako V prvom prevedení, označené rovnakou značkou (rovnakou číslicou).Jediný rozdiel medzi prvým a druhým prevedením spočíva vtom, že pri druhom prevedení(pozri obr. č. 3 a 4) je vymenená poloha axiálneho ložiska (17) vzhľadom na maticu (8), to znamená, že axiálne ložisko (17) sa nachádza medzi maticou (8) a vnútornou plochou (20) druhého pozdlžneho dielca (3), zatiaľ čo matica (8) prilieha svojou prednou stykovou (čelnou) plochou (15) priamo na treciu plochu (21) prvého, pozdlžneho dielca (2), pričom čelná plocha(15) matice (8) a trecia plocha (21) prvého pozdlžneho dielca (2) sú navzájom rovnobežne. Vnútorná plocha (20) z druhého prevedenia pritom zodpovedá trecej ploche (19) z prvého prevedenia. Trecía plocha (21) z druhého prevedenia zodpovedá vnútornej ploche (16) z prvého prevedenia.Ak sa pri druhom prevedení na pozdĺžne dielce (2, 3) nachádzajúce sa v roztiahnutej polohe vyvinie axiálna tlaková sila, t.j. ak pozdlžne dielce (2, 3) zasuníeme, spôsobí závit (7) otáčanie matice (8). Možno to dosiahnut už vynaložením minimálnej síly, pretože trecí odpor medzi maticou (8) adruhým pozdĺžnym dielcom (3) je znížený vďaka axiálnemu ložisku(17). Prvý pozdlžny dielec (2) tak možno plynulo zasunúť do druhého pozdlžneho dielca (3). Naopak, vysoký trecí odpor medzi maticou (8) adruhým pozdĺžnym dielcom (3) v oblasti trecej plochy (21) spôsobi, že pri vzájomnom odťahovaní pozdĺžnych dielcov (2, 3) sa matica(8) nemôže otáčať, v dôsledku čoho je vzájomné odťahovanie pozdĺžnych dielcov (2, 3), t.j. predlžovanie rozperného článku, blokované.

MPK / Značky

MPK: E04G 25/00, F16B 7/00

Značky: posuvným, článok, mechanizmom, uzatváracím, jednosměrně, spojovací, nastavitelný, pozdĺžne

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e5645-pozdlzne-nastavitelny-spojovaci-clanok-s-jednosmerne-posuvnym-uzatvaracim-mechanizmom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pozdĺžne nastaviteľný spojovací článok s jednosmerne posuvným uzatváracím mechanizmom</a>

Podobne patenty